Завдання і відповіді ЗНО 2006 з історії України

Скачати

Завдання ЗНО 2006 з історії України
Завдання ЗНО 2006 з історії України

Міністерство освіти і науки України
Український центр оцінювання якості освіти
І С Т О Р І Я
ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ
Історія України від найдавніших часів
до початку ХХІ століття
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століть
Час виконання – 90 хвилин

Екзаменаційний тест складається з 60 завдань. Правила
їх виконання вміщено на початку кожної форми завдань.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочи-
тали та зрозуміли завдання й правила його виконан-
ня.
2. Використовуйте тестовий зошит як чернетку.
3. Намагайтеся відповісти на всі тестові завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей
1. Пам’ятайте: правильне заповнення бланка відпові-
дей є частиною Вашої екзаменаційної роботи.
2. До бланка відповідей записуйте лише правильні,
на Вашу думку, відповіді.
3. Відповіді до бланка відповідей уписуйте чітко, від-
повідно до інструкції щодо виконання кожної фор-
ми завдань.
4. Неправильно записані, закреслені, підчищені та ви-
правлені відповіді у бланку – це ПОМИЛКА!
5. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете
її виправити у відповідному розділі бланка.
6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості
правильних відповідей, записаних до бланка.
7. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Ва-
шого зошита у відповідному місці бланка відповідей.
Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку
зошита й кількість сторінок. Їх має бути 16.
Зичимо Вам успіху!
Зошит

Завдання 1 – 40 мають по чотири варіанти відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.
Виберіть правильну відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією. Не робіть інших
позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк.
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття
1. Позначте, який народ завдав нищівної поразки війську перського царя Дарія І:
А кіммерійці;
Б скіфи;
В сармати;
Г готи.
2. Позначте, яка подія відбулася в ХІ столітті:
А розгром Хозарського каганату;
Б запровадження християнства на Русі як державної релігії;
В зруйнування й пограбування Києва військом Андрія Боголюбського;
Г спорудження храму св. Софії в Києві.
3. Позначте, про якого князя йдеться у творі “Слово про закон і благодать” київського
митрополита Іларіона:
А Святослава;
Б Володимира Великого;
В Ярослава Мудрого;
Г Володимира Мономаха.
4. Позначте рік, у якому об’єдналися Галицьке та Волинське князівства в єдину державу:
А 1171 р.;
Б 1185 р.;
В 1199 р.;
Г 1205 р. .
5. Позначте, унаслідок якої битви українські землі остаточно звільнено від золотоординсь-
кого панування:
А битви біля Синіх Вод;
Б битви на Чудському озері;
В Грюнвальдської битви;
Г Куліковської битви.
6. Позначте причину, яка спонукала Велике князівство Литовське укласти Люблінську унію
з Польським королівством:
А військова підтримка у відсічі агресії з боку Тевтонського ордену;
Б військова допомога в боротьбі проти Османської імперії;
В війна з Угорським королівством;
Г поразки у війні з Московською державою.

7. Позначте рік, у якому за наказом Катерини ІІ було знищено Нову Січ:
А 1709 р.;
Б 1737 р.;
В 1768 р.;
Г 1775 р. .
8. Позначте, яку організацію заснували М. Костомаров і М. Гулак у 1846 році:
А “Товариство об’єднаних слов’ян”;
Б “Кирило-Мефодіївське братство”;
В “Руська трійця”;
Г “Братство тарасівців”.
9. Позначте, яка подія пов’язана з ім’ям Іллі Мечнікова:
А створення в Одесі першої в країні (другої у світі) бактеріологічної станції;
Б відкриття Новоросійського університету;
В винайдення пеніциліну – ліків від інфекційних хвороб;
Г відкриття різних груп крові та резус-фактора в людини.
10. Позначте прізвище автора брошури “Україна irredenta” (“Україна уярмлена”), у якій доведено історичну необхідність здобути Україні політичну незалежность:
А М. Грушевський;
Б Ю. Бачинський;
В М. Міхновський;
Г І. Франко.
Історія України ХХ – початку ХХІ століть
11. Завдання на карті.
Серед пронумерованих на карті ро-
сійських губерній позначте ті, які
Австро-Угорщина планувала приєднати
до своїх володінь напередодні Першої
світової війни:
А 1, 2;
Б 2, 3;
В 3, 4;
Г 4, 1.

12. Позначте політичний блок, утворений на початку Першої світової війни, головою якого
обрано К. Левицького:
А Союз визволення України;
Б Товариство українських поступовців;
В Карпато-руський визвольний комітет;
Г Головна українська рада.
13. Позначте, коли було проголошено Українську Народну Республіку:
А липень 1917 р.;
Б червень 1917 р.;
В листопад 1917 р.;
Г січень 1918 р. .
14. Позначте прізвище лідера самостійників доби Центральної Ради:
А А. Ніковський;
Б М. Міхновський;
В С. Петлюра;
Г С. Єфремов.
15. Позначте, яку владу зосереджував у своїх руках гетьман П. Скоропадський відповідно до
“Закону про тимчасовий державний устрій України”:
А виконавчу;
Б виконавчу та законодавчу;
В виконавчу, законодавчу та судову;
Г виконавчу, законодавчу, судову та церковну.
16. Позначте, яка подія відбулася в той самий рік, коли прологолошено Західноукраїнську
Народну Республіку:
А окупація чеськими та румунськими військами Закарпаття;
Б антибільшовицьке повстання отамана М. Григор’єва;
В проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
Г анулювання ЦВК РСФРР Брест-Литовського договору.
17. Позначте, яке завдання покладали на Всеукраїнську надзвичайну комісію, створену
у 1918 році:
А боротьба з наслідками німецької окупації та діяльності гетьмана П. Скоропадського;
Б проведення націоналізації та встановлення контролю держави над промисловістю;
В репресії за класовою ознакою та утвердження більшовицької диктатури в
Україні;
Г допомога населенню подолати зростаючий голод і розруху господарства.
5
18. Позначте галузь господарства УСРР, у якій на початку 1920-х років розпочалася реалізація
плану ГОЕЛРО:
А енергетична;
Б вуглевидобувна;
В металургійна;
Г машинобудівна.
19. Позначте, з якою політичною метою проводили суцільну колективізацію:
А зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та підне-
сення добробуту селян;
Б встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом
і використання його ресурсів для модернізації всього господарства;
В допомога держави процесу колгоспного будівництва та удосконалення агротехніки
й агрокультури;
Г подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарсько-
го виробництва інтенсивним.
20. Позначте, у якому році прийнято постанову ЦВК і РНК СРСР, названу в народі “законом
про п’ять колосків”:
А 1930 р.;
Б 1931 р.;
В 1932 р.;
Г 1933 р. .
21. Позначте поняття, яким польський уряд назвав акцію масового терору, спрямованого
проти українців Галичини й Волині, що мала на меті “заспокоїти” край:
А асиміляція;
Б пацифікація;
В депортація;
Г нормалізація.
22. Позначте прізвище ідеолога українського “інтегрального” націоналізму:
А Д. Донцов;
Б Є. Коновалець;
В С. Бандера;
Г А. Мельник.
23. Позначте, яке місто радянські війська в 1943 році двічі звільняли від нацистської окупації:
А Одесу;
Б Севастополь;
В Керч;
Г Харків.
6
24. Позначте рік примусової депортації кримських татар із Кримської АРСР:
А 1943 р.;
Б 1944 р.;
В 1945 р.;
Г 1946 р. .
25. Завдання на карті.
Серед пронумерованих на карті українських регіо-
нів позначте той, який увійшов до складу
Української РСР у 1945 році:
А 1;
Б 2;
В 3;
Г 4.
26. Позначте прізвища письменників-“шістдесятників” в українській літературі:
А А. Горська, Л. Танюк;
Б Л. Танюк, Л. Костенко;
В Л. Костенко, В. Симоненко;
Г В. Симоненко, Т. Яблонська.
27. Позначте, яка зміна відбулася в системі народної освіти УРСР у 1970-х роках:
А упровадження обов’язкової професійно-технічної освіти;
Б перехід до загальної середньої освіти;
В надання батькам права вибору мови навчання дітей;
Г перехід до обов’язкової восьмирічної освіти.
28. Позначте, на відзначення якої події Народний рух організував у 1990 році “живий ланцюг”
між Львовом і Києвом:
А проголошення Української Народної Республіки;
Б проголошення незалежності Української Народної Республіки;
В бою під Крутами;
Г проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР.
29. Прочитайте уривок статті з “Економічної газети” (1992) і позначте явище, про яке йде мова:
“За мінімальну заробітну плату можна купити лише 7 кг м’яса, або 3 кг сиру, або 70 кг
картоплі, тоді як півроку тому її було достатньо, щоб купити 18 кг м’яса, або 23 кг сиру,
або 255 кг картоплі”.
А грошова емісія;
Б грошова інфляція;
В лібералізація цін;
Г бюджетний дефіцит.
7
30. Позначте, яка подія відбулася в той самий рік, коли Верховна Рада прийняла нову Кон-
ституцію України:
А надання автономії Криму у складі України;
Б приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї;
В проведення грошової реформи та впровадження в обіг гривні;
Г вступ України до Ради Європи.
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століть
31. Позначте країну, агресію проти якої покладено в основу “плану Шліффена”:
А Велика Британія;
Б Франція;
В Сербія;
Г Росія.
32. Позначте, який мирний договір з часом переглянуто на користь країни, з якою його
укладено:
А Сен-Жерменський;
Б Нейїський;
В Тріанонський;
Г Севрський.
33. Позначте прізвище голови британського уряду, який ліквідував державні органи регулю-
вання економікою, запровадив 9-річну безкоштовну обов’язкову освіту, надав Ірландії
статус домініону:
А Д. Ллойд Джордж;
Б Р. Макдональд;
В С. Болдуїн;
Г Н. Чемберлен.
34. Позначте, про яку країну Східної Європи періоду 1920–1930-х років йде мова:
“Країною, що не мала виходу до моря, правив регент-адмірал, а сама вона залишалася
королівством без короля”.
А Болгарія;
Б Румунія;
В Угорщина;
Г Югославія.
35. Позначте, яка подія поклала край англо-французькій політиці “умиротворення” А. Гітлера:
А окупація Рейнської демілітаризованої зони;
Б аншлюс Австрії;
В окупація Чехословаччини;
Г підписання “пакта Молотова-Ріббентропа”.
8
36. Позначте правильне твердження:
А “За перемогу під Тобруком та Ель-Аламейном Е. Роммель дістав чин фельдмаршала
та прізвисько “лис пустелі”;
Б “Загальне керівництво силами вторгнення (план “Оверлорд”) було покладено
на генерала Д. Ейзенхауера”;
В “На закритому засіданні Ради національної безпеки президент Ф. Рузвельт ухвалив
рішення про атомне бомбардування Японії”;
Г “Скориставшись значними військовими втратами Німеччини під Сталінградом, англо-
американські війська розпочали вторгнення до Італії і висадились на Сицилії”.
37. Позначте, яка причина спонукала США та СРСР перейти в 1970-х роках до політики
розрядки міжнародної напруги:
А відмова СРСР від поширення політичного впливу на країни Європи та світу;
Б вихід Франції з військової організації НАТО та ослаблення позицій блоку;
В проголошення СРСР ідеї мирного співіснування країн з різними політичними
системами;
Г досягнення військово-стратегічного паритету.
38. Позначте, об’єднання яких промислових галузей Франції та ФРН у 1950-ому році
започаткувало інтеграційні процеси в Європі:
А сталеварної та вугільної;
Б легкої та харчової;
В хімічної та коксохімічної;
Г машинобудівної та енергетичної.
39. Позначте, протягом якого періоду Мао Цзедун здійснював у Китаї “велику пролетарську
культурну революцію”:
А 1940 – 1950-і роки;
Б 1950 – 1960-і роки;
В 1960 – 1970-і роки;
Г 1970 – 1980-і роки.
40. Позначте прізвище режисера, який здобув світову славу завдяки фільмам “Дорога”, “Ночі
Кабірії”, “8 ½”:
А І. Бергман;
Б Ф. Фелліні;
В А. Куросава;
Г Р. Росселіні.
9
Завдання 41–46 мають сім – дев’ять варіантів відповідей, із яких КІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ.
Виберіть УСІ правильні відповіді та позначте їх у бланку згідно з інструкцією. Не робіть
інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк.
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття
41. Позначте твердження, які характеризують діяльність населення трипільської культури
(5 правильних відповідей):
1 користувалися мідним і залізним знаряддям праці;
2 винайшли орне землеробство;
3 виготовляли багатоколірну кераміку;
4 займалися кочовим скотарством;
5 практикували культ родючості;
6 насипа́ли на похованнях кургани;
7 створювали сім’ї, що були типовими для періоду зрілого матріархату й
становлення патріархату;
8 мешкали поселеннями, житло мало тип куреня, укритого шкурами тварин;
9 споруджували “протоміста”, житла в яких розташовували концентричними
колами.
Історія України ХХ – початку ХХІ століть
42. Позначте положення, які розкривають основний зміст політики українізації (коренізації)
(3 правильні відповіді):
1 усунення представників інших національностей із посад і заміна їх українцями;
2 підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності;
3 проголошення української мови державною;
4 розширення мережі навчальних і культурних закладів і друкування засобів
масової інформації мовою корінного населення;
5 витіснення мов національних меншин з освіти та культури республіки;
6 створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях
компактного проживання неукраїнського населення;
7 надання переваг українцям під час влаштування на роботу, а також у здобутті освіти.
10
43. Прочитайте витяги з документів і позначте ті, які відображають особливості життя укра-
їнського суспільства упродовж 1930-х років (4 правильні відповіді):
1 “Нове в Шахтинській справі те, що вона має суто контрреволюційний характер”;
2 “На місцях недостатньо приділяють уваги роз’яснювальній роботі серед
батрацтва та бідноти щодо ліквідації куркульства як класу”;
3 “Певна частина державних ресурсів і ресурсів приватного господарства отримують
право вільного обігу на товарному ринку за принципом купівлі-продажу”;
4 “З 1 вересня запровадити обов’язкове викладання російської мови як предмета
в усіх неросійських школах України”;
5 “Допомогу отримають 8% голодуючих, якщо реалізувати план організації харчу-
вання за рахунок закордонних комісій допомоги”;
6 “Культурно-виховну роботу серед в’язнів Соловецького табору організовано
непогано. Драматичною групою завідував режисер Лесь Курбас”;
7 “Я готовий вислухати будь-які заяви, окрім тих, що стосуються голоду на селі та
прохання допомогти. Голодують нероби й ледарі, які мають по 30–40 трудоднів
на рік”.
44. Позначте, які події в житті українського суспільства відбулися упродовж 1960-х років
(4 правильні відповіді):
1 перша хвиля арештів дисидентів у республіці;
2 підготовка В. Чорноволом збірки “Лихо з розуму”;
3 початок освоєння цілинних і перелогових земель Казахстану, Алтаю та Сибіру;
4 підписання УРСР Договору про заборону випробувань ядерної зброї в
атмосфері, космічному просторі та під водою;
5 підготовка І. Дзюбою праці “Інтернаціоналізм чи русифікація?”;
6 упровадження територіальної системи управління господарством через раднаргоспи.
45. Позначте характерні риси, притаманні демографічним процесам в Україні упродовж
1970-х – 1980-х років (4 правильні відповіді):
1 високі темпи зростання населення міст;
2 переважання темпів зростання населення села над населенням міста;
3 перевищення смертності над народжуваністю сільського населення;
4 зменшення чисельності корінного етносу;
5 перевищення народжуваності над смертністю сільського населення;
6 велика міграція з республіки;
7 зростання чисельності корінного етносу.
11
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століть
46. Завдання на карті.
Позначте країни, які утворилися внаслідок розпаду
Австро-Угорської імперії (4 правильні відповіді):
1
2
3
4
5
6
У завданнях 47–52 до кожного з чотирьох завдань, позначених БУКВАМИ, виберіть один
правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений ЦИФРОЮ. Запишіть у табли-
цю в тесті цифри відповідей, потім їх перенесіть до бланка. У відведені клітинки бланка
впишіть цифри відповідно до зразка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма
реєструватиме як ПОМИЛКУ!
Наприклад:
Установіть відповідність між датами та подіями:
А 1970 р.;
Б 1945 р.;
В 1982 р.;
Г 1980 р. .
1 створення ООН;
2 проголошення Продовольчої програми;
3 відкриття в Києві Палацу культури “Україна”;
4 арешт М. Руденка;
5 ХХІІ Олімпійські ігри.
А 3
Б 1
В 2
Г 5
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк.
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття
47. Завдання на карті.
Установіть відповідність між
назвами східнослов’янських
племінних союзів і пронуме-
рованими на карті умовними
кордонами їх розселення у ІХ–
Х ст.:
А поляни;
Б уличі;
В сіверяни;
Г деревляни.
А 4
Б 2
В 5
Г 3
12
Історія України ХХ – початку ХХІ століть
48. Установіть відповідність між інституціями та прийнятими ними рішеннями:
А Український національний союз;
Б Всеукраїнський хліборобський
конгрес;
В Українська Національна Рада;
Г ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад.
1 проголошення Західноукраїнської
Народної Республіки;
2 прийняття першої Конституції УСРР;
3 створення Директорії;
4 ультиматум Раднаркому Українській
Центральній Раді;
5 обрання П. Скоропадського гетьманом
усієї України.
А 3
Б 5
В 1
Г 2
49. Установіть відповідність між подіями та діячами, з якими вони пов’язані:
А акція “пацифікації” українського населення;
Б проголошення незалежності Карпатської України;
В судовий процес над “Спілкою визволення України”;
Г створення Організації українських націоналістів.
1 С. Єфремов;
2 Ю. Пілсудський;
3 Д. Донцов;
4 А. Волошин;
5 Є. Коновалець.
А 2
Б 4
В 1
Г 5
50. Установіть відповідність у часі (синхронність) подій історії України та всесвітньої історії:
А Львівський церковний собор і скасуван-
ня унії з Католицькою церквою;
Б суд у Львові над членами Української
робітничо-селянської спілки (УРСС);
В публікація в журналі “Вітчизна” роману
О. Гончара “Собор”;
Г обрання П. Шелеста на посаду першого
секретаря ЦК КПУ.
1 спорудження Берлінського
муру;
2 утворення ФРН та НДР;
3 проголошення Італії
республікою;
4 “Празька весна”;
5 убивство в Далласі Дж. Кеннеді.
А 3
Б 1
В 4
Г 5
Всесвітня історія ХХ – початку ХХI століть
51. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами:
А Б. Брехт;
Б Т. Драйзер;
В Е. Хемінгуей;
Г Т. Манн.
1 “По кому б’є дзвін”;
2 “Доктор Фауст”;
3 “Маленький принц”;
4 “Матінка Кураж та її діти”;
5 “Американська трагедія”.
А 4
Б 5
В 1
Г 2
13
52. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:
А рішення Генеральної Асамблеї ООН
про розподіл Палестини (1947);
Б проведення військової операції
“Буря в пустелі” (1991);
В революція в Ірані (1978–1979);
Г завершення громадянської війни
в Камбоджі (1975).
1 повалення монархії та встановлен–
ня теократичної республіки на чолі
з аятолою Хомейні;
2 встановлення диктатури “червоних
кхмерів” на чолі з Пол Потом;
3 відновлення незалежності Кувейту;
4 повалення монархії та проголошен–
ня держави народного амоврядну–
вання – джамахірії;
5 утворення Держави Ізраїль.
А 5
Б 3
В 1
Г 2
У завданнях 53–56 розташуйте історичні події в правильній хронологічній послідовності.
Запишіть букви, якими позначено події, у таблицю. Перша подія має відповідати цифрі 1,
друга – цифрі 2 і т. д. Потім послідовність букв перенесіть до бланка відповідей, уписуй-
те їх у відведені клітинки ТІЛЬКИ ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ літерами відпо-
відно до зразка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як
ПОМИЛКУ!
Наприклад:
Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:
А Сталінградська битва;
Б Вісло-Одерська операція;
В створення ОУН;
Г смерть Й. Сталіна.
1 В
2 А
3 Б
4 Г
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк.
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття
53. Установіть послідовність правління гетьманів:
А Іван Мазепа;
Б Петро Дорошенко;
В Данило Апостол;
Г Іван Скоропадський.
1 Б
2 А
3 Г
4 В
14
Історія України ХХ – початку ХХІ століть
54. Установіть послідовність подій:
А “Шахтинська справа”;
Б утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ);
В укладання договору про воєнний і господарський союз між РСФРР і УСРР;
Г проголошення курсу на індустріалізацію.
1 В
2 Б
3 Г
4 А
55. Установіть послідовність подій:
А прийняття Верховною Радою УРСР Конституції УРСР;
Б усунення М. Хрущова від влади;
В створення Української Гельсінської групи;
Г прем’єрний показ фільму С. Параджанова “Тіні забутих предків”.
1 Б
2 Г
3 В
4 А
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століть
56. Завдання на карті.
Установіть послідовність втрати державної неза-
лежності позначеними на карті європейськими
країнами упродовж 1930-х років.
У завданнях 57–60 після слова “Відповідь” напишіть рік, прізвище, поняття тощо. Пере-
несіть свою відповідь до бланка. Рік події записуйте цифрами, починаючи з першої лівої
клітинки, так:
1 9 4 1
Прізвища, поняття, події записуйте, починаючи з першої лівої клітинки, так:
Г Р У Ш Е В С Ь К И Й
Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк.
Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей
1 Г
2 Б
3 А
4 В
15
Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття
57. Прочитайте уривок і напишіть назву споруди, про яку йде мова:
“Фортеця на правому березі Дніпра напроти одного з його порогів. Збудована польським
урядом 1635 року з метою ізоляції Запоріжжя від України і перешкоді втечі селян на Січ.
Будувалася під керівництвом французького інженера Г. Л. де Боплана. Того ж року запо-
рожці під проводом гетьмана І. Сулими її зруйнували. Згодом була відбудована”.
Відповідь:
К О Д А К
Історія України ХХ – початку ХХІ століть
58. Прочитайте уривки та напишіть рік, коли відбулися всі описані події:
“Заключним актом повоєнного урегулювання кордонів України стало підписання радянсь-
ко-румунського договору, який юридично зафіксував кордони України в рамках радянсько-
румунської угоди 28 червня 1940 року”.
“З трибуни Гарвардського університету державний секретар Дж. Маршалл проголосив те,
що увійшло в історію під назвою план Маршалла – використання американських ресурсів
для відбудови європейської економіки”.
“Політбюро ЦК Польської робітничої партії своїм рішенням започаткувало виселення ук-
раїнців і змішаних сімей з Надсяння, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя й розселення
їх у західних і північних районах Польщі”.
Відповідь:
1 9 4 7
59. Проаналізуйте дані таблиці та напишіть назву процесу, про який вони засвідчують:
Основні показники 1960-ті роки (%) 1980-ті роки (%)
Книжок українською мовою 60 24
Газет і журналів українською мовою 46 19
Шкіл з українською мовою навчання 62 50,5
Українців, що вважали українську мову рідною 93,4 89,1
Відповідь:
Р У С И Ф І К А Ц І Я
16
Всесвітня історія ХХ – початку ХХІ століть
60. Прочитайте уривок і напишіть назву поняття, яке відповідає зазначеному явищу:
“Постачання урядом США країнам-союзницям по антигітлерівській коаліції зброї, боєпри-
пасів, стратегічної сировини, продовольства тощо в позику, оренду чи кредит. Здійснюва-
лося відповідно до закону, прийнятому конгресом США у березні 1941 року”.
Відповідь:
Л Е Н Д – Л І З
Кінець тестового зошита

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь