Календарне планування уроків української мови в 6 класі (за новим Державним стандартом)

Скачати

Автор – Сидоренко Любов Олексіївна, вчитель української мови та літератури

Школи І – ІІІ ступенів № 259 м. Києва

Календарне планування уроків української мови та літератури в 6 класі (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2012 р.)

                             

 

Українська мова                  6 кл.

105 год, 3,5 год на тиждень

І семестр – 48 годин,

ІІ семестр – 76 годин

РЗМ – 23 год.           Контрольних робіт – 6 год.

   

  Графік фронтальних видів контрольних робіт   

 

Форми контролю
6
І ІІ
Перевірка мовної теми*  3 3
Письмо:переказ 1 1
 твір 1
Правопис:диктант** 1 1
Аудіювання* 1
Читання мовчки* 1

                             Говоріння:

 

І семестр

                                                                    

ІІ семестр
читання вголос – 1  діалог – 1
усний переказ – 1  усний твір – 1

                                                                        

 

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

К – сть год. Дата Примітка
1 Вступ. Краса і багатство української мови 1
2 ЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності.Ситуація спілкування 1
3, 4 Повторення та поглиблення вивченого (7 год.)Словосполучення. Речення. Головні і другорядні члени речення.Однорідні члени речення.  2
5 Просте і складне речення. Розділові знаки в простих і складних реченнях 1
6 Звертання. Вставні слова 1
7, 8 Пряма мова 2
9

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль.

 

1
10 ЗМ  № 2. Докладний усний переказ тексту художнього стилю. 1
11 Контрольна робота №1. Повторення вивченого в попередніх класах. Контрольний диктант № 1 1
12 Лексикологія. Фразеологія ( 12 год.) Групи слів за їхнім походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови. 1
13, 14 Запозичені (іншомовного походження) слова. Словник іншомовних слів 2
15 Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми 1
16 ЗМ № 3. Особливості опису приміщення.Усний переказ (докладний або вибірковий) розповідного тексту з елементами опису приміщення 1
17, 18 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми 2
19 Офіційно – ділова лексика 1
20 ЗМ № 4. Поняття про діловий стиль. Ділові папери. Оголошення. План роботи 1
21- 25 Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Джерела україн­ських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів. Фразеологіз­ми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником. 5
26 ЗМ № 5 . Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису приміщення. 1
27 Контрольна робота № 2. Лексикологія. Фразеологія. (тестування). 1
28 – 30 Словотвір. Орфографія (9 год.) Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально -суфіксальний, безафіксальний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу. Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник. 3
31 ЗМ №  6. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.Контрольне читання мовчки 1
32  Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом –ин (а) від прикметників на –ський, -цький; буквосполученням –чн- (-шн-). 1
33 Зміни приголосних при творені слів: відносних прикметників з суфіксами -ськ, -цьк, -зьк та іменників -ств(о), -цтв(о), -зтв(о) 1
34 ЗМ № 7. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі 1
35, 36 Складні слова. Сполучні -о, -е в складних словах. Творення складноскорочених слів 2
37, 38 Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з nie-; правопис складноскорочених слів. 2
39, 40 ЗМ № 8 – 9. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис приміщення) 2
41 Контрольна робота №3. Словотвір. Орфографія (диктант або тестування). 1
42 Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови 1
43, 44 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні і власні. Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах. 2
45 Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини 1
46 Відмінки іменників, їх значення. 1
47 ЗМ № 10. Аналіз контрольного переказу. Удосконалення писемного мовлення 1
48,              49 Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників І відміни. 2
50, 51 Відмінювання іменників II відміни. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Букви -а, (-я), -у, (-ю) В закінченнях іменників чоловічого роду II відміни 2
52, 53 Відмінювання іменників III відміни 2
54, 55 Відмінювання іменників IV відміни 2
56 Відмінювання іменників. Тренувальні вправи 1
57 ЗМ № 11. Усне повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі 1
58 Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що форму лише множини 1
59 Не з іменниками 1
60 Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, -ичк, -інн (я), -ення (-я), ~инн (-я), -ив (о), -ев (о) 1
61 Особливості написання іменників у кличному відмінку. 1
62, 63 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові 2
64, 65 Правопис складних іменників. 2
66 ЗМ № 12. Особливості опису природи.Усний (докладний або вибірковий) переказ розповідного тексту з елементами опису природи 1
67 Морфологічний розбір іменника. Тренувальні вправи 1
68 Контрольна робота № 4. Іменник (тестування або диктант) 1
69 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 1
70 – 72 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників із однієї групи в іншу групи в іншу 3
73, 74 Ступені порівняння якісних прикметників, їхнє творення 2
75 ЗМ № 13. Письмовий вибірковий переказ художнього тексту з елементами опису природи 1
76 Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників 1
77 Повні й короткі форми прикметників. 1
78 Творення прикметників. Написання прикметників із суфіксами: ЕНЬК, -ЕСЕНЬК, -ІСІНЬК, -ЮСІНЬК, -СЬК, -ЦЬК, -ЗЬК- 1
79 Букви -е, -о у прикметникових суфіксах -ев (-єв), -ов (-йов-, -ьов-), -ин, -ін, чин- 1
80 ЗМ № 14. Усний твір – опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі 1
81 Перехід прикметників в іменники 1
82 Написання не з прикметниками 1
83 Написання -н- і -нн- у прикметниках 1
84, 85 Написання складних прикметників разом і через дефіс 2
86 ЗМ № 15. Особливості побудови роздуму.Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму. Контрольне аудіювання 1
87 Написання прізвищ прикметникової форми 1
88 Морфологічний розбір прикметника. Тренувальні вправи 1
89 Контрольна робота № 5. Прикметник (диктант або тестування) 1
90 ЗМ № 16. Письмовий твір –  роздум про вчинки людей на основі власних спостережень 1
91 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 1
92 – 95 Числівники кількісні ( на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені. Роздільне написання складених числівників. Написання разом порядкових числівників з – тисячний 4
96 ЗМ № 17. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей. Складання діалогів 1
97, 98 Відмінювання кількісних числівників 2
99, 100 Відмінювання порядкових числівників 2
101, 102 ЗМ № 18 – 19. Контрольний переказ із творчим завданням 2
103 Творення числівників 1
104 Морфологічний розбір числівника. Тренувальні вправи 1
105 Контрольний диктант № 2  1
106 ЗМ № 20. Аналіз контрольного переказу. Усний твір – оповідання за жанровою картиною. 1
107 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 1
108, 109 Розряди займенників за значенням. Особові займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах особових займенників 2
110 ЗМ № 21. Письмовий твір – оповідання за жанровою картиною 1
111 Зворотний займенник себе, його відмінювання.Присвійні займенники, їх відмінювання 1
112, 113 Вказівні й означальні займенники, їх відмінювання. Приставний н у формах вказівних займенників 2
114, 115 ЗМ № 22 – 23. Контрольний твір – оповідання на основі побаченого 2
116 Питальні й відносні займенники, їх відмінювання 1
117, 118 Заперечні й неозначені займенники, їх правопис і відмінювання 2
119 Морфологічний розбір займенника. Тренувальні вправи 1
120 Аналіз контрольного твору.Контрольна робота № 6. Тест ( Займенник. Числівник) 1
121 Повторення та узагальнення вивченого матеріалу за рік.  Лексикологія. Фразеологія 1
122 Словотвір і орфографія 1
123 Морфологія й орфографія 1
124 Морфологія й орфографія. Підсумковий урок за рік 1

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь