Інформаційно-методичні матеріали

Скачати

Календар ЗНО

Інформаційно-методичні матеріали

   для роботи з педагогічними працівниками  (керівниками навчальних закладів, їх заступниками, методистами, учителями-предметниками)

  

Зміст

 1. Відмінності процедури пробного та сертифікаційного  ЗНО-2015
 2. Рекомендації щодо перевірки тестових завдань пробного ЗНО-2015

  

 1. Рекомендації щодо перевірки тестових завдань

пробного ЗНО-2015

 

Визначатимуть результат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) абітурієнта поетапно.

На першому етапі, за підсумками комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А; *А+ та перевірки екзаменаторами відповідей на бланках Б; *Б+, визначається загальний тестовий бал кожного з абітурієнтів – арифметична сума балів, отриманих абітурієнтом за правильне виконання кожного завдання тесту.

На другому етапі тестові бали, отримані абітурієнтами, після встановлення порогу «склав/не склав» конвертуються в оцінки за шкалою 100-200 балів. Поріг «склав/не склав» визначає експертна фахова комісія з кожного предмета окремо після проведення ЗНО. Точкою відліку шкали 100-200 буде не «0» тестових балів, а значення тестового бала, який відповідає порогу «склав». Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою, тобто вказує місце результату тестування абітурієнта серед результатів інших абітурієнтів.

Рейтинговий бал визначається окремо з кожного предмета кожної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Абітурієнти, які брали участь в одній сесії тестування і набрали однакову кількість тестових балів, отримають однакову оцінку за шкалою 100-200 балів, водночас абітурієнти із більш високими тестовими балами отримають вищу оцінку за цією шкалою. Абітурієнт, який набрав найбільшу кількість тестових балів, матиме найвищу оцінку – 200 балів. Конвертація (шкалювання) тестових балів у оцінки за шкалою 100-200 балів здійснюється з метою забезпечення порівнюваності результатів абітурієнтів, які брали участь у різних сесіях зовнішнього незалежного оцінювання.

У день оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти будуть розміщені таблиці відповідності кількості тестових балів оцінці за шкалою 100-200 балів.

 

Учасники пробного ЗНО можуть перевірити правильність виконання тестових завдань самостійно або з допомогою вчителя, користуючись ключами відповідей та схемами, поданими нижче. Також можна буде скористатися сервісом, що працюватиме на сайті ЛРЦОЯО з 21 березня 2015 року (інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника ПЗНО»).

 

* позначені бланки А+ та Б+, із якими працюватимуть учасники ЗНО, котрі обрали поглиблений рівень тесту з української мови і літератури.

 

Українська мова та література

 

Базовий рівень

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23, 29-33, 34-53) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді немає.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 24-28, 54-57) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання № 58 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 20 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення з української мови).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури базового рівня, – 104.

 

Критерії оцінювання власного висловлення з української мови (бланка Б)

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного висловлення на дискусійну тему. Власне висловлення оцінюють за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення. Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями, як показано в таблиці.

 

Критерій Змістовий вияв критеріюБали
1.ТезаУчасник формулює тезу, яка презентує його власну, незмінну впродовж усього викладу позицію щодо порушеної в завданні проблеми2
У роботі немає вправного формулювання тези, але є речення та ключові слова, що доносять власний погляд учасника на обговорювану проблему.Учасник лише повторює фрази з формулювання теми, не висловлюючи власної позиції1
Учасник не формулює тези. Зміст висловлення свідчить про відсутність власної позиції щодо порушеної проблеми й несформованість того чи іншого погляду на неї.Учасник формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.0
2.АргументиУчасник розвиває свою думку, наводячи принаймні два доречні й переконливі аргументи (докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези), які пов’язують тезу з прикладами2
Учасник наводить принаймні один доречний аргумент (доказ, підставу для обґрунтування, підтвердження висловленої тези).Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.Один із аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези1
Учасник не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези або наведені аргументи не є доречними0
3а.Приклад із літератури чи інших видів мистецтваАргумент підкріплено, проілюстровано принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом із художньої літератури чи інших видів мистецтва. Указано проблему, порушену у творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору.Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в мистецькому творі2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований через художній образ; у прикладі є фактичні помилки1
Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним0
3б.Приклад, що є історичним фактом або випадком із життяУчасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або з суспільно-політичного життя, або з власного життя.Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв’язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в особистому житті конкретних людей або в суспільному минулому чи нинішньому житті.Учасник може покликатися на факти з біографії митців, які стосуються їхнього суспільно-політичного життя2
Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки1
Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним0
4.Логічність,послідовністьВисловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу). Заявлена теза послідовно доводиться. Учасник постійно тримає порушену ним проблему у фокусі своєї уваги, не відступаючи вбік. Учасник висловлює думки в певній послідовності, відбирає лексичний матеріал і мовленнєві засоби відповідно до теми й ситуації міркування, використовує різноманітні синтаксичні конструкції.Текстові властива зв’язність, що простежується і на рівні розгортання думки, і на рівні правильного й доречного використання спеціальних засобів зв’язку.Учасник структурує роботу за абзацами.2
Учасник відволікається від обговорюваної проблеми.У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки.Учасник не структурує роботу за абзацами1
Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає0
5.ВисновокНаприкінці власного висловлення учасник робить підсумок зі свого доведення, указуючи на те, яку домінантну думку (позицію) він урешті тримав у полі зору, коли наводив аргументи й приклади.Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів. Висновок розташований наприкінці роботи2
Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами1
Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний із аргументами та прикладами0

 

Мовне оформлення – відповідність роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, граматичним і стилістичним нормам української мови. Його оцінюють за двома критеріями, як показано в таблиці.

 

КритерійКількість помилокКількість балів
6а.Орфографія та пунктуація0–14
2–63
7–112
12–161
17 і більше0
6б.Лексика, граматика та стилістика0–14
2–43
5–72
8–101
11 і більше0

 

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

 • у написанні великої літери в складних власних назвах;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників із прийменниками;
 • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

 

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.

 

Увага!

 1. Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.
 2. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.

Поглиблений рівень

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 59-62) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше як одну відповідь або відповіді немає.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 63-66) нараховується 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання з короткою відповіддю (№ 67-74) оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів ,якщо відповіді немає або вона не правильна.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного тестування, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури поглибленого рівня, – 136.

 

 

Іноземні мови

 

Англійська мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 56.

 

 

Іспанська мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з іспанської мови, – 56.

 

 

Німецька мова

 

 1. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (№ 1-5, 11-16) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6-10) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 4. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення з німецької мови).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з німецької мови, – 56.

 

 

Французька мова

 

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-16, 23-42) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17-22) нараховується 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 3. Завдання № 43 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 14 тестових балів (див. Критерії оцінювання власного висловлення).

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з французької мови, – 56.

 

Критерії оцінювання власного висловлення з іноземних мов

(англійська, німецька, французька, іспанська)

 

а. Змістове наповнення – опрацювання трьох умов, зазначених у ситуації.

а1 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

а2 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

а3 – перша умова: 0, 1 або 2 тестових бали

 

 1. b. Структура тексту та зв’язність

b1 – зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті: 0, 1 або 2 тестових бали.

b2 – Відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 тестових бали.

 

с. Використання лексики – лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом: 0, 1 або 2 тестових бали.

 

 1. d. Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія: 0, 1 або 2 тестових бали.

 

Увага!

 1. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 балів за критерій «змістове наповнення», то в такому разі всю роботу оцінюють у 0 балів.
 2. Якщо учасник тестування отримує оцінку 0 балів за критерій «використання лексики» або «використання граматики», то в такому разі всю роботу оцінюють у 0 балів.
 3. Якщо абітурієнт не розпочинав виконувати завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 тестових балів.

 

 

Російська мова

 

 1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-36, 43-50) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
 2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічних пар) (№37-42) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 3. Завдання № 51 – завдання з розгорнутою відповіддю – оцінюється від 0 до 20 тестових балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
 4. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.
 5. Аргументи: 0, 1 або 2 тестових бали.

. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.

 1. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.
 2. Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3, або 4 тестових бали.

. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

 

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з російської мови, – 88.

 

Критерии оценивания тестового задания с развернутым ответом

(собственного высказывания) по русскому языку

 

Содержание собственного высказывания оценивается по шести критериям (1, 2, 3а, 3б, 4 и 5), изложенным в таблице1.

Таблица 1

Критерий Содержательное проявление и композиционное оформление критерия.Баллы
 • Тезис

  Участник четко формулирует тезис, то есть высказывается следующим образом:

  • поддерживает предложенную мысль (путем повторения или перефразирования темы собственного высказывания);
  • опровергает (отрицает) мысль;
  • предлагает компромиссный вариант, например: «Я не совсем разделяю предложенную мысль и считаю, что…»;
  • приводит два тезиса, аргументируя каждый отдельно, то есть одновременно и поддерживает, и опровергает предложенную мысль.
     

  2

  Участник только указывает: «Я соглашаюсь/не соглашаюсь с предложенной мыслю», не раскрывая содержания темы.В работе отсутствует четкая формулировка тезиса, но есть предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы. 1
  Участник не формулирует тезис.Участник формулирует тезис, не отвечающий предложенной теме.В работе отсутствует предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы. 0
 • Аргументы

  Участник приводит не менее двух уместных аргументов для подтверждения высказанного тезиса, связанных с примерами2
  Участник приводит не менее одного уместного аргумента для подтверждения высказанного тезиса. Аргументы дублируют друг друга, то есть второй аргумент перефразирует содержания первого.Один из аргументов не соответствует сформулированному тезису. 1
  Участник не приводит аргументов для подтверждения высказанного тезиса либо аргументы неуместны0
   3а. Пример из литературы или других видов искусстваУчастник приводит не менее одного уместного примера из художественной литературы или других видов искусства.Указаны проблема, затронутая в произведении, художественный образ, раскрывающий проблему, название и автор произведения, может быть приведена цитата из произведения.Участник может ссылаться на факты из биографии автора, если эти факты касаются его творчества 2
  Отсутствует мотивация приведения именно этого примера, либо пример содержит фактические ошибки, или пример не конкретизирован через художественный образ 1
  Пример из художественной литературы или других видов искусства отсутствует или неуместен0
  3б. Пример, являющейся историческим фактом или случаем из жизниУчастник приводит не менее одного уместного примера либо из истории, либо из общественно-политической жизни, либо из собственной жизни.Участник может ссылаться на факты из биографии автора произведения, если эти факты не касаются его творчества 2
  Пример содержит фактические ошибки1
  Пример из истории, общественно-политической или собственной жизни отсутствует или неуместен0
 • Логичность последовательности

  В работе нет нарушений причинно-следственных связей.Участник структурирует работу по абзацам2
  В работе имеются нарушения причинно-следственных связей:1)  тезис расположен после аргументов;2)  тезис разорван аргументом;

  3)  аргументы расположены после примера, иллюстрирующего его

   1
  Логика изложения отсутствует0
 • Вывод

  Вывод соответствует предложенной теме и органически следует из сформулированного тезиса, аргументов и примеров2
  Вывод частично соответствует тезису или не связан с аргументами и примерами.Участник неправильно формулирует вывод, например, начиная его словами «я считаю» 1
  Вывод отсутствует, не соответствует тезису, не связан с аргументами и примерами или является другим тезисом0

   

  Языковое оформление собственного высказывания оценивается по другим критериям (6а и 6б), изложенным в таблицах 2 и 3.

  Таблица 2

  КритерийКоличество ошибокБаллы
   6а.Орфография и пунктуация0 – 14
  2 – 63
  7 – 112
  12 – 161
  17 и более0

   

  Таблица 3.

  КритерийКоличество ошибокБаллы
   6б.Лексика, грамматика и стилистика 0 – 14
  2 – 43
  5 – 72
  8 – 101
  11 и более0

  При оценивании орфографической и пунктуационной нормативности работы две негрубые (две негрубые пунктуационные или две негрубые орфографические) ошибки соответствуют одной грубой. Одна негрубая пунктуационная и одна негрубая орфографическая ошибки не суммируются.

  К негрубым относятся следующие ошибки:

  • исключения из всех правил;
  • написание большой буквы в сложных собственных наименованиях;
  • слитное или раздельное написание приставок у наречий, образованных от сочетания существительных, прилагательных, местоимений с предлогами;
  • использование одних знаков препинания вместо других;
  • сложные случаи правописания оборотов (не кто иной (другой) / никто иной (другой); не что иное (другое) / ничто иное (другое));
  • пропуск одного из соединительных знаков препинания или нарушение их последовательности;
  • замена русских букв украинскими.

   

  Внимание!

  1. Робота, не соответствующая теме собственного высказывания, будет оценена в 0 баллов.
  2. Работа объемом до 100 слов будет оценена в 0 баллов.

   

  Біологія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-40) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 41-46) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (№ 47-50) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 76.

   

   

  Географія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43-48) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49-52) нараховується 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-58) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з географії, – 92.

   

   

  Історія України

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-42) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№43-48) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 49-52) нараховується 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53-56) оцінюється за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри), або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України, – 90.

   

   

  Математика

   

  Базовий рівень

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 21-24) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25-30) бали нараховуються по-різному:
  • завдання № 25 і 26 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконано, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2
  • завдання 27-30 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з математики базового рівня, – 48.

  Поглиблений рівень

  1. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 31-34) можна отримати 0 або 2 бали: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
  2. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№35, 36) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами; завдання № 36 – 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами за критеріями змісту (див. «Критерії оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю»).

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з математики поглибленого рівня, – 66.

  Критерії оцінювання власного висловлення з математики (бланка Б)

  Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 35 (з геометрії) і 36 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання та правильності відповіді.

  Загальні вимоги до виконання завдань з розгорнутою відповіддю: розв’язання має бути математично грамотним і повним. Методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними. Якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом. За розв’язання, в якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів. Під час виконання завдання можна використовувати без доведення і посилань будь-які математичні факти та твердження, що містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України.

   

  У критеріях оцінювання конкретних завдань містяться загальні вимоги до виставлення балів. У таблиці 1 наведено оцінювання завдання 35 (з геометрії).

  Таблиця 1

  Зміст критерію Бали 
  Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування та зазначено усі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо.Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання4 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. / Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. / Отримана відповідь може бути неправильною3
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній. / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого

  ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

  2 
  У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи розв’язування.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Рисунок може бути відсутній.

  Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

  1 
  Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям0

   

   

   

   

   

   

  У таблиці 2 наведено оцінювання завдання 36 (з алгебри і початків аналізу).

  Таблиця 2

  Зміст критерію Бали 
  Отримано правильну відповідь.Обґрунтовано усі ключові моменти розв’язування6 
  Отримано правильну відповідь.Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі із ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо.

  Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді

  5 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо.Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною

  4 
  Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо.Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

  3 
  У правильній послідовності ходу розв’язування відсутні деякі етапи.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування.

  Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

  2 
  У послідовності ходу розв’язування присутні лише деякі етапи розв’язування.Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю1 
  Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям0 

   

  Увага!

  1. Правильна відповідь за відсутності тексту розв’язання оцінюється в 0 балів.
  2. Розв’язання, що не відповідає умові завдання, оцінюється в 0 балів.

   

   

  Фізика

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-20) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№21-23) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 24-34) бали нараховуються по-різному:
  • завдання № 24-25 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконане, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2;
  • завдання № 26-34 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з фізики, – 54.

  Хімія

   

  1. За виконання тестового завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-36) учасник може отримати 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, більше однієї відповіді або відповіді не надано.
  2. За виконання тестового завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№37-42) нараховується 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
  3. За виконання тестового завдання на встановлення правильної послідовності (№ 43, 44) учасник може отримати 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
  4. За виконання тестового завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 45-54) бали нараховуються по-різному:
  • завдання 48, 49 є структурованими і складаються з двох частин, відповідь до кожної з яких оцінюється 0 або 1 балом. Якщо зазначено обидві неправильні відповіді або завдання взагалі не виконане, учасник одержує 0 балів. Максимальний бал за виконання структурованого завдання – 2;
  • завдання 45-47, 50-54 оцінюються 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

  Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання, правильно виконавши всі завдання тесту з хімії, – 86.

  Поділитись у соціальних мережах:
  Facebook
  0
  Twitter

  Коментарі із Facebook

  Powered by Facebook Comments

  Сподобалась стаття? Оцініть її:

  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Еще нет голосов, оставьте первым)
  Loading...
   
  ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...

  Залишити відповідь