Відповіді ЗНО 2014 з фізики

Скачати відповіді

Відповіді ЗНО з фізики
Відповіді ЗНО з фізики

У розділі ЗНО 2014 з ФІЗИКИ  опубліковано офіційні відповіді на тест ЗНО 2014 з фізики .Тест з фізики складався з 34 завдань і максимально можна було отримати 56 балів.

Для зручності також на сайті завантажено копію тестового зошита ЗНО 2014 з фізики.

 

 

1. На рисунку зображено графік залежності проекції швидкості V, автомобіля, що рухається прямолінійно, від часу т. У якому інтервалі часу модуль прискорення є мінімальним?

 

 

 

Відповідь: Г  (. від 10 до 20с)

2. На фотографії зображено важіль (1), який може вільно обертатися навколо осі (2) без тертя. Спочатку важіль було зрівноважено без важків та вантажу (3) а потім – із ними. Визначте масу вантажу (3)

 Відповідь: А (0,8 кг)

3 Два тіла -. Перше масою 50 г і друге масою 100 г – зв’язані ниткою та лежать на гладкій горизональній поверхні. Із якою найбільшою горизонтальною силою можна тягнути перше тіло, щоб нитка розірвалася? Нитка витримує натяг 6Н.

Відповідь: (9 Н)

 

4. Дві однакові пластилінові кульки підвіщено на нерозтяжних, невагомих нитках однакової довжини L, які закріплено в одній точці. Одну з кульок відхилили на кут 90 градусів від вертикалі (див. рисунок) і відпустили. На яку висоту піднімуться кульки непружної взаємодії? Розміром кульок знехтуйте.

Відповідь: L/4

 

 

5. Ліве коліно U-подібної трубки відкрито, а праве запаяно. Трубка частково заповнена водою (див. рисунок). Укажіть правильне співвідношення між значеннями тиску в точках А, В, С, Д. Зміною тиску повітря залежно від висоти знехтуйте.

 Відповідь: А (АСВD)

 

 

6 Який процес дає змогу перевести ідеальний газ певної маси зі стану 1 у стан 2 (див. рисунок) у системі координат PT, де р-тиск, Т -. Температура?

Відповідь:. Б (ізохорний)

 

 

7. Ідеальний газ, отримавши від нагрівника деяку кількість теплоти Q, ізобарно розширюється й виконує роботу А. Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії газу?

Відповідь: В (Q-A)

8. Визначте роботу, яку виконує ідеальний газ під час процесів 1-2-3, що відображені на графіку (див. рисунок)

Відповідь: А (150 кДж)

 

 

 

 

9. Крапля води набула зарядку 4 * 12 (-12) Кл. Яка сила діє на краплю з боку електричного поля Землі напруженістю 90В / м?

Відповідь:  0,36 нН 

10. Два плоскі повітряні конденсатори однакової електричної ємності з’єднані послідовно, як зображено на рисунку. Як зміниться ємність системи конденсаторів, якщо їх занурити в гліцерин? Уважайте, що діелектрична проникність гліцерину дорівнює 42.

Відповідь: збільшиться у 42 рази

 

11. На якому графіку правильно відображено залежність опору металевих провідників від температури?

 

Відповідь: В (від -273 вверх)

12. Визначте, як зміниться кількість теплоти, що виділяється за одиницю часу в провіднику з постійним електричним опором, якщо силу струму в колі збільшити в 4 рази.

Відповідь: збільшиться в 16 разів 

 

13. Укажіть правильний запис одиниці індуктивності провідника, вираженої через основні одиниці С.И..

Відповідь: Б ( кг * м^2 / A* с ^ 2)

14. Тіло здійснює гармонічні коливання з періодом Т = 2с. Протягом половини періоду коливань через рівні проміжки часу виміряли (у см) зміщення х тіла й одержали такі значення: 1; 0,7; 0; -0,7; -1. У якому рядку записано послідовність моментів часу (у секундах), що відповідає вказаній послідовності значень зміщення тіла?Уважайте, що корінь з 2 дорівнює 1,4.

Відповідь: 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1 

15. Яка фізична величина визначає висоту звуку?

 Відповідь: частота коливань

 

16 Під час вільних незгасаючих електромагнітних коливань у коливальному контурі максимальна сила струму дорівнює 5 мА, а максимальна напруга на конденсаторі -. 10 В. Визначте модуль напруги на конденсаторі в момент, коли сила струму в котушці дорівнює 3 мА.

Відповідь: 8 В.

 

17. На дзеркало в точці О падає промінь під кутом 60 градусів, як показано на рисунку. На який кут потрібно повернути дзеркало проти годинникової стрілки, щоб відбитий промінь попав у точку А? Вісь обертання проходить через точку О перпендикулярно до площини рисунка.

Відповідь: 15 градусів 

 

18. Укажіть вид електромагнітного випромінювання, яке має найбільшу частоту.

Відповідь: рентгенівське випромінювання

 

19. На поверхню тіла падає квант світла з частотою против Чому дорівнює енергія Е, яку може поглинути тіло?

Відповідь: Е = Нv

 

20. У різних нуклідів хімічного елемента однаковою є

 Відповідь: кількість протонів у ядрі.

У завданнях 21-24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначених буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонки (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

21. Тіло, рухаючись рівномірно по колу радіуса R, за час т перемістилося з точки С в точку D (див. рисунок). Установіть відповідність між характеристикою (1-4) руху тіла та математичним виразом для її обчислення (А-Д).

 

 

Відповідь: 1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А

 

22 Установіть відповідність між назвою процесу (1-4), що відбувається з ідеальним газом незмінної маси, та записом першого закону термодинаміки для цього процесу (А-Д) Ю де Q -. Кількість теплоти, надана газу, А – робота над газом делтаU – зміна внутрішньої енергії.

Відповідь: 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-Г. 

 

23 Установіть відповідність між фізичною величиною (1-4), що характеризує електричне поле, і її математичним виразом (А-Д), де F -. Сила, Е – напруженість електричного поля, е – діелектична проникність, е0 – електрична стала, С – електрична ємність, U – напруга, Вт – потенціальна енергія, д – електричний заряд.

 Відповідь: 1-Г; 2-А; 3-Д; 4-Б.

24. Установіть відповідність між рівнянням реації розпаду (1-4) і назво (А-Д) частинки Х, яка вилітає з ядра.

 Відповідь: 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Г.

Розв’яжіть завдання 25-34. Числові розрахунки доцільно здійснювати за остаточною формулою розв’язання задачі в загальному вигляді. Одержані числові відповіді запишіть у зошит та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А. Одиниці фізичних величин писати не потрібно.

 

25. Тіло рухається вздовж осі Ох так, що його координата змінюється з часом за законом   (усі одиниці подано в системі СИ).

1. У який момент часу від початку відліку тіло опиниться в початку координат (х = 0)?

Відповідь: 2

2. Яку швидкість матиме тіло під час проходження точки з координатою х = 0?

Відповідь: 0 

 

26. Підйомник гірськолижного курорту піднімає 45 лижників на висоту 2 км за 20 хв. Уважайте, що середня маса одного лижника дорівнює 70 кг, а прискорення вільного падіння г = 10м / с * с.

1. Обчисліть корисну роботу (МДж), яку виконує підйомник.

Відповідь: 63

2. Обчисліть потужність (кВт) двигуна підйомника.

Відповідь: 52,5 

 

27. Визначте масу (у грамах) водяної пари в повітрі кімнати, якщо відносна вологість повітря становить 60%. Густина насиченої пари дорівнює 20г / м * м * м, об’єм кімнати – 50м. куб.

Відповідь: 600

 

28. З ідеальним одноатомним газом незмінної маси відбуваються процеси 1-2-3, що відображені на графіку (див. рисунок). Яку кількість теплоти отримав газ у процесах 1-2-3, якщо р = 1 * 10 в 5 степені Па, V = 2л?

Відповідь запишіть у кілоджоулях.

Відповідь: 1,6 або 4,3

 

29 Щоб розширити межі вимірювання сили струму за допомогою амперметра, до нього паралельно під’єднують шунт -. Провідник з певним опором, через який проходить частина вимірюваного струму. Міліамперметр розраховано на вимірювання максимального струму Я = 50 мА; його внутрішній опір R = 10 Ом. Обчисліть опір (у міліомах) шунта, який дає змогу вимірювати струм Я до 5 А.

Відповідь: 101

 

30. У просторі, де одночасно існують взаємно перпендикулярні електричне та магнітне поля, рухається електрон. Обчисліть швидкість прямолінійного рівномірного руху електрона, якщо напруженість електричного поля становить 500 кВ / м, а індукція магнітного поля дорівнює 500 мТл.

Відповідь: 1000

31. За допомогою електролізу отримали молекулярний водень об’ємом 11,2 л (н.у.). Визначте величину зарядку (у кілокулонах), який повинен пройти крізь електроліт.Уважайте, що елементарний електричний заряд становить 1,6 * 10 (-19) Кл, а стала Авогадро дорівнює 6 * 10 (23) моль (-1).

Відповідь: 96

32. Котушка індуктивністю 50 мкГн послідовно приєднана до конденсатора. Визначте ємність конденсатора, якщо контур резонує на довжину хвилі 600 м. Уважайте, що х * х = 10.

Відповідь: 2

33. На рисунку зображено графік коливань математичного маятника. Визначте довжину математичного маятника. Уважайте, що х * х =-г. Відповідь запишіть у метрах.

 

Відповідь: 6,25 

34. Визначте швидкість (км / с) руху електрона, за якої його імпульс дорівнює імпульсу фотона з довжиною хвилі 0,66 мкм. Уважайте, що стала Планка дорівнює 6,6 * 10 (-34) Дж * с, маса електрона – 9 * 10 (-31) кг. Відповідь округліть до десятих.

Відповідь: 1,1

Шановні Учасники тестування ЗНО 2014 з фізики , нагадуємо ВАМ це власні відповіді на ЗНО 2014 з фізики . Офіційні відповіді будуть опубліковані 19 червня приблизно о 13-00 год.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь