Зразки завдань ЗНО з історії України за 2010 рік.

Скачати зразки завдань, демонстраційний тест

Зразки завдань ЗНО з історії України
Зразки завдань ЗНО з історії України

Історія України. Зразки завдань

Завдання з вибором однієї правильної відповіді
1. Галузь історичної науки, що вивчає речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними
давню історію суспільства, називається
А джерелознавство.
Б археографія.
В геральдика.
Г археологія.
2. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько
А 2 млн років тому.
Б 1 млн років тому.
В 500 тис. років тому.
Г 250 тис. років тому.
3. Мізинська, Кирилівська стоянки первісних людей є пам’ятками
А палеоліту.
Б мезоліту.
В неоліту.
Г енеоліту.
4. Яке житло в епоху палеоліту будували первісні люди?
А Б
В Г
5. Основу привласнюючого господарства первісних людей становили
А землеробство, скотарство, рибальство.
Б збиральництво, тваринництво, рибальство.
В землеробство, збиральництво, мисливство.
Г мисливство, збиральництво, рибальство.
2
6. Укажіть ознаки неолітичної революції.
1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова.
2. Виникнення землеробства та скотарства.
3. Відокремлення скотарства від землеробства.
4. Перехід до осілого способу життя.
5. Винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю.
6. Відокремлення ремесла від землеробства.
7. Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.
А 2, 3, 4, 7
Б 1, 2, 4, 6
В 2, 4, 5, 7
Г 1, 3, 5, 6
7. Найдавнішу згадку про кіммерійців містить
А «Одіссея» Гомера.
Б «Історія» Геродота.
В «Грецька історія» Ксенофонта.
Г «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда.
8. Першими на території України розпочали виплавляти залізо з болотяної руди й оволоділи
технікою виготовлення сталі
А племена трипільської культури.
Б східні слов’яни.
В кіммерійці.
Г скіфи.
9. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період
А неоліту.
Б енеоліту.
В бронзового віку.
Г раннього залізного віку.
10. Проникнення сарматів у степи Північного Причорномор’я на межі III – ІІ ст. до н. е.
супроводжувалося витісненням скіфів
А у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.
Б у межиріччя Дону та Волги.
В у верхів’я Південного Бугу.
Г у передгір’я Кавказу.
11. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто
А Фанагорія.
Б Херсонес.
В Ольвія.
Г Тіра.
3
12. Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських
і готських істориків.
1. Алани
2. Венеди
3. Роксолани
4. Анти
5. Склавини
6. Авари
А 1, 3, 4
Б 2, 4, 6
В 1, 3, 5
Г 2, 4, 5
13. Богом громовиці у давніх слов’ян був
А Перун.
Б Велес.
В Сварог.
Г Даждьбог.
14. Утворення Київської Русі завершилося за князювання
А Аскольда.
Б Олега.
В Ігоря.
Г Ольги.
15. У якому році відбулася описана подія?
«Коли ж почули древляни, що він знову йде, порадилися з князем своїм Малом і сказали:
«Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його.
Так і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І послали вони до нього, кажучи:
«Чого ти йдеш знову? Ти забрав всю данину». І не послухав їх, і древляни, вийшовши на
супротив з города Іскоростеня, вбили його…»
А 882 р.
Б 911 р.
В 945 р.
Г 988 р.
16. На карті позначено територію Київської Русі за часів правління
А Аскольда.
Б Ігоря.
В Володимира Великого.
Г Ярослава Мудрого.
4
17. Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) під час свого правління
1 створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес
збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки».
2 поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських
степах, здійснивши низку військових походів.
3 відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на
державному рівні не відбулася.
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
18. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?
1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і
сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Білу
Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».
2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину.
Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа
люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
А Обидві події.
Б Лише перша.
В Лише друга.
Г Жодна з подій.
19. На карті заштриховано території, приєднані до Київської
Русі за часів князювання
А Олега.
Б Ігоря.
В Святослава.
Г Володимира.
20. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?
1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його
була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…»
2. «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він
прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай…»
А Обидві події.
Б Лише перша.
В Лише друга.
Г Жодна з подій.
5
21. Коли відбулися описані нижче події?
«І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира. Охрестився ж він у церкві
святої Софії. І єсть церква та в городі Корсуні, стоїть вона на високому місці посеред
города, де ото чинять торг корсуняни… Коли ж охрестили його в Корсуні, то передали
йому віру християнську…»
А ІХ ст.
Б Х ст.
В ХІ ст.
Г ХІІ ст.
22. Одним із наслідків упровадження християнства на Русі стало
А підпорядкування великокнязівської влади церковній владі Візантії.
Б розширення рівноправних зв’язків Русі з європейськими державами.
В посилення політичної та культурної ізоляції Русі з боку Європи.
Г установлення повної політичної залежності Русі від Візантії.
23. Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:
«Отець бо його… землю… хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними
словами серця віруючих людей…»?
А Святослава Ігоревича
Б Володимира Великого
В Ярослава Мудрого
Г Володимира Мономаха
24. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче уривку є правильним?
«В другій половині Х ст. київський князь Володимир приєднав територію _______ до Київської
Русі. Під час війни між синами за батьківську спадщину ця територія опинилася під владою
_______. Але у 1030 та 1031 рр. князь _______ зі своїм братом Мстиславом здійснили два
військові походи й знов захопили її».
А міст Переяславця й Доростолу, Болгарського царства, Святослав
Б міст Тмутаракані й Саркелу, Хозарського каганату, Володимир
В Червенських міст, Польського королівства, Ярослав
Г міст Корсуня й Сурожа, Візантійської імперії, Ізяслав
25. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Ярослава Мудрого?
1. «Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили
вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав – ту. І перестали усобиця
й заколот, і була тиша велика в землі Руській».
2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину.
Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа
люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».
А Обидві події.
Б Лише перша.
В Лише друга.
Г Жодна з подій.
26. Політичний розвиток Київської Русі наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.
характеризувався
А слабкістю великокнязівської влади, місцевим племінним сепаратизмом.
Б виходом держави на міжнародну арену, початком її дипломатичної діяльності.
В початком формування її території, широкомасштабними військовими походами.
Г запровадженням державної релігії, поширенням писаного кодифікованого права.
6
27. Укажіть особливості розвитку Київської Русі наприкінці Х – усередині ХІ ст.
1. Завершення формування території держави.
2. Вихід держави на міжнародну арену та початок її дипломатичної діяльності.
3. Перенесення уваги влади із проблеми завоювання земель на їх освоєння та утримання.
4. Неконсолідованість території держави, постійний місцевий племінний сепаратизм.
5. Запровадження та поширення державної консолідуючої релігії.
6. Поява писаного кодифікованого права.
7. Зосередження уваги та сил держави переважно на зовнішній політиці.
А 1, 2, 4, 5
Б 2, 3, 4, 6
В 1, 3, 5, 6
Г 2, 4, 6, 7
28. Однією із причин політичної роздробленості Київської Русі є
А відсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади.
Б розпад державного адміністративного апарату.
В занепад сільського господарства й торгівлі.
Г падіння Візантійської імперії.
29. Зміни в політичному устрої Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст. були пов’язані з
А обмеженням влади великого київського князя лише судовими функціями.
Б появою та функціонуванням інституту загальноруських князівських з’їздів.
В занепадом і зникненням віче – органу громадського та державного управління.
Г перетворенням боярської ради з дорадчого органу при князі на урядовий орган.
30. Які твердження щодо Любецького з’їзду князів є правильними?
1. На з’їзді було прийнято новий звід руських законів – «Правду Ярославичів».
2. З’їзд відбувся в 1097 р. за ініціативи Володимира Мономаха.
3. Рішення з’їзду остаточно поклали край князівським усобицям.
4. З’їзд ухвалив принцип – «…кожен хай держить отчину свою».
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4
31. У якому уривку з історичного джерела йдеться про події походу новгород-сіверського князя
Ігоря Святославича 1185 р.?
А «Сказала дружина Ігореві: «…Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і
ми»… І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину…»
Б «Що то шумить, що то дзвенить перед зорею ранньою? Ігор полки свої повертає… Бились день
та бились і другий, а на третій, в південну годину, похилились Ігореві стяги!»
В «Пощо ми губимо Руську землю, самі проти себе зваду маючи? … Відтепер з’єднаймося в
одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою…»
Г «Пішов Ігор на Греків… І порадилися руси, і вийшли, проти греків, і битва межи ними
обома була люта, і заледве одоліли греки».
7
32. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Прийшли іноплемінники на Руську землю. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли
супроти них на річку Альту. І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи
наші напустив бог на нас поганих, і побігли руські князі, і були переможені».
З ким зійшлися в битві руські князі?
А половцями
Б печенігами
В хозарами
Г монголо-татарами
33. Який з указаних факторів не вплинув на процес виникнення міст на Русі?
А Розвиток торгівлі, наявність мережі міжнародних торгівельних шляхів.
Б Формування племінних центрів – городищ – у давніх слов’ян.
В Безперервність традицій та досвід міського життя з античних часів.
Г Будівництво східнослов’янською знаттю замків-фортець.
34. На карті позначено
А спільний похід князя Святослава Ігоревича та варягів
проти Новгорода.
Б традиційний шлях збирання данини – полюддя – за часів
Олега та Ігоря.
В військово-торгівельний шлях «з варяг у греки».
Г шлях місії єпископа Адальберга до Константинополя.
35. Неповноправних людей на Русі, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального
середовища (роду, общини), називали
А холопи.
Б смерди.
В челядь.
Г ізгої.
36. Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст. має назву
А «Слово про закон і благодать».
Б «Руська правда».
В «Ізборник Святослава».
Г «Устав Ярослава».
37. Скрипторії часів Київської Русі – це
А школи для навчання дітей з найближчого оточення великого київського князя.
Б майстерні по переписуванню книг для потреб церкви та світської знаті.
В місця поховань представників великокняжого роду при церквах.
Г монастирські об’єднання ремісників ливарів-дзвонарів.
8
38. Укажіть назви пам’яток оригінальної літературної творчості часів Київської Русі.
1. «Слово о полку Ігоревім»
2. Реймське Євангеліє
3. «Ізборник Святослава»
4. «Слово про закон і благодать»
5. «Києво-Печерський патерик»
6. Остромирове Євангеліє
7. «Повість минулих літ»
А 1, 4, 5, 7
Б 2, 3, 5, 7
В 1, 3, 4, 6
Г 2, 4, 6, 7
39. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?
«… Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті… не давайте сильним
погубити людину… гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як
братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа
всього: страх божий майте вище над усе…»
А «Слово о полку Ігоревім»
Б «Руська правда» Ярослава Мудрого
В «Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
40. Перша літописна згадка назви «Україна» датується
А 1097 р.
Б 1119 р.
В 1187 р.
Г 1240 р.
41. Яка з пам’яток давньоруської літератури є найдавнішою?
А «Слово про закон і благодать»
Б «Києво-Печерський патерик»
В «Слово о полку Ігоревім»
Г «Повість минулих літ»
42. Яка пам’ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії,
походження Русі та історії розвитку давньоруської держави?
А «Галицько-Волинський літопис»
Б «Києво-Печерський патерик»
В «Слово о полку Ігоревім»
Г «Повість минулих літ»
43. Зображена на фото пам’ятка давньоруської
архітектури збудована за часів князювання
А Володимира Великого.
Б Ярослава Мудрого.
В Володимира Мономаха.
Г Данила Галицького.
9
44. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Чернець Києво-Печерського монастиря, учасник розпису Успенського собору Києво-
Печерської лаври. Зажив слави серед сучасників написанням чудотворних ікон. Дві з них
збереглися до наших днів: «Печерська Богородиця» і «Ярославська Оранта».
А Алімпія
Б Феодосія
В Агапіта
Г Нестора
45. На фото зображено фрагмент давньоруської
А мініатюри.
Б мозаїки.
В фрески.
Г ікони.
46. Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу
А 1171 р.
Б 1185 р.
В 1199 р.
Г 1205 р.
47. Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р.
була
А агресія Угорського та Польського королівств.
Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі.
В загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихвостом.
Г змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем.
48. Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини XVI ст. перебували в складі
А Молдавського князівства.
Б Польського королівства.
В Угорського королівства.
Г Великого князівства Литовського.
49. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми,
…що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку
віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі
навік приєднати до королівства Польського».
У якій угоді були зазначені ці умови?
А Кревській унії 1385 р.
Б Городельській унії 1413 р.
В Люблінській унії 1569 р.
Г Берестейській унії 1596 р.
10
50. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте
відповідь на запитання.
«Після смерті короля Казимира цей край перейшов
під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської
унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує
його до своїх володінь».
Якою цифрою на карті позначено «цей край»?
А 1
Б 2
В 3
Г 4
51. Прочитайте уривок з тексту Привілею малярському цеху у Львові та виконайте завдання.
«Постановляємо, що всі товариства художні [Львова], коли вони не створені згідно з приписами
і в послухові католицькій церкві, треба розпустити. Бо хто ж не бачить, що товариства
схизматиків порушують цеховий лад і підривають послух римському костьолу…»
Зміст Привілею є свідченням
А прагнення католицької церкви вкладати кошти у виробництво.
Б дискримінації ремісників, що сповідували православ’я.
В встановлення державного контролю над цехами.
Г ліквідації цехової організації в місті.
52. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте
відповідь на запитання.
«Після смерті Вітовта, Ягайло у 1431 р. розпочав
воєнні дії проти Литви. Чергове протистояння
закінчилося перемир’ям, за яким західна частина
земель відходила Польщі, а східна залишалася під
контролем Литви».
Якою цифрою на карті позначено землі, що
відійшли до Польщі?
А 1
Б 2
В 3
Г 4
53. У якому столітті відбулися описані події?
«…Василій Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський. Король
Сигізмунд… послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького,
старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали
князь з воїнами литовськими проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили
вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли».
А XІV ст.
Б XV ст.
В XVІ ст.
Г XVІІ ст.
54. Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено
А конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи.
Б неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян.
В зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі.
Г зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішніх ринках.
11
55. Орган самоврядування на чолі з бурмистром у містах, що користувалися магдебурзьким
правом, називався
А віче.
Б рада.
В дума.
Г сейм.
56. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«…навчався в Краківському університеті. Викладав медицину, філософію та астрономію в
Болонському університеті, упродовж 1481 – 1482 рр. – ректор цього навчального закладу. Перший
відомий нам український автор друкованої книги – «Прогностична оцінка поточного 1483 року».
А С. Оріховського
Б І. Вишенського
В Ю. Дрогобича
Г С. Кленовича
57. З ім’ям Швайпольта Фіоля пов’язано
А друкування в Кракові слов’янських книг кириличним шрифтом.
Б створення в Луцьку «слов’яно-греко-латинської» школи.
В організація у Львові першого єзуїтського колегіуму.
Г отримання Київським братством права ставропігії.
58. У якому році утворилася Річ Посполита?
А 1385 р.
Б 1410 р.
В 1569 р.
Г 1596 р.
59. Коли відбулася описана нижче подія?
«Ми, Сигізмунд Август, даною грамотою оголошуємо таке: на скликаному цьому сеймі
закінчили справу унії між Великим князівством Литовським та королівством Польським в
братерській любові і за згодою обох народів».
А перша половина XVI ст.
Б друга половина XVI ст.
В перша половина XVII ст.
Г друга половина XVII ст.
60. На карті заштриховано територію
А Київського та Подільського удільних князівств,
об’єднаних Володимиром Ольгердовичем після
Грюнвальдської битви 1410 р.
Б Великого князівства Руського часів князя
Свидригайла Ольгердовича після битви під
Вількомиром 1435 р.
В українських земель, що ввійшли до складу
Польського королівства внаслідок укладення
Люблінської унії 1569 р.
Г української козацької держави – Гетьманщини –
відповідно до умов Зборівського мирного
договору 1649 р.
12
61. Одним із наслідків укладення Люблінської унії стало
А відновлення удільних князівств на українських землях.
Б збереження литовського сейму та руської мови в діловодстві.
В входження українських земель до складу Польського королівства.
Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства.
62. У складі Руського та Брацлавського воєводств Речі Посполитої в другій половині XVI –
першій половині XVII ст. перебували
А Закарпаття, Буковина.
Б Галичина, Східне Поділля.
В Холмщина, Підляшшя.
Г Волинь, Полісся.
63. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи економічний
розвиток українських земель у середині XVI – середині XVIІ ст.?
А Козацтво, цех, магістрат, вотчинне землеволодіння.
Б Шляхта, помісне землеволодіння, закупи, полюддя.
В Магнатське землеволодіння, фільварки, панщина, кріпацтво.
Г Бюргери, покозачення, князівське землеволодіння, мануфактура.
64. «Середньовічні цехи» – це
А виробничі приміщення, у яких ремісники однієї спеціальності виготовляли певний товар.
Б корпоративні організації ремісників однієї чи кількох споріднених спеціальностей.
В підприємства, що виробляли необхідну для забезпечення життєвих потреб продукцію.
Г установи, де існував поділ ремісничої праці, використовувалася наймана робоча сила.
65. Які чинники зумовили виникнення українського козацтва в XV – XVI ст.?
1. Прагнення влади створити регулярне військо на противагу ополченню шляхти.
2. Посилення національного, соціального та релігійного гніту українського населення.
3. Існування масиву вільних земель, освоєння південних територій уходниками.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
66. На карті позначено район
А Вольностей Війська Запорозького Низового, включений до
складу Київського воєводства в другій половині XVI ст.
Б формування та розташування реєстрового козацтва
наприкінці XVI – початку XVIІ ст.
В козацько-селянських повстань К. Косинського
та С. Наливайка наприкінці XVI ст.
Г розташування польських гарнізонів за умовами
Зборівського мирного договору 1649 р.
67. Дніпровські плавні, розташовані нижче о. Хортиця, що були осередком козацьких
промислів і символом вольності запорожців, мають назву
А Великий Луг.
Б Дніпровий Низ.
В Кам’яний Затон.
Г Дике Поле.
13
68. Наприкінці XVI ст. українськими землями прокотилася перша хвиля козацько-селянських
повстань, очолюваних
А К. Косинським і С. Наливайком.
Б С. Наливайком і М. Жмайлом.
В М. Жмайлом і Т. Федоровичем (Трясилом).
Г Т. Федоровичем (Трясилом) і П. Бутом (Павлюком).
69. Козацько-селянське повстання під проводом С. Наливайка тривало впродовж
А 1576 – 1578 рр.
Б 1594 – 1596 рр.
В 1616 – 1622 рр.
Г 1637 – 1638 рр.
70. На карті заштриховано райони
А походів реєстрових козаків за наказами
польського короля на початку XVІ ст.
Б розгрому козаками турецько-татарських військ у
ході Хотинської війни.
В навколо турецьких фортець, спустошених козаками
під час Першого Кримського походу.
Г постійних нападів запорозьких козаків наприкінці
XVI – початку XVII ст.
71. Які події пов’язані з іменем гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного?
А Здобуття турецької фортеці Кафа, битва під Хотином.
Б Заснування Чортомлицької Січі, Молдавський похід.
В Укладення Куруківської угоди, битва під Цецорою.
Г Вступ Війська Запорозького до Київського братства, здобуття фортеці Кодак.
72. «Ординація Війську Запорозькому реєстровому, що перебуває на службу Речі Посполитої»
1638 р. передбачала
А утворення реєстрового козацтва з правом на незалежність від польської
адміністрації, звільненого від державних податків і повинностей.
Б збільшення козацького реєстру до 10 тис. чол., надання козакам права
землеволодіння, власної судової влади, володіння містом Трахтемирів.
В скасування реєстру та зрівняння в правах усіх козаків у Речі Посполитій, повернення
прав і майна православній церкві.
Г зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію виборності козацької
старшини, скасування козацького судочинства.
73. Яка суспільна верства наприкінці XVI – на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в
утворенні братств?
А шляхта
Б козацтво
В духовенство
Г міщанство
14
74. Братства в історії України – це
А корпоративні об’єднання ремісників споріднених спеціальностей у містах, що
користувалися магдебурзьким правом у XV – XVI ст.
Б доброчинні товариства української шляхти, що опікувалися будівництвом
православних храмів власним коштом у XVI ст.
В об’єднання реєстрового козацтва та духовенства, що здійснювали контроль за
діяльністю вищих православних церковних ієрархів у XV – XVI ст.
Г релігійно-громадські організації міщан при православних церквах на українських
землях наприкінці XVI – XVII ст.
75. Пересопницьке Євангеліє є пам’яткою української культури
А XIV ст.
Б XV ст.
В XVI ст.
Г XVII ст.
76. Відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій пов’язано
з ім’ям
А М. Смотрицького.
Б Ф. Прокоповича.
В І. Вишенського
Г І. Борецького.
77. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні,
ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності.
Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської
влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам,
ще при житті, створив собі пам’ятник – Київську Академію».
А П. Могилу
Б І. Борецького
В І. Вишенського
Г Ф. Прокоповича
78. У другій половині XVI ст. в Острозі було засновано
А чотирикласне народне училище.
Б слов’яно-греко-латинську школу.
В протестантську гімназію.
Г єзуїтський колегіум.
79. Прізвища яких діячів пропущено в цитованому нижче уривку з історичного джерела?
«Всесильною правицею Всевишнього Бога, старанням благочестивого князя _______, який
звелів влаштувати дім для друкування книг, а до того ж і дім для навчання дітей у своєму
родовому славному місті… І вибравши знавців божественного писання, грецької, латинської і
руської мов, поставив їх навчати дітей. З цієї причини надрукована ця книжка для дитячого
навчання, по-грецьки альфавіту, а по-руськи азбуки, многогрішним _______».
А Богуш Корецький, Франциск Скорина
Б Дмитро Вишневецький, Швайпольт Фіоль
В Олександр Чарторийський, Юрій Дрогобич
Г Костянтин-Василь Острозький, Іван Федоров
15
80. «Апостол» (1574 р.), «Буквар» (1574 р.), Острозька Біблія (1581 р.) є першими
А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим.
Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою.
В підручниками, надрукованими коштом православних братств.
Г книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького.
81. Про яку книгу йдеться в уривку з історичного джерела?
«…А почалася книга друкуватися в богом береженому місті Львові, в якій діяння
апостольські, і послання соборні, і послання святого Павла після втілення господа бога
нашого Ісуса Христа року 1573…Якщо доведеться кому-небудь у цю корисну для душі
книгу заглянути то…творцеві життя нашого богу подяку хай складе…»
А «Требник»
Б «Апостол»
В «Послання до єпископів»
Г «Православне ісповідання віри»
82. Про появу якого явища в літературі йдеться в уривку з історичного джерела?
«Події кінця XVI ст. зумовили появу чисельних літературних творів, присвячених церковному
життю та унії. Їхніми авторами були як прихильники, так і противники унії».
А історичної мемуаристики
Б драматичної літератури
В полемічної літератури
Г латиномовної поезії
83. Як називаються ліро-епічні твори XVI – XVII ст. на історико-героїчну та побутову тематику,
що виконувалися речитативом у супроводі бандури, кобзи, ліри?
А думи
Б поеми
В балади
Г билини
84. Укажіть особливості розвитку української культури другої половини XVI – першої
половини XVII ст.
1. Поява козацького літописання та історичної прози.
2. Поширення книгодрукування.
3. Розквіт козацького бароко в архітектурі.
4. Поява полемічної літератури.
5. Поява «курйозних віршів» у літературі.
6. Поява монументальної скульптури та портретного живопису.
7. Поширення шкільної драми, інтермедій і вертепу.
А 1, 2, 4, 5
Б 2, 4, 6, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 2, 3, 4, 6
16
85. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела?
«У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх.
Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні
вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава
тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах
між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».
А інтермедія
Б прелюдія
В містерія
Г комедія
86. Що з указаного нижче свідчить про піднесення культурного життя на українських землях у
другій половині XVI ст.?
1. Надання Києво-Могилянській колегії прав та статусу академії.
2. Створення Пересопницького Євангелія.
3. Заснування в Острозі слов’яно-греко-латинської академії.
4. Видання Ш. Фіолем першодруків кирилицею – «Часослова», «Октоїха».
5. Поява та поширення «Історії Русів».
6. Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря».
А 1, 2, 4
Б 3, 5, 6
В 1, 4, 5
Г 2, 3, 6
87. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до умов
А Зборівського договору 1649 р.
Б Білоцерківського договору 1651 р.
В Бахчисарайського договору 1681 р.
Г «Вічного миру» 1686 р.
88. Коли відбулася описана нижче подія?
«Увесь народ… вся чернь вітала його. Академія вітала його промовами та вигуками як
спасителя народу від рабства польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак
і називаючи його: Богом даний. Патріарх Єрусалимський надав йому титул
найсвітлішого князя».
А грудень 1648 р.
Б серпень 1649 р.
В вересень 1651 р.
Г січень 1654 р.
89. Білоцерківський договір між гетьманським урядом Б. Хмельницького та представниками
польського короля Яна ІІ Казимира було укладено після битви під
А Корсунем.
Б Пилявцями.
В Берестечком.
Г Батогом.
17
90. На карті позначено територію Гетьманщини відповідно до
умов
А Зборівського договору 1649 р.
Б Білоцерківського договору 1651 р.
В Бахчисарайського договору 1681 р.
Г «Вічного миру» 1686 р.
91. За умовами Білоцерківського договору 1651 р.
1 польський король зобов’язувався припинити воєнні дії проти союзника гетьмана –
Московського царства.
2 козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб, шляхта одержувала дозвіл вернутися
до своїх маєтків.
3 козацькою територією визнавалися лише землі Київського воєводства.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
92. Скликана в Переяславі гетьманом Б. Хмельницьким військова рада мала вирішити
питання про
А перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя.
Б погодження з умовами російсько-польського Віленського перемир’я.
В утворення українсько-швецької антипольської коаліції.
Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої.
93. На карті позначено територію Гетьманщини
А за умовами Зборівського договору 1649 р., а також
землі, втрачені за умовами Білоцерківського
договору 1651 р.
Б на час укладення українсько-російського договору
1654 р. та сусідні землі, контрольовані Військом
Запорозьким у 1654 – 1657 рр.
В за умовами Андрусівського перемир’я 1656 р. та
землі, що відійшли до Речі Посполитої за
умовами «Вічного миру» 1686 р.
Г на час укладення Гадяцького договору 1658 р. та
землі, що були включені до складу Великого
князівства Руського за його умовами.
94. Перші договірні статті, що визначали юридичні засади українсько-російських відносин та
устрій Української козацької держави були укладені
А Б. Хмельницьким.
Б І. Виговським.
В П. Дорошенком.
Г І. Мазепою.
18
95. Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю
Посполитою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний
союз з Трансільванією та __________».
А Андрусівського перемир’я, Московською державою, гетьмана П. Дорошенка,
Османською імперією.
Б Гадяцького договору, Гетьманщиною, царя Олексія Михайловича, Кримським
ханством.
В Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хмельницького,
Швецією.
Г «Вічного миру», Московською державою, султана Магомета IV, Гетьманщиною.
96. Період Руїни характеризувався
А всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних національно-
визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Б форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду
внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік швецького короля.
В внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини,
втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав.
Г остаточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та
повною інтеграцією українських земель у Російську імперію.
97. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Зміцнивши свої позиції на Правобережжі, відчуваючи підтримку могутньої держави, на
чолі війська переходить на лівий берег Дніпра. Після вбивства козаками Івана
Брюховецького його проголошують гетьманом усієї України».
А І. Виговського
Б Ю. Хмельницького
В П. Дорошенка
Г І. Мазепу
98. Уклавши в 1686 р. «Вічний мир», Річ Посполита та Московське царство
А припинили спільні воєнні дії проти Кримського ханства.
Б вийшли з європейської антитурецької «Священної ліги».
В установили спільний контроль за Запорозькою Січчю.
Г закріпили насильницький поділ українських земель.
99. Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки
А Лівобережної Гетьманщини.
Б Слобідської України.
В Правобережної Гетьманщини.
Г Вольностей Війська Запорозького.
100. Козацьке повстання 1702 – 1704 рр. під проводом С. Палія спричинено
А початком Північної війни між Росією та Швецією.
Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.
В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.
Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ.
19
101. На карті заштриховано територію, приєднану до
Лівобережної Гетьманщини гетьманом І. Мазепою.
Унаслідок якої події це відбулося?
А Другого Кримського походу об’єднаної
російсько-української армії.
Б Укладення українсько-шведського союзу в роки
Північної війни.
В Придушення повстання під проводом Семена
Палія.
Г Прутського походу об’єднаної російсько-
української армії.
102. Коли відбулися описані нижче події?
«…За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів
князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію гетьмана
Мазепи… Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню…»
А перша половина XVII ст.
Б друга половина XVII ст.
В перша половина XVIII ст.
Г друга половина XVIII ст.
103. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між
гетьманом П. Орликом і
А шведським королем і козацькою старшиною.
Б козацькою старшиною та запорозькими козаками.
В запорозькими козаками та турецьким султаном.
Г турецьким султаном і шведським королем.
104. «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» передбачали, що
1 «…у гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і
Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною».
2 «…Іван Мазепа, законний князь України, …не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до
його смерті… стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами».
3 «…з усіма генеральними особами, полковниками й генеральними радниками має радитися
гетьман… і всілякі публічні справи без їхнього дозволу й поради не починати своєю владою….»
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
105. З якою метою було створено Правління гетьманського уряду (1734 р.)?
А Розслідування законності володіння та роздачі маєтків козацькій старшині та
російським можновладцям у Гетьманщині.
Б Контролю за діяльністю козацької генеральної старшини та обмеження політичної
автономії Гетьманщини.
В Укладення кодексу законів Гетьманщини, його узгодження із загальноросійським
законодавством.
Г Перегляду гетьманом судових рішень, прийнятих у Генеральному військовому суді,
полкових і сотенних судах.
20
106. На Лівобережній Гетьманщині інститут гетьманства остаточно скасовано
А 1709 р.
Б 1734 р.
В 1764 р.
Г 1775 р.
107. У другій половині XVIII ст. царський уряд заснував Нову Сербію, Слов’яно-Сербію та
Новослобідський козацький полк на території
А Вольностей Війська Запорозького Низового.
Б Лівобережної Гетьманщини.
В Слобожанщини.
Г Новоросії.
108. Військова та адміністративно-територіальна одиниця Нової Січі (1734 – 1775 рр.) називається
А паланка.
Б земля.
В округ.
Г полк.
109. На могилі якого історичного діяча викарбовано такі рядки:
«Здесь погребено тело в Бозе почившего кошевого атамана казаков бывшей некогда
Запорожской грозной Сечи, сосланного в сию обитель в 1776 году на смирение. Будучи
освобожден, сам не пожелал оставить обитель, в коей обрел душевное спокойствие»?
А І. Сірка
Б Д. Апостола
В К. Гордієнка
Г П. Калнишевського
110. У чому полягала особливість козацького полкового устрою Слобідської України в другій
половині XVII – середині XVIII ст.?
А Обрання полковників на посаду супроводжувалося присягою як на вірність царю, так і на
вірність гетьману.
Б Полкові уряди самостійно вирішували питання чисельності козацького війська та його
утримання.
В Кожен полк окремо і в різний час отримував царську жалувану грамоту, де визначалися
його права та привілеї.
Г Полковники призначалися бєлгородським воєводою з наступним затвердженням на
полкових козацьких радах.
111. У якому стилі оздоблено Святу браму Троїцької церкви Свято-
Успенської Києво-Печерської лаври?
А готичному
Б бароко
В романському
Г класичному
21
112. Києво-Могилянська колегія отримала титул і права академії
А 1654 р.
Б 1686 р.
В 1701 р.
Г 1750 р.
113. Який із поданих нижче історико-літературних творів не належить до козацьких літописів?
А «Літопис Самовидця»
Б «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича
В Літопис Г. Граб’янки
Г Літопис С. Величка
114. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1765 р. прибуває в Глухів. Першим же його кроком стало проведення ревізії
людей, худоби, землі, споруд, підприємств. Ревізія тривала п’ять років. Її результати були
узагальнені майже в тисячі томах і отримали назву «Генерального опису Малоросії».
А К. Розумовського
Б С. Вельямінова
В В. Голіцина
Г П. Рум’янцева
115. Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того,
щоб вони… перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то
треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом
1 запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних
кавалерійських полків.
2 організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої
Запорозької Січі.
3 придушення Коліївщини та гайдамацького руху.
4 остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української
старшини з російським дворянством.
А 1, 4
Б 1, 2
В 2, 3
Г 3, 4
116. Друга Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що
А на Лівобережній Україні відновлено інститут гетьманства.
Б до складу Російської імперії включено Правобережну Україну.
В російські війська остаточно знищили Запорозьку (Нову) Січ.
Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України.
117. У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони
А Правобережної України.
Б Лівобережної України.
В Слобідської України.
Г Південної України.
118. «Жалувана грамота дворянству» (1785 р.) імператриці Катерини ІІ передбачала
А закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України.
Б початок роздачі дворянству земель ліквідованої Запорозької Січі.
В дарування дворянству права відпускати кріпосних селян на волю.
Г зрівняння в правах української старшини з російським дворянством.
22
119. На карті позначено території, що ввійшли до складу
Російської та Австрійської імперій під час різних
поділів Речі Посполитої.
Результати якого з поділів відображено на карті?
А тільки Першого
Б Першого та Другого
В тільки Другого
Г Другого та Третього
120. Унаслідок проведення в 1770 – 1780-х роках реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії
А змінилося правове становище українського селянства та греко-католицької церкви.
Б посилився вплив українських політичних партій, лояльних до Габсбургів.
В Галичина та Закарпаття об’єднувалися в край – Королівство Галіції і Лодомерії.
Г українці здобули перший досвід діяльності в австрійському парламенті.
121. Яку із зображених на фото пам’яток архітектури збудовано у XVIII ст.?
А Б
В Г
23
122. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«У 1812 р., під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора сформував на
Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817 – 1821 рр. – директор Полтавського
театру».
А С. Гулака-Артемовського
Б І. Карпенка-Карого
В І. Котляревського
Г М. Садовського
123. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:
«Д. Бортнянський – І. Григорович-Барський – М. Березовський – А. Ведель»?
А Д. Бортнянський
Б І. Григорович-Барський
В М. Березовський
Г А. Ведель
124. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела?
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть
межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це…
рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження –
невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…»
А «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського
Б «Сад божественних пісень» Г. Сковороди
В «Енеїда» І. Котляревського
Г «Кобзар» Т. Шевченка
125. Які з указаних нижче подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?
1. Заснування Кирило-Мефодіївського братства.
2. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.
3. Видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».
4. Спорудження залізниці від Балти до Одеси.
5. Утворення «Товариства об’єднаних слов’ян».
6. Скасування панщини на західноукраїнських землях.
7. Упровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.
А 1, 2, 4, 5
Б 2, 4, 6, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 2, 4, 5, 7
126. Селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814 – 1835 рр. очолював
А У. Кармелюк.
Б І. Гонта.
В О. Довбуш.
Г М. Залізняк.
127. У результаті російсько-турецьких воєн 1806 – 1812 та 1828 – 1829 рр.
А утворено Задунайську Січ.
Б відновлено козацький устрій Слобідської України.
В включено до складу Росії землі з українським населенням.
Г припинено існування Кримського ханства.
24
128. Знищення Задунайської Січі спричинено
А включенням придунайських земель до складу Росії в результаті російсько-турецької війни
1768 – 1774 рр.
Б участю задунайських козаків у російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. на боці Туреччини.
В відмовою задунайських козаків підтримати Туреччину, союзника Наполеона, у
франко-російській війні 1812 – 1814 рр.
Г переходом задунайських козаків на бік Росії під час російсько-турецької війни 1828 –
1829 рр.
129. Програма дій Південного товариства декабристів не передбачала
А повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту.
Б установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.
В скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду.
Г ліквідацію станового ладу та встановлення рівності всіх громадян перед законом.
130. На відміну від «Руської правди» Південного товариства декабристів Статут Кирило-
Мефодіївського братства передбачав
А ліквідацію монархії.
Б скасування кріпосного права.
В установлення рівності всіх громадян перед законом.
Г об’єднання всіх слов’янських народів у федерацію республік.
131. Яке прізвище є зайвим у логічному ланцюжку:
«М. Шашкевич – Я. Головацький – М. Драгоманов – І. Вагилевич»?
А М. Шашкевич
Б Я. Головацький
В М. Драгоманов
Г І. Вагилевич
132. У якому році стараннями Я. Головацького було видано альманах «Русалка Дністровая»?
А 1837 р.
Б 1848 р.
В 1863 р.
Г 1875 р.
133. Яка організація у своїх документах задекларувала такі ідеї діяльності:
«…політичне об’єднання слов’ян є тією справжньою метою, до якого вони повинні прагнути.
…при об’єднанні кожне слов’янське плем’я [українці, росіяни, білоруси] повинно мати свою
самостійність. Визначаємо, що кожне плем’я повинно мати народне правління і дотримуватися
повної рівності співгромадян… Має існувати спільний Слов’янський собор з представників всіх
племен. …правило «Мета виправдовує засоби» визнається безбожним»?
А Південне товариство декабристів
Б Кирило-Мефодіївське братство
В Братство тарасівців
Г Руська трійця
25
134. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії…
писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту… З його віршами в Малоросії могли
виникати та укорінятися думки про… можливість існування України як окремої держави. …за
підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з
найнебезпечніших злочинців… призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус».
Кого влада вважала «найнебезпечнішим злочинцем»?
А М. Костомарова
Б Б. Грінченка
В Т. Шевченка
Г І. Франка
135. У якому регіоні відбулися описані нижче події?
«Приводом до масового виступу селян у 1831 р. стали обмеження (карантин, військові
кордони, заборони пересування), введені в зв’язку з епідемією холери в регіоні. Під впливом
цих заворушень уряд скасовує частину селянських натуральних повинностей».
А Закарпаття
Б Галичина
В Поділля
Г Волинь
136. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано
парламент унаслідок
А селянського руху під проводом Л. Кобилиці.
Б реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ.
В селянських «холерних бунтів».
Г революції 1848 – 1849 рр.
137. У якому регіоні відбулася описана нижче подія?
«У травні 1848 р. утворюється Головна руська рада, яка у своєму маніфесті висловила ідею
розподілу регіону на дві провінції – польську та українську з окремими адміністраціями».
А Закарпаття
Б Підляшшя
В Галичина
Г Буковина
138. Унаслідок революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії
А польські та українські національно-представницькі інституції досягли порозуміння щодо
майбутнього Галичини.
Б представники українського населення стали залучатися до парламентської
діяльності.
В українці здійснили збройні повстання в Галичі та Львові проти польського панування
в Галичині.
Г відбувся територіально-національний поділ Галичини на польську та українську
автономні провінції.
26
139. Що з указаного нижче розкриває основний зміст селянської реформи 1861 р.?
1. Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків.
2. Викуп селянами польових наділів.
3. Скасування селянської земельної общини.
4. Наділення селян землею та визначення за неї повинностей.
5. Безоплатне наділення селян землею з державного фонду.
6. Переведення всіх поміщицьких селян у ранг державних.
А 1, 2, 4
Б 1, 4, 5
В 2, 3, 6
Г 3, 5, 6
140. Які зміни в соціально-економічній сфері Наддніпрянської України відбулися під впливом
реформ 1860 – 1870-х років у Російській імперії?
1. Формування високого рівня концентрації виробництва.
2. Завершення промислового перевороту.
3. Витіснення іноземного капіталу національним.
4. Формування ринку вільнонайманої праці.
5. Подолання селянського малоземелля та безземелля.
6. Зникнення традиційного класу феодального суспільства – дворянства.
А 1, 4, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 4
Г 3, 5, 6
141. Земська реформа 1864 р. не поширювалася на
А Лівобережну Україну.
Б Слобідську Україну.
В Південну Україну.
Г Правобережну Україну.
142. Укажіть прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої
половини ХІХ ст.
1. Д. Яворницький
2. І. Франко
3. М. Шашкевич
4. М. Кропивницький
5. Ю. Бачинський
6. Ю. Федькович
А 1, 2, 6
Б 2, 5, 6
В 3, 4, 6
Г 1, 3, 5
143. Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.
на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-
політичну єдність із російським народом і російською державою, називали
А москвофіли.
Б хлопомани.
В народовці.
Г радикали.
27
144. Представників суспільно-політичної течії, що виникла в 1860-ті роки в Галичині, які
спрямовували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної
свідомості українців, називали
А москвофіли.
Б хлопомани.
В народовці.
Г радикали.
145. 1863 р. і 1876 р. в історії України пов’язані з
А упровадженням земств та єдиної системи початкової освіти.
Б заснуванням товариства «Просвіта» та Літературного товариства ім. Т. Шевченка.
В забороною друкування та завезення з-за кордону книг українською мовою.
Г утворенням перших гуртків хлопоманів і народників.
146. Ким запроваджено викладені нижче заборони?
«Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за
кордоном на малоросійському наріччі. Друкування і видавання в Імперії оригінальних творів і
перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком історичних документів…»
А імператрицею Катериною ІІ
Б імператором Олександром ІІ
В імператрицею Марією-Терезією
Г імператором Миколою І
147. Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з
А активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.
Б участю українців у польському національно-визвольному повстанні.
В викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства.
Г виданням українського альманаху «Русалка Дністровая».
148. Емський указ (1876 р.) імператора Олександра ІІ спричинив
А закриття недільних шкіл і журналу «Основа».
Б ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні.
В розпуск Загальної української безпартійної організації.
Г закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства.
149. У яких містах розташовані пам’ятники садово-паркового мистецтва «Софіївка» та «Олександрія»?
А Київ, Ялта
Б Ялта, Умань
В Умань, Біла Церква
Г Біла Церква, Кам’янець-Подільський
150. Відкриття Харківського університету пов’язано з ім’ям
А М. Остроградського.
Б М. Максимовича.
В В. Антоновича.
Г В. Каразіна.
28
151. У якому мистецькому стилі збудовано зображені на фото пам’ятки архітектури України?
А класицизм
Б неореалізм
В бароко
Г модерн
152. З ім’ям Іллі Мечнікова пов’язано
А створення першої в Росії (другої у світі) бактеріологічної станції.
Б винайдення ліків проти інфекційних хвороб – пеніциліну.
В відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини.
Г відкриття Новоросійського університету.
153. Об’єднання української інтелігенції – громади – відновили свою діяльність у
А 1860-х рр.
Б 1870-х рр.
В 1880-х рр.
Г 1890-х рр.
154. Укажіть прізвища активних учасників громадівського руху 1870 – 1890-х років?
1. Т. Шевченко
2. В. Антонович
3. Ю. Бачинський
4. М. Драгоманов
5. І. Франко
6. Ф. Вовк
7. О. Потебня
А 1, 2, 4, 5
Б 2, 3, 4, 7
В 1, 3, 5, 6
Г 2, 4, 6, 7
155. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Вважаючи себе соціалістом, заперечував теорію К. Маркса про пролетарську революцію і
диктатуру пролетаріату як помилкову і шкідливу для українства. Саме під його впливом в
Україні ширилися ідеї соціалізму, автономії України, перебудови Росії на федеративну державу».
А М. Костомарова
Б М. Максимовича
В М. Міхновського
Г М. Драгоманова
29
156. Ю. Бачинський у своїй книзі «Ukraina irredenta» вперше висловив
А ідею перетворення Австро-Угорщини на федерацію чотирьох країн – Австрії, Угорщини,
Польщі та України.
Б переконаність у необхідності об’єднання східних і західних українців у власній
незалежній державі.
В пропозицію надання автономії Східній Галичині в межах федеративного Австро-
Угорського Союзу.
Г ідею об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний
коронний край.
157. З іменами яких діячів пов’язано створення національного гімну «Ще не вмерла Україна»?
А І. Франко, М. Лисенко
Б М. Лисенко, П. Чубинський
В П.Чубинський, М. Вербицький
Г М. Вербицький, Л. Українка
158. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному
А буряковому виробництві.
Б зерновому виробництві.
В виноградарстві.
Г садівництві.
159. Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях
Наддніпрянської України на початку ХХ ст. сприяла
А завершенню промислового перевороту.
Б створенню монополістичних об’єднань.
В формуванню ринку вільнонайманої праці.
Г подоланню залежності від іноземного капіталу.
160. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської
України на початку ХХ ст.?
А трест
Б картель
В концерн
Г синдикат
30
161. На діаграмі зображено обсяги виробництва певної продукції на Наддніпрянській Україні в
обсягах загальноросійського виробництва (у %) на початку ХХ ст. Яке судження підтверджується
даними діаграми?
А У регіоні вироблялася левова частка продукції видобувної й цукрової промисловості
та більше половини продукції машинобудування імперії.
Б Регіон спеціалізувався виключно на цукробуряковому виробництві, видобутку
корисних копалин і металообробці.
В У регіоні вироблялося дві третини готової продукції металургійної, металообробної та
цукрової промисловості імперії.
Г Регіон займав ключові позиції в гірничо-металургійному, цукровому виробництві,
виробляючи менше половини продукції машинобудування та металообробки.
162. Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?
1. Підняти ефективність сільського господарства.
2. Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції.
3. Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян.
4. Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі.
5. Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва.
6. Вирішити проблему аграрного перенаселення.
А 1, 3, 4
Б 1, 4, 6
В 2, 4, 5
Г 3, 5, 6
163. Унаслідок проведення земельної реформи П. Столипіна в Україні
А остаточно зруйновано селянську общину.
Б подолано селянське малоземелля та безземелля.
В утверджено приватне селянське землеволодіння.
Г зупинено процес майнового розшарування селянства.
31
164. Про якого митця йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні,
Карузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати
врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою»,
«Найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».
А М. Садовську-Барілотті
Б С. Крушельницьку
В Г. Борисоглібську
Г М. Заньковецьку
165. Якими цифрами на карті позначено території
Російської імперії, приєднання яких до своїх володінь
планувала Австро-Угорщина напередодні Першої
світової війни?
А 2, 3
Б 3, 4
В 4, 1
Г 1, 2
166. На початку Першої світової війни К. Левицького було обрано головою
А Союзу визволення України.
Б Головної української ради.
В Карпато-руського визвольного комітету.
Г Товариства українських поступовців.
167. Формування легіону Українських січових стрільців відбулося внаслідок
А початку Першої світової війни.
Б окупації російською армією Галичини.
В Брусиловського прориву та поразки австрійської армії.
Г захоплення російською армією Карпатських перевалів.
168. Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку
травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт
переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося
закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».
Де відбулися описані події?
А г. Маківка
Б г. Говерла
В г. Лисоня
Г г. Погар
169. Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на
Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
А надавала додаткові можливості для його розвитку
Б підтримувала його патріотичні настрої
В не звертала уваги на його існування
Г посилювала репресії проти нього
32
170. У ході Першої світової війни Товариство українських поступовців закликало українців
А підтримати Троїстий союз, «…бо ідучи війною, Росія грозить загином українському
життю, яке знайшло охорону в австрійській державі».
Б бути нейтральними, тому що жодна з воюючих сторін «…не може викликати співчуття ні
цілями, ні способами боротьби».
В виступити проти Антанти й Троїстого союзу, щоб вибороти «…єдину, самостійну
Україну від Карпатів аж по Кавказ».
Г підтримати Антанту й чесно, «…не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок
громадян Росії до кінця».
171. Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела?
«Перша світова війна принесла українським землям руйнацію господарства. В регіоні було
зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових
споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на
1/3».
А Наддніпрянщина
Б Закарпаття
В Галичина
Г Буковина
172. Проголошення Українською Центральною Радою Першого Універсалу спричинено
А відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію.
Б формуванням Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
В відправленням українізованих військових частин на фронт.
Г збройним виступом самостійників у Києві.
173. У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано
А створення Генерального Секретаріату.
Б підтримку виступу самостійників.
В засудження корніловського заколоту.
Г проголошення автономії України.
174. Які з цитованих нижче документів були оприлюднені в липні – серпні 1917 р.?
1. «На час до вирішення справи… Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого
призначає …уряд по пропозиціям Центральної Ради…»
2. «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий замах
на це право, накидаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів
Великоросії щодо Народної Української Республіки…»
3. «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана…, ми рішуче ставимось проти замірів
самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
4. «У Петрограді зчинилися криваві події… Частина людності Петрограда за приводом
більшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою
волю всій Російській республіці…»
5. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою
Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А 1, 3
Б 2, 4
В 1, 5
Г 3, 4
33
175. Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада
А відмовилася від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських
установчих зборів.
Б включила до складу Генерального секретаріату представників Тимчасового уряду.
В призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
Г припинила українізацію військових частин російської армії.
176. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд – Генеральний
секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя.
Риторикою, пафосом, його революційним ідеалізмом були просякнуті навіть акти державної
ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення».
А М. Грушевського
Б В. Винниченка
В Д. Дорошенка
Г С. Петлюру
177. Збройний виступ самостійників у Києві спричинено
А проголошенням радянської влади в Україні.
Б оприлюдненням Українською Центральною Радою Другого Універсалу.
В висуванням російським Раднаркомом ультиматуму Українській Центральній Раді.
Г наданням Тимчасовим урядом Тимчасової інструкції для Генерального секретаріату.
178. Авторство якого з цитованих документів не належить Українській Центральній Раді?
А «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії …хай народ український на своїй
землі має право сам порядкувати своїм життям…»
Б «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана, …ми рішуче ставимось проти
…самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
В «На час до вирішення справи… Установчими Зборами по справах місцевого врядування
Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат…»
Г «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі…»
179. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?
1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки
Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими
помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».
2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих,
солдатських і селянських депутатів; …в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад…, його
Центральному виконавчому комітетові… Україна проголошується республікою рад».
А вересень – жовтень 1917 р.
Б жовтень – листопад 1917 р.
В листопад – грудень 1917 р.
Г грудень 1917 р. – січень 1918 р.
34
180. У Третьому Універсалі Української Центральної Ради було проголошено
1 прагнення розпочати й самостійно провести переговори з Німеччиною та її союзниками.
2 8-годинний робочий день, державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.
3 скасування приватної власності на землю поміщиків та інших нетрудових господарств.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
181. Падіння Української Центральної Ради (УЦР) спричинено
А завершенням УЦР аграрної реформи та переданням землі селянам.
Б відкритою підтримкою УЦР селянських виступів і робітничих страйків.
В відмовою УЦР від виконання умов Брест-Литовського мирного договору.
Г загостренням відносин УЦР із німецьким та австро-угорським командуванням.
182. Коли відбулася описана нижче подія?
«Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління Україною буде
провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів. Центральна і
Мала Рада з нинішнього дня розпускаються».
А 26 січня 1918 р.
Б 21 лютого 1918 р.
В 24 березня 1918 р.
Г 29 квітня 1918 р.
183. Який документ містить такі рядки:
«…Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона, дякуючи могутньому
підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час
боротись за цільність і спокій України. …Як вірний син України я вирішив взяти на себе
тимчасово всю повноту влади»?
А «Грамота до всього українського народу» П. Скоропадського
Б Відозва «К населению Малороссии» А. Денікіна
В Наказ №1 по Революційній повстанській армії Н. Махна
Г Звернення «До населення всієї соборної України» С. Петлюри
184. Що з указаного нижче спричинило падіння Української Держави П. Скоропадського?
1. Вузька соціальна база гетьманату, підкорення його економічної політики інтересам
окупаційної влади.
2. Відновлення бойових дій радянської Росії проти України.
3. Залежність стабільності режиму від німецьких та австрійських збройних формувань.
4. Зосередження усієї повноти влади в руках однієї людини – гетьмана.
5. Відсутність дієздатної регулярної національної армії.
6. Анулювання Німеччиною Брест-Литовського договору.
А 1, 3, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 4
Г 2, 4, 5
35
185. Про яку державу йдеться в уривку з історичного джерела?
«Тепер є сприятливі обставини в цьому питанні, завдання створення в Києві Української
академії наук бере на себе держава. Завдання це – справа державної ваги й вирішити його не
під силу приватному товариству. Участь держави в цій справі, створення Комісії для
вироблення законопроекту про заснування Академії на чолі з В. І. Вернадським дасть
можливість втілити думку про Академію скоро та найбільш повно…»
А Українську Народну Республіку доби Центральної Ради
Б Українську Державу гетьмана П. Скоропадського
В Українську Народну Республіку доби Директорії
Г Українська Соціалістичну Радянську Республіку
186. Якою цифрою на карті позначено район дій
повстанських загонів Н. Махна проти
гетьманської адміністрації, німецьких і
австрійських окупаційних військ?
А 1
Б 2
В 3
Г 4
187. У жовтні 1918 р. було створено два українських державних університети в містах
А Київ, Львів.
Б Львів, Харків.
В Харків, Кам’янець-Подільський.
Г Кам’янець-Подільській, Київ.
188. Українська Держава Павла Скоропадського існувала впродовж
А жовтня 1917 р. – березня 1918 р.
Б квітня – грудня 1918 р.
В травня 1918 р. – вересня 1919 р.
Г квітня – грудня 1919 р.
189. У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою
А підготовки Акта злуки УНР та ЗУНР.
Б боротьби проти наступаючих частин Червоної Армії.
В організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського.
Г боротьби проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна.
190. До складу створеної Українським національним союзом Директорії входили
А С. Петлюра, М. Міхновський, С. Єфремов, В. Винниченко, О. Бош.
Б В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швець, О. Андрієвський, А. Макаренко.
В М. Грушевський, Х. Раковський, С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра.
Г В. Винниченко, С. Петлюра, Х. Раковський, Н. Махно, Ф. Кричевський.
191. У листопаді 1918 р. В. Винниченко очолив
А Генеральний секретаріат Української Центральної Ради.
Б Раду Народних Міністрів УНР.
В Державний секретаріат ЗУНР.
Г Директорію УНР.
36
192. Що сприяло проголошенню цитованої нижче декларації Директорії УНР?
«Уповноважена силою і волею трудящих України… Директорія цим заходом довершила перший акт
соціального та національно-політичного визволення українського народу. Наступним етапом нашої
революції є творення нових, справедливих… соціальних і політичних форм».
А укладення Варшавської угоди
Б завершення війни з радянською Росією
В анулювання Брест-Литовського мирного договору
Г повалення гетьманського режиму П. Скоропадського
193. Вищий законодавчий орган Української Народної Республіки доби Директорії – це
А Український Національний союз.
Б Всеукраїнські Установчі збори.
В Трудовий Конгрес України.
Г Головна Українська Рада.
194. На карті заштриховано територію
А передану УНР за умовами Брест-
Литовського договору 1918 р.
Б окуповану військами Антанти наприкінці
січня 1919 р.
В Радянської Соціалістичної Республіки
Тавриди в червні 1920 р.
Г контрольовану Російською армією барона
Врангеля в грудні 1920 р.
195. У 1918 р. було створено Всеукраїнську надзвичайну комісію з метою
А утвердження більшовицької диктатури шляхом терору.
Б організації та підготовки антигетьманського повстання.
В встановлення державного контролю над промисловістю.
Г допомоги населенню в подоланні наростаючого голоду.
196. На карті заштриховано територію
А дій повстанських загонів Н. Махна проти
адміністрації гетьмана П. Скоропадського в
листопаді 1918 р.
Б регіональної радянської республіки, утвореної
більшовиками в березні 1919 р.
В охоплену антибільшовицьким повстанням отамана
М. Григор’єва в травні 1919 р.
Г розширення влади Військового уряду Півдня Росії
за підтримки військ Антанти в червні 1920 р.
197. Варшавська угода між Директорією УНР і урядом Польщі передбачала
А військово-політичну допомогу в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського.
Б військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна.
В визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи.
Г спільні воєнні дії проти Червоної Армії на території України.
37
198. Перебіг яких подій відображено на карті?
А Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та
М. Григор’єва військ Антанти з Півдня
України та Криму.
Б Контрнаступу Червоної Армії та розгрому
військ генерала А. Денікіна на Сході та
Півдні України в 1919 р.
В Контрнаступу Червоної Армії та розгрому
військ генерала П. Врангеля на Півдні
України та в Криму в 1920 р.
Г Придушення в 1921 р. антибільшовицьких
селянський повстань Півдня України та Криму
військами Південного фронту М. Фрунзе.
199. У результаті укладення в 1921 р. Ризького мирного договору
А припинилися бойові дії на території України.
Б Польська Республіка визнала існування УСРР.
В завершився Другий зимовий похід військ УНР.
Г утворився «воєнно-політичний союз» УСРР і РСФРР.
200. «Лінія Керзона» – це
А східний кордон Польщі, визначений Антантою у грудні 1919 р.
Б межа просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.
В «нейтральна зона» між Армією УНР та радянськими військами у грудні 1917 р.
Г межа українських територій, на які претендувала Угорщина в листопаді 1918 р.
201. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського
суспільства 1920-х років?
1. «Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства дістають
право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу…»
2. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги
голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих…»
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.
202. Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався
А «договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками,
посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади.
Б юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави
й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах.
В «воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах
автономного утворення.
Г «військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак
незалежної держави.
38
203. Процес конституційного оформлення СРСР завершився
А 1920 р.
Б 1921 р.
В 1922 р.
Г 1924 р.
204. У якій галузі господарства УСРР у 1920-х роках розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?
А енергетичній
Б металургійній
В машинобудівній
Г вуглевидобувній
205. Що було характерним для економічного життя УСРР у 1920-х роках?
1. Продподаток
2. Кооперація
3. Трудова мобілізація
4. Ліквідація куркульства як класу
5. Госпрозрахунок
6. Коренізація
А 1, 3, 4
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 5
Г 1, 4, 5
206. Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне
А створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
Б функціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
В об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
Г розгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.
207. «Криза збуту», що охопила економіку УСРР у 1922 – 1924 рр., характеризувалася
А неможливістю реалізувати продукцію на зовнішніх ринках в умовах економічної блокади.
Б падінням цін на промислові товари в умовах зростання цін на сільськогосподарську
продукцію.
В падінням купівельної спроможності населення внаслідок зростання безробіття.
Г падінням цін на сільськогосподарську продукцію в умовах зростання цін на
промислові товари.
208. Які заходи здійснювалися партійно-державним керівництвом УСРР у галузі сільського
господарства республіки впродовж 1921 – 1928 рр.?
1. Зведення всіх податків із селянського двору до єдиного сільгоспподатку в грошовій формі.
2. Створення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
3. Розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів і споживчих товариств.
4. Упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
5. Звільнення від сплати податків господарств незаможних селян.
6. Створення мережі МТС для технічного обслуговування селянських господарств.
7. Об’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
А 1, 2, 4
Б 1, 3, 5
В 3, 5, 6
Г 2, 4, 7
39
209. Які твердження щодо політики коренізації, здійснюваної в Україні в 1920-х – на початку
1930-х років, є правильними?
1. На керівних посадах представників інших національностей масово замінювали
українцями.
2. Приділяється особлива увага підготовці та висуванню кадрів корінної національності.
3. Створюються окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного
проживання неукраїнського населення.
4. Українська мова в республіці проголошується державною, а в системі освіти республіки
мови національних меншин замінюються українською.
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4
210. У результаті здійснення в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років політики коренізації
А реорганізовано національні адміністративні райони на території республіки в
звичайні райони.
Б замінено російську мову в діловодстві, освіті, засобах масової інформації державною
українською мовою.
В збільшено питому вагу українців серед керівних кадрів республіканського партійно-
державного апарату.
Г розширено повноваження республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення
культурної роботи серед українців за кордоном.
211. Політика коренізації, що здійснювалася в Україні в 1920-х – на початку 1930-х років, передбачала
А повне витіснення російської мови державною українською мовою з діловодства та засобів
масової інформації.
Б створення національних адміністративних районів, забезпечення культурних прав
національних меншин.
В розширення повноважень республіки у сфері зовнішньої політики для здійснення культурної
роботи серед українців за кордоном.
Г суцільну заміну на керівних посадах партійно-державного апарату представників інших
національностей українцями.
212. Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-х роках
А критикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні.
Б засуджували «націонал-комуністичний ухил» партійного керівництва України.
В виступали за згортання політики українізації та політики колективізації.
Г були послідовними прихильниками сталінського плану «автономізації».
213. У 1920-х роках в Українській СРР «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард» – це
А перші машинно-тракторні станції.
Б літературно-художні об’єднання.
В перші революційні пролетарські театри.
Г молодіжні науково-дослідні центри.
214. З іменами М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари в історії української культури 1920-х
років пов’язано
А утвердження класового атеїстичного мистецтва.
Б становлення пролетарської, соціалістичної музики.
В започаткування літературного угрупування «неокласиків».
Г створення перших революційних авангардистських театрів.
40
215. Про якого діяча йдеться в уривку з історичного джерела?
«…з 1919 р. член КП(б)У, один із засновників Спілки письменників «Гарт» (1923), журналів
«Літературний ярмарок» (1928), «Політфронт» (1930). Автор творів «Вальдшнепи»,
«Україна чи Малоросія». Ініціатор літературної дискусії 1925 – 1928 рр.».
А М. Хвильового
Б В. Сосюру
В М. Зерова
Г П. Тичину
216. Курс на індустріалізацію проголошено
А 1921 р.
Б 1925 р.
В 1928 р.
Г 1930 р.
217. Темпи зростання обсягів промислового виробництва в СРСР у 1930-х роках були вищими,
ніж в європейських країнах, завдяки
А технічній перебудові.
Б технологічній реконструкції.
В промисловому перевороту.
Г форсованій індустріалізації.
218. Проаналізуйте статистичні дані й визначте, що стало характерним для промисловості
України кінця 1930-х років порівняно з 1920-ми роками.
Співвідношення між великою та дрібною промисловістю
в загальному промисловому виробництві України (у %)
Види промисловості Роки
1925–1926 1938
Велика промисловість
Кількість підприємств 0,6 8,6
Кількість робітників 43,2 83,0
Валова продукція 68,7 92,5
Дрібна промисловість
Кількість підприємств 99,4 91,4
Кількість робітників 56,8 17,0
Валова продукція 31,3 7,5
А Повільне зростання кількості великих промислових підприємств, переважання в
республіці кустарно-ремісничого сектору за кількістю зайнятих робітників.
Б Стрімкий розвиток фабрично-заводського сектору, який став домінуючим як за
кількістю підприємств, так і за обсягами промислового виробництва.
В Збереження значної питомої ваги підприємств дрібної промисловості, яка
залишалася домінуючою за обсягами виробництва промислової продукції.
Г Концентрація левової частки робітників у фабрично-заводському секторі, що
домінував у виробництві промислової продукції республіки.
219. Курс на суцільну колективізацію сільського господарства проголошено
А 1925 р.
Б 1929 р.
В 1930 р.
Г 1932 р.
41
220. Що з указаного нижче розкриває суть політики колективізації сільського господарства
України, здійснюваної в 1930-х роках?
1. Збереження та державне стимулювання приватного селянського господарства.
2. Масове створення колгоспів шляхом примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.
3. Утвердження соціалістичного господарювання й державної власності на засоби виробництва.
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
221. У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського
суспільства в 1930-х роках?
1. «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва.
Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствам куркулів. В
зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».
2. «Опір набув великого поширення. Зброя, яка залишилася з воєнних часів, стала умовою для
розгортання партизанської війни. Партизанські загони швидко розгорталися в лісовій та
лісостеповій зонах суцільної колективізації».
3. «Адміністрування, перегини по відношенню до середняка, штучне насадження колгоспів, методи
насильства не тільки щодо середняка, а й бідноти набули характеру системи…»
А 1, 2
Б 1, 3
В 2, 3
Г 1, 2, 3
222. Постанову ЦВК і РНК СРСР, що ввійшла в історію як «закон про п’ять колосків», прийнято
А 1928 р.
Б 1930 р.
В 1932 р.
Г 1934 р.
223. Комісія В. Молотова, що діяла в Україні впродовж жовтня 1932 р. – січня 1933 р.
А підводила підсумки кампанії боротьби з неписьменністю в республіці.
Б контролювала повне виконання хлібозаготівельного плану.
В розслідувала справу «Спілки визволення України».
Г уводила в дію Харківський тракторний завод.
224. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського
суспільства 1930-х років?
1. «Тепер же кількість тих, хто харчується за рахунок закордонних комісій допомоги
голодуючим в Україні, не перевищує 10% загальної кількості голодуючих».
2. «Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім заяв про голод на селі та прохання про
допомогу. Голодують нероби та ледарі, які виробляють по 30–40 трудоднів на рік».
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.
42
225. На карті позначено області
А діяльності хлібозаготівельної комісії
В. Молотова у вересні 1932 р.
Б розгортання перших машинно-тракторних
станцій наприкінці 1932 р.
В селянських повстань на завершальному етапі
колективізації в 1933 р.
Г що зазнали найбільших людських втрат від
голодомору 1932 – 1933 рр.
226. Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала
А початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму.
Б перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства.
В входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу.
Г побудову суспільства розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в державі.
227. «Розстріляне відродження» – умовна назва
А покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під
час Великого терору 1930-х років.
Б групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних у ході боротьби зі
«шкідництвом» у 1920 – 1930-х роках.
В літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої
сталінським режимом.
Г плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х роках у справі «Спілки
визволення України».
228. З іменами Амвросія Бучми, Леся Курбаса, Гната Юри пов’язаний розвиток
А монументального мистецтва.
Б театрального мистецтва.
В музичного мистецтва.
Г оперного мистецтва.
229. Які верстви українського суспільства зникають наприкінці 1930-х років?
А підприємці, інтелігенція, духовенство
Б духовенство, промисловці, селяни-власники
В селяни-власники, промисловці, підприємці
Г підприємці, наймані робітники, духовенство
230. Про який судовий процес йдеться в уривку з історичного джерела?
«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки професори, лікарі, священики, письменники,
студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила
віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів
столичної газети «Вісті».
А «Шахтинська справа»
Б «Спілка визволення України»
В «Український національний центр»
Г «Українська військова організація»
43
231. Укажіть назви мирних договорів, у яких, серед іншого, визначалася державна належність
західноукраїнських земель у 1920-х роках.
1. Версальський
2. Сен-Жерменський
3. Нейїський
4. Тріанонський
5. Севрський
6. Ризький
А 1, 2, 5
Б 2, 4, 6
В 1, 3, 6
Г 2, 3, 5
232. У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають
цілком виправданим приєднання Бессарабії до…»
А Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Б Української Народної Республіки.
В Королівства Румунія.
Г Республіки Польща.
233. Уряд якої країни вживав упродовж 1920 – 1930-х років описані нижче заходи?
«На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових.
Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, деревину на
будівництво, грошей чимало».
А Румунії
Б Чехословаччини
В Польщі
Г Угорщини
234. Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом
восени 1930 р., отримали офіційну назву
А асиміляція.
Б пацифікація.
В депортація.
Г нормалізація.
235. У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?
А 1923 р.
Б 1939 р.
В 1941 р.
Г 1945 р.
236. Якою цифрою на карті позначено землі,
українське населення яких влада вважала
«громадянами румунського походження, які
забули рідну мову»?
А 1
Б 2
В 3
Г 4
44
237. У якому уривку з історичного джерела відображено один із заходів, спрямованих на
асиміляцію українців у 1920 – 1930-х роках?
А «Міністерство освіти категорично відхилило прохання відкрити школи з викладанням
українською мовою, наголосивши, що громадяни зобов’язані давати своїм дітям освіту
тільки в …школах з румунською мовою викладання».
Б «На Волині та Поліссі осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за урядовим
розпорядженням, землі від 20 до 80 га, деревину на будівництво, грошей чимало».
В «Країна русинів на південь від Карпат буде мати окремий сойм. Цей сойм буде
виконувати владу в усіх мовних, шкільних, релігійних питаннях краю».
Г «Відновлюються культурні товариства, театральні трупи, студентські гуртки та
органи преси. За таких обставин можна було думати про відродження українського
життя в обмежених рамках».
238. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною
та СРСР відбулося по лінії річок
А Нарев, Вісла, Дністер.
Б Вісла, Сян, Збруч.
В Збруч, Одер, Буг.
Г Нарев, Вісла, Сян.
239. Друга світова війна розпочалася нападом
А Франції на Німеччину.
Б Німеччини на Радянський Союз.
В Радянського Союзу на Фінляндію.
Г Німеччини на Польщу.
240. Коли відбулася описана нижче подія?
«Польська держава та її уряд фактично перестали існувати. …радянський уряд не може…
байдуже ставитися до того, що …українці та білоруси, які проживають на території
Польщі, кинуті напризволяще. …радянський уряд дав розпорядження Головному командуванню
Червоної Армії віддати наказ перейти кордон і взяти під свій захист життя та майно
населення Західної України і Західної Білорусії».
А 23 серпня 1939 р.
Б 1 вересня 1939 р.
В 17 вересня 1939 р.
Г 28 вересня 1939 р.
241. Коли було укладено цитований нижче документ?
«Уряд СРСР та Німецький Уряд після розпаду колишньої Польської держави розглядають …як
своє завдання відновити мир… на цій території… З цією метою вони дійшли згоди в наступному:
Стаття І. Уряд СРСР та Німецький Уряд встановлює в якості кордону… на території
колишньої Польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту та більш докладно
буде описана в додатковому протоколі».
А 23 серпня 1939 р.
Б 1 вересня 1939 р.
В 28 вересня 1939 р.
Г 28 червня 1940 р.
45
242. Політика радянізації західних областей України в 1939 – 1941 рр. характеризувалася
А налагодженням співробітництва влади з політичними партіями.
Б націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників.
В лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви.
Г залученням «буржуазних спеціалістів» до процесу форсованої індустріалізації.
243. Унаслідок включення в 1940 р. Північної Буковини та Бессарабії до складу СРСР
А Північна Буковина та Бессарабія ввійшли до складу Української РСР.
Б Північна Буковина та Бессарабія утворили нову союзну республіку – Молдавську РСР.
В Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабія – до складу Молдавської
Автономної РСР.
Г Північна Буковина ввійшла до складу УРСР, а Бессарабію поділено між Українською та
новоутвореною Молдавською РСР.
244. Укажіть причину поразок Червоної Армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни?
А Зосередження основних сил радянських військ на Далекому Сході.
Б Поразка й капітуляція Франції та Великої Британії – союзників СРСР у війні.
В Масові репресії наприкінці 1930-х років проти армійського командного складу.
Г Розташування радянських військ, авіації, складів боєприпасів далеко від кордонів.
245. Найбільша танкова битва початкового періоду Великої Вітчизняної війни відбулася в районі міст
А Луцьк – Рівне – Броди.
Б Вінниця – Житомир – Біла Церква.
В Львів – Перемишль – Чернівці.
Г Житомир – Бердичів – Київ.
246. У результаті бойових дій літа – осені 1941 р. німецькі війська та їхні союзники
А змогли просунутися лише на 200 – 300 км углиб території України.
Б захопили всю Правобережну, більшу частину Лівобережної України та Крим.
В окупували лише територію Правобережної України й були зупинені на Дніпрі.
Г захопили територію Галичини та Волині, зупинившись на лінії Рівне – Вінниця.
247. На карті позначено лінію фронту часів Великої
Вітчизняної війни станом на
А листопад 1941 р.
Б липень 1942 р.
В грудень 1943 р.
Г лютий 1944 р.
46
248. Рейди партизанських з’єднань на Правобережну Україну в 1943 р., окрім воєнних цілей,
передбачали
А нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.
Б постачання продовольства населенню окупованих територій.
В відновлення в регіоні радянської влади.
Г мобілізацію до лав Червоної Армії.
249. Початком визволення території України від нацистської окупації став контрнаступ
радянських військ у ході
А битви під Москвою.
Б Сталінградської битви.
В Курської битви.
Г «Битви за Дніпро».
250. «Рейкова війна» – це
А операції передових радянських військових частин на Лівобережній Україні влітку
1943 р. із широкомасштабним використанням бронепоїздів.
Б операції підпілля ОУН і загонів УПА зі знищення великих залізничних вузлів і
станцій Галичини та Правобережної України впродовж липня – серпня 1942 р.
В операції радянських партизанів із руйнування залізниць, мостів, знищення ешелонів,
здійснені напередодні та під час Курської битви.
Г військово-диверсійні операції Червоної Армії проти залізничних панцерних частин
вермахту.
251. Перебіг якої воєнної операції Червоної Армії описано в уривку з історичного джерела?
«Під безперервним вогнем артилерії та ударами німецької авіації війська змушені були
проводити переправу… часто переправлялися через річку без танків і важкої артилерії. Під
вогнем ворога воїни пливли на правий берег хто як міг: тримаючись за дошки, плащ-намети,
напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді».
А Одеської наступальної операції
Б Київської наступальної операції
В Кримської наступальної операції
Г Корсунь-Шевченківської операції
252. Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ здійснювалася впродовж
А червня – липня 1943 р.
Б листопада – грудня 1943 р.
В січня – лютого 1944 р.
Г квітня – травня 1944 р.
253. Коли відбувалася воєнна операція Червоної Армії, завершальний етап якої описано в
уривку з історичного джерела?
«Під ударами радянських військ німецькі та румунські дивізії відступали з півночі та сходу
півострова до Севастополя. Війська 4-го Українського фронту розпочали штурм
севастопольських укріплень в напрямку Північної бухти. Особливо запеклі бої точилися на Сапун-
горі, яка була ключем оборони міста. 9 травня Севастополь було звільнено. Рештки німецького
угрупування відійшли на мис Херсонес, де були знищені, або взяті в полон».
А 1943 – 1944 рр.
Б 1944 р.
В 1944 – 1945 р.
Г 1945 р.
47
254. На карті позначено лінію фронту часів Великої
Вітчизняної війни станом на
А серпень 1941 р.
Б жовтень 1941 р.
В січень 1944 р.
Г червень 1944 р.
255. У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?
А 1944 р.
Б 1945 р.
В 1949 р.
Г 1954 р.
256. Хронологічні рамки якого явища історії України є зайвими в ланцюжку:
«1921 – 1923 рр., 1932 – 1933 рр., 1941 – 1945 рр., 1946 – 1947 рр.»?
А 1921 – 1923 рр.
Б 1932 – 1933 рр.
В 1941 – 1945 рр.
Г 1946 – 1947 рр.
257. 1945 рік в історії України пов’язаний із
А включенням до її складу Закарпаття, голодом у центральних і південних областях.
Б голодом у центральних і південних областях, операцією «Вісла».
В операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.
Г початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.
258. Як називається процес, описаний в уривку з історичного джерела?
«Після закінчення Другої світової війни на батьківщину поверталися сотні тисяч
військовополонених та цивільних осіб, що добровільно чи примусово опинилися за межами
своєї країни внаслідок війни».
А демобілізація
Б реевакуація
В депортація
Г репатріація
259. Особливість процесу післявоєнної відбудови народного господарства України (1945 –
початок 1950-х років) визначалася
1 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики.
2 спрямуванням основної частини капіталовкладень у соціальну сферу.
3 пріоритетним розвитком сільського господарства як джерела фінансування промисловості.
4 опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.
5 відсутністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили.
6 використанням фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла».
А 1, 4, 5
Б 3, 5, 6
В 1, 2, 4
Г 2, 3, 6
48
260. Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х років) характеризувався
А відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з
використанням західної фінансової та технічної допомоги.
Б наявністю достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної
частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери.
В першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на
власні сили та ресурси Радянського Союзу.
Г поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацією на базі
обладнання, що СРСР отримував як репарації.
261. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в
період післявоєнної відбудови (1945 – початок 1950-х років)?
1. «Долаючи нестачу кадрів, влада розпочала широко залучати на робочі місця жінок. Попри великі
фізичні труднощі, жінки працювали забійниками, прохідниками на шахтах, металургами,
будівельниками. Частка жінок серед робітників промисловості становила 35,9%».
2. «Житлові й побутові умови населення, незважаючи на значні масштаби будівництва,
залишалися важкими. Мільйони сімей жили в бараках, перенаселених «комуналках», не
пристосованих для життя підвальних приміщеннях…»
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.
262. «Операція «Вісла» – це
А воєнна операція Армії Крайової проти загонів УПА на завершальному етапі Другої
світової війни.
Б примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі
до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947 р.
В переселення українського населення з його етнічних територій, що увійшли до
складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945 р.
Г спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної
України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.
263. Перелік яких термінів і понять потрібно використовувати, характеризуючи процес радянізації
західних областей України після Другої світової війни?
А Операція «Вісла», розкуркулювання, мобілізація, Голодомор, «саморозпуск» УГКЦ.
Б Індустріалізація, кооперація, волюнтаризм, «культурна революція», депортації.
В Раднаргоспи, колективізація, депортації, прискорення, політичні реабілітації.
Г Індустріалізація, колективізація, «культурна революція», депортації, репресії.
264. Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови
(1945 – початок 1950-х років) полягала в
А переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР.
Б уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР.
В репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви.
Г придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА.
49
265. Укажіть прізвища діячів, які відіграли важливу роль у розвитку культури України в другій
половині 1940 – на початку 1950-х років?
1. О. Гончар
2. В. Сосюра
3. В. Симоненко
4. С. Параджанов
5. Ю. Яновський
6. Л. Костенко
А 1, 4, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 5
Г 1, 3, 4
266. Для якого періоду історії України були характерними такі висловлювання?
«Зворотною стороною буржуазного націоналізму є безрідний космополітизм, що проявляється в
плазуванні перед буржуазною культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною».
А кінця 1930 – початку 1940-х років
Б другої половини 1940 – початку 1950-х років
В другої половини 1950 – початку 1960-х років
Г кінця 1960 – першої половини 1970-х років
267. Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?
А Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.
Б Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.
В Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.
Г Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.
268. «Реабілітація» – це
А повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених,
які були направлені на примусові роботи, біженців.
Б насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна,
продовольства громадян.
В виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи
засуджених осіб.
Г створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.
269. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на
продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7
разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати
колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації
худоби та продуктів тваринництва».
Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали
А реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.
Б створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.
В здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.
Г посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.
50
270. Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х
років вплинули на життєвий рівень населення України?
1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.
2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.
3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.
4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.
5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.
А 1, 4, 5
Б 2, 3, 6
В 1, 2, 4
Г 3, 5, 6
271. «Раднаргоспи» – це
А органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації
підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).
Б організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської
продукції в Україні.
В державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки
машинно-тракторних станцій (МТС).
Г органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували
промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.
272. Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів
здійснювалося впродовж
А 1945 – 1953 рр.
Б 1954 – 1964 рр.
В 1957 – 1965 рр.
Г 1964 – 1972 рр.
273. Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок
А упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).
Б ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.
В створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.
Г ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.
274. Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х
років пов’язана зі створенням раднаргоспів?
А Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
Б Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.
В Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.
Г Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.
275. Унаслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним
господарством
А посилено централізованість планування.
Б ліквідовано товарно-грошові відносини.
В поглиблено регіональну спеціалізацію.
Г створено вільні економічні зони.
51
276. Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу
«відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?
1. Укрупнення колгоспів.
2. Розширення площ посівів кукурудзи.
3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.
4. Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.
А 1, 3
Б 1, 4
В 2, 3
Г 2, 4
277. До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?
А Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту
їхніх прав.
Б Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у
галузях освіти, науки, культури та інформації.
В Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та
матеріальної допомоги.
Г Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних
катастроф та їхніх наслідків.
278. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?
«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному
інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті
фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію
ядерного реактора».
А 1950-х рр.
Б 1960-х рр.
В 1970-х рр.
Г 1980-х рр.
279. Виникнення в Україні руху «шістдесятників» зумовлено
А лібералізацією суспільно-політичного та духовного життя.
Б збільшенням фінансування культури та народної творчості.
В долученням до європейської та світової культурної спадщини.
Г поверненням в українську культуру забутих і репресованих імен.
280. Алла Горська, Іван Драч, Василь Стус – діячі, яких об’єднує
А членство в Українській Гельсінській групі.
Б участь у масовій акції підтримки «Празької весни».
В належність до «шістдесятників» в українській культурі.
Г перебування в ув’язненні за «антирадянську агітацію та пропаганду».
281. На чию адресу були висунуті такі звинувачення?
«Ця «праця» має явний антирадянський характер… в ній зводиться наклеп на національну політику
КПРС, робиться спроба… розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією
метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів
класиків марксизму-ленінізму з національного питання».
А В. Стуса
Б І. Дзюби
В О. Гончара
Г Л. Костенко
52
282. Якого твору О. Гончара стосуються цитовані нижче звинувачення?
«…товариш Гончар, зрілий майстер художнього слова, автор відомих творів «Прапороносці»,
«Людина і зброя», в своєму новому романі… як в кривому дзеркалі змалював працю, побут та
духовний світ металургів і колгоспників Подніпров’я, провівши ворожий водорозділ між
керівниками та масами».
А «Тронка»
Б «Таврія»
В «Собор»
Г «Берег любові»
283. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується
поданими нижче даними?
«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних
енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну.
…частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у
розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».
А посилення економічної самостійності
Б деформованість структури економіки
В зростання конкурентоспроможності продукції
Г зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
284. Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років?
1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення
особистих потреб.
2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту.
3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення.
А 1, 3
Б 1, 2
В 2, 3
Г 1, 2, 3
285. Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:
«відлига – застій – дисидентство – перебудова»?
А відлига
Б застій
В дисидентство
Г перебудова
286. Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з
А подіями «Празької весни».
Б інтервенцією радянських військ до Афганістану.
В ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини.
Г проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі.
287. Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?
1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.
2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.
3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.
А 1, 2
Б 2, 3
В 1, 3
Г 1, 2, 3
53
288. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій
половині 1980-х років?
А Мирний, ненасильницький характер боротьби.
Б Поширення руху лише в західних областях України.
В Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою.
Г Координація масових антиурядових акцій із московськими групами.
289. Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація
А «…про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище
українських політв’язнів у тюрмах і таборах…»
Б «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у
піднесенні розвитку народного господарства республіки…»
В «…про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії
Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей…»
Г «…про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль
СРСР у зміцненні миру у всьому світі…»
290. Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи
А реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР.
Б ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні.
В ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні.
Г здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах.
291. Леонід Осика, Юрій Іллєнко, Іван Миколайчук здійснили вагомий внесок у розвиток
А монументального мистецтва.
Б театрального мистецтва.
В музичного мистецтва.
Г кіномистецтва.
292. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.
«У зараженому радіацією Чорнобилі влаштовували «показушні» весілля, фальшиві гулянки, паради.
У дні всенародної жалоби було влаштовано першотравневу демонстрацію на Хрещатику в Києві, де
оголені діти, нічого не підозрюючи, танцювали перед трибунами, потішаючи тих, котрі знали –
зобов’язані були знати! – весь трагізм ситуації, що склалася…»
Зазначені вище заходи проводилися партійно-державним керівництвом з метою
А продемонструвати світові зростаючу єдність Комуністичної партії Радянського
Союзу й народу в умовах надзвичайної ситуації на Чорнобильській АЕС.
Б засвідчити непохитність радянської традиції святкування міжнародного дня
солідарності трудящих за будь-яких обставин.
В приховати факт вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС і реальні
масштаби та наслідки катастрофи.
Г переконатися у всенародній підтримці політики «перебудови» та «прискорення»,
незважаючи на аварію на Чорнобильській АЕС.
293. У якому році в СРСР відбулося святкування тисячоліття хрещення Русі?
А 1980 р.
Б 1985 р.
В 1988 р.
Г 1990 р.
54
294. Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського
суспільства другої половини 1980-х років?
1. «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних нашарувань
минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час і іншої альтернативи для нас немає».
2. «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими методами відбувається первісне
нагромадження капіталу. Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя».
А Відображено в обох уривках.
Б Лише в першому.
В Лише в другому.
Г Не відображено в жодному з уривків.
295. Важливим кроком до об’єднання національно-демократичних сил наприкінці 1980-х років було
А падіння авторитету Комуністичної партії України в суспільстві.
Б проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР.
В формування всеукраїнської організації – Народного руху України за перебудову.
Г проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого ланцюга» від Львова до Києва.
296. Запровадження багатопартійної системи в УРСР стало можливим завдяки
А скасуванню статті Конституції УРСР про керівну роль КПУ в суспільстві.
Б установчому з’їздові Народного руху України за перебудову.
В першим альтернативним виборам до Верховної Ради УРСР.
Г відновленню діяльності Української Гельсінської спілки.
297. Проведення Народним рухом України акції «Українська хвиля» (1990 р.) – утворення «живого
ланцюга» від Львова до Києва – присвячувалося
А роковинам бою під Крутами.
Б проголошенню Акта злуки УНР і ЗУНР.
В проголошенню Української Народної Республіки.
Г проголошенню незалежності Української Народної Республіки.
298. Коли було прийнято цитований нижче документ?
«Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним
переворотом в СРСР…, продовжуючи тисячолітню історію державотворення в Україні,
виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН… Верховна Рада
Української РСР урочисто проголошує незалежність України…»
А 16 липня 1990 р.
Б 17 березня 1991 р.
В 24 серпня 1991 р.
Г 1 грудня 1991 р.
299. Які обставини спричинили появу цитованої нижче постанови?
«Розглянувши висновки Тимчасової комісії Президії Верховної Ради України по перевірці
діяльності… посадових осіб органів влади, управління, громадських об’єднань… Президія
Верховної Ради України постановляє: 1. Відповідно до частини другої статті 7 та керуючись
пунктом 6 статті 106 Конституції України, заборонити діяльність Компартії України».
А Бойкот Компартією України другого туру виборів до Верховної Ради України в 1990 р.
Б Підтримка керівництвом Компартії України спроби державного перевороту
19 – 21 серпня 1991 р. та сприяння його здійсненню в Україні.
В Засудження вищим партійним керівництвом республіки Акта проголошення незалежності
України 24 серпня 1991 р.
Г Блокування місцевими партійними органами республіки підготовки до всеукраїнського
референдуму 1 грудня 1991 р.
55
300. Яке питання було винесено на всеукраїнський референдум, що відбувся 1 грудня 1991 р.?
А «Чи вважаєте Ви необхідним збереження СРСР як оновленої федерації республік?»
Б «Чи схвалюєте Ви Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав?»
В «Чи погоджуєтеся Ви із забороною КПРС та націоналізацією її власності?»
Г «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?»
301. Створення Співдружності Незалежних Держав пов’язане з іменами
А Л. Кравчука, С. Шушкевича, Б. Єльцина.
Б Л. Кучми, Б. Єльцина, О. Лукашенка.
В М. Горбачова, Б. Єльцина, Н. Назарбаєва.
Г Л. Кравчука, Н. Назарбаєва, С. Шушкевича.
302. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?
«На початку 1990-х років перевищення показників смертності над показниками
народжуваності стало характерним для всієї республіки – на кожну 1000 мешканців
народжувалося в середньому 8,5 дітей, а помирало 16 осіб. Якщо у 1989 р. в Україні проживало
51,7 млн чол., то у 2003 р. всього 47,7 млн».
А асиміляцію
Б депопуляцію
В дискримінацію
Г денаціоналізацію
303. Які завдання державотворення в Україні було вирішено на початку 1990-х років?
1. Побудовано соціально орієнтовану ринкову економіку.
2. Установлено недоторканність кордонів, регламентовано режим і порядок їх охорони.
3. Інтегровано українську економіку в європейські та світові економічні структури.
4. Створено власні Збройні сили, організовано органи безпеки та правопорядку.
5. Сформовано інститут громадянства, національну символіку визнано державною.
6. Прийнято нову Конституцію незалежної України.
А 1, 4, 6
Б 2, 3, 6
В 2, 4, 5
Г 1, 3, 5
304. Назву якої державної інституції пропущено в цитованому нижче документі?
«…контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та
захист прав кожного на території України і межах її юрисдикції здійснює
Уповноважений __________ з прав людини, який у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами…»
А Президент України
Б Верховна Рада України
В Кабінет Міністрів України
Г Конституційний Суд України
305. У якому документі зафіксовано такі постулати:
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави»?
А Конституція України
Б Акт проголошення незалежності України
В Закон України «Про громадянство України»
Г Декларація про державний суверенітет України
56
306. У якому році було прийнято закон, який містить такі рядки:
«…вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами Голодомору 1932 – 1933
років в Україні та його наслідків… Верховна Рада України приймає цей Закон.
Стаття 1. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні є геноцидом Українського народу»?
А 1993 р.
Б 1996 р.
В 2002 р.
Г 2006 р.
307. «Геополітика» – це
А взаємодія геодезії та політології під час формування та реалізації як внутрішньої, так
і зовнішньої державної політики країни.
Б державна політика вивчення геологічної будови території країни з метою визначення
факторів, що впливають на її розвиток.
В концепція, що вбачає в політиці, яку проводить держава, визначальну роль географічних
факторів – положення країни, клімат, природні ресурси тощо.
Г застосування наукових методів геології та інших природничих наук у справі
формування внутрішньої державної політики.
308. Укажіть дату відзначення Дня Соборності України.
А 22 січня.
Б 26 квітня.
В 28 червня.
Г 24 серпня.
Завдання на встановлення відповідності
309. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та подіями.
1 Виникнення
Київської Русі
2 Розквіт Київської Русі
3 Київська Русь за часів
роздробленості
4 Українські землі у
складі Великого
князівства Литовського
А «А назавтра, в сімнадцятий день, кияни вчинили раду і послали
послів до Володимира Всеволодовича в Переяславль, говорячи:
«Піди, княже, на стіл батьківський і дідівський…»
Б «Пішов Олег на сіверян, і переміг сіверян, і наклав на них
данину. І не велів він їм хозарам данину давати, сказавши «Я їм
противник, і вам нічого давати…»
В «Народ сей даниною звірів, меду та іншого князям руським
служив. Коли ж він відчув, що князі руські розтрощені татарами,
він змужнів… і на знесилених русів владу свою поширив…»
Г «Народами Склавинами і Антами не править один муж, але з
давніх часів живуть так, що порядкує громада. І для того всі
справи, чи щасливі чи лихі, йдуть до громади…»
Д «Потім же вложив бог князю в серце добрий намір: поставив
він русина Іларіона митрополитом Русі у святій Софії, зібравши
єпископів…»
А Б В Г Д
1
2
3
4
57
310. Установіть відповідність між подіями та іменами князів, причетними до них.
1 «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним:
Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус –
золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла…»
2 «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і
руські. І сталася побіда над усіма князями руськими, якої
ото не бувало ніколи. Татари ж, перемігши, пішли далі…»
3 «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І
сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній
столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»
4 «Заложив він город – великий Київ, а в города сього ворота
Золоті. Заложив він також церкву святої Софії, премудрості
божої, а потім церкву на Золотих воротах, кам’яну…»
А Святослав Ігоревич
Б Володимир Великий
В Ярослав Мудрий
Г Володимир Мономах
Д Данило Галицький
311. Установіть відповідність між заходами та діячами, які їх здійснили.
1 Створення перших осередків центральної
князівської влади на місцях – «погостів».
2 Запровадження християнства як державної
релігії Київської Русі.
3 Укладення першого писаного збірника
руських законів.
4 Організація з’їзду князів у Любечі.
А князь Данило Галицький
Б князь Володимир Мономах
В княгиня Ольга
Г князь Ярослав Мудрий
Д князь Володимир Великий
312. Установіть відповідність між подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.
1 «І тоді єпископ корсунський з попами охрестили Володимира.
Охрестився ж він у церкві святої Софії. А стоїть та церква на
високому місці посеред города…»
2 «Заложив він у городі Києві ворота Золоті, …також церкву святої
Софії, Премудрості Божої, а потім церкву на Золотих воротах,
кам’яну…»
3 «Рушив Аскольд і Дір на Греків, і прийшов туди… Цесарград
двомастами кораблів оточили. …знялася буря з вітром і кораблі русів
розметало і побило…»
4 «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством сили
своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в
облозі великій…»
А ІХ ст.
Б Х ст.
В ХІ ст.
Г XІI ст.
Д ХІІІ ст.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
58
313. Установіть відповідність між роками та подіями.
1 1097 р.
2 1113 р.
3 1187 р.
4 1199 р.
А Перша літописна згадка назви «Україна».
Б З’їзд князів у Любечі.
В Перемога Данила Галицького під Дорогичином.
Г Укладення ченцем Нестором «Повісті минулих літ».
Д Утворення Галицько-Волинського князівства.
314. Установіть відповідність між назвами держав та українськими землями, які їм належали до
середини XVI ст.
1 Велике князівство Литовське
2 Польське королівство
3 Московське царство
4 Молдавське князівство (васал
Османської імперії)
А Буковина
Б Закарпаття
В Галичина, Холмщина, Західне Поділля
Г Чернігово-Сіверщина
Д Київщина, Волинь, Підляшшя, Східне Поділля
315. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1 Фільварок
2 Община
3 Панщина
4 Слобода
А Відробіткова форма селянських повинностей на користь феодала.
Б Податок вільних селян за право безстрокового спадкового
користування землею.
В Територіальне самоврядівне об’єднання людей, у спільному володінні
якого були земля й угіддя.
Г Господарство, засноване на праці кріпосних селян і орієнтоване на
виробництво збіжжя на продаж.
Д Поселення, яке отримувало на певний час пільги на виконання повинностей.
316. Установіть відповідність між подіями та роками.
1 Видання Ш. Фіолем у Кракові кирилицею «Часослова», «Октоїха».
2 Створення Пересопницького Євангелія.
3 Видання І. Федоровим у Львові «Апостола» та «Букваря».
4 Перше видання друкарнею Києво-Печерської лаври «Синопсису».
А 1574 р.
Б 1674 р.
В 1556 – 1561 рр.
Г 1581 р.
Д 1491 р.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
59
317. Установіть відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини
середини XVII – XVIII ст. та їхньою компетенцією.
1 Генеральна
військова
канцелярія
2 Генеральна
військова рада
3 Генеральний
військовий суд
4 Генеральна
скарбова
канцелярія
А Представницький інститут, який розглядав загальні державні справи,
зокрема: затвердження міждержавних договорів, складання «статей»
при обранні гетьмана.
Б Орган, що відав справами збору натуральних і грошових податків із
населення, прибутками та видатками держави, військовими та
ранговими маєтностями.
В Орган, що відав створенням і ліквідацією козацьких полків на
території держави, охороною кордонів, поліцейським наглядом.
Г Військово-адміністративна установа, за посередництва якої гетьман
здійснював управління державою, вирішувала всі поточні справи
внутрішнього та міжнародного характеру.
Д Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної
старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд
за виконанням універсалів гетьмана та указів царя.
318. Установіть відповідність між подіями та їхніми наслідками.
1 Повстання на Правобережній
Україні під проводом С. Палія
(1702 – 1704 рр.)
2 Перехід гетьмана І. Мазепи на
бік Карла ХІІ (1708 р.)
3 Похід П. Орлика на
Правобережну Україну (1711 р.)
4 Другий поділ Речі Посполитої
(1793 р.)
А Зруйнування Чортомлицької Січі.
Б Включення Правобережної України до складу
Російської імперії.
В Скасування козацького полково-сотенного устрою
на Правобережній і Лівобережній Україні.
Г Спустошення Правобережжя ногайцями,
контрнаступ російських військ і примусове
переселення людей на лівий берег Дніпра.
Д Об’єднання гетьманом І. Мазепою Лівобережної та
Правобережної України.
319. Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися.
1 Діяльність у Львові гуртка «Руська трійця».
2 Реформи Олександра ІІ в Російській імперії.
3 Оборона Севастополя під час Кримської війни.
4 Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській
імперії.
А 1854 – 1855 рр.
Б 1832 – 1837 рр.
В 1770 – 1780-ті рр.
Г 1892 – 1893 рр.
Д 1860 – 1870-ті рр.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
60
320. Установіть відповідність між роками та основним змістом реформ, запроваджуваних у ці
роки.
1 1861 р.
2 1864 р.
3 1870 р.
4 1874 р.
А Створення виборних місцевих органів самоврядування – земств – у
лівобережних та південних губерніях України.
Б Скасування обов’язкової земельної общини та надання селянинові
права отримати землю в приватну власність (відруб).
В Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського
самоврядування.
Г Ліквідація особистої залежності селян від поміщиків, наділення селян
землею та визначення за неї повинностей, викуп селянських наділів.
Д Скасування рекрутської повинності та впровадження загальної
військової повинності строком до 6 – 7 років.
321. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.
1 М. Костомаров
2 В. Антонович
3 М. Драгоманов
4 М. Максимович
А Активний учасник Київської громади, емігрував до Швейцарії (1875 р.),
де заснував Вільну українську друкарню, видавав український журнал
«Громада».
Б Ініціатор відкриття Харківського університету (1805 р.), створення
Філотехнічного товариства (1811 р.), за критику існуючого ладу був
ув’язнений у Шліссельбурзькій фортеці (1820 р.).
В Один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, журналу
«Основа», доктор історії Київського університету (з 1864 р.), член-
кореспондент Російської академії наук (з 1876 р.).
Г Працював викладачем Московського університету, директором
ботанічного саду, перший ректор Київського університету Св.
Володимира (1834 – 1835 рр.).
Д Організатор і голова Київської громади, головний редактор
Тимчасової комісії з розгляду давніх актів (1864 – 1880 рр.), професор
Київського університету (з 1878 р.).
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
61
322. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).
1 М. Лисенко
2 М. Пимоненко
3 С. Гулак-
Артемовський
4 М. Леонтович
А Художник, член Товариства «передвижників», автор картин
«Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння»,
«Ярмарок».
Б Композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня»,
класичних обробок українських пісень «Козака несуть»,
«Дударик», «Щедрик».
В Живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців
на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією
Вишневецьким».
Г Композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери,
Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за
Дунаєм».
Д Композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор
опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда».
323. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які
потрібно використовувати, характеризуючи їх.
1 Українська революція
(1917 – 1918 рр.)
2 Україна в боротьбі за
збереження державної
незалежності (1918 – 1920 рр.)
3 Україна в умовах нової
економічної політики
(1921 – 1928 рр.)
4 Радянська модернізація
України (1929 – 1938 рр.)
А П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,
Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
Б Конституція УНР, Українська держава, Директорія,
Акт злуки, «воєнний комунізм», продрозверстка.
В Асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний
націоналізм, Карпатська Україна.
Г Українська Центральна Рада, Універсал, українізація
армії, Українська Народна Республіка, радянська
влада.
Д Продподаток, трест, договірна федерація, Союз РСР,
Конституція УСРР, коренізація.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
62
324. Установіть відповідність між назвами документів Української Центральної Ради та
уривками з них.
1 І Універсал
2 ІІ Універсал
3 ІІІ Універсал
4 IV Універсал
А «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не
відділяючись від республіки Російської… ми твердо станемо на нашій
землі…»
Б «…не розриваючи з державою Російською, хай народ український
на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай
порядок і лад на Вкраїні дають вибрані… Всенародні Українські
3бори (Сойм)…»
В «…ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення
автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»
Г «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і
водночас робити грубий замах на це право… як це робить Рада
Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української
Республіки…»
Д «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною…
суверенною державою українського народу…»
325. Установіть відповідність між цитованими документами та часом їхнього прийняття.
1 «…Україна стає Українською Народною Республікою. Не
відділяючись від республіки Російської… ми твердо
станемо на нашій землі…»
2 «Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом усієї
України. …Центральна і Мала Рада з нинішнього дня
розпускаються…»
3 «…воєдино зливаються …частини єдиної України –
Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська
Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна
Республіка…»
4 «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною,
ні від нікого незалежною, суверенною державою
українського народу. З усіма сусідніми державами… ми
хочемо жити в згоді й приязні…»
А 3 (16) липня 1917 р.
Б 7 (20) листопада 1917 р.
В 9 (22) січня 1918 р.
Г 29 квітня 1918 р.
Д 22 січня 1919 р.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
63
326. Установіть відповідність між подіям та їхніми наслідками.
1 Укладення Брест-Литовського мирного
договору.
2 Оприлюднення Українською Центральною
Радою Другого Універсалу.
3 Перемога збройного повстання
більшовиків у Петрограді.
4 Ультиматум Раднаркому РСФРР
Українській Центральній Раді.
А Війна радянської Росії проти УНР.
Б Урядова криза та утворення нового
коаліційного Тимчасового уряду.
В Вихід України з Першої світової війни.
Г Корніловський заколот у Росії.
Д Утворення Українською Центральною
Радою Крайового комітету з охорони
революції.
327. Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною
належністю на кінець 1937 р.
1 Наддніпрянщина та Слобожанщина
2 Східна Галичина та Західна Волинь
3 Північна Буковина та Південна Бессарабія
4 Закарпаття
А Польська Республіка
Б Чехословацька Республіка
В королівство Угорщина
Г Українська РСР
Д королівство Румунія
328. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які
потрібно використовувати, характеризуючи їх.
1 Радянська модернізація
(1929 – 1938 рр.)
2 Велика Вітчизняна війна
(1941 – 1945 рр.)
3 Післявоєнна відбудова
(1945 – початок 1950-х рр.)
4 Десталінізація
(1953 – 1964 рр.)
А Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація,
реабілітація, «шістдесятники».
Б Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація,
«безрідний космополітизм», операція «Вісла».
В П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків»,
Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».
Г «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит,
правозахисники, «самвидав», неосталінізм.
Д Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух
Опору, депортація.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
64
329. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та висловлюваннями, що
були характерними для них.
1 «Післявоєнна
відбудова»
2 «Відлига»
3 «Застій»
4 «Перебудова»
А «Той хто оволодіє кукурудзою, той зможе добитися піднесення у
тваринництві. Той, хто займатиме щодо цієї культури
консервативну позицію, буде викинутий життям з сідла…»
Б «Прискорення, гласність та «очищення» соціалізму від негативних
нашарувань минулого. Ось головні завдання. Так вимагає час, іншої
альтернативи для нас немає».
В «Зворотний бік буржуазного націоналізму – безрідний
космополітизм, який проявляється в плазуванні перед буржуазною
культурою і в низькопоклонстві перед іноземщиною…»
Г «Замість цивілізованого переходу до ринку варварськими
методами відбувається первісне нагромадження капіталу.
Відбувається тотальна криміналізація суспільного життя…»
Д «Основою партійного підходу розв’язання економічних проблем
розвинутого соціалізму є незмінна вимога – все в ім’я людини, все для
блага людини».
330. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1 Шістдесятники
2 Дисиденти
3 Раднаргоспи
4 Колгоспи
А Підприємства, що створені шляхом об’єднання окремих
селянських господарств для спільного господарювання на
основі суспільних засобів виробництва та колективної праці.
Б Державні органи, що, в межах економічних адміністративних
районів, здійснювали управління галузями промисловості та
будівництва.
В Особи, які належать до покоління інтелігенції, що розпочала
своє творче та громадське життя за часів «відлиги».
Г Державні підприємства у сфері сільського господарства, в
яких усі засоби виробництва та вироблена продукція є
державною власністю.
Д Особи, які відкрито виступали проти існуючих у
тоталітарному суспільстві норм, офіційної ідеології й
державної політики.
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
65
331. Установіть відповідність між поняттями та їхнім основним змістом.
1 Волюнтаризм
2 Консерватизм
3 Дисидентство
4 Космополітизм
А Теорія і практика, основою яких є ставлення до людини як до
найвищої цінності, захист її права на свободу, розвиток її здібностей.
Б Практика, згідно з якою головним чинником досягнення мети є
суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють.
В Морально-політична опозиція до існуючого державного
(політичного) ладу, панівних у суспільстві ідеології та цінностей.
Г Теорія і практика, у основу яких покладено тезу про пріоритетність
загальнолюдських цінностей над цінностями окремої нації.
Д Теорія і практика, що орієнтуються на збереження та підтримання
традиційних суспільних цінностей і морально-правових норм.
332. Установіть синхронність подій історії України та всесвітньої історії.
1 Скасування унії з Ватиканом на
Львівському церковному «соборі».
2 Суд у Львові над членами Української
робітничо-селянської спілки (УРСС).
3 Публікація в журналі «Вітчизна» роману
О. Гончара «Собор».
4 Обрання П. Шелеста на посаду Першого
секретаря ЦК КПУ.
А Спорудження Берлінського муру.
Б Утворення Федеративної
Республіки Німеччини.
В Проголошення Італії республікою.
Г Події в Чехословаччині, що
отримали назву «Празька весна».
Д Убивство в Далласі президента
США Дж. Кеннеді.
333. Установіть відповідність між прізвищами діячів і сферами їхньої діяльності (фактами
біографії).
1 А. Горська
2 В. Симоненко
3 Л. Костенко
4 І. Драч
А Поет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона». Автор
сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест».
Б Поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця»,
роману у віршах «Маруся Чурай».
В Живописець, графік, член клубу творчої молоді «Сучасник».
За підписання в 1968 р. «Листа-протесту 137» виключено зі
Спілки художників.
Г Композитор, «співець карпатського краю». Найпопулярніші
твори: «Солов’їний романс», «На горах Карпатах».
Д Поет, прозаїк, представник покоління «шістдесятників», автор
збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства».
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г Д
1
2
3
4
66
334. Установіть відповідність між датами та подіями.
1 16 липня 1990 р.
2 24 серпня 1991 р.
3 28 червня 1996 р.
4 28 листопада 2006 р.
А Прийняття Конституції України.
Б Схвалення Декларації про державний суверенітет України.
В Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932 – 1933 років в
Україні».
Г Прийняття Акта проголошення державної незалежності України.
Д Підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство
між Україною та Російською Федерацією.
Завдання на встановлення правильної послідовності
335. Установіть послідовність панування кочовиків на території сучасної
України.
А скіфи
Б гуни
В кіммерійці
Г сармати
336. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.
А «І прибули Олег та Ігор до гір київських, і довідався Олег, що тут
Аскольд і Дір удвох княжать. …І вбили вони Аскольда й Діра, а
Олег став князем у Києві…»
Б «У той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою,
многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила
Київ сила татарська, і був город в облозі великій…»
В «І зібрав він писців многих, і перекладали вони з грецької на
слов’янську мову і Письмо Святе, і списали багато книг. …сей
великий князь …засіяв книжними словами серця віруючих
людей…»
Г «У той час прислав папа послів достойних, які принесли
Данилові вінець, і скіпетр, і корону, кажучи: «Сину! Прийми од
нас вінець королівства…»
А Б В Г Д
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
67
337. Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем.
А «Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його
митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю
великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди
раді були, а заколот улігся».
Б «…і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. І
розділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю
сторону, а Мстислав – ту. …і перестали усобиця й заколот, і була
тиша велика в землі Руській».
В «На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські.
Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І
сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало
ніколи».
Г «…і зібралися в городі… щоб уладнати мир. І говорили вони один
одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе
зваду маючи? …Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо
Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою…»
338. Установіть послідовність описаних літописцем подій.
А «…і зібралися в Любечі, щоб уладнати мир. І говорили один
одному: «Пощо ми губимо Руськую землю? А половці землю
нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині…»
Б «Хозари вийшли супроти нього з каганом своїм. І зступилися
війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і
город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв…»
В «У той же рік прийшов Батий до Києва з многим-множеством
сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська,
і був город в облозі…і сповнена була земля Руськая
ворогами…»
Г «А було ж печенігів без числа. Виступив він із города,
приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині
свята Софія стоїть. І сталася січа люта, і ледве одолів він
печенігів під вечір…»
339. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Похід запорозьких козаків на чолі з П. Сагайдачним на Кафу.
Б Поява та поширення в Україні «Літопису Самовидця».
В Підпорядкування Київської митрополії Московському
патріархатові.
Г Видання у Львові І. Федоровим «Апостола» та «Букваря».
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
68
340. Установіть послідовність подій національно-визвольної війни українського народу під
проводом Б. Хмельницького (1648 – 1657 рр.) проти Речі Посполитої.
А Укладення Зборівського договору.
Б Битва під Берестечком.
В Битва під Корсунем.
Г Укладення Віленського перемир’я.
341. Установіть послідовність описаних нижче подій національно-визвольної війни українського
народу проти Речі Посполитої середини XVII ст.
А «Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло
польське військо… Того ж року господарю Василю довелося
влаштовувати весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином
козацького гетьмана Хмеля…»
Б «Стали поляки обозом та вишикували своє військо на рівнині коло
Корсуня. Того ж ранку вдарив Хмельницький зі своїм і
ординським військом на поляків. Ті, недовго втримуючи свій
стрій, з великими втратами відступили…»
В «То ми, великий государ, підданого нашого Богдана
Хмельницького… і все наше Військо Запорозьке пожалували –
веліли їм бути під нашою, царського величества, високою рукою,
згідно з давнішими їх правами і привілеями…»
Г «Увесь народ, вийшовши з Києва, вся чернь вітала його. Академія
вітала його промовами як спасителя народу від рабства
польського, як Мойсея, вбачаючи в імені Богдан добрий знак і
називаючи його Богом даний…»
342. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.
А «…Прибув до Києва святійший патріарх єрусалимський Феофан.
…поставив і висвятив на митрополію Київську чоловіка гідного й
чесного іменем Йов Борецький…»
Б «…Генералісимус Василь Голіцин сказав козакам, що царі, згідно зі
старим звичаєм, дозволили їм обрати вільними голосами гетьмана…
Згодом почулися голоси, що хочуть вибрати Мазепу…»
В «…Через рік після перемоги під Берестечком повністю загинуло
польське військо. …господарю ж Василю довелося влаштовувати
весілля своєї дочки Розанди з Тимошем, сином гетьмана Хмеля…»
Г «Хортиця – місцевість на Борисфені. Тут князь Вишневецький
поставив колись фортецю… Середину цього місця оточив муром та
огорожею з дубів, зміцнених природою та Богом….»
343. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Видання в Петербурзі українського часопису «Основа».
Б Утворення у Львові літературно-просвітницького гуртка
«Руська трійця».
В Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.
Г Утворення Кирило-Мефодіївського братства.
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
69
344. Установіть хронологічну послідовність подій, відображених у цитованих документах.
А «Кирило-мефодіївські братчики, повернені з заслання, зібралися в
Петербурзі. Жваву діяльність виявив Куліш, який із Білозерським
розпочинає видавати український місячник «Основа».
Б «Після звільнення від нас графа Розумовського… для належного
управління в Малій Росії створити Малоросійську колегію, у
якій бути головним… графу Рум’янцеву».
В «Тут же склався гурток із чотирьох душ… Поїхали Дніпром на
могилу Тараса Шевченка… Молодь дала на могилі Тараса клятву
не зраджувати Україні та все життя оддати їй…»
Г «…Засноване політичне товариство «Головна Рада» мало
обстоювати перед центральним правительством… національні
потреби українців; його органом стала газета «Зоря Галицька».
345. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна».
Б Видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» у
Львові.
В Перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в
Петербурзі.
Г Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі.
346. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Кримська війна.
Б Діяльність в Україні Правління гетьманського уряду.
В Селянський рух під проводом У. Кармалюка на Поділлі.
Г Діяльність в Україні Другої Малоросійської колегії на чолі з
графом П. Рум’янцевим.
347. Установіть послідовність здійснення російських реформ 1860 – 1870-х років.
А Упровадження виборного (на основі майнового цензу) міського
самоврядування.
Б Уведення нової системи комплектування армії на основі
загальної військової повинності замість рекрутських наборів.
В Упровадження місцевого (земського) самоврядування в
лівобережних і південних губерніях Наддніпрянської України.
Г Скасування кріпосного права на Наддніпрянській Україні.
348. Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби
за збереження державної незалежності України.
А Заснування в Києві Української академії наук.
Б Проголошення Українською Центральною Радою
незалежності УНР.
В Проголошення радянської влади в Україні Всеукраїнським
з’їздом рад у Харкові.
Г Схвалення Українською Центральною Радою проекту
Конституції УНР.
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
70
349. Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби
за збереження державної незалежності України.
А Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
Б Проголошення радянської влади в Україні на
Всеукраїнському з’їзді Рад у Харкові.
В Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею.
Г Підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її
союзниками.
350. Установіть хронологічну послідовність подій Української революції та періоду боротьби
за збереження державної незалежності України.
А Остаточний розгром Червоною Армією військ генерала
А. Денікіна.
Б Укладення Ризького мирного договору.
В Бій під Крутами.
Г Гетьманський переворот і проголошення Української Держави.
351. Установіть послідовність подій Української революції та періоду боротьби за збереження
державної незалежності України.
А Проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.
Б Укладення Брест-Литовського мирного договору між УНР і
Німеччиною та її союзниками.
В Проголошення Центральною Радою Четвертого Універсалу.
Г Державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського.
352. Установіть послідовність воєнних операцій Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної
війни (1941 – 1945 рр.).
А Кримська наступальна операція.
Б «Битва за Дніпро».
В Карпатсько-Ужгородська операція.
Г Львівсько-Сандомирська операція.
353. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.
А «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до
православ’я, підтримати священиків, які переходять від
уніатства до православної віри…»
Б «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська
РСР були запрошені стати членами-засновниками
пропонованої Міжнародної Організації…»
В «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення
світової громадськості з фактами порушень на терені України
Загальної Декларації прав людини…»
Г «…ліквідувати Українську Раду народного господарства.
Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного
господарства економічних районів УРСР…»
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
71
354. Установіть хронологічну послідовність включення до складу Української РСР територій,
позначених на карті буквами.
355. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Упровадження територіального принципу управління
промисловістю та будівництвом через ради народного
господарства.
Б Заснування в Києві клубу творчої молоді «Сучасник».
В Участь української делегації в установчій конференції ООН
у Сан-Франциско.
Г Ухвала І з’їздом Народних комітетів Маніфесту про
возз’єднання Закарпатської України з Українською РСР.
356. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років.
А Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ
особи та його наслідки».
Б Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
В Утворення Української громадської групи сприяння виконанню
Гельсінських угод.
Г Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської
спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.
357. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Схвалення Верховною Радою УРСР Декларації про
державний суверенітет України.
Б Установчий з’їзд Народного руху України за перебудову.
В Утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Г Перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР.
358. Установіть послідовність подій суспільно-політичного життя України другої
половини1980 – 1990-х років.
А Проведення акції «Українська хвиля» – утворення «живого
ланцюга» від Львова до Києва на честь Акта злуки УНР і ЗУНР.
Б Святкування 1000-ліття хрещення Русі.
В Проведення Установчий з’їзд Народного руху України за
перебудову.
Г Заборона діяльності Комуністичної партії України.
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4
А Б В Г
1
2
3
4

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь