Завдання ЗНО 2012 з історії України (1 і 2 сесія)

Скачати завдання 1 сесія, 2 сесія

Завдання ЗНО з історії України 2012
Завдання ЗНО з історії України 2012

Український центр оцінювання якості освіти, 2012
Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з історії України (2 сесія)
Зміст завдання та правильна відповідь
Відповідність завдання Програмі
зовнішнього незалежного оцінювання
з історії України
ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Факти:
поява та розселення людей на території України
Поняття та терміни:  «мезоліт»

ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
Факти:
заснування античних міст-колоній у
Північному Причорномор’ї та Криму
Визначати:
особливості грецької колонізації
Північного Причорномор’я та Криму
2
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Факти:
утворення Київської Русі, внутрішньо- та
зовнішньополітична діяльність князя
Олега
Персоналії:
Олег
Позначати на картосхемі
територіальні межі Київської Русі за
Олега
ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Факти:
внутрішньо- та зовнішньополітична
діяльність княгині Ольги
Персоналії:
Ольга
Характеризувати:
внутрішню та зовнішню політику Ольги
Визначати:
значення та наслідки внутрішньо- та
зовнішньополітичної діяльності князів
доби
3
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ
РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
Визначати:
причини та сутність політичної
роздробленості Київської Русі
ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ
РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
Факти:
об’єднання Галицького та Волинського
князівств
Персоналії:
Роман Мстиславович
Данило Романович
Характеризувати:
розвиток Київського, Чернігівського,
Переяславського, Галицько-Волинської
держави
Визначати:
особливості процесу формування та
значення утворення Галицько-Волинської
держави
ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Факти:
запровадження християнства як державної
релігії
Визначати:
історичне значення запровадження
християнства як державної релігії
4
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ,
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ.
Факти:
поширення писемності
Характеризувати:
здобутки в галузі писемності
ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
(У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV –
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.)
Факти:
соціально-економічне життя
Поняття та терміни:
«магдебурзьке право»
Характеризувати:
соціально-економічний розвиток
українських земель
Визначати:
особливості суспільно-політичного життя
українських земель у складі Великого
князівства Литовського
ТЕМА 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА
ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ
(У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV –
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.).
Факти:
входження українських земель до
складу інших держав
5
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
Дати:
1362 р. – битва на р. Сині Води
Визначати:
особливості суспільно-політичного життя
українських земель у складі Великого
князівства Литовського
ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
Факти:
Люблінська унія та її вплив на українські
землі
Поняття та терміни:
«українська шляхта»
Характеризувати:
суспільно-політичні зміни, які відбулися
на українських землях внаслідок
Люблінської унії
Визначати:
причини та наслідки Люблінської унії
ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
Характеризувати:
політичне становище на українських
землях
6
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
Факти:
морські походи козаків
участь українського козацтва у
Хотинській війн
Персоналії:
Петро Конашевич-Сагайдачний
ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.
Факти:
утворення греко-католицької церкви
Дати:
1596 р. – Берестейська церковна унія
Характеризувати:
становище православної церкви
7
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.
Факти:
утворення української козацької держави –
Війська Запорозького
Персоналії:
Б. Хмельницький
ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.
Факти:
зовнішньополітична діяльність уряду
Б. Хмельницького
Характеризувати:
відносини Війська Запорізького з
Польщею, Кримським ханством,
Молдовою, Московією
Визначати:
місце Гетьманщини в міжнародних
відносинах тогочасної Європи
8
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80-
ТІ РР. XVII СТ.
Поняття та терміни:
«Руїна»
Визначати:
причини та наслідки Руїни
ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80-
ТІ РР. XVII СТ.
Дати:
1667 р. – Андрусівський договір
1686 р. – «Вічний мир»
Характеризувати:
зміст політичних угод того часу, що
стосувалися українських земель
Визначати:
причини та наслідки найважливіших угод
між іноземними державами, що
стосувалися українських земель
ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ.
Факти:
«Правління Гетьманського уряду» 1734 р.
Дати:
1734 р. – заснування Нової
(Підпільненської) Січі
Характеризувати:
внутрішню та зовнішню політику
«Правління Гетьманського уряду»
9
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ
ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТ.
Факти:
гетьманування І. Мазепи
Дати:
1708–1709 рр. – національно-визвольна
акція гетьмана І. Мазепи
Характеризувати:
перебіг подій національно-визвольної
акції гетьмана І. Мазепи
ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.
Факти:
розвиток культури, науки, освіти
Перелік пам’яток архітектури та
образотворчого мистецтва,
обов’язкових для розпізнавання
абітурієнтами:
Собор Святого Юра у Львові. 1744–1762 рр.
10
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
розвиток національного руху
Дати:
1798 р. – вихід друком «Енеїди» Івана
Котляревського
Персоналії:
І. Котляревський
Характеризувати:
початок національного відродження
ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ.
Поняття та терміни:
«Задунайська Січ»
Визначати:
наслідки ліквідації Запорозької Січі
ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ
ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
діяльність Головної руської ради (ГРР)
Описувати:
перебіг національно-визвольного руху в
Галичині під час революції 1848–1849 рр.
в Австрійській імперії
Визначати:
наслідки та значення подій 1848–1849 рр.
11
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
розвиток національного руху
Персоналії:
Т. Шевченко
Характеризувати:
початок національного відродження
ТЕМА 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
КІНЦЯ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ СТ.
Факти:
національне відродження, розвиток
літератури
Характеризувати:
основні явища і процеси розвитку культури
цього періоду, творчі здобутки видатних
вітчизняних науковців та митців
ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. і процеси
модернізації в Україні
Характеризувати:
процеси модернізації на українських
землях у складі Російської імперії
Визначати:
наслідки промислового перевороту
12
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
розвиток громадівського руху
Характеризувати:
основні погляди та напрямки діяльності
громадівців
ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ
ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ
(АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
діяльність культурно-освітнього
товариства «Просвіта»
Дати:
1868 р. – створення у Львові товариства
«Просвіта»
13
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ
ХХ СТ.
Факти:
піднесення української культури
розвиток образотворчого мистецтва
Характеризувати:
основні культурні явища
розвиток образотворчого мистецтва
Перелік пам’яток архітектури та
образотворчого мистецтва,
обов’язкових для розпізнавання
абітурієнтами:
картина «Запорожці пишуть листа турець-
кому султанові» І. Рєпіна. 1878–1891 рр.
ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА
ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Факти:
події революції 1905–1907 рр. в Україні
Характеризувати:
національно-визвольний рух України в
роки російської революції 1905–1907 рр.
14
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ
ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ
(АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Характеризувати:
особливості соціально-економічного
розвитку західноукраїнських земель у
другій половині ХІХ ст.
Визначати:
причини трудової еміграції українців
ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ
ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Факти:
становище промисловості та сільського
господарства
Характеризувати:
економіку західноукраїнських земель у
складі Австро-Угорської імперії
ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ
СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Факти:
позиції українських політичних сил
Наддніпрянської України та західно-
українських земель щодо війни
15
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ
Факти:
еволюція поглядів політичних сил
України щодо самовизначення українців
(Універсали Центральної Ради)
Дати:
Липень 1917 р. – Другий Універсал
Центральної Ради, збройний виступ
самостійників
Поняття та терміни:
«самостійники»
Характеризувати:
діяльність українських партій, політичних
діячів в історії періоду
основні положення І, ІІ, ІІІ та IV
Універсалів УЦР
ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ
Факти:
проголошення Української Народної
Республіки
Дати:
Листопад 1917 р. – Третій Універсал
Центральної Ради, проголошення УНР
Позначати на картосхемі:
Українську Народну Республіку
Характеризувати:
основні положення І, ІІ, ІІІ та IV
Універсалів УЦР
16
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Факти:
прихід до влади Директорії
Персоналії:
С. Петлюра
ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В
УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
Факти: неп в УСРР
Характеризувати: неп та її складові,
процес стабілізації економічного і
соціального життя в Україні
ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В
УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
Факти: політика «коренізації» в УСРР
(українізація)
Характеризувати:
політику «українізації» та її наслідки
Визначити:
причини та наслідки «українізації»
17
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ
Факти:
радянська модернізація в Україні;
суспільно-політичне, соціально-
економічне життя
Поняття та терміни:
«розкуркулення»
Характеризувати:
сутність та наслідки політики форсованої
індустріалізації та колективізації в Україні
Визначати:
причини та наслідки політики форсованої
індустріалізації та колективізації; зв’язки
між радянською модернізацією і зміною
соціальної структури українського
радянського суспільства
ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В
УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ
Факти:
кампанія з ліквідації неписьменності
дорослих
ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ
Факти:
культурне життя
Характеризувати:
особливості суспільно-політичного та
культурного життя періоду
18
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ
ЗЕМЛІ
Факти:
українські землі у складі Чехословаччини
Дати:
15 березня 1939 р. – проголошення
незалежності Карпатської України
Характеризувати:
вплив міжнародної ситуації 1920–1930-х рр.
на становище західноукраїнських земель
ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Факти:
встановлення нацистського окупаційного
режиму
Поняття та терміни:
«план «Ост»
Характеризувати:
суть гітлерівського плану «Ост»
19
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Факти:
визволення України
Дати:
6 листопада 1943 р. – визволення Києва
Описувати:
перебіг найважливіших військових подій
1941–1945 рр.
ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ-
ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР.
Факти:
зовнішньополітична діяльність УРСР
Характеризувати:
зовнішньополітичну діяльність УРСР
у повоєнні роки
ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ–
ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР.
Факти:
відбудова промисловості
20
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ
ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
Факти:
реформування управління економікою
Поняття та терміни:
«раднаргоспи»
Характеризувати:
реформи управління економікою в
середині 1950–1960-х рр.
Визначати:
наслідки процесу економічних реформ для
українського суспільства
ТЕМА 28. УКРАЇНА В УМОВАХ
ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ
Характеризувати:
здобутки та особливості розвитку
культури
ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД
ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ
СИСТЕМИ
Факти:
кадрові зміни в політичному керівництві
УРСР
Дати:
1972 р. – зміна політичного керівництва
УРСР. В. Щербицький
21
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД
ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ
СИСТЕМИ
Факти:
опозиційний рух
Дати:
1976 р. – утворення Української
Гельсінської групи
Характеризувати:
основні вимоги та напрями опозиційного
руху 1960–1970-х рр.
Визначати:
причини активізації опозиційного руху
ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД
ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ
СИСТЕМИ
Факти:
тенденції розвитку соціальної сфери
Поняття та терміни:
«номенклатура»
Визначати:
здобутки та проблеми розвитку соціальної
сфери
ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Факти:
дострокові вибори до Верховної Ради та
вибори Президента України
Дати:
липень 1994 р. – обрання Л. Кучми
Президентом України
22
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 2. ВИНЕКНЕНЯ ТА РОЗКВІТ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Персоналії:
Ярослав Мудрий
ТЕМА 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ
РОЗДРОБЛЕННОСТІ. ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
Персоналії:
Володимир Мономах
ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ,
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ,
КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ІХ–ХІV СТ.
Факти:
розвиток культури та освіти Київської
Русі та Галицько-Волинської держави
Персоналії:
літописець Нестор, Іларіон
Характеризувати:
здобутки в галузі писемності, освіти,
літератури, архітектури та образотворчого
мистецтва
23
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-
ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ.
Факти:
Національно-визвольна війна
українського народу
утворення української козацької держави
– Війська Запорозького
Дати:
1648 р. – Пилявецька битва
1649 р. – Зборівська битва. Укладення
Зборівського договору
1651 р. – Берестецька битва. Укладення
Білоцерківського договору
1652 р. – Батозька битва
Характеризувати:
відносини Війська Запорізького з
Польщею, Молдовою
умови мирних угод українців з польським
урядом
Визначати:
місце Гетьманщини в міжнародних
відносинах тогочасної Європи
Порівнювати:
наслідки та значення найважливіших битв
Національно-визвольної війни
24
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ
ХХ СТ.
Факти:
розвиток музичного, образотворчого,
театрального мистецтва
Характеризувати:
розвиток літератури, образотворчого,
музичного мистецтва
Персоналії:
М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський,
М. Пимоненко, М. Леонтович
25
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКАРЕВОЛЮЦІЯ
Факти:
проголошення Української Народної
Республіки
Характеризувати:
основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV
Універсалів УЦР
ТЕМА 22. УКРАЇНАВ БОРОТЬБІ ЗА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Факти:
гетьманський переворот і утворення
Української Держави, утворення ЗУНР,
прихід до влади Директорії, Акт злуки
УНР та ЗУНР
Характеризувати:
внутрішню та зовнішню політику урядів
гетьмана П. Скоропадського, Директорії,
ЗУНР
ТЕМА. 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Дати:
16 липня 1990 р. – прийняття Верховною
Радою Декларації про державний
суверенітет України
24 серпня 1991 р. – прийняття Верховною
Радою Акта проголошення незалежності
України
26
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Дати:
1995 р. – Україна стає членом Ради
Європи
28 червня 1996 р. – прийняття
Конституції України
1 –
2 –
3 –
4 –
ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІЗЕМЛІ В 60–80-
ТІ РР. XVII СТ.
Факти:
гетьманування І. Виговського
ухвалення Гадяцьких пунктів
гетьманування П. Дорошенка
Чигиринські походи турецько-татарського
війська
Дати:
1681 р. – Бахчисарайський мирний договір
Характеризувати:
зовнішню та внутрішню політику
гетьманів
1 –
2 –
3 –
4 –
ТЕМА 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ
УКРАЇНИ
Факти:
поширення землеробства й скотарства на
землях України
кочовики за раннього залізного віку
ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Факти:
промисловий переворот та зародження
ринкової економіки
27
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА
ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Факти:
утворення монополістичних об’єднань в
Україні
1 –
2 –
3 –
4 –
ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ-
ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР.
Факти:
розгортання ідеологічних кампаній
ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД
ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ
СИСТЕМИ
Факти:
культура і духовне життя. Опозиційний
рух
Характеризувати:
явища у сфері культури
ТЕМА. 30. УКРАІНА В УМОВАХ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Факти:
соціально-економічне та культурне життя
Характеризувати:
риси культурного життя
28
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ СТ.
Факти:
братський рух
розвиток культури й освіти
Дати:
1556–1561 р. – створення
Пересопницького Євангелія
Персоналії:
Іван Федоров
ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
Факти:
розвиток культури та освіти
Дати:
1632 р. – утворення Києво-Могилянського
колегіуму
ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У
СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
Характеризувати:
форми соціального протесту українського
населення
29
©Український центр оцінювання якості освіти, 2012
ТЕМА 24. РАДЯНСЬКА
МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ
Факти:
радянська модернізація в Україні
Характеризувати:
сутність та наслідки політики форсованої
індустріалізації в Україні
Визначати:
причини та наслідки політики форсованої
індустріалізації
ТЕМА 27. ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУ-
ДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В
1945 – ПОЧАТКУ 1950-Х РР.
Факти:
радянізація західних областей України
Характеризувати:
процеси радянізації західних областей
України

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь