Календарне планування уроків української мови в 6 класі (за новим Державним стандартом)

Скачати

Автор – Сидоренко Любов Олексіївна, вчитель української мови та літератури

Школи І – ІІІ ступенів № 259 м. Києва

Календарне планування уроків української мови та літератури в 6 класі (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2012 р.)

                             

 

Українська мова                  6 кл.

105 год, 3,5 год на тиждень

І семестр – 48 годин,

ІІ семестр – 76 годин

РЗМ – 23 год.           Контрольних робіт – 6 год.

   

  Графік фронтальних видів контрольних робіт   

 

Форми контролю
6
ІІІ
Перевірка мовної теми* 33
Письмо:переказ11
 твір1
Правопис:диктант**11
Аудіювання*1
Читання мовчки*1

                             Говоріння:

 

І семестр

                                                                    

ІІ семестр
читання вголос – 1 діалог – 1
усний переказ – 1 усний твір – 1

                                                                        

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть год.ДатаПримітка
1Вступ. Краса і багатство української мови1
2ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.Ситуація спілкування1
3, 4Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.Однорідні члени речення. 2
5Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях1
6Звертання. Вставні слова1
7, 8Пряма мова2
9

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

1
10ЗМ  № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю.1
11Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах. Контрольний диктант № 11
12Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови.1
13, 14Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів2
15Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми1
16ЗМ № 3. Особливості опису приміщення.Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення1
17, 18Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми2
19Офіційно – ділова лексика1
20ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи1
21- 25Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела україн­ських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.5
26ЗМ № 5 . Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення.1
27Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування).1
28 – 30Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.3
31ЗМ №  6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.Контрольне читання мовчки1
32 Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-).1
33Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)1
34ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі1
35, 36Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів2
37, 38Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів.2
39, 40ЗМ № 8 – 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення) 2
41Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (диктант або тестування).1
42Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови1
43, 44Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах.2
45Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини1
46Відмінки іменників, їх значення.1
47ЗМ № 10. Аналіз контрольного переказу. Удосконалення писемного мовлення1
48,              49Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни.2
50, 51Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) В закінченнях іменників чоловічого роду II відміни2
52, 53Відмінювання іменників III відміни2
54, 55Відмінювання іменників IV відміни2
56Відмінювання іменників. Тренувальні вправи1
57ЗМ № 11. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі1
58Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що форму лише множини1
59Не з іменниками1
60Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о)1
61Особливості написання іменників у кличному відмінку.1
62, 63Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові2
64, 65Правопис складних іменників.2
66ЗМ № 12. Особливості опису природи.Усний (докладний або вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису природи1
67Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи1
68Контрольна робота № 4. Іменник (тестування або диктант)1
69Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль1
70 – 72Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу3
73, 74Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення2
75ЗМ № 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту з елементами опису природи1
76Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників1
77Повні й короткі форми прикметників.1
78Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК-1
79Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин-1
80ЗМ № 14. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі1
81Перехід прикметників в іменники1
82Написання не з прикметниками1
83Написання -н- і -нн- у прикметниках1
84, 85Написання складних прикметників разом і через дефіс2
86ЗМ № 15. Особливості побудови роздуму.Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму. Контрольне аудіювання1
87Написання прізвищ прикметникової форми1
88Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи1
89Контрольна робота № 5. Прикметник (диктант або тестування)1
90ЗМ № 16. Письмовий твір –  роздум про вчинки людей на основі власних спостережень1
91Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль1
92 – 95Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з – тисячний4
96ЗМ № 17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей. Складання діалогів1
97, 98Відмінювання кількісних числівників2
99, 100Відмінювання порядкових числівників2
101, 102ЗМ № 18 – 19. Контрольний переказ із творчим завданням2
103Творення числівників1
104Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи1
105Контрольний диктант № 2 1
106ЗМ № 20. Аналіз контрольного переказу. Усний твір – оповідання за жанровою картиною.1
107Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль1
108, 109Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників2
110ЗМ № 21. Письмовий твір – оповідання за жанровою картиною1
111Зворотний займенник себе, його відмінювання.Присвійні займенники, їх відмінювання1
112, 113Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників2
114, 115ЗМ № 22 – 23. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого2
116Питальні й відносні займенники, їх відмінювання1
117, 118Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання2
119Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи1
120Аналіз контрольного твору.Контрольна робота № 6. Тест ( Займенник. Числівник)1
121Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.  Лексикологія. Фразеологія1
122Словотвір і орфографія1
123Морфологія й орфографія1
124Морфологія й орфографія. Підсумковий урок за рік1

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь