Завдання і відповіді 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови за 2014 р.

Скачати завдання: джерело 1, джерело 2, відповіді: джерело 1джерело 2

Рекомендуємо переглянути: архів олімпіадних завдань за минулі роки

Олімпіада з української мови

Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови відбулась 16 листопада 2014 р на базі загальноосвітніх  навчальних  закладів  району (міста).

2014

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

7 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з  поданих тем:

 1. Коломийка ­- невід’ємний супутник буднів і свят українського народу.
 2. 2. «Лиш боротись – значить жить» (За твором І.Франка «Захар Беркут»).
 3. «Щастя в повітрі не в’ться, воно в боротьбі дістається» (Нар. прислів’я).

12 балів                                               

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Твори якого письменника І.Франко вивчив напам’ять майже всі? (Т.Г.Шевченка).
 2. Кому з героїв твору «Захар Беркут» належать слова: «Прийде пора, іскра розгориться новим огнем!»? (Захарові Беркуту).
 3. Хто написав мелодію до вірша Т. Г. Шевченка «Заповіт»? (Гордій Гладкий).
 4. До якого роду художньої літератури належать поетичні твори. (Лірика).
 5. Хто з письменників позитивно оцінив перші твори А.Чайковського?(М.Коцюбинський).

5 балів

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

Солов’їну, барвінкову, українську рідну мову в дар дали мені батьки. (Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, ускладнене однорідними означеннями).

Мову – іменник, поч. ф. – мова, неістота, заг. назва, жін. рід, однина, З. в., І. відм., тверда група, додаток.

8 балів

ІІ. Утворіть від іменників кличний відмінок.

Настя, вітер,Фрідріх, маляр, друг, читач, жнець, боєць, швець, українець.

Насте, вітре, Фрідріху, маляре, друже, читачу, женче, бійцю, шевче, українцю.

5 балів

ІІІ. Запишіть слова, знявши риску, поясніть їх правопис.

Полу/кіпок, на/пів/сон, пів/години, пів/яблука,  пів/Ялти, пів/Європи.

Полукіпок, напівсон, півгодини, пів’яблука, пів-Ялти, пів-Європи.

Полукіпок, напівсон, півгодини з першою частиною пів-, напів-, полу- іменники (загальні назви) пишуться разом.

Пів’яблука – після префіксів,  які закінчуються на твердий приголосний, перед я, ю, є, ї ставиться апостроф.

Пів-Ялти, пів-Європи – з першою частиною пів-,  іменники (власні назви) пишутьс через дефіс.

 5 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                2014

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

8 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з поданих тем:

 1. «…Бо хто матір забуває, Того Бог карає» (за народною думою «Буря на Чорному морі»).
 2. Громадянська позиція людини – вияв духовності (за вивченими творами Т. Шевченка).
 3. «Шматок землі, ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас» (Л. Костенко).

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Її називали українською Сапфо, про неї писали художні твори С.Руданський, В.Самійленко, М.Старицький, О.Кобилянська. Хто вона?(Маруся Чурай).
 2. З яким іспанським епосом перегукується «Слово про похід Ігорів»?(«Пісня про мого Сіда»).
 3. В якому пісенному творі Марусі Чурай героїня розмірковує над власним щастям? («Віють вітри, віють буйні»).
 4. У чому полягає алегоричність поезії Т.Шевченка «Думи мої, думи мої…»?(Думи – поезії Т.Шевченка, які автор закликає йти на Україну, адже там вони потрібні, як надія на відродження країни, як опора й порятунок для зневірених).
 5. Які є види художніх образів?(Образ-персонаж, образ-пейзаж, образ-символ, зорові образи, слухові образи).

5 балів

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір підкреслених слів).

 

Велична мелодія, широко наростаючи і міцніючи, розгорталась у могутнє гармонійне море. (Речення розповідне, неокличне, просте, поширене, двоскладне, ускладнене дієприслівниковим зворотом).

Мелодія – іменник, поч. ф. – мелодія, неістота, заг. назва, жін. рід, одн., Н. в., І. відм., м’ яка група, підмет.

Наростаючи – особлива форма дієслова – дієприслівник, недок. в., теп.ч., обставина.

8 балів

ІІ. Утворіть прикметники та запишіть їх складними словами:

Правий берег, дитячі ясла,  55 весел, 3 ядра, 1000000 голосів, 50 кілометрів, 100 років, важко хворіти, 12 тонн, народна поезія.

Правобережний, дит’ясельний, п’ятдесятип’ятивесельний; триядерний,  мільйонноголосий; п’ятдесятикілометровий, сторічний, важкохворий, дванадцятитонний, народнопоетичний.

5 балів

ІІІ.  Запишіть слова відповідно до орфографічних норм.

Різ…б…яр, рутв…яний, інтерв…ю, к…юре, міл…ярд, торф…яний, дон…чин, оболон…с…кий, без…язикий, пісен…ці, камін…чик, Лук…ян, св…ятковий, підв…язати, миш…як, Х…юстон, б…язевий, пот…м…яніти, Ул…янон…ці, ад…ютант.

 

Різьбяр, рутвяний, інтерв’ю, кюре, мільярд, торф’яний, доньчин, оболонський, без’язикий, пісеньці, камінчик, Лук’ян, святковий, підв’язати, миш’як, Х’юстон, бязевий, поть.мяніти, Уляноньці, ад’ютант.

5 балів

 

 

2014 р.

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

 

9 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з  поданих тем:

 1. «Українська пісня – це справжня поезія серця і почуття» (В.Ягич).
 2. «Історія русів» – адресований у віки змістовий та почуттєво-патріотичний заряд.
 3. Тільки в «сродній праці» щастя людини (за творчістю Г. Сковороди).

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Характерною особливістю творів якого жанру є те, що в них історична доля народу розкривається на прикладі драматичної історії конкретної людини? (Балада).
 2. Кого із сучасників Ф.Прокоповича уособлює князь Володимир в однойменній драмі?(Діяльність князя Володимира автор спроектував на діяльність царя-реформатора Петра І).
 3. Який твір містить відтворення історичних подій від часів давніх до 1769 р.? («Історія русів»).
 4. Які біблійні сюжети використав С. Величко під час написання свого літопису? (Про Каїна та Авеля, Вавилонську вежу, Йосипа та його братів, царя Соломона, Содом та Гоморру).
 5. Що шукає ліричний герой поезії Г.С.Сковороди «Сад божественних пісень»?(Ліричний герой збірки «Сад божественних пісень» – у пошуках правди, добра, щастя).

5 балів

 

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

Місяць підіймався вище, і краплі, зриваючись з дерев, мерехтять самоцвітами.

(Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складносурядне, складається з двох частин, з’єднаних сполучником і, послідовність явищ).

[  ], і   [ ]

 1. 1. Місяць підіймався вищедвоскладне, поширене, повне, неускладнене.
 2. Краплі, зриваючись з дерев, мерехтять самоцвітами – двоскладне, поширене, повне, ускладнене відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом.

Мерехтять – простий дієслівний присудок, виражений дієсловом недоконаного виду, дійсного способу, теперішнього часу, ІІІ ос. множини, ІІ дієв., неперехідним.

8 балів

ІІ. Утворіть від поданих власних назв іменники на позначення осіб чоловічої та жіночої статі за національною чи територіальною ознакою.

Афіни,  Бразилія, Вінниця, Ірак, Камчатка.

Афіни – афінянин, афінянка; Бразилія – бразилець, бразилійка;  Вінниця – вінничанин, вінничанка; Ірак – іракець, жителька Іраку; Камчатка – камчадал, камчадалка.

5 балів

ІІІ. Запишіть правильно слова, знімаючи скісну риску.

Кінець/кінцем, уві/сні, воєнно/морський, сама/самотою, суспільно/корисний, всесвітньо/історичний, віч/на/віч, десь/інде, військово/полонений, з/діда/прадіда.

 Кінець кінцем, уві сні, воєнно-морський, сама самотою, суспільно корисний, всесвітньо-історичний, віч-на-віч, десь-інде, військовополонений, з діда-прадіда.                                 5 балів

2014

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

10 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з  поданих тем:

 1. «Кайдашева сім’я» не оперетковий фарс зі сценками малоросійського побуту, а повість-трагікомедія…» (С. Процюк).
 2. Дворянство як міф про краще життя (за твором «Мартин Боруля І.Карпенка-Карого).
 3. «Справжній патріот той, хто говорить правду навіть своїй країні» (Ж. Жорес).

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Якою є авторська позиція в повісті «Кайдашева сім’я»?(Позиція І.С.Нечуя-Левицького здебільшого нейтральна або прихована, інколи осудливо-іронічна, проте до старих Кайдашів автор часто виявляє співчуття й розуміння).
 2. Які дві тенденції розвитку реалізму в українській літературі другої половини ХІХ століття поєдналися у творчості Панаса Мирного? (Соціальна і психологічна).
 3. До якого літературного напряму належить повість І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»? (Реалізм).
 4. Хто з героїв твору І. Каорпенка–Карого «Мартин Боруля» каже про себе: «Столоначальником буду, а потім, може, й секретарем, чин дадуть, женюсь на багатій»? (Степан).
 5. Яка робота Івана Франка мала назву «Варлаам та Йоасаф»? (Докторська дисертація).

5 балів

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

Їй здавалося, що в людській душі немає вузликів, яких би не можна розв’язати.

(Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне, з послідовною підрядністю, складається з трьох частин).

[ ], що ( ), ( яких)

 1. Їй здавалося… – головне, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.
 2. …що в людській душі немає вузликів – підрядне з’ясувальне, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.

3….яких би не можна розв’язатипідрядне означальне, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.

Людській – означення, узгоджене, виражене відносним прикметником, жіночого роду, у М. в. однини, тверда група.

8 балів

ІІ. Визначте рід поданих іменників.

Аташе, тріо, біль, путь, Міссісіпі, Токіо, кюре, кольрабі, авеню, тюль.

Аташе (ч.р.) , тріо(с.р.), біль(ч.р.), путь(ж.р.), Міссісіпі(ж.р.), Токіо(с.р.), кюре(ч.р.), кольрабі(ж.р.), авеню(ж.р.), тюль(ч.р.).

5 балів

ІІІ. Запишіть правильно слова, знімаючи скісну риску.

Інженер/механік, відео/телефон, люби/мене(назва рослини), 125/річчя, напів/сон, стоп/кран, супер/дівчина, сліпо/глухо/німий, івано/франківець, Івано/Франківськ.

 

Інженер-механік, відеотелефон, люби-мене(назва рослини), 125-річчя, напівсон, стоп-кран, супердівчина, сліпоглухонімий, іванофранківець, Івано-Франківськ.

2014

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для районної (міської) олімпіади з української мови та літератури

 

11 клас

Українська література

І. Напишіть твір-роздум на одну з  поданих тем:

 1. Спадщина «розстріляного відродження» – то важлива й цікава сторінка нашої культури.
 2. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці П. Тичини.
 3. «О солодкий шлях життя, коли совість чиста!» (Г. Сковорода)

12 балів

ІІ. Дайте відповіді на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях:

 1. Що символізують образи сонця та голубав збірці П. Тичини «Сонячні кларнети»?(Сонце символізує світлоритм, голуб – символ Святого Духа).
 2. У якому сонеті М.Зеров згадує протилежних за світовідчуттям митців – футуристів («аспанфутів») і П.Тичину?(«Київ – традиція»).
 3. З яким образом асоціюються ворожі сили у творі П. Тичини «Золотий гомін»? (Чорного птаха).
 4. Про кого з письменників Олесь Гончар сказав: «Поет людської чистоти»? (Про Юрія Яновського).
 5. Кого Г. Косинка назвав своїм літературними вчителями і чому? (С. Васильченка,

  В. Винниченка, В. Стефаника, тому що тематично,  жанрово-стилістично продовжив їх традиції).

5 балів

 

Українська мова

І. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний  розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір підкресленого слова).

 

Сінокіс ніхто не міг поділити, бо кожен боявсь, що йому припаде та третина якраз на коліні Десни, яку щороку ріже нещадно весняна вода. (Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, з кількома підрядними з послідовною підрядністю).

 

[  ], бо ( ), що ( ), (яку)

 

 1. Сінокіс ніхто не міг поділити– головне, двоскладне, повне, поширене, неускладнене.
 2. …бо кожен боявсь – підрядне причини, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене.
 3. …що йому припаде… – підрядне з’ясувальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.
 4. …яку щороку ріже… – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 

Сінокіс – додаток, прямий, виражений іменником – загальна назва, назва неістоти; чол. роду, ІІ відм., тв. група, З. в., одн.

8 балів

ІІ. Поставте іменники в родовому відмінку однини

Сибір, клуб, Зелений Гай, Париж, Алтай, портфель, Тетерів, дах, млин, грип.

 

Сибіру, клубу, Зеленого Гаю, Парижа, Алтаю, портфеля, Тетерева, даху, млина, грипу.

5 балів

ІІІ. Запишіть слова, вибравши відповідну літеру з дужок.

(К,к)узнецький (М,м)іст (вулиця); (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни; (Я,я)рославів (В,в)ал (вулиця); (К,к)озинські (Г,г)орби (урочище); (Д,д)ержавна (Д,д)ума; (К,к)арельська (А,а)втономна (Р,р)еспубліка; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни; (Н,н)ародна (П,п)алата (Р,р)еспубліки (І,і)ндії; (Д,д)ержава (Б,б)ахрейн.

Кузнецький Міст, Конституційний Суд України, Ярославів Вал, Козинські Горби, Державна дума, Карельська Автономна Республіка, Збройні сили України, Кабінет Міністрів України, Народна палата Республіки Індії, Держава Бахрейн.

5 балів

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь Скасувати коментар

Exit mobile version