Інформаційно-методичні матеріали

Скачати

Календар ЗНО
Календар ЗНО

Інформаційно-методичні матеріали

   для роботи з педагогічними працівниками  (керівниками навчальних закладів, їх заступниками, методистами, учителями-предметниками)

  

Зміст

 1. Відмінності процедури пробного та сертифікаційного  ЗНО-2015
 2. Рекомендації щодо перевірки тестових завдань пробного ЗНО-2015

  

 1. Рекомендації щодо перевірки тестових завдань

пробного ЗНО-2015

 

Визначатимуть результат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) абітурієнта поетапно.

На першому етапі, за підсумками комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А; *А+ та перевірки екзаменаторами відповідей на бланках Б; *Б+, визначається загальний тестовий бал кожного з абітурієнтів – арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом за правильне виконання кожного завдання тесту.

На другому етапі тестові бали, отримані абітурієнтами, після встановлення порогу «склав/не склав» конвертуються в оцінки за шкалою 100-200 балів. Поріг «склав/не склав» визначає експертна фахова комісія з кожного предмета окремо після проведення ЗНО. Точкою відліку шкали 100-200 буде не «0» тестових балів, а значення тестового бала, який відповідає порогу «склав». Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, тобто вказує місце результату тестування абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів.

Рейтинговий бал визначається окремо з кожного предмета кожної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти, які брали участь в одній сесії тестування і набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів, водночас абітурієнти із більш високими тестовими балами отримають вищу оцінку за цією шкалою. Абітурієнт, який набрав найбільшу кількість тестових балів, матиме найвищу оцінку – 200 балів. Конвертація (шкалювання) тестових балів у оцінки за шкалою 100-200 балів здійснюється з метою забезпечення порівнюваності результатів абітурієнтів, які брали участь у різних сесіях зовнішнього незалежного оцінювання.

У день оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти будуть розміщені таблиці відповідності кількості тестових балів оцінці за шкалою 100-200 балів.

 

Учасники пробного ЗНО можуть перевірити правильність виконання тестових завдань самостійно або з допомогою вчителя, користуючись ключами відповідей та схемами, поданими нижче. Також можна буде скористатися сервісом, що працюватиме на сайті ЛРЦОЯО з 21 березня 2015 року (інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника ПЗНО»).

 

* позначені бланки А+ та Б+, із якими працюватимуть учасники ЗНО, котрі обрали поглиблений рівень тесту з української мови і літератури.

 

Українська мова та література

 

Базовий рівень

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23, 29-33, 34-53) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді немає.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 24-28, 54-57) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання № 58 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 20 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення з української мови).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури базового рівня, – 104.

 

Критерії оцінювання власного висловлення з української мови (бланка Б)

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. Власне висловлення оцінюють за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення. Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями, як показано в таблиці.

 

Критерій Змістовий вияв критерію Бали
1.Теза Учасник формулює тезу, яка презентує його власну, незмінну впродовж усього викладу позицію щодо порушеної в завданні проблеми 2
У роботі немає вправного формулювання тези, але є речення та ключові слова, що доносять власний погляд учасника на обговорювану проблему.Учасник лише повторює фрази з формулювання теми, не висловлюючи власної позиції 1
Учасник не формулює тези. Зміст висловлення свідчить про відсутність власної позиції щодо порушеної проблеми й несформованість того чи іншого погляду на неї.Учасник формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі. 0
2.Аргументи Учасник розвиває свою думку, наводячи принаймні два доречні й переконливі аргументи (докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези), які пов’язують тезу з прикладами 2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент (доказ, підставу для обґрунтування, підтвердження висловленої тези).Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.Один із аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези 1
Учасник не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези або наведені аргументи не є доречними 0
3а.Приклад із літератури чи інших видів мистецтва Аргумент підкріплено, проілюстровано принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом із художньої літератури чи інших видів мистецтва. Указано проблему, порушену у творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору.Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в мистецькому творі 2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований через художній образ; у прикладі є фактичні помилки 1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним 0
3б.Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або з суспільно-політичного життя, або з власного життя.Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в суспільному минулому чи нинішньому житті.Учасник може покликатися на факти з біографії митців, які стосуються їхнього суспільно-політичного життя 2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки 1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним 0
4.Логічність,послідовність Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу). Заявлена теза послідовно доводиться. Учасник постійно тримає порушену ним проблему у фокусі своєї уваги, не відступаючи вбік. Учасник висловлює думки в певній послідовності, відбирає лексичний матеріал і мовленнєві засоби відповідно до теми й ситуації міркування, використовує різноманітні синтаксичні конструкції.Текстові властива зв’язність, що простежується і на рівні розгортання думки, і на рівні правильного й доречного використання спеціальних засобів зв’язку.Учасник структурує роботу за абзацами. 2
Учасник відволікається від обговорюваної проблеми.У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки.Учасник не структурує роботу за абзацами 1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає 0
5.Висновок Наприкінці власного висловлення учасник робить підсумок зі свого доведення, указуючи на те, яку домінантну думку (позицію) він урешті тримав у полі зору, коли наводив аргументи й приклади.Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. Висновок розташований наприкінці роботи 2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами 1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний із аргументами та прикладами 0

 

Мовне оформлення – відповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, граматичним і стилістичним нормам української мови. Його оцінюють за двома критеріями, як показано в таблиці.

 

Критерій Кількість помилок Кількість балів
6а.Орфографія та пунктуація 0–1 4
2–6 3
7–11 2
12–16 1
17 і більше 0
6б.Лексика, граматика та стилістика 0–1 4
2–4 3
5–7 2
8–10 1
11 і більше 0

 

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

 • у написанні великої літери в складних власних назвах;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;
 • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

 

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

 

Увага!

 1. Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
 2. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Поглиблений рівень

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 59-62) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше як одну відповідь або відповіді немає.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 63-66) нараховується 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання з короткою відповіддю (№ 67-74) оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів ,якщо відповіді немає або вона не правильна.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури поглибленого рівня, – 136.

 

 

Іноземні мови

 

Англійська мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 56.

 

 

Іспанська мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з іспанської мови, – 56.

 

 

Німецька мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення з німецької мови).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з німецької мови, – 56.

 

 

Французька мова

 

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-16, 23-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-22) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з французької мови, – 56.

 

Критерії оцінювання власного висловлення з іноземних мов

(англійська, німецька, французька, іспанська)

 

а. Змістове наповнення – опрацювання трьох умов, зазначених у ситуації.

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

а2 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

а3 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

 

 1. b. Структура тексту та зв’язність

b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.

b2 – Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

 

с. Використання лексики – лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом: 0, 1 або 2 тестових бали.

 

 1. d. Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія: 0, 1 або 2 тестових бали.

 

Увага!

 1. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 балів за критерій «змістове наповнення», то в такому разі всю роботу оцінюють у 0 балів.
 2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 балів за критерій «використання лексики» або «використання граматики», то в такому разі всю роботу оцінюють у 0 балів.
 3. Якщо абітурієнт не розпочинав виконувати завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 тестових балів.

 

 

Російська мова

 

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-36, 43-50) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічних пар) (№37-42) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання № 51 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
 4. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.
 5. Аргументи: 0, 1 або 2 тестових бали.

. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.

 1. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.
 2. Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3, або 4 тестових бали.

. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

 

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з російської мови, – 88.

 

Критерии оценивания тестового задания с развернутым ответом

(собственного высказывания) по русскому языку

 

Содержание собственного высказывания оценивается по шести критериям (1, 2, 3а, 3б, 4 и 5), изложенным в таблице1.

Таблица 1

Критерий Содержательное проявление и композиционное оформление критерия. Баллы
 • Тезис

  Участник четко формулирует тезис, то есть высказывается следующим образом:

  • поддерживает предложенную мысль (путем повторения или перефразирования темы собственного высказывания);
  • опровергает (отрицает) мысль;
  • предлагает компромиссный вариант, например: «Я не совсем разделяю предложенную мысль и считаю, что…»;
  • приводит два тезиса, аргументируя каждый отдельно, то есть одновременно и поддерживает, и опровергает предложенную мысль.
     

  2

  Участник только указывает: «Я соглашаюсь/не соглашаюсь с предложенной мыслю», не раскрывая содержания темы.В работе отсутствует четкая формулировка тезиса, но есть предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы.  1
  Участник не формулирует тезис.Участник формулирует тезис, не отвечающий предложенной теме.В работе отсутствует предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы.  0
 • Аргументы

  Участник приводит не менее двух уместных аргументов для подтверждения высказанного тезиса, связанных с примерами 2
  Участник приводит не менее одного уместного аргумента для подтверждения высказанного тезиса. Аргументы дублируют друг друга, то есть второй аргумент перефразирует содержания первого.Один из аргументов не соответствует сформулированному тезису.  1
  Участник не приводит аргументов для подтверждения высказанного тезиса либо аргументы неуместны 0
   3а. Пример из литературы или других видов искусства Участник приводит не менее одного уместного примера из художественной литературы или других видов искусства.Указаны проблема, затронутая в произведении, художественный образ, раскрывающий проблему, название и автор произведения, может быть приведена цитата из произведения.Участник может ссылаться на факты из биографии автора, если эти факты касаются его творчества  2
  Отсутствует мотивация приведения именно этого примера, либо пример содержит фактические ошибки, или пример не конкретизирован через художественный образ  1
  Пример из художественной литературы или других видов искусства отсутствует или неуместен 0
  3б. Пример, являющейся историческим фактом или случаем из жизни Участник приводит не менее одного уместного примера либо из истории, либо из общественно-политической жизни, либо из собственной жизни.Участник может ссылаться на факты из биографии автора произведения, если эти факты не касаются его творчества  2
  Пример содержит фактические ошибки 1
  Пример из истории, общественно-политической или собственной жизни отсутствует или неуместен 0
 • Логичность последовательности

  В работе нет нарушений причинно-следственных связей.Участник структурирует работу по абзацам 2
  В работе имеются нарушения причинно-следственных связей:1)  тезис расположен после аргументов;2)  тезис разорван аргументом;

  3)  аргументы расположены после примера, иллюстрирующего его

   1
  Логика изложения отсутствует 0
 • Вывод

  Вывод соответствует предложенной теме и органически следует из сформулированного тезиса, аргументов и примеров 2
  Вывод частично соответствует тезису или не связан с аргументами и примерами.Участник неправильно формулирует вывод, например, начиная его словами «я считаю»  1
  Вывод отсутствует, не соответствует тезису, не связан с аргументами и примерами или является другим тезисом 0

   

  Языковое оформление собственного высказывания оценивается по другим критериям (6а и 6б), изложенным в таблицах 2 и 3.

  Таблица 2

  Критерий Количество ошибок Баллы
   6а.Орфография и пунктуация 0 – 1 4
  2 – 6 3
  7 – 11 2
  12 – 16 1
  17 и более 0

   

  Таблица 3.

  Критерий Количество ошибок Баллы
   6б.Лексика, грамматика и стилистика 0 – 1 4
  2 – 4 3
  5 – 7 2
  8 – 10 1
  11 и более 0

  При оценивании орфографической и пунктуационной нормативности работы две негрубые (две негрубые пунктуационные или две негрубые орфографические) ошибки соответствуют одной грубой. Одна негрубая пунктуационная и одна негрубая орфографическая ошибки не суммируются.

  К негрубым относятся следующие ошибки:

  • исключения из всех правил;
  • написание большой буквы в сложных собственных наименованиях;
  • слитное или раздельное написание приставок у наречий, образованных от сочетания существительных, прилагательных, местоимений с предлогами;
  • использование одних знаков препинания вместо других;
  • сложные случаи правописания оборотов (не кто иной (другой) / никто иной (другой); не что иное (другое) / ничто иное (другое));
  • пропуск одного из соединительных знаков препинания или нарушение их последовательности;
  • замена русских букв украинскими.

   

  Внимание!

  1. Робота, не соответствующая теме собственного высказывания, будет оценена в 0 баллов.
  2. Работа объемом до 100 слов будет оценена в 0 баллов.

   

  Біологія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 41-46) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (№ 47-50) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 76.

   

   

  Географія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43-48) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49-52) нараховується 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-58) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з географії, – 92.

   

   

  Історія України

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№43-48) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 49-52) нараховується 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-56) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України, – 90.

   

   

  Математика

   

  Базовий рівень

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 21-24) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-30) бали нараховуються по-різному:
  • завдання № 25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2
  • завдання 27-30 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з математики базового рівня, – 48.

  Поглиблений рівень

  1. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 31-34) можна отримати 0 або 2 бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
  2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№35, 36) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами; завдання № 36 – 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами за критеріями змісту (див. «Критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю»).

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з математики поглибленого рівня, – 66.

  Критерії оцінювання власного висловлення з математики (бланка Б)

  Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 35 (з геометрії) і 36 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання та правильності відповіді.

  Загальні вимоги до виконання завдань з розгорнутою відповіддю: розв’язання має бути математично грамотним і повним. Методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними. Якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом. За розв’язання, в якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів. Під час виконання завдання можна використовувати без доведення і посилань будь-які математичні факти та твердження, що містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.

   

  У критеріях оцінювання конкретних завдань містяться загальні вимоги до виставлення балів. У таблиці 1 наведено оцінювання завдання 35 (з геометрії).

  Таблиця 1

  Зміст критерію  Бали 
  Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування та зазначено усі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо.Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання 4 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. / Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. / Отримана відповідь може бути неправильною 3
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого

  ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

  2 
  У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній.

  Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

  1 
  Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0

   

   

   

   

   

   

  У таблиці 2 наведено оцінювання завдання 36 (з алгебри і початків аналізу).

  Таблиця 2

  Зміст критерію  Бали 
  Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування 6 
  Отримано правильну відповідь.Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо.

  Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді

  5 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо.Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною

  4 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо.Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

  3 
  У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

  2 
  У послідовності ходу розв’язування присутні лише деякі етапи розв’язування.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю 1 
  Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям 0 

   

  Увага!

  1. Правильна відповідь за відсутності тексту розв’язання оцінюється в 0 балів.
  2. Розв’язання, що не відповідає умові завдання, оцінюється в 0 балів.

   

   

  Фізика

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№21-23) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 24-34) бали нараховуються по-різному:
  • завдання № 24-25 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконане, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2;
  • завдання № 26-34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з фізики, – 54.

  Хімія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-36) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№37-42) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 43, 44) учасник може отримати 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 45-54) бали нараховуються по-різному:
  • завдання 48, 49 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконане, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2;
  • завдання 45-47, 50-54 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 86.

  Коментарі із Facebook

  Powered by Facebook Comments

  Залишити відповідь