Завдання, відповіді районного етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (2021/2022 н.р.)

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ  етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

Переглянути завдання Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика онлайн

Завантажити завдання, відповіді конкурсу ім. П. Яцика у форматі word (.docx) ви можете у кінці сторінки

 3 клас

 

 1. Запишіть речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Придумайте та допишіть кінцівку тексту (з двох-трьох речень). Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

 

Куди та чому він зникав? Літо збігло швидко й непомітно. Одного ранку побачили листочки на собі нові кольори Але листочки на деревах це помітили тільки тоді, коли почали втрачати свій зелений колір.         . Дякуючи їм, вони стали ще привабливішими, яскравішими.

12 балів

 1. Доповніть речення порівняннями. Запишіть речення і підкресліть їх граматичну основу.

Голос дівчини бринів, як …

Сонце ніжно голубило землю, як …

Роси падають на квіти і блищать, як …   

3  бали

 1. 3. Запишіть слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені букви.

 

Б.нзин, сп.на, ап.льсин, в.рблюд, ро.писати, во.зал, д.ректор, кр.жинка, ас.альт, фу.бол.

                                                                                                                     5 балів

 1. Запишіть слова у формі звертання. З одним із них складіть спонукальне речення.

Земля, друг, сестра, родина.

5 балів

Усього – 25 балів

4 клас

 1. За поданим початком напишіть твір «Осіння мелодія».

Золота осінь. Я гуляю міським парком і виразно чую музику. Озираюся – поблизу нікого немає…

12 балів

 1. Запишіть слова, позначаючи всі можливі місця переносу.

Підйом, ходжу, олівець, близький, кільце.

 

5 балів

 1. За допомогою префіксів, суфіксів утворіть по два нові слова від поданих .

Берег-…;  колосся-…; віра-…; рік-…; ліс_…

 

15 балів

 1. Спишіть речення, уставляючи пропущені літери. Підкресліть підмет та присудок.

Ш..рокі бе..краї простори. Ле..ке  повітря  напоєне сонячними променями. Воно ніби хв..люється, перел..вається  ясною блакит..ю.

 

 

3 бали

Усього – 25 балів

 

5 клас

І. Напишіть твір-опис на тему ,,Казка осіннього лісу’’.

(12 балів)

ІІ. Подані слова запишіть у такій послідовності: іменники, прикметники, числівники, дієслова, прислівники.

   Побудувати, читанка, мудрий, учора, будівля, сто, внизу, височіти, сьомий, видатний.

                                                                                      (5 балів)

ІІІ. У поданих реченнях визначте недоречно вжиті слова. Замініть їх іншими словами, що найбільше підходять за змістом.

                 Усім було весело під час візиту до лісу.

                 Батько щоранку крокує на роботу.

                Поснідавши, я дивлюся телебачення            

                                                                                           (3 бали)

ІV. Складіть словосполучення  із запропонованими словами, підтверджуючи, що вони  омоніми.

Дорога, мило, пара, бал, захід.

  (5 балів)

                                                                                    Усього – 25 балів

 

6 клас

І. Доведіть або спростуйте таку думку: ,,З давніх-давен народ над усе цінував хліб, сіль і честь’’.

(12 балів)

ІІ. Поставте наголос у словах.

  Чотирнадцять, олень, подружка, разом, посередині, завдання, читання, виразний, випадок, босоніж.

                                                                                                 (5 балів)

ІІІ. Запишіть слова іншомовного походження, що відповідають поданим значенням. Із трьома словами (за власним вибором) складіть і запишіть речення.

 1. Розповідь по життєвий шлях людини.
 2. Особа, яка завдяки своїм особистостям має вплив на людей.
 3. Мистецтво виразного читання.
 4. Вимова, манера вимовляти слова.
 5. Віконниці, штори або пластини для регулювання освітлення приміщення.

                                                                                                  (5 балів)

ІV. Відредагуйте іменникові форми.

 Повернувся з Петербургу, домашній адрес, поштовий ящик, памятник Івана Франка, по селам і містам, більша половина.

                                                                                                   (3 бали)

                                                                                                                                                                                               Усього – 25 балів

7 клас

І. Прочитайте наведений текст.

  Відомо, що яскравою, помітною і доволі вагомою є зовнішня краса людини – становище її в природі та суспільстві. Проте зовнішня краса нічого не варта, якщо не спирається на внутрішні якості людини, які являють цінність самі собою, незалежно від зовнішнього становища. У чому ж полягає внутрішня краса людини?

Викладіть ваш погляд на цю проблему.                       

  (12 балів)

ІІ. Від поданих іменників утворіть прикметники.

  Парубок, таджик, Мекка, Лейпциг, люд, Нью-Йорк, товариш, ткач, Париж, Калуш.

                                                                                                   (5 балів)

ІІІ. Замініть подані фразеологізми синонімічними дієсловами в неозначеній формі. Складіть із фразеологізмами речення.

 1. Повісити голову
 2. Топтати ряст
 3. Зводити руки вгору
 4. Пропікати душу
 5. Перебирати у памяті

                                                                                                   (5 балів)

ІV. Від поданих дієслів доконаного виду утворіть дієслова недоконаного виду за допомогою відповідних суфіксів: видужати, підбити, застерегти, відкотити.

( 3 бали)

                                                                                                  Усього – 25 балів

 

 8 клас

І.   Підтвердіть або спростуйте таку думку: ,,Почуття вдячності людям – ознака твоєї гідності’’.                                 

 (12 балів)

ІІ. Запишіть складні слова разом, окремо або через дефіс. З підкресленим словом складіть і запишіть речення, ускладнивши його поширеним звертанням.

Воєнно/стратегічний, з/боку/на/бік, по/нашому, зеленаво/жовтий, казна/на/чому, все/таки, авіа/квиток, рік/у/рік, івано/франківець, чітко/виражений.

(6 балів)

ІІІ. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Укажіть, яким членом речення виступає інфінітив.

Забути мову – душу зрадити. Сім’я вечеря коло хати. Париж навчив мене думати. Зайшов до вас вибачитися. Лунає команда рушати.                                                                                     

                                                                                                    (5 балів)

ІV. Поясніть подані фразеологізми. Підберіть до них фразеологізми-антоніми.

      Хоч кіл на голові теши               Хоч з лиця воду пий    

                                                                                                   (2 бали)

Усього –25 балів

 

9 клас

І. Підтвердіть або спростуйте тезу: ,,Немає багатства над тілесне здоровя і немає щастя над сердечну радість’’.

                                                                                                  (12 балів)

ІІ. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.                                                                                                 

Барвінок, малюнок, мільйон, електровоз,  Кривий Ріг, вітер, завод, поїзд, майдан, млин, гвинт, Харків, камінь (матеріал), камінь(предмет), ромб.

                                                                                                   (5 балів)

ІІІ. Перепишіть речення, поставте, де потрібно, розділові знаки.  Підкресліть граматичні основи.                                                                          

 1. Із гордістю сина кажу я про те що Україна мені мати.
 2. Повечеряли а коли наговорилися  то полягали ловити сни.
 3. Навіть якщо не переконаємо Максима все одно підемо в похід.
 4. Жити треба так ніби тебе завжди бачать люди  і твоє серце прозоре.

(4 бали)

ІV. Знайдіть і виправте помилки у слововживанні

Ухвала за клопотанням –

Знайомство за листуванням –

Оформити довіреність –

Подача документу –

Його розпис завірено –

Виписати справку –

                                                                                                          (6 балів)                                                                                                 

 1. V. Допишіть речення, уживаючи відповідні фразеологізми.

Ти мусиш мовчати, а інші можуть…

Щоб не бути винним, треба…

Справжні друзі повинні…

(3 бали)

Усього – 30 балів

 

10 клас

І. Складіть і запишіть твір-роздум ,,Собори душ ваших бережіть, друзі… Собори душ!’’ ( Олесь Гончар). Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя).

                                                                                                   (12 балів)

ІІ.  За яких умов відбувається чергування приголосних в особових формах дієслова. Наведіть приклади.

                                                                                                     (7 балів)

ІІІ. Перепишіть. Числа і скорочення запишіть повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до Сонця змінюється від 147,1 млн. кілометрів на початку січня до 152, 1 млн. кілометрів на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі – 23 годинам 56 хвилинам 5 секундам.

                                                                                                    (5 балів)

ІV.  Доповніть фразеологізми. Чи потрібно виділяти комами зворот? Чому?

Почервонів як…               Память як…

Довга як…                       Писати як…

Чистий як…                   Шкідливий як…

                                                                                                    (6 балів)                                                                      

                                                                                    Усього – 30 балів     

 

11 клас

І. Прочитайте наведений текст.

   Герой одного відомого кінофільму в 60-х роках минулого століття безапеляційно стверджував, що скоро телебачення замінить усе: книжку, театр, газети… Минуло півстоліття. Нині в нашому суспільстві стрімко розвиваються інформаційні технології, зокрема мережа Інтернет. Світ глобалізується. Чи замінить мережа Інтернет телебачення, книжку, театр?

    Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя.                                                                     (12 балів)

 ІІ. Визначте в реченнях граматичні центри. Сформулюйте правила до наведених прикладів.

Раби – це нація, котра не має Слова (О.Пахльовська). Співати – не ціпом махати (Нар. тв.). Яке це щастя – жити на цій землі! (О.Довженко). Серце не камінь (Нар. тв.). Твоя любов як сміх дитячий (Д.Іванов). Книга – мов душа розкрита, що сторінка ‑ борозна (О.Ющенко).                     (8 балів)

ІІІ. До поданих іншомовних слів доберіть синоніми – власне українські слова. Із трьома словами складіть речення.

Фортеця, рекомендація, архітектор, деградація, бібліотека, вестибюль, пейзаж,  біографія.                                                                                   (7 балів)

ІV.  Утворіть від поданих іменників прикметники.

         Острог, Бахмач, Калуга, Калуш, Мекка, мисль, якість, гагауз, солдат,    зап’ястя, Кременчук,турист.

(3 бали)

 Усього –30 балів

Скачати завдання конкурсу ІІ етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (2021/2022 н.р.) , відповіді

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Exit mobile version