Програма ЗНО 2016 з англійської мови

Скачати програму ЗНО 2016 з англійської мови (pdf)

Скачати
Програма ЗНО 2015 з англійської мови
Програма ЗНО 2015 з англійської мови

ПРОГРАМА
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
З ІНОЗЕМНИХ МОВ
для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

ВСТУП
Сучасна парадигма шкільної освіти розглядає іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Такий підхід
зорієнтовує процес навчання на формування у випускників загальноосвітніх навчальних закладів здатності до соціального контакту з
представниками іншої лінгвокультури в найтиповіших ситуаціях мовленнєвої взаємодії. Досягнення цього рівня сформованості
навичок та вмінь забезпечується взаємопов’язаним комунікативним, когнітивним і соціокультурним розвитком учня.
Пропонована програма зовнішнього незалежного оцінювання створена з урахуванням основних положень Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів
навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх
навчальних закладів України (2-11 класи).
Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і
формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.
Об’єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти
іншомовної комунікації (використання мови).
Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції,
Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.
Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з
розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів
(вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки
з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити
незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за
словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1500
слів. 2
Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів
діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов’язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються
із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.
Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних
навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних
потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання
комунікативно-когнітивного спрямування.
УЧАСНИКИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
У зовнішньому незалежному оцінюванні з іноземної мови беруть участь випускники загальноосвітніх навчальних закладів усіх
форм власності, які бажають вступити до вищих навчальних закладів України, які включили іноземну мову до переліку предметів,
необхідних до вступу на відповідний факультет.
МЕТА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості іншомовної комунікативної компетенції у випускників загальноосвітніх навчальних
закладів відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, чинних навчальних програм та
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ ТЕСТУ
ЧАСТИНА І. ЧИТАННЯ
Мета – виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти самостійно, у визначений проміжок
часу (Див. Специфікація тесту з іноземної мови).
Вимоги щодо практичного володіння читанням як видом мовленнєвої діяльності
У тестах оцінюється рівень розуміння тексту, уміння випускника узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові
слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом або словотворчими елементами.
Випускник розуміє прочитані автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії життя та відповідають віковим
особливостям випускників шкіл; знаходить та аналізує необхідну інформацію, робить висновки з прочитаного; виділяє головну
думку/ідею, диференціює основні факти і другорядну інформацію; аналізує і зіставляє інформацію, розуміє логічні зв’язки між
частинами тексту.
Випускник читає і розуміє автентичні тексти різних жанрів і видів, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як
засіб оволодіння нею. 3
Добір текстів для читання, а також ситуацій для писемного мовлення має здійснюватись відповідно до тематики спілкування,
окресленої в Програмі з іноземних мов. Основними критеріями вибору текстів є їхня автентичність, прозорість, обсяг і відповідність
інтересами сучасної молоді.
Форми завдань:
– із вибором правильної відповіді;
– на встановлення відповідності (добір логічних пар);
– на заповнення пропусків у тексті;
– знаходження аргументів та висновків;
– вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
Типи текстів
– Статті із періодичних видань;
– листи (особисті, ділові тощо);
– оголошення, реклама;
– розклади (уроків, руху поїздів тощо);
– меню, кулінарні рецепти;
– програми (телевізійні, радіо тощо);
– особисті нотатки, повідомлення;
– уривки художніх творів.
Випускники повинні вміти:
– виокремлювати загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні (короткі
повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
– знаходити загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному житті (оголошення,
проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
– виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
– розрізняти фактографічну інформацію і враження;
– надавати точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя, написаних розмовною
літературною мовою;
– сприймати точки зору авторів на конкретні та абстрактні теми;
– розуміти різножанрові тексти, включаючи уривки художніх творів та творів публіцистичного стилю;
– розуміти структуру тексту і розпізнавати зв’язки між його частинами. 4
ЧАСТИНА ІІ. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
Мета – визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися.
Вимоги щодо практичного володіння лексичним та граматичним матеріалом
У тестах оцінюється рівень знань лексичного і граматичного матеріалу випускників середніх шкіл. Випускник вміє аналізувати
і зіставляти інформацію, добирати синоніми, фразові дієслова відповідно до контексту, розуміє логічні зв’язки у тексті.
Форми завдань
− із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
− заповнення пропусків у тексті:
Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті, використовуючи запропоновані слова або
словосполучення. Вибір здійснюється відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи граматики.
Забезпечення
Автентичні тексти невеликі за обсягом.
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями спілкування згідно з чинними навчальними програмами.
Випускники повинні вміти:
– ідентифікувати та вибирати правильні формулювання для вживання в мові лексичних одиниць та граматичних конструкцій
в процесі писемного спілкування.
У тестах використовуються зразки писемного мовлення країни, мова якої вивчається. Уміння випускників перевіряються за
допомогою тестових завдань множинного вибору (з вибором однієї правильної відповіді).
Тест складається із коротких текстів/уривків текстів обсягом до 200 слів, які перевіряють розуміння інструкцій, офіційних
повідомлень та рекламних оголошень, а також уривків із рекламних буклетів, листів, газет, журналів.
ЧАСТИНА ІІІ. ПИСЕМНЕ МОВЛЕННЯ
Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних
завдань, що пов’язані із повсякденним життям.
Вимоги щодо практичного володіння письмом як видом мовленнєвої діяльності
У тесті перевіряється уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених комунікативних завдань. 5
Випускник володіє функціональними стилями писемного мовлення в межах, визначених Програмою загальноосвітніх
навчальних закладів з іноземних мов, що також відповідає Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (рівень В1).
Випускник уміє писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мова яких
вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на
майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми.
Випускник уміє повідомити про перебіг подій, описати людину або предмет; написати повідомлення про побачене, прочитане,
почуте; уміє обґрунтувати власну точку зору.
Завдання для писемного мовлення формулюється у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких мають бути чітко
визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, і відтак зміст мовленнєвих
ситуацій має включати соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається і України.
Обсяг письмового висловлювання складає не менш ніж 100 слів.
Форма завдання
Ця складова частина тесту передбачає створення власного письмового висловлювання відповідно до запропонованої
комунікативної ситуації. Від випускників вимагається написати власне письмове висловлювання на основі конкретної ситуації і
направляючих вказівок: письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо).
Випускники повинні вміти:
– писати розповідь, передавати/розказувати про перебіг подій, описати людину, предмет;
– написати статтю, щоб передати/переказати перебіг подій, надати детальний опис та порівняння людей, предметів;
– передати особисті повідомлення в короткому листі відповідного зразка або в довільній формі, щоб сформулювати
запрошення, описати почуття, привітати з успіхом, подякувати, вибачитися чи запропонувати допомогу або відповісти на
повідомлення такого типу;
– висловити свою точку зору та аргументувати її.
Від випускників вимагається написати іноземною мовою особистого листа, повідомлення статтю, висловлюючи власні думки.
Від випускників очікується адекватне використання лексики та граматики відповідно до заданої комунікативної ситуації та з
використанням відповідного стилю. Їм також потрібно вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити
висновки.
СФЕРИ СПІЛКУВАННЯ
ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ
І. Особистісна сфера
 Повсякденне життя і його проблеми
 Сім’я. Родинні стосунки. 6
 Характер людини.
 Режим дня.
 Здоровий спосіб життя.
 Дружба, любов
 Стосунки з однолітками, в колективі.
 Світ захоплень.
 Дозвілля, відпочинок.
 Особистісні пріоритети.
 Плани на майбутнє, вибір професії.
ІІ. Публічна сфера.
 Навколишнє середовище.
 Життя в країні, мова якої вивчається.
 Подорожі, екскурсії.
 Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.
 Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 Засоби масової інформації.
 Молодь і сучасний світ.
 Людина і довкілля.
 Одяг.
 Покупки.
 Харчування.
 Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.
 Україна у світовій спільноті.
 Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.
 Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.
 Музеї, виставки.
 Кіно, телебачення.
 Обов’язки та права людини.
 Міжнародні організації, міжнародний рух. 7
ІІІ. Освітня сфера.
 Освіта, навчання, виховання.
 Шкільне життя.
 Улюблені навчальні предмети.
 Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.
 Іноземні мови у житті людини. 8
АНГЛІЙСЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Морфологія
Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.
Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми
дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.
Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.
Структура to be going to do smth.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.
Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)
Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.
Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
Синтаксис
 Структура різних типів речень.
 Прості речення.
 Безособові речення.
 Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).
Пряма і непряма мова.
 Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
Словотворення
Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.
ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів) 9
Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої
Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту). 10
ФРАНЦУЗЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Grammaire
1. Nom (substantif) : genre, singulier, pluriel.
2. Articles : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.
3. Adjectif : place de l’adjectif, comparatif et superlatif (meilleur, pire) ; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini; possessif ;
interrogatif (quel, quelle).
4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes du temps et de lieu (aujourd’hui,
demain, ici, là-bas) ; les adverbes – très, assez, beaucoup, peu, trop.
5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;
réfléchi
relatif
objet direct et indirect R
place d’objet
démonstratif
possessif
indéfini
interrogatif
y, en
6. Verbes :
– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel
– la forme négative
– la forme interrogative
– tu, vous
– les verbes impersonnels
– infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition
– présent de l’indicatif
– passé composé
– imparfait
– futur proche
– conditionnel
– futur simple R
– plus-que-parfait 11
– la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)
– impératif
– participe présent
– gérondif
– conditionnel présent
– subjonctif présent
7. Prépositions, conjonctions. Nombres, quantité, dates. Depuis avec présent de l’indicatif et imparfait.
Grammaire
1. Nom : genre, singulier, pluriel, noms composés.
2. Article : défini, indéfini, partitif ; de après la négation.
3. Adjectif : place de l’adjectif, qualicatif; démonstratif (ce, cet, cette, ces), indéfini (chaque, quelque) ; possessif ; interrogatif (quel,
quelle). comparatif et superlatif (meilleur, pire).
4. Adverbes : comparatif et superlatif (mieux, le mieux) ; interrogatif (comment, quand) ; adverbes de temps et de lieu (aujourd’hui,
demain, ici, là-bas) ; de quantité (très, assez, beaucoup, peu, trop) ; formation des adverbes.
5. Pronom : personnel (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles) ;
réfléchi
relatif (qui, que, lequel, duquel, dont)
objet direct et indirect R
place d’objet
conjonction
démonstratif (ça, cela, celui)
possessif (le mien, le tien …)
indéfini (quelqu’un)
interrogatif (qui, que)
y, en
Place de deux pronoms compléments
6. Verbes :
– les verbes de tous les groupes dans toutes les personnes du singulier et du pluriel
– la forme négative
– la forme interrogative
– les verbes impersonnels (il faut)
– infinitif après les verbes suivi ou non d’une préposition
– présent de l’indicatif12
– passé composé
– imparfait
– passé récent
– passé simple
– plus-que-parfait
– futur proche (futur immédiat)
– futur simple R
– futur dans le passé
– la voix passive (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, passé composé)
– impératif
– participe présent
– gérondif
– conditionnel présent
– subjonctif présent
– emploi des temps après un si coditionnel
– concordance des temps
– discour direct et indirect
Proposition de condition
Proposition infinitive
Mise en relief
6. Prépositions, conjonctions, adjectifs numéraux. 13
НІМЕЦЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
МОРФОЛОГІЯ
АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль
ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників
ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників
ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння
прислівників
ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник
ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники
ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком.
Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком
ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.
Утворення і вживання часових форм дієслів: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.
Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.
Наказовий спосіб дієслів.
Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um … zu, (an)statt … zu, ohne … zu.
Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ
СИНТАКСИС
РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.
Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та
сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.14
Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні
часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення
(Konditionalsätze)
ЛЕКСИКА
Beantworte die Fragen auf Deutsch!
Beschreib…!
Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!
Ergänze die Satze!
Frag…!
Fülle die Lücken aus!
Fülle die Tabelle aus!
Gib Grunde warum…
Gib zwei Beispiele
Hör gut zu!
Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?
Lies den Brief!
Lies die Satze!
Lies den Text!
Mach eine Liste!
Sag…!
Schreib A, B, C oder D!
Schreib die richtige Nummer!
Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen!
Schreib den richtigen Namen!
Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!
Schreib den/einen Brief auf Deutsch!
Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!
Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen!
Schreib die richtige Antwort!
Schreib eine Liste!
Schreib eine Postkarte!
Schreib einen Satz!
Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!
Schreib zwei Dinge!
Unterstreiche die richtige Antwort!
Wähle das passende Bild!
Wähle den passenden Satz!
Wähle die richtige Antwort!
Was ist richtig?
Was passt zusammen?
Welche Sätze sind richtig?
Wer…?
Allgemeine Begriffe
1. Existenz
(a) existieren, nicht existieren
geben
es gibt (nicht)
leben
jetzt
mit
nein
nicht da sein
noch
ohne
zusammen
(d) häufig, nicht häufig
bestimmt
bitte
gar nicht
geschehen
ja
können 15
nicht
nicht mehr
nie
nichts
niemand
sein
sterben
werden
(b) Präsenz, Abwesenheit
allein
brauchen
dort
hier
ja
an
auf
auf der anderen Seite
aus
au
βen
au
βer
bei
bis
da
dort
drüben
durch
entlang
für
gegen
gegenüber
hier
hinter
(c) brauchbar, nicht brauchubar
alles
brauchen
dürfen
erlaubt
Gelegenheit die
genug haben
(nicht) haben
möglich
sonst
unmöglich
verboten
vielleicht
wollen
weit von
wie weit ist es?
(c) Bewegung
abfahren
ankommen
drehen
Fahrt die
fahren
fallen
fliegen
gehen
her
hin
hinausgehen
hineingehen
kommen
laufen
nein
nicht
stattfinden
vielleicht
wahrscheinlich
(nicht) wieder
zufällig
(e) demonstrativ
anders
dieser
jener
2. Raum
(a) Lage, Position, Standort
(g) Ort
Berg der
Dorf das
Gebiet das
Gegend die
Küste die
Land das
Landschaft die
See der
See die
Stadt die
Stadtmitte die
Vorort der
Zentrum das
zu Hause
(h) Maße 16
in
innen
liegen
mit
mitten
nach
neben
Norden der
oben
ohne
Osten der
über
überall
um
unten
unter
seit
Süden der
von
vor
Westen der
wohnen
zu
zwischen
(b) Entfernung
in der Nähe
Kilometer der
Meter der
nächste
neben
überall
unterwegs
Reise die
steigen
überqueren
verlassen
zurück
zurückfahren
zurückgehen
(d) Richtung
direkt
geradeaus
links
rechts
+ 2(a)
(e) Beginn
von
aus welcher Richtung?
wovon
(f) Bewegung mit Person oder Ding
anziehen
begleiten
einen Ausflug machen
fahren
folgen
mitbringen
mitnehmen
nehmen + Transport
breit
dick
dünn
eng
flach
groß
hoch
klein
kurz
lang
schmal
weit
Zentimeter der
3. Zeit
(a) Kalender
Monate:
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember 17
Tage:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonnabend
Sonntag
Jahreszeiten:
Frühling der
Sommer der
Herbst der
Winter der
Feiertag der
Ferien die
Jahr das
Jahreszeit die
Monat der
Neujahr das
Ostern
Tag der
um
Urlaub der
Weihnachten
Woche die
Wochenende das
(b) Uhrzeiten
Zahlen 1-60
ab
am nächsten / folgenden Tag Anfang der
Augenblick der
bald
damals
Datum das
Ende das
erst
früh
gestern
gleich
heute
heute Morgen
heutzutage
Moment der
morgen
morgens
Nachmittag der
Nacht die
neulich
sofort
übermorgen
Uhr die
unterwegs
vor
vorgestern
vor kurzem
während
der Wievielte
(d) Zeitdauer
Abend der
dauern
bis
Jahr das
gewöhnlich
immer
jeden Tag
-mal
manchmal
montags etc.
nächst
nie
nochmal
noch einmal
normalerweise
nur
oft
täglich
wie bitte
wie oft
wieder
wiederholen
(f) Reihenfolge
damals
danach
dann
dritte
endlich
erste
erstens
letzte
mal
Mal das
nach
nachher
seit
später 18
früh
halb
Minute die
Mittag der
Mitternacht die
nach
spät
später
Stunde die
um wie viel Uhr
ungefähr
Viertel
vor
(c) Zeitpunkt
Abend der
kurz
lang
wie lange?
Morgen der
Nachmittag der
seit
Sekunde die
Vormittag der
Woche die
Wochenende das
Zeit die
(e) Häufigkeit
ab und zu
erst
und
zweite
(g) Unvermeidlichkeit
am Montag etc
bald
bis bald
bis morgen
noch nicht
plötzlich
sofort
vor kurzer Zeit
ziemlich
zu spät
(h) Schnelligkeit
langsam
plötzlich
schnell
(i) Gleichzeitigkeit
gerade
gleich
jetzt
nun
schon
sofort
während
zur gleichen Zeit
(j) Beginn, Dauer und Ende
klein
messen
Meter der
schlank
wie?
wie viel?
+ 2h
(b) Alter
alt
Alter das
älter
ehemalig
Erwachsene der
früher
geboren am….
Jahr das
bisschen
Dose die
ein / eine / ein
ein bisschen
einige
ein paar
einzeln
etwas
fast
Flasche die
genug
Glas das
Gramm das
jeder
Karton der
Kilo das
Liter der
mehr 19
Anfang der
anfangen
beenden
Beginn der
beginnen
Ende das
endlich
nicht mehr
schließen
sich verabschieden
zu Ende
zumachen
zurück
(k) Veränderlichkeit und
Unveränderlichkeit
bleiben
immer noch
wechseln
werden
4. Eigenschaft und
Charakteristik
(a) Ausmaß
dick
dünn
groß
Größe die
Kilo das
Kilometer der
jung
Junge der
jünger
Kind das
lebendig
modern
neu
(c) Äußere
aussehen
erscheinen
fest
frisch
genau
hart
hässlich
hübsch
leer
nett
ordentlich
sauber
schmutzig
schön
schwer
stark
streng
trocken
(d) Quantität
all
alles
beide
mehrere
Menge eine
mindestens
nicht mehr
nichts
noch
nur
Paket das
Pfund das
pro
Schachtel die
Scheibe die
sehr
selten
Stück das
Tüte die
viel
viele
voll
welcher…..
wenig
zu viel
(e) Formen
Kreis der
Quadrat das
(f) Temperatur
heiß
Grad der
kalt
Klima das 20
kühl
Temperatur die
warm
g) Eigenschaften
amüsant
angenehm
ausgezeichnet
ausreichend
bequem
berühmt
besser
am besten
einfach
fantastisch
freundlich
frisch
froh
furchtbar
gefährlich
gut
herrlich
hervorragend
Klasse
klug
komisch
kompliziert
leicht
lustig
nett
nützlich
praktisch
prima
schlecht
frei
geschlossen
offen
schlie
βen
verboten
(i) Wert
Angebot das
arm
ausverkauft
gut / schlecht bezahlen
billig
Cent der
Euro der
Geld das
Lohn der
nichts
Pfund das
Preis der
preiswert
reich
Stück das
Taschengeld das
teuer
wert
(j) Korrektheit
falsch
Fehler der
genau
gerecht
korrigieren
in Ordnung
möglich
belgisch
Belgier der
britisch
Brite der
deutsch
Deutsche der
englisch
Engländer der
französisch
Franzose der
griechisch
Grieche der
holländisch
Holländer der
italienisch
Italiener der
österreichisch
Österreicher der
schweizerisch
Schweizer der
spanisch
Land das
Länder und Kontinente:
Afrika
Amerika
Ausland das
Belgien
Deutschland
England
EU die
Europa
Frankreich
Griechenland 21
schlimm
schrecklich
schwach
schwierig
Spaß
Spitze
toll
total
typisch
wichtig
witzig
wunderbar
(h) Zugang
aufmachen
fertig
nötig
notwendig
O.K.
perfekt
Pflicht die
richtig
schlecht
schlimm
unbedingt
ungerecht
(k) Volk
Nationalitäten:
amerikanisch
Amerikaner der
Holland
Italien
Österreich
Schweiz die
Spanien
Turkei die
USA die
Geographische Objekte:
Bonn
Kanal der
Köln
Mittelmeer das
München
Nordsee die
Ostsee die
Rhein der
Salzburg
Wien
(l) Möglichkeiten
helfen
können
leicht
natürlich
Problem das
schwer
Schwierigkeit die
versuchen
(m) Interesse
abhängig
böse
einsam
entschuldigen
erfolgreich
freuen
gern haben
glücklich
Gott!
hassen
Lust haben
Quatsch
Schade
schaden
sich schämen
traurig
vorziehen
zufrieden
Zucker der
(r) Farben
blau
blond
braun
bunt
dunkel
Farbe die
gelb
grau
grün
hell
lila
orange
rosa
rot 22
am liebsten
beschäftigt
besonders
bitte
dumm
einverstanden
enorm
Erfolg haben
es geht
sich freuen
sich fühlen
gern
gern geschehen
gewaltig
gute Idee
hassen
heftig
interessant
Interesse das
sich interessieren für
langweilig
lebendig
lebhaft
Leidenschaft die
lieber
Lieblings……
mit Freude
mögen
stimmt
super
(n) Emotionen
Angst haben
(o) Kraft
arm
sich besser fühlen
ganz ordentlich
gesund
Gesundheit die
krank
müde
nutzlos
reich
schwach
stark
(p) Stoff
Baumwolle die
Glas das
Holz das
Leder das
Papier das
Plastik die
Wolle die
(q) Geschmack und Geruch
Geschmack der
lecker
gut / schlecht riechen
Salz das
schmecken
scharf
süß
schwarz
weiß
welche Farbe
(s) Persönliche Charakteristiken
aktiv
auf die Nerven gehen
blöd
doof
dumm
faul
fleißig
freundlich
geduldig
gemein
glücklich
hilfsbereit
höflich
intelligent
klug
komisch
laut
lebendig
leise
lieb
lustig
müde
nett
optimistisch
Persönlichkeit die
pessimistisch
sportlich 23
streng
sympathisch
unfreundlich
ungeduldig
unglücklich
unhöflich
unsympathisch
unzufrieden
(t) Hörbarkeit
hören
Lärm der
laut
ruhig
still
Stille die
wiederholen
zuhören
(u) Umgangsformen, Benehmen
am besten
besser
sicher
überhaupt
vor allem
wichtig
wirklich
+ 4d
5. Intellektuelle Begriffe
(a) Empfindungen
erzählen
Frage die
fragen
heißen
lachen
sagen
schreiben
Sprache die
sprechen
Stimme die
verstehen
Wort das
zeigen
(c) Ausdruck
danken
gefallen
hoffen
leider
wissen
wollen
sich wünschen
(d) Ansichten
denken
sich entscheiden
sich erinnern
Erinnerung die
finden
glauben
Idee die
meiner Meinung nach
meinen
warum
wegen
weil
wenn
wie
wo
(b) Tätigkeiten
arbeiten
aufstehen
aufwachen
bekommen
benützen
bereiten
besuchen
bezahlen
einladen
essen
fahren
fehlen
finden
geben
gehen
ins Bett gehen
gewinnen
holen
kaufen
kriegen
lernen
lesen
machen
nehmen
passieren
rauchen 24
sich ansehen
hören
Durst haben
Hunger haben
noch einmal sehen
sehen
(b) Kommunikation
anrufen
Antwort die
antworten
Brief der
danke
sich entschuldigen
Entschuldigung die
Meinung die
vergessen
Wahl die
wählen
6. Beziehungen
(a) Logisches
aber
also
auch
das heißt
einschließlich
nicht mehr
nie
während
reisen
reservieren
schicken
schlafen
schwimmen
sitzen
spazieren gehen
spielen
stecken
stehen bleiben
suchen
tanzen
tragen
treffen
trinken
tun
unterschreiben
Zeit verbringen
vergleichen
verkaufen
verlieren
vorbereiten
sich waschen
ziehen
(c) Fragewörter
bitte
wann
warum
was
was für …
welcher …
wer
wie
niemand
null
oder
sehr
selbst
so
sogar
Sorte die
und
ungefähr
wirklich
ziemlich
(e) Auf die Zukunft verweisend
für
gehen + Infinitiv
hoffen
+ Zeitformen der Vergangenheit
+ 3c Allgemeine Begriffe
(h) Besitz
eigen
+ Possesivpronomen
(i) Ähnlichkeit und Unterschied
also
anders
auch
dass
fast
für/gegen sein
ganz 25
wie bitte
wie viel
wie viele
wieso
wo
woher
wohin
(d) Indefinites
aber
Art die
besonders
doch
es gibt
etwa
etwas
irgend
jemand
Leute die
man
nichts
hoffentlich
ich möchte + Infinitiv
in der Zukunft
nächste …
wollen
+ 3c Allgemeine Begriffe
(f) Auf Präsens verweisend
Präsens
+ 3c Allgemeine Begriffe
(g) Auf die Vergangenheit verweisend
es gab
schon
seit
in der Vergangenheit
es war
Gegenteil das
mehr als
Nachteil der
Unterschied der
Vorteil der
wenn nicht
7. Abkürzungen
usw.
z.B.
Zahlen
1-1000 + Million
Letters of the alphabet
Pronomen: sieh Grammatik
Lexik nach den Themen
THEMA 1 MEINE WELT
1A Ich, meine Familie und
Freunde
Alter das
Angestellte der
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
Arzt der
auf Wiederhoren
Auf Wiedersehen
Auge das
aussehen
Baby das
Bäcker der
kennen
Bart der
Bauer der
Beruf der
bestimmt
besuchen
bleiben
Brieffreund der
Zahnarzt der 26
Briefträger der
Brille die
Bruder der
Büro das
Cousin der
Dame die
danke
danken
Direktor der
Einladung die
Einzelkind das
Eltern die
Erwachsene der
Fahrer der
Familie die
Familienangehörige der
Familienname der
Fleisch das
Fleischer der
Frau die
Fräulein das
Freund der
Freundschaft die
Gast der
Gastfreundschaft die
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geschieden
Geschwister die
getrennt
Glück das
glücklich
Großeltern die
Großmutter die
Großvater der
Kind das
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Kusine die
ledig
Lehrer der
Mädchen das
Mann der
Maus die
Mechaniker der
Meerschweinchen das
Metzger der
Mutter die
Mutti
Nacht die
Name der
Nase die
Oma die
Omi die
Onkel der
Opa der
Opi der
Pferd das
Polizist der
Schnurrbart der
Schwager der
Schwester die
Sekretärin die
(sich) setzen
Sohn der
Staatsangehörigkeit die
Stadt die
Straße die
Streit der
streiten
Tante die
Zwilling der
1B Interessen und Hobbys
angeln
ausgehen
Badminton das
Basketball der
Besuch der
besuchen
Briefmarke die
Buch das
CD-Spieler der
Computer der
Disko die
Fan der
fernsehen
Film der
Fitnesszentrum das
Foto das
Fotoapparat der
fotografieren
Freibad das
Freizeit die
Freund der
Fußball der
gewinnen
Gruppe die
Gymnastik die
Hobby das
Hockey das
Instrument das
Jugendklub der
Karte die
Kassette die
Kino das27
Guten Abend
Guten Tag
Haar das
Hallo
Hamster der
Hausfrau die
Hausnummer die
Haustier das
Herr der
Hund der
Jahr das
Junge der
Kaninchen das
Kassierer der
Katze die
Kaufmann der
Kellner der
Tochter die
Tier das
Tschüs
Vater der
Vati
verheiratet
Verkäufer der
Vetter der
Vogel der
Vorname der
vorstellen
Wellensittich der
wie geht’s
willkommen
wohnen
Wohnort der
Klavier das
Konzert das
lesen
Mannschaft die
Mitglied das
mitkommen
Musik die
Park der
programmieren
Rad fahren
reiten
Rollschuh der
sammeln
Schlittschuh laufen
schwimmen
Schwimmbad das
segeln
Ski fahren
spazieren gehen
spielen
Spiel das
Spielplatz der
Sport der
Stadion das
Stadt die
tanzen
Tennis das
Theater das
Tischtennis das
trainieren
treffen
treiben
üben
Verein der
Videospiel das
Erdgeschoss das
Esszimmer das
Fachhochschule die
Fahrkarte die
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrt die
Feld das
Fenster das
Fernseher der
Flur der
Fluss der
frieren
Frost der
zu Fuß
Fußgängerzone die
Garage die
Garten der
Gebäude das
Möbel das
Motorrad das
Museum das
Nachbar der
nass
Nebel der
neblig
Park der
parken
Parkplatz der
Pflanze die
Platz der
Poster der/das
Postleitzahl die
Rad das
Radio das
Rasen der
Rathaus das
Re
gen der28
Volleyball der
Walkman der
Wettbewerb der
Wochenende das
Zeitschrift die
1C Haus und Umugebug
Adresse die
Aussicht die
Auto das
Autobahn die
Bad das
Badezimmer das
Bahnhof der
Balkon der
Baum der
Berg der
Bett das
Blitz der
blitzen
Blume die
Brücke die
Burg die
Bus der
Denkmal das
Dom der
Donner der
donnern
Dorf das
Dusche die
Ecke die
Einfamilienhaus das
Einwohner der
Gegend die
Geschäft das
Geschirrspülmaschine die
geschlossen
Gewitter das
Grundschule die
Hafen der
Haltestelle die
Handy das
Hauptbahnhof der
Hauptstraße die
Haus das
Herd der
historisch
Industrie die
Keller der
Kellner der
Kindergarten der
Kirche die
Kleiderschrank der
Krankenhaus das
Kreuzung die
Küche die
Kuh die
Kühlschrank der
Küste die
Laden der
Lampe die
Landschaft die
Luft die
Markt der
Marktplatz der
Meer das
Mikrowelle die
regnen
Reihenhaus das
Reise die
S-Bahn die
Schaf das
Schauer der
Schlafzimmer das
Schloss das
Schnee der
schneien
Schule die
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
Sessel der
Sofa das
Sonne die
sonnig
Spiegel der
Spülmaschine die
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stereoanlage die
Strand der
Straßenbahn die
Stuhl der
Sturm der
stürmisch
Supermarkt der
teilen
Telefon das
Teppich der
Tisch der
Toilette die
Treppe die
Tür die
Suppe die
Tee der
lesen
Lineal das 29
U-Bahn die
umsteigen
Verkehr der
Vorhang der
Vorort der
Wagen der
Wand die
Waschmaschine die
Wecker der
Wetter das
Wind der
windig
wohnen
Wohnung die
Wohnzimmer das
wolkig
Zimmer das
Zoo der
Zug der
1D Alltag
Abendessen das
aufstehen
aufwachen
Braten der
Butterbrot das
duschen
einkaufen
essen
Fleisch das
Freizeit die
Fruchtsaft der
Frühstück das
frühstücken
Hausaufgabe die
Toast der
trinken
Uniform die
verlassen
sich waschen
Wasser das
Wecker der
1E Schule und Zukunftspläne
Abitur das
aufmachen
Aula die
Austausch der
Band die
beschreiben
Bibliothek die
Biologie die
Bleistift der
Buch das
Chemie die
Chor der
Deutsch
Disziplin die
Drama das
Englisch
Erdkunde die
Fach das
Fenster das
Ferien die
fertig sein
eine Frage stellen
Französisch
Füller der
Gesamtschule die
Geschichte die
Mappe die
Mathe(matik) die
Mittagspause die
Note die
Orchester das
Ordner der
Papier das
Partner der
Pause die
Pflichtfach das
Physik die
Plan der
Projekt das
Prüfung die
(Radier)gummi der
Realschule die
Religion die
Resultat das
schreiben
Schularbeiten die
Schuldirektor der
Schule die
Schüler der
Seite die
Semester das
singen
sitzenbleiben
Spanisch
Sprechstunde die
Sport der
Sportzentrum das
Student der
studieren
Studium das
Stunde die
Stundenplan der 30
Kantine die
Kleidung die
kochen
klingeln
Kuchen der
Mahlzeit die
Milch die
Mittagessen das
Mittagszeit die
müssen
Obst das
Pommes frites die
putzen
schlafen
sollen
Gymnasium das
Hausaufgabe die
Heft das
Hof der
Informatik die
Kassettenrekorder der
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
Klub der
kopieren
Kugelschreiber der
Kuli der
Kunst die
Labor das
lernen
Tafel die
Technologie die
Test der
Turnen das
Turnhalle die
Umfrage die
Unterricht der
vorsichtig sein
Werken das
Wörterbuch das
zeichnen
Zeichnen das
zuhören
Zukunft die
zumachen
THEMA 2 FREIZEIT UND REISE
2A Reise, Transport und
den Weg finden
abfahren
Abfahrt die
Ampel die
ankommen
Auskunft die
aussteigen
Autobahn die
Bahnsteig der
Bushaltestelle die
direkt
D-Zug der
Ecke die
Eilzug der
einfach
Einfahrt die
einsteigen
Einstieg der
Schaffner der
S-Bahn die
Seite die
Stadtplan der
Tankstelle die
U-Bahn die
umsteigen
Zug der
zurückkommen
Zuschlag der
+ 1C
2B Tourismus
Alpen die
Ausflug der
Auskunft die
Blitz der
blitzen
Sehenswürdigkeit die
Sonne die
sonnig
Stadtbummel der
Stadtrundfahrt die
Sturm der
stürmisch
Tourist der
Touristeninformation die
trocken
Urlaub der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
Wien
Wind der
windig
wolkig 31
entschuldigen
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrschein der
Fahrt die
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Gepäck das
Gepäckaufbewahrung die
Gleis das
Haltestelle die
Hauptstraße die
hin und zurück
Imbissstube die
Inter-City-Zug der
Klasse die
Krankenhaus das
Kreuzung die
Landkarte die
Linie die
Nahverkehrszug der
parken
Personenzug der
rauchen
Reise die
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
Reiseziel das
Reservierung die
Richtung die
Boot das
Broschüre die
Camping das
Donner der
donnern
frieren
Fremde der
freundlich
Frost der
Gewitter das
Information die
Informationsbüro das
Köln
Liste die
München
nass
Nebel der
neblig
Nordsee die
Ostsee die
Prospekt der
Regen der
regnen
Reisebüro das
Rhein der
Rundfahrt die
Schauer der
Schiff das
Schnee der
schneien
See der
See die
sehenswert
2C Wohnen
Anfang der
Bad das
Badetuch das
Balkon der
Bauernhaus das
Campingplatz der
Doppelzimmer das
Dusche die
Einzelzimmer das
Empfang der
Fahrstuhl der
Flur der
frei
Gang der
Gasthaus das
Handtuch das
Hotel das
Jugendherberge die
Lift der
Person die
Rechnung die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Seife die
Speisesaal der
übernachten
Übernachtung die
WC das
Wohnwagen der
Zahnbürste die
Zahnpasta die
Zelt das
Zimmer das
Pfeffer der
Pommes die
Pommes frites die
auflegen
aufpassen
Auge das 32
2D Freizeitaktivitäten
Apfelsaft der
Badehose die
Ball der
Bar die
Becher der
Bedienung die
bestellen
bezahlen
Bier das
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cafe das
Cola die/das
Currywurst die
Durst der
durstig
Ei das
Eis das
Erdbeere die
Essig der
Fisch der
Fräulein das
Gabel die
Getränk das
Glas das
Hähnchen das
Hauptspeise die
Herr Ober
Hunger der
hungrig
Imbiss der
Portion die
probieren
reichen
Reis der
Rundfahrt die
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schokolade die
schwimmen
Segelboot das
segeln
Selbstbedienung die
Senf der
servieren
Serviette die
sich sonnen
Ski fahren
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
Souvenir das
spazieren gehen
Speisekarte die
Spiegelei das
stimmen
Suppe die
Tagesmenü das
Tasse die
Tee der
Teller der
Torte die
Tour die
Volleyball der
Vorspeise die
wandern
Arm der
Bank die
Bargeld das
Bauch der
Bein das
Boot das
Brief der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
drucken
sich erkälten
Fieber das
Finger der
sich fühlen
Fuß der
Fundbüro das
Gefahr die
gefährlich
Geld das
Geldwechsel der
geöffnet
geschlossen
gesund
Grippe die
Hals der
Hand die
heben
helfen
Hilfe die
Hörer der
Knie das
Knopf der
Kopf der
Körper der
kostenlos 33
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Kasse die
Kirsche die
Kuchen der
Limonade die
Löffel der
Menü das
Messer das
Milch die
Mineralwasser das
Nachtisch der
Orangensaft der
Wein der
Wiener Schnitzel das
Wintersport der
Wurst die
Würstchen das
zahlen
Zucker der
+ 3B
2E Service
Achtung
anrufen
Apotheke die
krank
Krankenwagen der
leihen
los
Magen der
Medikament das
müde
Mund der
Münze die
Nase die
Notruf der
Öffnungszeit die
Ohr das
Paket das
Polizei die
Post die
Postkarte die
Postleitzahl die
Regenschirm der
Rettung die
Rücken der
Schachtel die
schicken
Schmerzen die
Schnupfen der
Sirup der
Sparkasse die
Tablette die
Tasche die
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Telefonzelle die
unterschreiben
Unterschrift die
verbinden
verletzt
Vorsicht
Vorwahlnummer die
wählen
wechseln
Wechselstube die
wehtun
Zahn der
THEMA 3 ARBEIT UND LEBENSWEISE
3A Familienleben
abspülen
abtrocknen
aufpassen
aufräumen
bügeln
decken
einkaufen
Bratwurst die
Brot das
Brötchen das
Butter die
Cola die/das
Currywurst die
Duft der
Ei das
Eis das
Portion die
Reis der
Rezept das
Rindfleisch das
Saft der
Sahne die
Salat der
Salz das
Schale die 34
Fasching der
feiern
Fest das
Gartenarbeit die
Geschirr das
Haushalt der
Karneval der
Mülltonne die
Neujahr
Ostern
putzen
Seife die
Staub saugen
Weihnachten
Zahnbürste die
Zahnpasta die
see 1A,1B,1D
3B Gesunde Lebensweise
Ananas die
Apfel der
Apfelsaft der
Appetit der
Aprikose die
Banane die
Bier das
Birne die
Blumenkohl der
Bockwurst die
Erbse die
Erdbeere die
Essig der
Fett das
fettig
fit
Fisch der
Gemüse das
Getränk das
Hähnchen das
Hamburger der
Hauptspeise die
Jog(h)urt der/das
Kaffee der
Kartoffel die
Käse der
Kirsche die
Kohl der
Lebensmittel die
Limonade die
Mineralwasser das
mischen
Nachtisch der
Öl das
Omelett das
Orangensaft der
Pfeffer der
Pfirsich der
Pilz der
Pizza die
Schinken der
schneiden
Schokolade die
Schweinefleisch das
Senf der
Spaghetti die
Spezialität die
Spiegelei das
Steak das
Süßigkeit die
Tasse die
Tomate die
ungesund
Vanille die
Vegetarier der
Vitamin das
Wein der
Weintraube die
Wurst die
Würstchen das
Zitrone die
Zucker der
+ 1D
3C Kurztag-Job und
Arbeitserfahrungu
Antwort die
Apparat der
Arbeit die
Beruf der
Büro das
Chef der
erlauben
Fabrik die
Firma die
Lied das
Liste die
Nachrichten die
Pop
Programm das
Prospekt der
Brötchen das
Buchhandlung die
Butter die
Chips die
CD die
Dose die 35
fotokopieren
Handy das
Hallo
Kunde der
Lehrgang der
liefern
Lohn der
Maschine die
Nachricht die
organisieren
sparen
Stelle die
Taxi das
teilen
Teilzeitjob der
Telefonnummer die
verdienen
verschieden
wissen
Zeitung die
zurückrufen
1A,1B,1C,1D,1E
3D Freizeit
Abenteuerfilm der
annehmen
Anzeige die
Ausflug der
ausgehen
ausverkauft
Ausweis der
bestimmt
Dokumentarfilm der
einladen
Einladun
g die
Sänger der
Schauspieler der
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
Segelboot das
Sendung die
Serie die
sicherlich
Sitz der
Sportplatz der
Sportzentrum das
Tanz der
Theaterstück das
Touristeninformation die
überraschen
Überraschung die
unglücklich
Versammlung die
vorschlagen
Vorstellung die
warten auf
Zettel der
Zirkus der
1A,1B
3E Einkaufen
Abteilung die
anbieten
Angebot das
anprobieren
Apfel der
Apfelsine die
Apotheke die
ausgeben
Badeanzug der
Badehose die
Einkaufszentrum das
Erdgeschoss das
Etage die
Flasche die
Fotoapparat der
Geldbeutel der
Gemüse das
geöffnet
Geschäft das
Geschenk das
geschlossen
gratis
Größe die
Handschuh der
Hemd das
Hilfe die
Hose die
Hut der
Jacke die
Jeans die
Kamera die
Kassette die
Käse der
kaufen
Kaufhaus das
Kaugummi der
Keks der
Kleid das
Kleidung die
Konditorei die
Korb der
kostenlos
Krawatte die
Kreditkarte die
Kunde der
Laden der 36
Eintritt der
Film der
Freizeitpark der
Grund der
Horrorfilm der
Informationsbüro das
Karte die
klassisch
Konzert das
Krimi der
Liebesfilm der
Banane die
Bank die
Bäckerei die
Baumwolle die
bekommen
Birne die
Bluse die
Bonbon das
Briefmarke die
Brieftasche die
Brot das
Lebensmittelgeschäft das
Leder das
Lift der
Mantel der
Markt der
Metzgerei die
Möbel das
Mode die
Nahrung die
Obst das
offen
öffnen
Öffnungszeit die
Orange die
Paar das
Paket das
Packung die
Päckchen das
Parfüm das
Pfirsich der
Picknick das
Post die
Praline die
Pulli der
Pullover der
Regenschirm der
Ring der
Rock der
Schachtel die
Schal der
Scheck der
Schlafanzug der
Schinken der
schließen
Schmuck der
Schnurrbart der
Schreibwaren die
Schuh der
Shorts die
Socke die
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
Souvenir das
sparen
Stock der
Supermarkt der
Süßwarengeschäft das
Tasche die
Taschengeld das
Tomate die
T-Shirt das
Tüte die
Umschlag der
Untergeschoss das
Wolle die
Zeitschrift die
+1C,1D,3B
THEMA 4 DER JUGEDLICHE IN DER GESELLSCHAFT
4A Charakter und persönliche
Beziehungen
dumm
Erlaubnis die
humorlos
klug
Problem das
rauchen
Recycling das
Reihenhaus das
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
Unterkunft die
Pflichtfach das
praktisch
Realschule die
Regel die
Resultat das
schick
Schmuck der 37
kritisieren
Liebe die
Mensch der
Streit der
streiten
Verhältnis das
verstehen
+ 1A, 3D
4B Umgebung
Abfall der
bauen
Erdgeschoss das
Fußgängerzone die
Gas das
Gebäude das
Gefahr die
Gehsteig der
Hauptverkehrszeit die
Lärm der
Lastwagen der
Lebensraum der
Luft die
Nachbar der
öffentlich
öffentlicher Personenverkehr
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
wegwerfen
Welt die
Wohnung die
+ 1C, 1D, 1E, 2A, 2C
4C Ausbildung
Abitur das
altmodisch
Ausbildung die
Berufsausbildung die
Disziplin die
Fachhochschule die
Gesamtschule die
Gewalt die
Graffiti das
Grundschule die
Gymnasium das
Hochschule die
Internat das
Kindergarten der
korrigieren
Lehre die
Lehrling der
Make-up das
Mode die
Schutz der
schützen
Sicherheit die
sitzenbleiben
sorgen fur
Student der
studieren
Studium das
tragen
Uniform die
Universität die
unterstützen
Wahlfach das
+ 1D, 1E
4D Karriere und Zukunftspläne
Beruf der
im Freien
Handel der
Lohn der
Tourismus der
Verantwortung die
+1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C
+ jobs as appropriate
4E Sozialfragen, Rechte
und Pflichte
arbeitslos
bekannt geben
Bild das
sich gewöhnen an
Krankheit die
Krebs der
rauchen
Stellenangebote die
Werbung die
Zigarette die
+ 1A, 1C, 3C, 3D, 3E, 4A, 4B,
4C, 4D
17.4 Alphabetisches Wörterverzeichnis 38
A
ab
Abend der
Abendessen das
Abenteuerfilm der
aber
abfahren
Abfahrt die
Abfall der
abgehen
abhängig
Abitur das
abspülen
Abteilung die
abtrocknen
Achtung
Adresse die
Afrika
aktiv
allein
alles
Alpen die
als
also
alt
älter
Alter das
altmodisch
am besten
am liebsten
Amerika
Amerikaner der
amerikanisch
Ampel die
amüsant
Angst die
ankommen
Ankunft die
annehmen
anprobieren
anrufen
sich ansehen
Antwort die
antworten
Anzeige die
anziehen
Apfel der
Apfelsaft der
Apfelsine die
Apotheke die
Apparat der
Appetit der
Aprikose die
April
Arbeit die
arbeiten
arbeitslos
arm
Arm der
Art die
Arzt der
auch
auf
Auf Wiederhören
Auf Wiedersehen
aufgeben
aufhalten
aufhören
auflegen
aufmachen
aus
Ausbildung die
Ausfahrt die
Ausflug der
ausgeben
ausgehen
ausgezeichnet
Ausland das
aussehen
außen
außer
außerdem
Aussicht die
Aussprache die
aussprechen
aussteigen
Austausch der
Ausweis der
Auto das
Autobahn die
B
Baby das
Bäcker der
Bäckerei die
Bad das
Badehose die
Badetuch das
Badezimmer das
Badminton das
Bahnhof der
Bahnsteig der
bald
Ball der
Balkon der
Banane die39
an
Ananas die
anbieten
anderer …
Anfang der
anfangen
Angebot das
angeln
angenehm
aufpassen
aufpassen
aufräumen
aufstehen
aufwachen
Auge das
Augenblick der
August
Aula die
Band die
Bank die
Bar die
Bargeld das
Bart der
Basketball der
Bauch der
bauen
Bauer der
Bauernhaus das
Baum der
Baumwolle die
Becher der
bedeuten
Bedienung die
beenden
Beginn der
beginnen
bei
beide
Bein das
bekommen
belgisch
Belgien
Belgier der
benützen
bequem
Berufsausbildung die
bereiten
Berg der
Beruf der
berühmt
beschreiben
besonders
besser
bestellen
C
Cafe das
Camping das
Campingplatz der
CD die
CD-Spieler der
Cent der
Chef der
Chemie die
Chips die
Chor der
Cola die/das
Computer der
Cousin der
Currywurst die
D
da
damals
Boot das
böse
Braten der
Bratwurst die
brauchen
braun
brechen
breit
danken
dann
das
da sein
dass
Datum das
dauern
decken
denken an
Denkmal das
der Wievielte
deutsch
Deutsch
Deutsche der
Deutschland
Dezember
dick
Dienstag
dieser…
Direktor der
Disko die
Disziplin die
doch
Dokumentarfilm der
Dom der
Donner der
donnern 40
bestimmt
Besuch der
besuchen
Bett das
bezahlen
Bibliothek die
Bier das
Bild das
billig
Biologie die
Birne die
bis
bisschen
bitte
blau
bleiben
Bleistift der
Blitz der
blitzen
blöd
blond
Blume die
Blumenkohl der
Bluse die
Bonbon das
Bonn
Brief der
Brieffreund der
Briefkasten der
Briefmarke die
Brieftasche die
Briefträger der
Brille die
Broschüre die
Brot das
Brötchen das
Brücke die
Bruder der
Buch das
Buchhandlung die
bügeln
bunt
Burg die
Büro das
Bus der
Bushaltestelle die
Butter die
Butterbrot das
Dame die
damit
danach
danke
Donnerstag
donnerstags
doof
Doppelzimmer das
Dorf das
dort
Dose die
Drama das
drehen
dritte
drucken
Duft der
dumm
dünn
dunkel
durch
dürfen
Durst der
durstig
Dusche die
duschen
D-Zug der
E
Ecke die
egal
ehemalig
ehrlich
Ei das
eigen
Eilzug der
ein/eine/ein
ein bisschen
ein paar
ein wenig
einfach
erstens
Erwachsene der
erzählen
es geht
es gibt (nicht)
es tut
essen
Essig der
Esszimmer das
Eta
ge die
Fest das
Fett das
Fettig
Fieber das
Film der
finden
Finger der
Firma die
Fisch der
fit41
Einfamilienhaus das
einige
einkaufen
Einkaufszentrum das
einladen
Einladung die
einsam
einsteigen
Eintritt der
einverstanden
Einwohner der
Einzelkind das
einzeln
Eis das
Eltern die
Empfang der
Ende das
endlich
Energie die
eng
England
Engländer der
englisch
English
entlang
sich entscheiden
(sich) entschuldigen
Entschuldigung die
Erdbeere die
Erdgeschoss das
Erdkunde die
Erfolg der
erfolgreich
sich erkälten
sich erinnern
Erinnerung die
etwa
etwas
EU die
Euro der
Europa das
extra
F
Fabrik die
Fach das
Fachhochschule die
fahren
Fahrer der
Fahrkarte die
Fahrkartenschalter der
Fahrplan der
Fahrrad das
Fahrschein der
Fahrstuhl der
Fahrt die
fallen
falsch
Familie die
Familienangehörige der
Familienname der
Fan der
fantastisch
Farbe die
Fasching der
fast
Fastenzeit die
faul
Februar
fehlen
Fehler der
feiern
Feierta
g der
Fitnesszentrum das
flach
Flasche die
Fleisch das
Fleischer der
fleißig
fliegen
Flug der
Flughafen der
Flugzeug das
Flur der
Fluss der
folgen
folgender
Foto das
Fotoapparat der
fotokopieren
fotografieren
Frage die
eine Frage stellen
fragen
Franken der
Frankreich
Franzose der
französisch
Französisch
Frau die
Fräulein das
frei
Freibad das
Freitag
freitags
Freizeit die
Freizeitpark der
Fremde der
sich freuen 42
erklären
erlauben
Erlaubnis die
erlaubt
erscheinen
erst
erste
Feld das
Fenster das
Ferien die
fernsehen
Fernseher der
fertig sein
fest
Freude die
Freund der
freundlich
Freundschaft die
frieren
frisch
froh
Frost der
Fruchtsaft der
früh
Frühling der
Frühstück das
frühstücken
sich fühlen
Füller der
Fundbüro das
für
furchtbar
zu Fuß
Fuß der
Fußball der
Fußgängerzone die
G
Gabel die
ganz
Gang der
gar nicht
Garage die
Garten der
Gartenarbeit die
Gas das
Gast der
Gastfreundschaft die
Gasthaus das
Gebäude das
geben
genug haben
geöffnet
Gepäck das
Gepäckaufbewahrung die
gerade
geradeaus
gern
gern haben
Gesamtschule die
Geschäft das
geschehen
Geschenk das
Geschichte die
geschieden
Geschirr das
Geschirrspülmaschine die
geschlossen
Geschmack der
Geschwister die
gestern
gesund
Gesundheit die
Getränk das
Gewalt die
gewaltig
gewinnen
Gewitter das
gewöhnlich
es gibt
grün
Gruppe die
gut
Gymnastik die
Gymnasium das
H
Haar das
haben
Hafen der
Hähnchen das
halb
Hallo
Hals der
Haltestelle die
halten
Hamburger der
Hamster der
Hand die
Handel der
Handschuh der
Handtuch das
Handy das
hart
hassen
hässlich
Hauptbahnhof der
Hauptspeise die
Hauptstraße die
Haus das43
Gebiet das
geboren
Geburt die
Geburtstag der
geduldig
Gefahr die
gefallen
gefährlich
gegen
Gegend die
Gegenteil das
gegenüber
Gehalt das
gehen
es gehört
Gehsteig der
gelb
Geld das
Geldbeutel der
Geldwechsel der
Gelegenheit die
Gemüse das
genau
genug
Glas das
glauben
gleich
Gleis das
Glück das
glücklich
gold
Gott der
Grad der
Graffiti das
Gramm das
grau
Grieche der
Griechenland
griechisch
Grippe die
groß
Großbritannien
Großeltern die
Größe die
Großmutter die
Großvater der
Grund der
Grundschule die
Hausaufgabe die
Hausfrau die
Haushalt der
Hausnummer die
Haustier das
heben
Heft das
heftig
heiß
heißen
helfen
hell
Hemd das
her
Herbst der
Herd der
hereinkommen
Herr der
Herr Ober
herrlich
hervorragend
herzlich
heute
heute Morgen
hier
Hilfe die
hilfsbereit
hin
hin und zurück
hineingehen
hinter
historisch
Hobby das
hoch
Hochschule die
Hockey das
Italien
Italiener der
italienisch
J
ja
Jacke die
Jahr das
Jahreszeit die
Januar
Jeans die
jeder…
jemand
Kirsche die
Klasse
Klasse die
Klassenfahrt die
Klassenzimmer das
klassisch
Klavier das
Kleid das
Kleiderschrank der
Kleidung die
klein
Klima das 44
Hof der
hoffen
hoffentlich
höflich
holen
Holz das
hören
Hörer der
Horrorfilm der
Hose die
Hotel das
hübsch
humorlos
Hund der
Hunger der
hungrig
Hut der
I
Idee die
im Freien
Imbiss der
Imbissstube die
immer
immer noch
in
in Ordnung
Industrie die
Informatik die
Information die
Informationsbüro das
Ingenieur der
innen
insbesondere
Instrument das
intelligent
Internat das
jener…
jetzt
Jog(h)urt der/das
Jugendherberge die
Jugendklub der
Juli
jung
Junge der
Juni
K
Kaffee der
kalt
Kamera die
Kanal der
Kaninchen das
Kantine die
Karte die
Kartoffel die
Karton der
Karneval der
Käse der
Kasse die
Kassette die
Kassettenrekorder der
Kassierer der
Katze die
kaufen
Kaufhaus das
Kaufmann der
Kaugummi der
kein….
Keks der
Keller der
Kellner der
kennen
Kilo das
klingeln
Klub der
klug
Knie das
Knopf der
kochen
Kohl der
Köln
komisch
kommen
kompliziert
Konditorei die
können
Konzert das
Kopf der
kopieren
Korb der
Körper der
korrigieren
krank
Krankenhaus das
Krankheit die
Krankenpfleger der
Krankenschwester die
Krankenwagen der
Krawatte die
Krebs der
Kreditkarte die
Kreis der
kreuzen
Kreuzung die
kriegen
Krimi der
kritisieren
Kuchen der
Küche die 45
Inter-City-Zug der
interessant
Interesse das
sich interessieren für
irgend
Kilometer der
Kind das
Kindergarten der
Kino das
Kirche die
Kugelschreiber der
Kuh die
kühl
Kühlschrank der
Kuli der
Kunde der
Kunst die
kurz
Kusine die
kühl
Küste die
L
Labor das
lachen
Laden der
Lampe die
Land das
Landkarte die
Landschaft die
lang
lange
langsam
langweilig
Lärm der
lassen
Lastwagen der
laufen
laut
leben
lebendig
Lebensmittel die
Lebensmittelgeschäft das
Lebensraum der
lebhaft
lecker
Leder das
liegen
Lift der
lila
Limonade die
Lineal das
Linie die
links
Liste die
Liter der/das
Löffel der
Lohn der
los
Luft die
Lust haben
lustig
M
machen
Mädchen das
Magen der
Mahlzeit die
Mai
Make-up das
mal
Mal das
manchmal
man
Mann der
Mannschaft die
Mantel der
Mappe die
Markt der
Mikrowelle die
Milch die
mindestens
Mineralwasser das
Minute die
mischen
mit
mitbringen
mitgehen
Mitglied das
mitkommen
mitnehmen
Mittag der
Mittagessen das
Mittagspause die
Mittagszeit die
Mittelmeer das
mitten
Mitternacht die
Mittwoch
mittwochs
Möbel das
Mode die
modern
Mofa das
mögen
möglich
Moment der
Monat der
Montag
montags 46
ledig
leer
Lehre die
Lehrer der
Lehrgang der
Lehrling der
leicht
Leid tun
leider
leihen
leise
lernen
lesen
letzte
Leute die
lieb
Liebe die
Liebesfilm der
lieber
Lieblings……
Lied das
liefern
Marktplatz der
Marz
Maschine die
Mathe(matik) die
Maus die
Mechaniker der
Medikament das
Meer das
Meerschweinchen das
mehr
mehrere
meinen
Meinung die
Menge die
(eine) Menge
Mensch der
Menü das
messen
Messer das
Meter der
Metzger der
Metzgerei die
morgen
Morgen der
morgens
Motorrad das
müde
Mülltonne die
Mund der
München
Münze die
Museum das
Musik die
müssen
Mutter die
Mutti
N
nach
Nachbar der
nachher
Nachmittag der
Nachrichten die
nächst
nächste
Nacht die
Nachteil der
Nachtisch der
Nähe die
Nahrung die
Name der
Nase die
nass
natürlich
Nebel der
neben
neblig
nehmen
nein
Ohr das
Oktober
Öl das
Oma die
Omelett das
Omi
Onkel der
Opa der
Opi
optimistisch
orange
Orange die
Orangensaft der
Orchester das
Plan der
Plastik die
Platz der
plötzlich
Polizei die
Polizist der
Pommes die
Pommes frites die
Pop
Portion die
Post die
Poster der/das
Postkarte die
Postleitzahl die47
Nerven die
nett
neu
Neujahr
neulich
nicht
nicht mehr
nichts
nie
niemand
noch
noch einmal
noch nicht
nochmal
Norden der
Nordsee die
normalerweise
Note die
notwendig
November
null
nun
nur
nützlich
O
O.K.
ob
obdachlos
oben
Oberstufe die
Obst das
oder
offen
öoffentlich
öffentlicher Personenverkehr
öffnen
ordentlich
Ordner der
organisieren
Osten der
Österreich
Österreicher der
österreichisch
Ostern
Ostsee die
P
Paar das
Päckchen das
Packung die
Paket das
Papier das
Parfüm das
Park der
parken
Parkplatz der
Partner der
passieren
Pause die
perfekt
Person die
Personenzug der
Persönlichkeit die
pessimistisch
Pfeffer der
Pfennig der
Pferd das
Pfirsich der
Pflanze die
Pflicht die
Pflichtfach das
Pfund das
Physik die
praktisch
Praline die
Preis der
preiswert
prima
pro
probieren
Problem das
Programm das
programmieren
Projekt das
Prospekt der
Prüfung die
Pulli der
Pullover der
putzen
Pyjama der
Q
Quadrat das
R
Rad das
Rad fahren
Radier(gummi) der
Radio das
Rasen der
Rathaus das
rauchen
Realschule die
Rechnung die
rechts
Recycling das
Regel die
Regen der
Regenschirm der
re
gnen48
Öffnungszeit die
oft
ohne
Picknick das
Pilz der
Pizza die
reich
reichen
Reis der
Reise die
Reisebüro das
Reisebus der
Reisende der
Reisepass der
reisen
Reiseziel das
reiten
Religion die
reservieren
Reservierung die
Restaurant das
Resultat das
Rettung die
Rezept das
Rhein der
richtig
Richtung die
riechen
Rindfleisch das
Ring der
Rock der
Rollschuh der
rosa
rot
Rücken der
Rückfahrkarte die
ruhig
Rundfahrt die
S
Saft der
sagen
Sahne die
Schauspieler der
Scheck der
Scheibe die
Schein der
schick
schicken
Schiff das
Schinken der
schlafen
Schlafanzug der
Schlafsack der
Schlafzimmer das
schlank
schlecht
schließen
schlimm
Schlips der
Schlittschuh laufen
Schloss das
schmal
schmecken
Schmerzen die
Schmuck der
schmutzig
Schnee der
schneiden
schneien
schnell
Schnupfen der
Schnurrbart der
Schokolade die
schon
schon
Schwimmbad das
schwimmen
Sciencefiction die
Sciencefictionfilm der
See der
See die
Segelboot das
segeln
sehen
sehenswert
Sehenswürdigkeit die
sehr
Seife die
sein
seit
seitdem
Seite die
Sekretärin die
Sekunde die
selbst
Selbstbedienung die
selten
Sendung die
Senf der
September
Serie die
servieren
Serviette die
Sessel der
sich setzen
Shorts die
sicher
Sicherheit die 49
Salat der
Salz das
Salzburg
sammeln
Samstag
samstags
Sandale die
Sänger der
satt
sauber
S-Bahn die
Schachtel die
Schade
schaden
Schaffner der
Schal der
Schale die
scharf
Schaf das
Schauer der
Schrank der
schrecklich
schreiben
Schreibwaren die
Schuh der
Schuldirektor der
Schule die
Schüler der
Schutz der
schützen
schwach
schwarz
Schweinefleisch das
Schweiz die
Schweizer der
schweizerisch
schwer
Schwester die
schwierig
Schwierigkeit die
sicherlich
singen
Sirup der
Sitz der
sitzen
sitzenbleiben
Ski fahren
so
so dass
Socke die
Sofa das
sofort
sogar
Sohn der
sollen
Sommer der
Sonderangebot das
Sonnabend
sonnabends
Sonne die
sich sonnen
Sonnenbrand der
Sonnenbrille die
Sonnencreme die
sonnig
Sonntag
sonst
sorgen für
Sorte die
Souvenir das
Spaghetti die
Spanien
Spanier der
spanisch
Spanisch
sparen
Stelle die
sterben
still
Stille die
Stimme die
stimmen
stimmt
Stock der
Strand der
Straße die
Straßenbahn die
Streit der
streiten
streng
Stück das
Student der
Teller der
Temperatur die
Tennis das
Teppich der
Test der
teuer
Theater das
Theaterstück das
Tier das
Tisch der
Tischtennis das
Toast der
Tochter die
Toilette die
toll
Tomate die50
Sparkasse die
Spaß
spät
später
spazieren gehen
Speisekarte die
Speisesaal der
Spezialität die
Spiegel der
Spiegelei das
Spiel das
spielen
Spielplatz der
Spitze
Sport der
sportlich
Sportplatz der
Sportzentrum das
Sprache die
sprechen
Sprechstunde die
Spulmaschine die
Staatsangehörigkeit die
Stadion das
Stadt die
Stadtbummel der
Stadtmitte die
Stadtplan der
Stadtrand der
Stadtrundfahrt die
stark
Station die
stattfinden
Staub saugen
stecken
stehen
studieren
Studium das
Stuhl der
Stunde die
Stundenplan der
Sturm der
stürmisch
suchen
Süden der
super
Supermarkt der
Suppe die
süß
Süßigkeit die
Süßwarengeschäft das
sympathisch
T
Tablette die
Tafel die
Tag der
Tagesmenü das
täglich
Tante die
Tanz der
tanzen
Tasche die
Taschengeld das
Tasse die
Taxi das
Technologie die
Tee der
teilen
Telefon das
telefonieren
Telefonkarte die
Telefonnummer die
Torte die
total
Tour die
Tourismus der
Tourist der
Touristeninformation die
tragen
trainieren
traurig
treffen
treiben
Treppe die
trinken
trocken
Tschüs
T-Shirt das
tun
Tur die
Türke der
Türkei die
Turnen das
Turnhalle die
Tüte die
typisch
U
U-Bahn die
üben
über
überall
überhaupt
übermorgen
übernachten
Übernachtung die
überraschen
Überraschung die
überqueren51
steigen Telefonzelle die Uhr die
um
Umfrage die
Umschlag der
umsteigen
Umwelt die
Umweltverschmutzung die
unbedingt
und
unfreundlich
ungeduldig
ungefähr
ungesund
unglücklich
unhöflich
Uniform die
Universität die
unmöglich
unsympathisch
unten
unter
Unterricht der
Unterschied der
unterschreiben
Unterschrift die
unterstutzen
unterwegs
unzufrieden
Urlaub der
USA die
usw.
V
Vanille die
Vater der
Vati
verpassen
Versammlung die
verschieden
verstehen
versuchen
Verzeihung die
Vetter der
Videospiel das
viel
viele
vielleicht
Viertel
Vitamin das
Vogel der
Volk das
voll
Volleyball der
Vollgas
von
vor
vorbereiten
vorgestern
Vorhang der
vorher
vor kurzem
Vormittag der
Vorname der
Vorort der
vorschlagen
Vorsicht
vorsichtig
Vorspeise die
vorstellen
Vorstellung die
Vorteil der
sich waschen
Waschmaschine die
Wasser das
WC das
wechseln
Wechselstube die
Wecker der
wegen
wegwerfen
wehtun
Weihnachten
weil
Wein der
Weintraube die
weiß
weit
welcher……
Wellensittich der
Welt die
wenig
wenn
wer
Werbung die
werden
Werken das
wert
Westen der
Wettbewerb der
Wetter das
Wetterbericht der
Wettervorhersage die
wichtig
wie
wie bitte
wie geht’s52
Verantwortung die
verbinden
verboten
verbringen
verdienen
Verein der
Vergangenheit die
Vegetarier der
vergessen
vergleichen
Verhältnis das
verheiratet
verkaufen
Verkäufer der
Verkehr der
(Verkehrs)stau der
verlassen
verletzt
verlieren
Vorwahlnummer die
vorziehen
W
Wagen der
Wahl die
wählen
Wahlfach das
während
wahrscheinlich
Walkman der
Wand die
wandern
wann
warm
warten auf
warum
was
was für
wie lange
wie viel
wie viele
Wievielte der
wieder
wiederholen
wiegen
Wien
Wiener Schnitzel das
wieso
willkommen
Wind der
windig
Winter der
Wintersport der
wirklich
wissen
witzig
wo
Woche die
Wochenende das
woher
wohin
wohnen
Wohnort der
Wohnung die
Wohnwagen der
Wohnzimmer das
wolkig
Wolle die
wollen
Wort das
Wörterbuch das
wovon
wunderbar
zahlen
Zahn der
Zahnarzt der
Zahnbürste die
Zahnpasta die
zeichnen
Zeichnen das
zeigen
Zeit die
Zeitschrift die
Zeitung die
Zelt das
Zentimeter der
Zentrum das
Zettel der
ziehen
ziemlich
zu Ende
zu Fu.
zu Hause
Zucker der
zufrieden
Zug der
zuhören
Zukunft die
zumachen
zurück
zurückkommen
zusammen
Zuschauer der
Zuschlag der
zweite
Zwilling der
zwischen53
wünschen (sich)
Wurst die
Würstchen das
Z
z.B.
Zimmer das
Zirkus der
Zitrone die
Zoo der
zu 54
ІСПАНСЬКА МОВА
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ
Лексичний мінімум вступника складає 2000 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої
Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (іспанська мова – рівень стандарту) та Європейським стандартом
В1.
VOCABULARIO TEMÁTICO
Тематичний словник
General Notions – Spanish
1. Existential
(a) Existence, non-existence
hay
ser
(b) Presence, absence
afuera
aparecer
aquí
ausente
desaparecer
estar
faltar
pertenecer
presente
(c) Availability, nonavailability
alcanzar
hacer falta
hay
necesitar
quedar
tener
(d) Occurrence, nonoccurrence
a lo mejor
ocurrir
pasar = to happen
estar (situado)
hallarse
abajo (de)
aislado
adentro
afuera
ahí
allá
allí
alrededor (de)
aquí
arriba (de)
centro, en el __ (de)
contra
debajo (de)
delante (de)
dentro (de)
derecha, a la __ (de)
detrás (de)
donde
en
en/por todas partes
encima (de)
enfrente (de)
entre
exterior, el
(c) Motion
a
a pie
andar
andando
bajar (de)
caer(se)
cambiar
coger
con destino a
correr
cruzar
de
detener(se)
dirección, la = direction
dirigir(se)
doblar
empujar
en autobús
en autocar
en avión
en coche
en metro
en tren
entrar
hacia 55
quizá(s)
tener lugar
(e) Demonstration
aquel
este, ese, aquel (m)
esta, esa, aquella (f)
esto, eso, aquello (n)
2. Space
(a) Location
encontrarse
extranjero, el
final, al
fondo, el
fuera (de)
izquierda, a la __ (de)
interior, el
lado, al __ (de)
próximo
siguiente
sobre
(b) Distance
cerca (de)
centímetro, el
cercano
estar a (X) metros de
estar a (X) kilómetros de
estar a (X) minutos de
kilómetro, el
lejano
lejos (de)
metro, el
hasta
ir (a / en )
irse
llegar (a / de)
llevar
marcharse
para
parar(se)
pasar (por) = to go past, through
paseo, dar un __
por
procedente de
salir (a / de)
subir (a)
tirar
tomar
torcer
traer
venir
viajar
viaje, el
volver (a / de)
vuelta, dar una ___
(d) Direction
derecha, a la __
derecho, todo __
Este, el
izquierda, a la __
Norte, el
Oeste, el
por aquí/allí
recto, todo __
Sur, el
(e) Origin
grande
grueso
largo
mediano
medida, la
medir
pequeño
pesar
peso, el
talla, la
tamaño, el
3. Time
(a) Calendar
Nochevieja, la
Semana Santa, la
Viernes Santo, el
celebrarse
día festivo, el
fiesta, la = festival
fin de semana, el
(b) Clock
¿A qué hora .?
¿Qué hora es?
a la una
a las dos, etc.
a medianoche 56
de
¿De dónde?
ser de __
(f) Motion with person or
thing
acompañar
conducir
ir a buscar
ir con __
llevar
poner
(g) Places
afueras, las
aldea, la
alrededores, los
barrio, el
centro, el
ciudad, la
lugar, el
mundo, el
país, el
por aquí
por allí
pueblo, el
región, la
sitio, el
(h) Dimensions
alto
altura, la
ancho
bajo
(centí)metro, el
corto
delgado
estatura, la
estrecho
fecha, la
¿A cuántos estamos?
¿Qué día es hoy?
¿Qué fecha es (hoy)?
Es el (primero) de __
Estamos a (dos) de __
día, el
domingo, el
lunes, el
martes, el
miércoles, el
jueves, el
viernes, el
sábado, el
semana, la
año, el
estación, la
invierno, el
otoño, el
primavera, la
verano, el
mes, el
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
se(p)tiembre
octubre
noviembre
diciembre
Año Nuevo, el
Carnaval, el
a mediodía
. y/menos cinco etc.
. y media
. y/menos cuarto
a eso de la(s) __
cuarto de hora, un
de la mañana
de la tarde
de la noche
en punto
es la una
son las dos etc.
hora, la
horario, el
minuto, el
(c) Point in time
a principios (de)
a mediados (de)
a fines (de)
actualidad, la
actualmente
ahora (mismo)
anoche
anteayer
antes (de)
año pasado, el
año próximo, el
año que viene, el
año siguiente, el
ayer
cuando
después (de)
diá siguiente, al
durante
época, en la ___ de
esta semana 57
gordo Día de Reyes, el
Navidad, la
Nochebuena, la
este año / mes
fin de semana, el
futuro, el
hoy
lunes, los etc.
lunes pasado, el etc.
mañana
noche, la
pasado, el
pasado mañana
por la(s) mañana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
principio, al
semana pasada, la etc.
(d) Length of time
¿cuánto tiempo hace que
.?
pasar (+ time)
quedarse (+ time)
dentro de (diez) minutos
de
desde
desde hace
durante
durar
en (una) hora
hace
hasta
mucho tiempo
ocho días
quince días
rato, un
(e) Frequency
algunas veces
a menudo
todo el tiempo
todos los días / meses, etc.
una vez
vez, la
(f) Sequence
Ordinal numbers
primero . décimo
antes (de)
después (de)
entonces
final, al
finalmente
luego
por fin
siguiente
último
(g) Imminence
a tiempo
al / en un momento
apenas
en seguida
pronto
tarde
temprano
ya
(h) Rapidity
(cien) kilómetros por hora
darse prisa
deprisa
de repente
despacio
inmediatamente
lentamente
dejar (de)
desde
empezar
final, el
hasta
llevar (+ time) + gerund
parar
ponerse a
seguir
terminar
(k) Change and permanence
acabar de
cambiar
encontrarse
hacerse
ponerse
quedar(se)
volverse
4. Qualities and
Characteristics
(a) Size
alto
bajo
grande
mediano
pequeño
profundo
(b) Age
¿Cuántos años tiene(s) /
cumple(s)?
tener __ años
adolescente
adulto 58
a veces
cada (diez) minutos
de nuevo
de vez en cuando
dos veces, etc.
generalmente
jamás
los lunes, etc.
muchas veces
normalmente
nunca
otra vez
pocas veces
por año, _ día, _ noche, etc.
por lo general
raramente
siempre
tiempo, el = time
todas las semanas
lento
rápidamente
rápido
tener prisa
(i) Contemporaneousness
ahora
en ese /este momento
mientras (que)
mientras tanto
todavía
(j) Begin, continue and end
al final
a partir de
acabar
comenzar
continuar
antiguo
anciano
bebé, el
cumpleaños, el
cumplir
edad, la
joven = young
joven, el = young person
juventud, la
ayor
menor
moderno
morir
muchacho, el
muerto
nacer
nacimiento, el
nuevo
santo, el
vida, la
viejo
(c) Appearance
aspecto, el
bello
bonito
castaño
feo
guapo
horrible
igual
limpio
moreno
pálido
parecer
parecerse a
pedazo, un
ración, una
solamente
solo
sólo
suficiente
tarro, un
taza, la
trozo, un
vaso, el
(e) Shape
cuadrado (el)
redondo
(f) Temperature
calor, el
caliente
caluroso
ventaja, la
(h) Access
abierto
abrir
cerrado
cerrar
completo
entrada, la = entrance
entrar
libre
lleno
ocupado
paso, el
poder
prohibido
prohibir
salida, la = exit 59
parecido
roto
rubio
sucio
típico
tranquilo
(d) Quantity
Cardinal numbers: 0 –
1.000.000
bolsa, la
bote, un
botella, una
cada
caja, la = box
cantidad, la
cartón , el
cuarto, un = quarter
doble
docena, una
exactamente
gramos
kilo, el
lata, una
litro, el
loncha, una
máximo, el
mayoría, la
medio
mínimo, el
mitad, la
nada
nada más
paquete, un
par, un
parte, la
fresco
frío, el
grado, el
temperatura, la
templado
tener calor
tener frío
(g) Quality
bien
bueno
desventaja, la
especial
estupendo
excelente
extraordinario
fantástico
fatal
genial
ideal
igual
importante
inconveniente, el
mal
malo
mejor
mejorar
necesario
peor
perfecto
pobre
regular
sobresaliente
terrible
único
salir
vacío
(i) Value
¿Cuánto cuesta(n)?
¿Cuánto vale(n)?
¿Cuánto es?
barato
caro
céntimo, el
costar
deber = to owe
económico
euro, el
gratis
gratuito
libra (esterlina), la
peseta, la
precio, el
rico = wealthy
(j) Correctness
correcto
dar igual
deber = must
estar bien/mal
estar equivocado equivocarse
falso
mentir
mentira, la
optar
optativo
tener razón
¡Vale!
verdad, la
verdadero
(k) Nationality éxito, el feliz 60
¿De dónde eres / es?
ser + adjective
ser de + place
vivir
alemán
Alemania
América del Sur
Andalucía
andaluz
Bélgica
británico
castellano
catalán
Cataluña
Escocia
escocés
España
español
Estados Unidos, los/EEUU
Europa
europeo
francés
Francia
Gales
galés
Galicia
gallego
Gran Bretaña
Grecia
Inglaterra
inglés
Irlanda
irlandés
Italia
italiano
latinoamericano
fácil
fracasar
imposible
inútil
posible
problema, el
suerte, la
tener éxito
tratar de
útil
(m) Interest
aburrido
aburrirse
aguantar
animado
atención, la
callado
dar igual
detestar
divertido
emocionante
encantar
favorito
fenomenal
gustar
interesante
interesar(se)
odiar
pasarlo bien
popular
preferir
raro
tener ganas de
valer la pena
(n) Emotion
actitud, la
felicidad, la
gritar
ilusionado
independiente
injusto
justo
llorar
negativo
nervioso
optimista
pesimista
positivo
reírse
sentirse
sonreírse
sorprender
sorpresa, la
susto, el
tener miedo
tolerante
triste
(o) Strength
débil
durable
duro
enérgico
flojo
fuerte
suave
(p) Materials
algodón, el
cerámica, la
cristal, el
cuero,el
hierro, el
lana, la61
Londres
mexicano (mejicano)
México (Méjico)
nacionalidad, la
norteamericano
país, el
Portugal
portugués
sudamericano or
suramericano
(l) Facility
ayuda, la
ayudar
desastre, el
difícil
afortunadamente
alegre
alegrarse de
alegría, la
cansado
celoso
contento
decepcionado
desafortunado
enfadado
enfadarse
estar a favor (de)
estar de acuerdo
estar en contra (de)
madera, la
oro, el
papel, el
piel, la
plástico, el
plata, la
plomo, el
seda, la
tela, la
vidrio, el
(q) Taste and smell
amargo
dulce
olor, el
picante
rico = tasty
sabor, el
salado
(r) Colour
¿de qué color?
amarillo
azul
blanco
claro
color, el
gris
marrón
morado
naranja
negro
oscuro
pálido
rojo
rosa
rosado
famoso
femenino
formal
generoso
goloso
gracioso
honrado
impaciente
independiente
insolente
inteligente
introvertido
llamarse
mal educado
masculino
nervioso
normal
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
muy
menos
mucho
poco
poco, un
suficiente
tan
tanto
¡Qué + adjective!
5. Mental Notions
(a) Senses
buscar
escuchar
estar bueno/malo
gustar
mirar
oír
oler
probar
sentir
tener hambre 62
verde
violeta
vivo
(s) Personal characteristics
¿Cómo te (se) llama(s)?
apellido, el
desobediente
dirección, la
estado civil, el
identidad, la
nombre, el
señas, las
sexo, el
activo
agradable
agresivo
alegre
amable
ambicioso
antipático
atrevido
bien educado
callado
capaz
cobarde
contento
cortés
desagradable
elegante
extrovertido
práctico
responsable
sencillo
sensible
serio
simpático
tímido
tonto
trabajador
travieso
triste
valiente
(t) Audibility
alto
bajo
callar(se)
en voz alta
en voz baja
fuerte
ruido, el
ruidoso
silencio, el
silencioso
sonar
sonido, el
(u) Degree, manner
bastante
bastar
casi
demasiado
más
tener sed
tocar
ver
(b) Communication
artículo, el
carta, la = letter
charlar
contar
contestación, la
contestar
conversación, la
conversar
correspondencia, la
decir
diálogo, el
escribir
hablar
hacer una pregunta
leer
llamar (por teléfono)
mensaje, el
palabra, la
pregunta, la
preguntar
repetir
responder
respuesta, la
sugerir
telefonear
(c) Expression
acordarse
creer
decidir
desear
tomar
trabajar
usar
utilizar
(c) Question words
(h) Ownership
tener
pertenecer
ser de (+ person)
Possessive adjectives and 63
olvidar
opinar
pensar
querer
quisiera
recordar
6. Relations
(a) Logical
entonces
ni . ni
o . o
o/u
para
pero
por eso
porque
pues
si
sin
sin embargo
sino
también
tampoco
todavía
y/e
(b) Actions
andar
caminar
coger
comprar
conseguir
dar
dejar
esperar
gastar
hacer
¿Adónde?
¿Cómo?
¿Cuál(es)?
¿Cuándo?
¿Cuánto(s)?
¿De dónde?
¿De quién?
¿Dónde?
¿Por dónde?
¿Por qué?
¿Qué?
¿Quién?
(d) Indefinites
algo
alguno
cada
cosa, la
cualquier(a)
demasiado
gente, la
mismo
mucho
muy
nadie
ninguno
otro
poco, un
tanto
todo
todo el mundo
uno
varios
(e) Referring to future
See 3 (c)
ir a + infinitive
Present and Future tenses
pronouns
(i) Similarity and difference
como
diferente (de)
distinto (de)
igual (a)
parecerse (a)
parecido
Comparatives and
superlatives
7.
Social Activities
(a) Greetings and
salutations
abrazo, un
adiós
atentamente
bienvenido
buenas noches
buenas tardes
buenos días
¿Cómo está(s)?
despedirse
estar bien/fatal/regular
estimado
hasta luego
hasta mañana
hola
¿Qué hay?
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
querido
recuerdos
saludos
(b) Introductions
conocer 64
invitar
necesitar
obtener
organizar
participar
poner(se)
practicar
preparar
recoger
sacar
sentarse
(f) Referring to the present
See 3 (c)
Present and Present
continuous
(g) Referring to the past
See 3 (c)
Past tenses
encantado
mucho gusto
presentar
(c) Please, thank you and
apologies
de nada
disculpa, la
disculparse
gracias
perdón
perdona / perdone
por favor
siento, lo __ (mucho)
(d) Express good wishes
¡Buen viaje!
¡Buena suerte!
¡Enhorabuena!
¡Felicidades!
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz Navidad!
¡Que aproveche!
¡Que lo pase(s) bien!
(e) Express a reaction
¡Basta!
¡Olé!
¡Qué asco!
¡Qué bien!
¡Qué horror!
¡Qué lástima!
¡Qué pena!
¡Qué va!
(f) Language problems/
Linguistic activities
The alphabet
decir
deletrear
describir
descripción, la
ejemplo, el
entender
escribir
explicar
pronunciar
querer decir
repetir
saber
significar
(g) Social interactions:
(dis)agreement, permission,
opinions
aceptar
aconsejar
con permiso
consejo, el
creer
(estar) de acuerdo
hay que
me parece
molestar(se)
pedir prestado
pensar
permitir
poder
prestar
queja, la
quejarse
quisiera
recomendar

tocarle a uno
(h) Forms of address
señor
señora
señorita

usted(es)
vosotros
caballero(s)
Appropriate forms of verbs
as required.65
acento, el no
pedir
pedir permiso
Theme 1 . My World
1A – Self, family and friends
abogado, el
abuelo, el
albañil, el
amigo, el
animal, el
aprendiz, el
azafata, la
barba, la
bigote, el
boda, la
bombero, el
caballo, el
cajero, el
calvo
camarero, el
cara, la
carpintero, el
cartero, el
casado
chico, el
cobaya, la
coche, el
cocinero, el
comerciante, el
compañero,el
conductor, el
conejo, el
contable, el
dentista, el
dependiente, el
divorciado
electricista, el
empleado, el
enfermero, el
en paro
esposo, el
familia, la
gafas, las
gato, el
gemelo, el
granjero, el
hermanastro, el
hermano, el
hijo (único), el
hombre, el
hombre de negocios, el
ingeniero, el
jardinero, el
jubilado
lentes de contacto, las
liso
loco
madrastra, la
madre, la
mamá, la
marido, el
matrimonio, el
mecánico, el
médico, el
militar, el
mujer, la
nieto, el
veterinario, el
viudo
voz, la
1B – Interests and Hobbies
actor, el
aficionado, el
ajedrez, el
ambiente, el
aprender (a)
atletismo, el
bailar
baloncesto, el
batería, la = drums
bicicleta / bici, la
billar, el
grupo, el
guitarra, la
instrumento, el
internet, la
juego, el
Juegos Olímpicos, los
jugador, el
jugar
juguete, el
lectura, la
lotería, la
marcar = to score
medalla, la
miembro, el
monitor, el 66
niño, el
novio, el
obrero, el
ojos, los
orejas, las
padrastro, el
padre, el
pájaro, el
parado
papá, el
parado
pareja, la
parientes, los
pecas, las
pelirrojo
pelo, el
peluquero, el
periodista, el
periquito, el
perro, el
pez, el
policía, el
primo, el
programador, el
ratón, el
recepcionista, el
rizado
secretario, el
sentido del humor, el
separado
sobrino, el
soldado, el
soltero
técnico
técnico, el
tío, el
bolera, la
boxeo, el
campeón, el
campeonato, el
campo, el
canción, la
cantante, el
cantar
cartas, las = playing cards
ciclismo, el
cine, el
club, el
club de jóvenes, el
colección, la
concierto, el
copa, la = cup, trophy
corrida de toros, la
deporte, el
deportista
disco (compacto), el
discoteca, la
entrada la = ticket
equipo, el = team
equipo de música, el
equitación, la
espectáculo, el
esquí, el
esquiar
estadio, el
estéreo personal, el
fiesta, la = party
flamenco, el
flauta, la
footing, el
fútbol, el
ganar = to win
monopatín, el
montar a caballo
moto, la
nadar
natación, la
novela, la
ordenador, el
parque, el
parque de atracciones, el
parque infantil, el
parque temático, el
participar
partido, el
pasatiempo, el
pasear
patinaje, el
patinar
patines, los
película, la
pelota, la
perder
pesca, la
pescar
piano, el
ping-pong, el
piscina, la
pista de hielo, la
plaza de toros, la
polideportivo, el
practicar
premio, el
programa, el
público (adj.)
radio, la
ratos libres, los
revista, la 67
trabajador, el
tortuga, la
vecino, el
gimnasia, la
gol, el
sala de fiestas, la
serie, la
socio, el
teatro, el
tebeo, el
televisión, la
tenis, el
tiempo libre, el
tocar = to play (an instrument)
torero, el
torneo, el
toro, el
vela, la
videoclub, el
videojuego, el
windsurf, el
zoo, el or parque zoológico, el
1C – Home and local
environment
aeropuerto, el
afueras, las
aire acondicionado, el
alfombra, la
alquilado
amueblado
aparcar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
árbol, el
armario, el
aseo, el
aspiradora, la
autobús, el
autopista, la
avión, el
entro, el
centro comercial, el
césped, el
chalet / chalé, el
chimenea, la
clima, el
cinturón de seguridad, el
coche, el
cocina, la = kitchen
cocina (de gas), la = cooker
cocina eléctrica, la
comedor, el
comisaría, la
cómoda, la
cómodo
compartir
concurrido
conductor, el
congelador, el
correo, el
Correos
cortina, la
costa, la
cruce, el
cuadro, el
cuarto de baño, el
desván, el
dirección, la = address
discoteca, la
domicilio, el
dormitorio, el
ducha, la
edificio, el
hierba, la
histórico
hospital, el
iglesia, la
industria, la
industrial
jardín, el
lago, el
lámpara, la
lavabo, el
lavadora, la
lavaplatos, el
librería, la, = bookcase
manta, la
máquina, la
mar, el
mesa, la
metro, el
montaña, la
monumento, el
moqueta, la
moto, la
mudarse (de casa)
muebles, los
museo, el
nevera, la
oficina de turismo, la
paisaje, el
palacio, el
papelera, la
parada, la
pared, la
pasillo, el 68
avenida, la
ayuntamiento, el
balcón, el
barrio, el
biblioteca, la = library
bloque, el
bonobús, el
bosque,el
butaca, la
calefacción, la
calle, la
cama, la
campo, el
capital, la
carretera, la
casa, la
casa adosada, la
castillo, el
catedral, la
céntrico
enseñar
escalera, la
escritorio, el
espejo, el
esquina, la
estación, la
estación de autobuses, la
estación de servicio, la
estanco, el
estante, el
estantería, la
finca la
flor, la
fregadero, el
frigorífico, el
fuente, la
galería (de arte), la
garaje, el
granja, la
habitación, la
habitante, el
patio, el
pintado
piso, el = floor; flat
planta baja, la
playa, la
plaza, la
póster, el
precioso
propio
puente, el
puerta, la
puerto, el
radiador, el
radio, la
Renfe/RENFE (or estación
de tren, la/estación de
ferrocarril, la)
residencial
río, el
sala de estar, la
salón, el
sierra, la
silla, la
sillón, el
sofá, el
sótano, el
suelo, el
supermercado, el
taxi, el
techo, el
tejado, el
terraza, la
tienda, la = shop
tocador, el
tren, el
turístico
apagar
aprender
aprobar
apuntes, los
arte dramático, el
asignatura, la
asistir
aptitud, la
aula (f.), el
biología, la
bolígrafo/boli, el
borrador, el = rough copy;
board rubber
campo de deportes, el
cancha /pista de (tenis), la
goma, la
guardar
historia, la
idioma, el
impresora, la
informática, la
inglés, el
insignia, la
instalaciones, las
instituto, el
laboratorio, el
lápices de colores, los
lápiz, el
lección, la
len
gua, la69
valle, el
ventana, la
vídeo, el
vista, la = view
zona, la
1D – Daily routine
acostarse
afeitarse
almorzar
almuerzo, el
arreglar
arreglarse
bañarse
bañera, la
cena, la
cenar
comer
comida, la
desayunar
desayuno, el
despertador, el
despertarse
diente, el
dormir(se)
ducharse
lavarse
levantarse
limpiarse los dientes
merendar
merienda, la
peinarse
quitarse
vestirse
1E – School and Future Plans
agenda, la
alemán, el
cantina, la
carpeta, la
casete, la = cassette
casete, el = cassette player
ciencias, las
cinta, la
clase, la
cocina, la = food technology
colegio, el
comercio, el = business studies
corregir
cuaderno, el
curso, el
deberes, los = homework
despacho, el
dibujar
dibujo, el = art
diccionario, el
director, el
diseñar
educación física, la
ejercicio, el
encender
encuesta, la
enseñanza, la
entrevista, la
escuela, la
español, el
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
ética, la
examen, el
física, la
francés, el
levantar la mano
libro, el
literatura, la
matemáticas, las
mensaje, el
mochila, la
música, la
nota, la
orientación profesional, la
página, la
pantalla, la
pasar (la) lista
pasillo, el
patio, el
pizarra, la
presentación (oral), la
profesor, el
prueba, la
química, la
recreo, el
regla, la = ruler
religión, la
repasar
resumen, el
rotulador, el
sacapuntas, el
sacar buenas/malas notas
salón de actos, el
ser bueno en .
subrayar
suspender
taller, el
teclado, el
tecnología, la
texto, el
tijeras, las 70
alumno, el geografía, la
gimnasia, la
gimnasio, el
tiza, la
trabajo, el
trabajos manuales, los
tutor, el
uniforme, el
vocabulario, el
Theme 2 . Holiday Time and Travel
& Travel
2A – Travel, Transport and
Finding the Way
aeropuerto, el
andén, el
aparcar
autocar, el
autobús, el
autopista, la
AVE, el (tren de alta velocidad
español)
avión, el
barco, el
billete, el
(billete) sencillo, el
(billete) de ida, el
(billete) de ida y vuelta, el
bonobús, el
carretera, la
cinturón de seguridad, el
coche, el
conductor, el = driver; motorist
consigna, la
despacho de billetes, el
destino, el
directo
expreso, el
(no) fumador
informarse
taxi, el
TER (train)
transbordo, el
transporte (público), el
tranvía, el
tren, el
vía, la
viajero, el
vuelo, el
+ see 1C
2B – Tourism
acampar
acondicionado
aduana, la
bañarse
camping, el
caravana, la
climatizado
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
descansar
divertirse
DNI (National Identity card)
documento, el
equipaje, el
estar de vacaciones
excursión, la
turístico
vacaciones, las
visita, la
visitar
Weather
cielo, el
estar nublado/despejado
haber tormenta/hielo/niebla
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frío
hacer sol/viento
llover
lluvia, la
nevar
nieve, la
nube, la
pronóstico, el
tiempo, el = weather
2C – Accommodation
albergue juvenil, el
alojarse
aparcar
apartamento, el
ascensor, el
balcón, el
baño, el
caravana, la
cepillo (de dientes), el 71
llegada, la
mapa, el
metro, el
moto, la
parada, la
parking, el
pasajero, el
paso subterráneo, el
plano, el
(primera) clase
rápido, el
retraso, el
revisor, el
sacar
sala de espera, la
salida, la = departure
semáforo, el
suplemento, el
taquilla, la = ticket office
Talgo (train)
ferry, el
folleto, el
foto(grafía), la
gafas de sol, las
guía (turística), la = guidebook
guía, el = guide
hotel, el
intercambio, el
lista, la
maleta, la
máquina de fotos, la
Mediterráneo, el
pasaporte, el
Pirineos, los
sacar fotos
sombra, la
tomar el sol
turismo, el
turista, el
champú, el
desayuno, el
desodorante, el
ficha, la
firmar
funcionar
habitación doble, la
habitación individual, la
hotel, el
jabón, el
lavandería, la
libre = available
llave, la
luz, la
media pensión
parador, el
papel higiénico, el
pasta de dientes, la
peine, el
pensión, la = boarding house
pensión completa
persona, la
recepción, la
reserva, la
reservar
saco de dormir, el
secador de pelo, el
sitio, el = place, space, room
tienda, la = tent
2D – Holiday Activities
copa, la = wine glass
cuchara, la
cuchillo, el
mantel, el
platillo, el
ambulancia, la
aspirina, la
avería, la
boca, la
bomberos, los
brazo, el
cabeza, la
catarro, el
comprimido, el
consultorio, el
consulta, la
crema, la
cuello, el
cuerpo, el
¡Cuidado!
Cruz Roja, la
medicina, la
muela, la
nariz, la
oídos, los
ojo, el
¡Ojo!
pastilla, la
picadura, la
pie, el
pierna, la
policía, la
primeros auxilios, los
quemadura, la
resfriado, el
romperse
rueda, la 72
plato, el = plate
servilleta, la
taza, la
tenedor, el
vaso, el
+ See 1B, 3B
2E – Services
Post Office
buzón, el
carta, la = letter
cartero, el
enviar
estanco, el
mandar
paquete, el
postal, la
sello, el
Getting help in an emergency
accidente, el
dedo,el
doler
dolor, el
enfermedad, la
enfermo
espalda, la
esparadrapo, el
estómago, el
fiebre, la
garganta, la
gasolinera, la
gripe, la
hambre, el
herida, la
herido
incendio, el
insolación, la
inyección, la
jarabe, el
mano, la
mareado
mareo, el
medicamento, el
sed, la
socorrista, el
¡Socorro!
sueño, tener __
tirita, la
urgencias, las
Other
alquilar
billete, el = bank note
cajero automático, el
cambio, el
cheque de viaje, el
descolgar
equipo, el = equipment
introducir
moneda, la
oficina de cambio, la
Theme 3 . Work and Lifestyle
3A – Home Life
arreglar
belén, el
cocinar
compras, las
costumbre, la
faenas, las
fregar
lavar
lavar los platos
planchar
quehaceres, los
quitar el polvo
tareas, las
tarjeta (de crédito), la
toalla, la
tradición, la
tradicional
+See 1A, 1B, 1D
aceituna, la
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.), el
ajo, el
arroz, el
asado
atún, el
azúcar (f.), el
bacalao, el 73
limpiar
pasar la aspiradora
3B – Healthy Living
aceite, el
barra (de pan), la
beber
bebida, la
bistec, el or bisté, el
bocadillo, el
bombón, el
café, el = coffee
calamares, los
caramelo, el
carne, la
cebolla, la
cena, la
cenar
cereales, los
cerveza, la
champiñones, los
chicle, el
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
coca-cola, la
cocinar
col, la
coliflor, la
comida, la = lunch; food
ensalada, la
filete, el
flan, el
freír
fresa, la
fruta, la
gambas, las
gazpacho, el
guisantes, los
hamburguesa, la
paella, la
pan, el
pastel, el
patata, la
patatas fritas, las
pera, la
perrito caliente, el
pescado, el
pimienta, la
pimiento, el
piña, la
plátano, el
pollo, el
postre, el
queso, el
rellenar
relleno, el = stuffing sal, la
salchicha, la
salchichón, el
salsa, la
sangría, la
sardina, la
servicio, el
sopa, la
tapas, las
tarta, la
té, el
tomate, el
tortilla, la
tostada, la
uvas, las
vainilla, la
vegetariano
dinero, el
dueño, el
ejército, el
empleo, el
empresa, la
encargado
encontrar
estar communicando
experiencia laboral, la
fábrica, la
fax, el
ganar = to earn
guía (telefónica), la
hacer prácticas
hacer un aprendizaje
jefe, el
línea, la
llamada, la
marcar = to dial
oficina, la
pagar bien / mal
prefijo, el
recado, el
repartir
solicitor trabajo
sueldo, el
teléfono (móvil), el
tomar un año libre
+ See 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
3D – Leisure
actuar
anuncio, el
apto74
helado, el
hervir
huevo, el
jamón (de york),el
jamón serrano, el
judías verdes, las
leche, la
lechuga, la
legumbres, las
limón, el
limonada, la
mantequilla, la
manzana, la
mariscos, los
melocotón, el
melón, el
merluza, la
mermelada, la
naranja, la
naranjada, la
nata, la
verduras, las
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
yogur, el
zanahoria, la
zumo (de fruta), el
+ See 1D
3C – Part-time Jobs and
Work Experience
banco, el
cabina de teléfono, la
canguro, de
clínica, la
colgar
compañía, la
correo electrónico, el
cuidar
de parte de .
¡Diga!
¡Dígame!
asiento, el
baile, el
bar, el
café, el = coffee shop
cafetería, la
cantante, el
carta, la = menu
cartelera, la
ciencia – ficción, la
clásico
comedia, la
concierto, el
concurso, el
corrida de toros, la
cuenta, la
de acción
de aventura
de terror
delicioso
dibujos animados, los
documental, el
entrada, la = ticket
entremeses, los
especialidad, la
estrella, la
función, la
hamburguesería, la
libre = free
menú, el
menú del día, el
noticias, las
ocio, el
¡Oiga!
paga, la
pa
gar
cheque, el
cinturón, el
cliente, el
comprar
confitería, la
corbata, la descuento, el
droguería, la
estanco, el
falda, la
farmacia, la
frutería, la
gastar = to spend
grandes almacenes, los
guantes, los
impermeable, el
traje de baño, el
vaqueros, los
vender
vestido, el
zapatería, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
+ See 1C, 1D, 3B 75
partido, el
plato, el = dish
plato combinado, el
policíaco
postre, el
propina, la
publicidad, la
ración, la
restaurante, el
romántico
¡Salud!
servicios, los
sesión, la
taquilla, la = box office
telenovela, la
tipo, el
trabajar = to act
Tráigame .
+ See 1A, 1B
3E – Shopping
a mitad de precio
abanico, el
abrigo, el
ahorrar
anuncio, el
artículo, el
bañador, el
blusa, la
bolso, el
botas, las
caja, la = till
calcetines, los
camisa, la
camiseta, la
carnicería, la
castañuelas, las
jersey, el
juguete, el
librería, la = bookshop
medias, las
mercado, el
monedero, el
muñeca, la
oferta, la
paga, la = pocket money
panadería, la
pantalón, el
pantalón corto, el
panty, el
paraguas, el
pastelería, la
peluquería, la
pendientes,los
periódico, el
pescadería, la
probarse
quedar
quiosco, el
rebajas, las
recibo, el
recuerdo, el
reembolso, el
regalo, el
reloj, el
ropa, la
sandalias, las
sección, la
servir
sombrero, el
supermercado, el
surtido
tabacalera, la 76
cerillas, las
chandal, el
tarjeta de crédito, la
tienda de comestibles, la
traje, el
Theme 4 . The Young Person in Society
4A – Character and Personal
Relationships
agresivo
ambicioso
amistoso
antipático
atento
atrevido
avaricioso
carácter, el
cariñoso
celoso
cobarde
comportamiento, el
comportarse
comprensivo
conducta, la
confianza, la
creativo
cruel
cualidad, la
cuidadoso
defecto, el
desobediente
egoísta
emprendedor
estúpido
extrovertido
formal
generoso
tímido
torpe
travieso
valiente
+ See 1A, 3D
4B – The Environment
ahorrar
aire, el
amenazar
arruinar
atasco, el
basura, la
campaña, la
causa, la
causar
circulación, la
contaminación, la
contaminar
controlar
desastre, el
desastroso
destrucción, la
destruir
ecología, la
ecológico
estropear
evitar
gasolina (sin plomo), la
castigo, el
deberes, los = duties
derechos, los
desobedecer
empleo, el
estricto
norma, la
obedecer
obligatorio
opción, la
práctica(s), la(s) = training
regla, la = regulation
respetar
respeto, el
riguroso
universidad, la
+ See 1D, 1E
4D – Careers and Future
Plans
ambición, la
aprendiz, el
aprendizaje, el
calificación, la
calificado
capacitar(se)
certificado, el
formación profesional, la
+ See 1A, 1E, 2B, 3C, 3D, 4C 77
glotón
hablador
honrado
impaciente
insolente
llevarse bien / mal con
mal educado
mentiroso
mezquino
nervioso
obediente
orgulloso
paciente
perezoso
personalidad, la
prudente
seguro de sí mismo
sensible
serio
severo
sincero
hogar, el
medio ambiente, el
peatón, el
peatonal
planeta, el
polución, la
preocupar(se)
proteger
recurso, el
salvar
selva, la
tierra, la
tráfico, el
urbanización, la
vehículo, el
vivienda, la
+ See 1C, 1D, 1E, 2A, 2C
4C – Education Issues
academia, la
carrera, la
castigar
4E – Social Issues, Choices
and Responsibilities
aceptable
alcohol, el
alcohólico
borracho
cigarrillo, el
dañar
daño, el
desempleo, el
droga, la
drogarse
emborracharse
en forma
en paro
fumar
horroroso
humo, el
mantener(se)
parado
peligro, el
peligroso
salud, la
saludable
sano
tabaco, el
+ See 1A, 1C, 3C, 3D, 3E,
4A, 4B, 4C, 4D
LÉXICO
Лексика
A
a
¿A cuántos estamos?
a eso de la(s) __
a fines (de)
a la una
acordarse
acostarse
actitud, la
actividad, la
activo
actor, el
alegrarse de
alegre
alegría, la
alemán
alemán, el
Alemania 78
…menos cuarto
.y/menos cinco, etc
.y media
a las dos, etc.
a lo mejor
a mediados (de)
a medianoche
a mediodía
a menudo
a mitad de precio
a partir de
a pie
a principios (de)
¿A qué hora .?
a tiempo
a veces
abajo (de)
abanico, el
abierto
abogado, el
abrazo, un
abrigo, el
abril
abrir
abuelo, el
aburrido
aburrirse
acabar (de)
academia, la
acampar
accidente, el
aceite, el
aceituna, la
acento, el
aceptable
aceptar
actualidad, la
actuar
actualmente
adentro
adiós
adolescente
¿Adónde?
aduana, la
adulto
aeropuerto, el
afeitarse
aficionado, el
afirmación, la
afortunadamente
afuera
afueras, las
agenda, la
agosto
agradable
agresivo
agua (f.), el
agua mineral (con/sin gas) (f.),
el
aguantar
ahí
ahora (mismo)
ahorrar
aire, el
aire acondicionado, el
aislado
ajedrez, el
ajo, el
al / en un momento
al final (de)
albañil, el
albergue juvenil, el
alfombra, la
algo
algodón, el
algunas veces
alguno
allá
allí
almorzar
almuerzo, el
alojarse
alquilado
alquilar
alrededor (de)
alrededores, los
alto
altura, la
alumno, el
amable
amargo
amarillo
ambición, la
еlambicioso
ambiente, el
ambulancia, la
amenazar
América del Sur
amigo, el
amistoso
amueblado
ancho
anciano
Andalucía
andaluz
andando
andar
andén, el 79
acompañar
aconsejar
alcanzar
alcohol, el
alcohólico
aldea, la
animado
animal, el
añadir
año, el
Año Nuevo, el
año pasado, el
año próximo, el
año que viene, el
año siguiente, el
anoche
anteayer
antes (de)
antiguo
antipático
anuncio, el
apagar
aparador, el
aparato, el
aparcamiento, el
aparcar
aparecer
apartamento, el
apellido, el
apenas
aprender (a)
aprendiz, el
aprendizaje, el
aprobar
apropiado
aptitud, la
apto
apuntes, los
aquel
aquella
aquello
atento
atletismo, el
atrevido
atún, el
aula (f.), el
ausente
autobús, el
autocar, el
autopista, la
avaricioso
AVE, el tren de alta
velocidad español)
avenida, la
avería, la
avión, el
ayer
ayuda, la
ayudar
ayuntamiento, el
azafata, la
azúcar, el
azul
B
bacalao, el
bailar
baile, el
bajar (de)
bajo
balcón, el
baloncesto, el
banco, el
bañera, la
bello
biblioteca, la = library
bicicleta / bici, la
bien
bien educado
bienvenido
bigote, el
billar, el
billete, el = bank note
billete, el = ticket
.de ida
.de ida y vuelta
.sencillo
biología, la
bistec, el or bisté, el
blanco
bloque, el
blusa, la
boca, la
bocadillo, el
boda, la
bolera, la
bolígrafo/boli, el
bolsa, la
bolso, el
bomberos, los
bombón, el
bonito
bonobús, el
borracho
borrador, el = board rubber
borrador, el = rough copy 80
aquí
árbol, el
armario, el
arreglar
arreglarse
arriba (de)
arroz, el
arruinar
arte dramático, el
artículo, el
asado
ascensor, el
aseo, el
asiento, el
asignatura, la
asistir
aspecto, el
aspiradora, la
aspirina, la
atasco, el
atención, la
atentamente
bañador, el
bañarse
baño, el
bar, el
barato
barba, la
barco, el
barra (de pan), la
barrio, el
¡Basta!
bastante
bastar
basura, la
batería, la = drums
bebé, el
beber
bebida, la
belén, el
Bélgica
bosque,el
botas, las
bote, el
botella, la
boxeo, el
brazo, el
breve
británico
¡Buen viaje!
¡Buena suerte!
buenas noches
buenas tardes
bueno
buenos días
buscar
butaca, la
buzón, el
C
caballero(s)
caballo, el
cabeza, la
cabina de teléfono, la
cada
cada (diez) minutos
caer(se)
café, el = coffee
café, el = coffee shop
cafetería, la
caja, la = box
caja, la = till
cajero, el
carácter, el
caramelo, el
caravana, la
cariñoso
Carnaval, el
carne, la
carnicería, la
caro
carpeta, la
carpintero, el
carrera, la
carretera, la
carta, la = letter
carta, la = menu
cerrado
cerrar
certificado, el
cerveza, la
césped, el
chalet/chalé, el
champiñones, los
champú, el
chandal, el
charlar
cheque de viaje, el
cheque, el
chicle, el
chico, el 81
cajero automático, el
calamares, los
calcetines, los
calefacción, la
caliente
calificación, la
calificado
callado
callar(se)
calle, la
calor, el
caluroso
calvo
cama, la
camarero, el
cambiar
camisa, la
cambio, el
caminar
camiseta, la
campaña, la
campeón, el
campeonato, el
camping, el
campo de deportes, el
campo, el
cancha/pista de (tenis), la
canción, la
canguro, de __
cansado
cantante, el
cantar
cantidad, la
cantina, la
capacitar(se)
capaz
cartas, las = playing cards
cartelera, la
cartero, el
cartón, el
casa, la
casa adosada, la
casado
casi
casilla(s) correcta(s), la/las
casete, el = cassette player
casete, la = cassette
castaño
castañuelas, las
castellano
castigar
castigo, el
castillo, el
catalán
Cataluña
catarro, el
catedral, la
causa, la
causar
cebolla, la
celebrarse
celoso
cena, la
cenar
centímetro, el
céntimo, el
céntrico
centro comercial, el
centro, el
centro, en el __ (de)
cepillo (de dientes), el
cerámica, la
chimenea, la
chocolate, el
chorizo, el
chuleta, la
churros, los
ciclismo, el
cielo, el
(cien) kilómetros por hora
ciencia-ficción, la
ciencias, las
cierto
cigarrillo, el
cine, el
cinta, la
cinturón, el
cinturón de seguridad, el
circulación, la
ciudad, la
claro
clase, la
clásico
cliente, el
clima, el
climatizado
clínica, la
club de jóvenes, el
club, el
cobarde
cobaya, la
coca-cola, la
coche, el
cocina (de gas), la = cooker
cocina eléctrica, la
cocina, la = food technology
cocina, la = kitchen
cocinar 82
capital, la
cara, la
cerca (de)
cercano
cereales, los
cerillas, las
cocinero, el
coger
col, la
colección, la
colegio, el
colgar
coliflor, la
color, el
comedia, la
comedor, el
comenzar
comer
comerciante, el
comercio, el = business studies
comida, la = food
comida, la = lunch
comisaría, la
como
¿Cómo?
¿Cómo está(s)?
¿Cómo te (se) llama(s)?
cómoda, la
cómodo
compañero, el
compañía, la
comparar
compartir
completar
completo
comportamiento, el
comportarse
comprar
compras, las
comprensivo
comprimido, el
con permiso
contestación, la
contestar
continuar
contra
controlar
conversación, la
conversar
copa, la = cup, trophy
copa, la = wine glass
corbata, la
correcto
corregir
correo, el
correo electrónico, el
Correos
correr
correspondencia, la
corresponder
corrida de toros, la
cortés
cortina, la
corto
cosa, la
costa, la
Costa Brava, la
Costa del Sol, la
Costa Verde, la
costar
costumbre, la
creativo
creer
crema, la
cuarto de hora, un
cuarto, un = quarter
cuchara, la
cuchillo, el
cuello, el
cuenta, la
cuero, el
cuerpo, el
¡Cuidado!
cuidadoso
cuidar
cumpleaños, el
cumplir
curso, el
D
dañar
daño, el
dar
dar igual
darse prisa
de
de acción
de acuerdo
de aventura
¿De dónde?
¿De dónde eres/es?
de la mañana
de la noche
de la tarde
de nada
de nuevo
de parte de .83
concierto, el
concurrido
concurso, el
conducir
conducta, la
conductor, el = driver
conductor, el = motorist
conejo, el
confianza, la
confitería, la
congelador, el
conocer
conseguir
consejo, el
consigna, la
consulta, la
consultorio, el
contable, el
contaminación, la
contaminar
contar
contento
cristal, el
cruce, el
cruel
Cruz Roja, la
cruzar
cuaderno, el
cuadrado, (el)
cuadro, el
¿Cuál(es)?
cualidad, la
cualquier(a)
cuando
¿Cuándo?
¿Cuánto(s)?
¿Cuánto cuesta(n)?
¿Cuánto es?
¿Cuánto tiempo hace que .?
¿Cuánto vale(n)?
¿Cuántos años tiene(s)/
cumple(s)?
cuarto = fourth
cuarto de baño, el
¿De qué color?
¿De quién?
de repente
de terror
de vez en cuando
debajo (de)
deber = must
deber = to owe
deberes, los = duties
deberes, los = homework
débil
decepcionado
decidir
décimo
decir
dedo, el
defecto,
el
dejar
dejar de
delante (de)
deletrear
delgado
delicioso
demasiado
dentista, el
dentro (de)
dentro de (diez) minutos
dependiente, el
deporte, el
Día de Reyes, el
día festivo, el
día, el
día siguiente, al
diálogo, el
dibujar
dibujo, el = art
dibujo, el = drawing
dibujos animados, los
diccionario, el
diciembre
diente, el
diferencia, la
diferente (de)
durable
durante
durar
duro
E
ecología, la
ecológico
económico
edad, la
edificio, el
educación física, la
egoísta
ejemplo, el
ejemplo, por __84
deportista
deprisa
derecha, a la __
derecho, todo __
derechos, los
desafortunado
desagradable
desaparecer
desastre, el
desastroso
desayunar
desayuno, el
descansar
descolgar
describir
descripción, la
descuento, el
desde
desde hace
desear
desempleo, el
desobedecer
desobediente
desodorante, el
despacho de billetes, el
despacho, el
despacio
despedirse
despertador, el
despertarse
después (de)
destino, el
destrucción, la
destruir
desván, el
desventaja, la
difícil
¡Diga!
¡Dígame!
dinero, el
dirección, la = address
dirección, la = direction
directo
director, el
dirigir(se)
disco (compacto), el
discoteca, la
disculpa, la
disculparse
diseñar
distinto (de)
divertido
divertirse
divorciado
DNI (National Identity Card)
doblar
doble
docena, una
documental, el
documento, el
doler
dolor, el
domicilio, el
domingo, el
donde
¿Dónde?
dormir(se)
dormitorio, el
dos veces, etc.
droga, la
drogarse
droguería, la
ejercicio, el
ejército, el
electricista, el
elegante
emborracharse
emocionante
empezar
empleado, el
empleo, el
empresa, la
empujar
en
en (una) hora
en autobús
en autocar
en avión
en coche
en ese momento
en forma
en metro
en paro
en punto
en seguida
en tren
en voz alta
en voz baja
en/por todas partes
encantado
encantar
encargado
encender
encima (de)
encontrar(se)
encuesta, la
enérgico
enero 85
detalle, el
detener(se)
detestar
detrás (de)
ducha, la
ducharse
dueño, el
dulce
enfadado
enfadarse
enfermedad, la
enfermero, el
enfermo
enfrente (de)
¡Enhorabuena!
ensalada, la
enseñanza, la
enseñar = to show/teach
entender
entonces
entrada, la = entrance
entrada la = ticket
entrar
entre
entremeses, los
entrevista, la
enviar
época, en la ___ de
equipaje, el
equipo de música, el
equipo, el = equipment
equipo, el = team
equis, la
equitación, la
equivocarse
esa
Es el (primero) de __
es la una
escalera, la
escocés
Escocia
estación de autobuses, la
estación de ferrocarril, la
estación de servicio, la
estación de tren, la
estación, la
estado civil, el
estadio, el
Estados Unidos, los/ EEUU
Estamos a (dos) de __
estanco, el
estante, el
estantería, la
estar
estar (situado)
estar a (X) (kiló)metros de
estar a (X) minutos de
estar a favor (de)
estar bien/fatal/regular
estar bien/mal
estar bueno/malo
estar comunicando
estar de acuerdo
estar de vacaciones
estar en contra (de)
estar equivocado
estar nublado/despejado
estatura, la
este
este año/mes
Este, el
estéreo personal, el
estimado
éxito, el
experiencia, la
explicar
expreso, el
exterior, el
extranjero, el
extraordinario
extrovertido
F
fábrica, la
fácil
faenas, las
falda, la
falso
faltar
familia, la
famoso
fantástico
farmacia, la
fatal
favorito
fax, el
febrero
fecha, la
felicidad, la
¡Felicidades!
feliz
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz Navidad!
femenino
fenomenal
feo86
escoger
escribir
escritorio, el
escuchar
escuela, la
ese
eso
espalda, la
España
español
español, el
esparadrapo, el
especial
especialidad, la
espectáculo, el
espejo, el
esperar
esposo, el
esquí, el
esquiar
esquina, la
esta
esto
estómago, el
estrecho
estrella, la
estricto
estropear
estuche, el
estudiante, el
estudiar
estudios, los
estupendo
estúpido
ética, la
euro, el
Europa
europeo
evitar
exactamente
examen, el
excelente
excursión, la
ferry, el
ficha, la
fiebre, la
fiesta, la = festival
fiesta, la = party
filete, el
finca, la
fin de semana, el
final, el
finalmente
firmar
física, la
flamenco, el
flan, el
flauta, la
flojo
flor, la
folleto, el
fondo, el
footing, el
formación profesional, la
formal
formulario, el
foto(grafía), la
fracasar
francés
francés, el
Francia
frase, la
fregadero, el
fregar
freír
genial
gente, la
geografía, la
gimnasia, la
gimnasio, el
glotón
gol, el
goloso
goma, la
gordo
gracias
gracioso
grado, el
gramos
hacer un aprendizaje
hacer una pregunta
hacerse
hacia
hallarse
hambre, el
hamburguesa, la
hamburguesería, la
hasta
hasta luego
hasta mañana
hay
hay que
helado, el87
fresa, la
fresco
frigorífico, el
frío, el
fruta, la
frutería, la
fuente, la
fuera (de)
fuerte
(no) fumador
fumar
función, la
funcionar
fútbol, el
futuro, el
G
gafas, las
gafas de sol, las
galería (de arte), la
Gales
galés
Galicia
gallego
gambas, las
ganar = to earn
ganar = to win
garaje, el
garganta, la
gasolina (sin plomo), la
gasolinera, la
gastar
gastar = to spend
gato, el
gazpacho, el
gemelo, el
generalmente
Gran Bretaña
grande
grandes almacenes, los
granja, la
granjero, el
gratis
gratuito
Grecia
gripe, la
gris
gritar
grueso
grupo, el
guantes, los
guapo
guardar
guía (telefónica), la
guía (turística), la = guidebook
guía, el = guide
guisantes, los
guitarra, la
gustar
H
haber tormenta/hielo/niebla
habitación, la
habitación doble, la
habitación individual, la
habitante, el
hablador
hablar
hace = ago
hacer
hacer buen/mal tiempo
hacer calor/frío
hacer falta
hacer prácticas
herida, la
herido
hermanastro, el
hermano, el
hervir
hierba, la
hierro, el
hijo (único), el
historia, la
histórico
hogar, el
hola
hombre, el
hombre de negocios, el
honrado
hora, la
horario, el
horrible
horroroso
hospital, el
hotel, el
hoy
huevo, el
humo, el
I
ideal
identidad, la
idioma, el
iglesia, la
igual
ilusionado
imaginar
impaciente
impermeable, el
importante
imposible88
generoso hacer sol/viento impresora, la
incendio, el
incluir
inconveniente, el
independiente
indicar
industria, la
industrial
información, la
informarse
informática, la
ingeniero, el
Inglaterra
inglés
inglés, el
injusto
inmediatamente
insignia, la
insolación, la
insolente
instalaciones, las
instituto, el
instrumento, el
inteligente
intercambio, el
interesante
interesar(se)
interior, el
internet, la
introducir
introvertido
inútil
invierno, el
invitar
inyección, la
ir (a/en )
jardín, el
jardinero, el
jefe, el
jersey, el
joven = young
joven, el = young person
jubilado
judías verdes, las
juego, el
Juegos Olímpicos, los
jueves, el
jugador, el
jugar
juguete, el
julio
junio
justificar
justo
juventud, la
K
kilo, el
kilómetro, el
L
laboral
laboratorio, el
lado, al __ (de)
lago, el
lámpara, la
lana, la
lápices de colores, los
lápiz, el
largo
lata, una
latinoamericano
lavabo, el
lejos (de)
lengua, la
lentamente
lentes de contacto, las
lento
letra, la
levantar la mano
levantarse
libra (esterlina), la
libre = available
libre = free
librería, la, = bookcase
librería, la = bookshop
libro, el
limón, el
limonada, la
limpiar
limpiarse los dientes
limpio
línea, la
liso
lista, la
literatura, la
litro, el
llamada, la
llamar (por teléfono)
llamarse
llave, la
llegada, la
llegar (a/de)
lleno
llevar
llevar (+ time) + gerund
llevarse bien/mal con
llorar 89
ir a + infinitive
ir a buscar
ir con __
Irlanda
irlandés
irse
Italia
italiano
izquierda, a la __ (de)
J
jabón, el
jamás
jamón (de york), el
jamón serrano, el
jarabe, el
lavadora, la
lavandería, la
lavaplatos, el
lavar
lavar los platos
lavarse
lección, la
leche, la
lechuga, la
lectura, la
leer
legumbres, las
lejano
llover
lluvia, la
loco
loncha, una
Londres
lotería, la
luego
lugar, el
lunes pasado, el etc.
lunes, el
luz, la
M
madera, la
madrastra, la
madre, la
mal
mal educado
maleta, la
malo
mamá, la
mañana = tomorrow
mañana, la = morning
mandar
mano, la
manta, la
mantel, el
mantener(se)
mantequilla, la
manzana, la
mapa, el
máquina, la
máquina de fotos, la
mar, el
marca, la
marcar = to dial
marcar = to score
mejor
mejorar(se)
melocotón, el
melón, el
mencionar
menor
menos
mensaje, el
mentir
mentira, la
mentiroso
menú del día, el
menú, el
mercado, el
merendar
merienda, la
merluza, la
mermelada, la
mes, el
mesa, la
mucho tiempo
mudarse (de casa)
muebles, los
muela, la
muerto
mujer, la
mundo, el
muñeca, la
museo, el
música, la
muy
N
nacer
nacimiento, el
nacionalidad, la
nada
nada más
nadar
nadie
naranja 90
marcharse
mareado
mareo, el
marido, el
mariscos, los
marrón
martes, el
marzo
más
masculino
matemáticas, las
matrimonio, el
máximo, el
mayo
mayor
mayoría, la
me parece
mecánico, el
medalla, la
media pensión
mediano
medianoche
medias, las
medicamento, el
medicina, la
médico, el
medida, la
medio
medio ambiente, el
mediodía
medir
Mediterráneo, el
mejicano
Méjico
metro, el = metre
metro, el = underground
mexicano
México
mezquino
miembro, el
mientras (que)
mientras tanto
miércoles, el
militar, el
mínimo, el
minuto, el
mirar
mismo
mitad, la
mochila, la
moderno
molestar(se)
moneda, la
monedero, el
monitor, el
monopatín, el
montaña, la
montar a caballo
monumento, el
moqueta, la
morado
moreno
morir
moto, la
muchacho, el
muchas veces
mucho
mucho gusto
naranja, la
naranjada, la
nariz, la
nata, la
natación, la
Navidad, la
necesario
necesitar
negativo
negro
nervioso
nevar
nevera, la
ni . ni
niebla, la
nieto, el
nieve, la
ninguno
niño, el
no
noche, la
Nochebuena, la
Nochevieja, la
nombre, el
norma, la
normal
normalmente
Norte, el
norteamericano
nota, la
noticias, las
novela, la otoño, el parte, la91
noveno
noviembre
novio, el
nube, la
nuevo
número, el
nunca
O
o . o
o/u
obedecer
obediente
obligatorio
obrero, el
obtener
ocho días
ocio, el
octavo
octubre
ocupado
ocurrir
odiar
Oeste, el
oferta, la
oficina, la
oficina de cambio, la
oficina de turismo, la
¡Oiga!
oídos, los
oír
¡Ojo!
ojo, el
¡Olé!
oler
olor, el
olvidar
otra vez
otro
P
paciente
padrastro, el
padre, el
paella, la
paga, la = pocket money
paga, la = wages
pagar
pagar bien/mal
página, la
país, el
paisaje, el
pájaro, el
palabra, la
palacio, el
pálido
pan, el
panadería, la
pantalla, la
pantalón, el
pantalón corto, el
panty, el
papá, el
papel, el
papel higiénico, el
papelera, la
paquete, el
par, el
para
parada, la
parado
parador, el
paraguas, el
parar
participar
partido, el
pasado mañana
pasado, el
pasajero, el
pasaporte, el
pasar (+ time)
pasar (por) = to go past, through
pasar = to happen
pasar la aspiradora
pasar (la) lista
pasarlo bien
pasatiempo, el
pasear
paseo, dar un __
pasillo, el
paso subterráneo, el
pasta de dientes, la
pastel, el
pastelería, la
pastilla, la
patata, la
patatas fritas, las
patinaje, el
patinar
patines, los
patio, el
peatón, el
peatonal
pecas, las
pedazo, el
pedir
pedir permiso
pedir prestado
peinarse
peine, el 92
opción, la
opinar
opinión, la
optar
optativo
optimista
ordenador, el
oreja, la
organizar
orgulloso
orientación profesional, la
oro, el
oscuro
parar(se)
parecer
parecerse (a)
parecido
pared, la
pareja, la
parientes, los
parking, el
parque, el
parque de atracciones, el
parque infantil, el
parque temático, el
parque zoológico, el
película, la
peligro, el
peligroso
pelirrojo
pelo, el
pelota, la
peluquería, la
peluquero, el
pendientes,los
pensar
pensión completa
pensión, la = boarding house
peor
pequeño
pera, la
perder
perdón
perdonar
perezoso
perfecto
periódico, el
periodista, el
periquito, el
permitir
pero
perrito caliente, el
perro, el
persona, la
personalidad, la
pertenecer
pesar
pesca, la
pescadería, la
pescado, el
pescar
peseta, la
plomo, el
pobre
pocas veces
poco
poco, un
poder
policía, el
policía, la
policíaco
polideportivo, el
pollo, el
poner
ponerse
ponerse a
popular
por
por año, _ día, _ noche, etc.
por allí
por aquí
¿Por dónde?
primavera, la
primera (clase)
primero
primeros auxilios, los
primo, el
principio, al
probar
probarse
problema, el
procedente de
profesor, el
profundo
programa, el
programador, el
prohibido
prohibir
pronóstico, el
pronto
pronunciar
propina, la93
pesimista
peso, el
pez, el
piano, el
picadura, la
picante
pie, el
piel, la
pierna, la
pimienta, la
pimiento, el
piña, la
ping-pong, el
pintado
Pirineos, los
piscina, la
piso, el = flat
piso, el = floor
pista de hielo, la
pizarra, la
planchar
planeta, el
plano, el
planta baja, la
plástico, el
plata, la
plátano, el
platillo, el
plato combinado, el
plato, el = dish
plato, el = plate
playa, la
plaza, la
plaza de toros, la
por eso
por favor
por fin
por la(s) mañana(s)
por la(s) noche(s)
por la(s) tarde(s)
por lo general
por todas partes
¿Por qué?
porque
Portugal
portugués
posibilidad, la
posible
positivo
postal, la
póster, el
postre, el
práctica(s), la(s) = training
practicar
práctico
precio, el
precioso
preferir
prefijo, el
pregunta, (la)
preguntar
premio, el
preocupar(se)
preparar
presentación (oral), la
presentar
presente
prestar
propio
proteger
próximo
prudente
prueba, la
publicidad, la
público (adj.)
pueblo, el
puente, el
puerta, la
puerto, el
pues
Q
¿Qué?
¡Qué + adjective!
¡Que aproveche!
¡Qué asco!
¡Qué bien!
¿Qué día es hoy?
¿Qué fecha es (hoy)?
¿Qué hay?
¿Qué hora es?
¡Qué horror!
¡Qué lástima!
¡Que lo pase(s) bien!
¡Qué pena!
¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¡Qué va!
quedar
quedarse (+ time)
quehaceres, los
queja, la
relleno, el = stuffing
reli
gión, la
salchicha, la
salchichón, el94
quejarse
quemadura, la
querer
querer decir
querido
queso, el
¿Quién?
química, la
quince días
quinto
quiosco, el
quisiera
quitar el polvo
quitarse
quizá(s)
R
ración, la
radiador, el
radio, la
rápidamente
rápido
rápido, el
raramente
raro
rato, el
ratón, el
ratos libres, los
razón, la
reacción, la
rebajas, las
recado, el
recepción, la
recepcionista, el
recibo, el
recoger
recomendar
reloj, el
Renfe/RENFE
repartir
repasar
repetir
reserva, la
reservar
resfriado, el
residencial
respetar
respeto, el
responder
responsable
respuesta, la
restaurante, el
resumen, el
retraso, el
revisor, el
revista, la
rico = tasty
rico = wealthy
riguroso
río, el
rizado
rojo
romántico
romperse
ropa, la
rosa
rosado
roto
rotulador, el
rubio
rueda, la
ruido, el
ruidoso
salida, la = departure
salida, la = exit
salir (a/de)
salón, el
salón de actos, el
salsa, la
¡Salud!
salud, la
saludable
saludos
salvar
sandalias, las
sangría, la
sano
santo,el
sardina, la
se(p)tiembre
secador de pelo, el
sección, la
secretario, el
sed, la
seda, la
seguir
segunda (clase)
segundo
seguro de sí mismo
sello, el
selva, la
semáforo, el
semana pasada, la etc.
Semana Santa, la
semana, la
señal, la
señas, las
sencillo
señor 95
recordar
recreo, el
recto, todo __
recuerdo, el
recurso, el
redondo
reembolso, el
regalo, el
región, la
regla, la = regulation
regla, la = ruler
regular
reír(se)
rellenar
S
sábado, el
saber
sabor, el
sacapuntas, el
sacar
sacar buenas/malas notas
sacar fotos
saco de dormir, el
sal, la
sala de espera, la
sala de estar, la
sala de fiestas, la
salado
señora
señorita
sensible
sentarse
sentido del humor, el
sentir (se)
separado
séptimo
ser
ser (+ adjective)
ser bueno en
ser de (+ person)
ser de (+ place)
ser de (+ material)
ser fuerte en .
serie, la
serio
servicio, el
servicios, los
servilleta, la
servir
sesión, la
severo
sexo, el
sexto
si

siempre
siento, lo __ (mucho)
sierra, la
significar
siguiente
silencio, el
silencioso
silla, la
sillón, el
sudamericano
sueldo, el
suelo, el
sueño, el
suerte, la
suficiente
sugerir
supermercado, el
suplemento, el
Sur, el
suramericano
surtido
suspender
susto, el
T
tabaco, el
tabla, la
Talgo, el (train)
talla, la
taller, el
temperatura, la
templado
temprano
tenedor, el
tener
tener __ años
tener calor
tener éxito
tener frío
tener ganas de
tener hambre
tener lugar
tener miedo
tener prisa
tener razón
tener sed
tener sueño
tenis, el
TER, el (train)
tercero 96
simpático
sin
sin embargo
sincero
sino
sitio, el
sitio, el = place, space, room
sobre
sobresaliente
sobrino, el
socio, el
socorrista, el
¡Socorro!
sofá, el
sol, el
solamente
soldado, el
solicitar trabajo
solo
sólo
soltero
sombra, la
sombrero, el
sonar
sonido, el
sonreír(se)
sopa, la
sorprender
sorpresa, la
sótano, el
suave
subir
subrayar
sucio
tamaño, el
también
tampoco
tan
tanto
tapas, las
taquilla, la = box office
taquilla, la = ticket office
tarde = late
tarde, la = afternoon/evening
tareas, las
tarjeta, la
tarjeta de crédito, la
tarro, un
tarta, la
taxi, el
taza, la
té, el
teatro, el
tebeo, el
techo, el
teclado, el
técnico
técnico, el
tecnología, la
tejado, el
tela, la
telefonear
teléfono (móvil), el
telenovela, la
televisión, la
terminar
terraza, la
terrible
texto, el
tibio
tiempo libre, el
tiempo, el = time
tiempo, el = weather
tienda, la = shop
tienda, la = tent
tienda de comestibles, la
tierra, la
tijeras, las
tímido
tío, el
típico
tipo, el
tirar
tirita, la
tiza, la
toalla, la
tocador, el
tocar = to play (an instrument)
tocar = to touch
tocarle a uno
todas las semanas
todavía
todo
todo el mundo
todo el tiempo
todos los días / meses, etc.
tolerante
tomar
tomar el sol
tomar un año libre
tomate, el
uno
urbanización, la
videojuego, el
vidrio, el97
tonto
torcer
torero, el
torneo, el
toro, el
torpe
tortilla, la
tortuga, la
tostada, la
trabajador
trabajador, el
trabajar = to act
trabajar = to work
trabajo, el
trabajos manuales, los
tradición, la
tradicional
traer
tráfico, el
Tráigame .
traje de baño, el
traje, el
tranquilo
transbordo, el
transporte (público), el
tranvía, el
tratar de
travieso
tren, el
triste
trozo, el

turismo, el
turista, el
turístico
tutor, el
urgencias, las
usar
usted(es)
útil
utilizar
uvas, las
V
vacaciones, las
vacío
vainilla, la
¡Vale!
valer la pena
valiente
valle, el
vaqueros, los
varios
vaso, el
vecino, el
vegetariano
vehículo, el
vela, la
vender
venir
ventaja, la
ventana, la
ver
verano, el
verdad, la
verdadero
verde
verduras, las
vestido, el
vestirse
veterinario, el
vez, la
vía, la
viejo
viento, el
Viernes Santo, el
viernes, el
vinagre, el
vino (blanco/rosado/tinto), el
violeta
visita, la
visitar
vista, la = sight
vista, la = view
viudo
vivienda, la
vivir
vivo
vocabulario, el
volver (a / de)
volverse
vosotros
voz, la
vuelo, el
vuelta, dar una ___
W
windsurf, el
Y
y/e
ya
yogur, el
Z
zanahoria, la
zapatería, la
zapatillas de deporte, las
zapatos, los
zona, la
zoo, el
zumo (de fruta), el98
U
último
una vez más
único
uniforme, el
universidad, la
viajar
viaje, el
viajero, el
vida, la
vídeo, el
videoclub, el
GRAMÁTIСA
Граматика
Морфологія.
Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.
Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.
Прикметник. Вживання прикметників, їх узгодженість з іменниками у роді та числі. Ступені порівняння прикметників.
Особливі форми прикметників.
Займенник. Види займенників у різних функціях. Вживання займенників, рід і число, їх узгодженість з іменниками.
Дієслово. Дієслівні часи Modo Indicativo (Presente, Pretérito perfecto, Pretérito imperfecto, Pretérito indefinido, Pretérito
pluscuamperfecto, Futuro simple), Modo Subjuntivo (Presente, Pretérito perfecto (рецептивний рівень), Pretérito imperfecto, Pretérito
pluscuamperfecto (рецептивний рівень). Condicional. Imperativo. Неправильні та зворотні дієслова. Інфінітивні конструкції. Герундій.
Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників.
Сполучники. Вживання сполучників.
Синтаксис.
 Структура різних типів речень.
 Прості речення.
 Безособові речення.
 Складносурядні речення.
 Складнопідрядні речення.
 Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
 Пряма і непряма мова.
Словотворення. Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів
прикметників і дієслів; зменшувальних і збільшувальних суфіксів окремих слів.
Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь