Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2014р.

Скачати

Олімпіада з хімії
Олімпіада з хімії

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

7 клас

 1. Обчисліть та напишіть формулу сполуки, якщо масові частки елементів в ній становлять: метал − 28%, Сульфур − 24%, Оксиген − 48%. (15 б)
 2. За поданими схемами напишіть рівняння реакцій, укажіть суму коефіцієнтів:

а) Р + О2 = ; б) Н2 + О2 =  ; в) KMnO4 =  ; г) Al + HCl = ; ґ) NaOH + Zn(OH)2 = . (5 б)

 1. Масова частка Сульфуру в сульфіді складу Е2S3 становить − 60,76% . Обчисліть, який елемент утворює сульфід. Назвіть цей елеметн, напишіть формулу та поясніть, які відомості можна отримати про дану речовину. (10 б)
 2. Обчисліть, які частинки мають більшу масу:

а) 10 молекул водню чи 1 атом Неону;

б) 10 молекул води чи 6 молекул хлоридної кислоти? (5 б)

 1. Назвіть відомі вам джерела забруднення повітря та опишіть, яких заходів треба вжити, щоб запобігти цим явищам. (5 б)
 2. Вам видали дві речовини чорного кольору: купрум(ІІ) оксид та деревне вугілля. Поясніть, як розпізнати ці речовини. (5 б)

 

Всього: 45 б

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

8 клас

 1. Досліджуваний метал масою 8 г провзаємодіяв з надлишком хлору.

Внаслідок реакції утворився хлорид масою 22,2 г. Визначте, який метал взято для дослідження. (5 б)

 1. У одній краплині морської води міститься в середньому 50 млрд. атомів золота. Обчисліть масу золота, що міститься в 1 т морської води, якщо 30 крапель мають масу 1 г. (10 б)
 2. Допишіть праві частини реакцій та поставте коефіцієнти, перетворивши їх на рівняння.

Fe + Cl2 = ;    Fe + HCl = ;  FeCl2 + Cl2 = ; KI + Br2 = ; Cl2 + NaOH (холод.) = ;

Mg + HNO3 (розбав.) = ;  KOH + Al(OH)3 = ; Cu + HNO3  (конц.) = ; C2H2 + O2 = .

(10 б)

 1. Обчисліть, у якому масовому співвідношенні треба змішати мідний купорос та воду, щоб отримати розчин купрум(ІІ) сульфату, з масовою часткою солі 0,2? (15 б)
 2. Наведіть по 2 приклади формул та назв оксидів: оснóвних, кислотних, амфотерних. Напишіть всі можливі рівняння реакцій цих оксидів, що відбуваються з водою (де це можливо), кислотами, лугами між собою. Назвіть продукти реакцій (за кожне рівняння 1 б)
 3. За нагрівання купрум(ІІ) нітрат розкладається на купрум(ІІ) оксид та два різні гази. Обчисліть масу купрум(ІІ ) оксиду та об’єми газів, що утворилися, якщо розклали сіль масою 37,6 г. (10 б)
 4. У вас наявні сіль трьохвалентного металу та розчин лугу. Як за участю експерименту добути амфотерний гідроксид та підтвердити його амфотерний характер? Оберіть конкретні речовини та опишіть послідовність ваших дій. Напишіть рівняння реакцій, зробіть висновки. (5 б )

Всього 55 б + бали із завдання 4.

 

 

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

9 клас

 

 1. Суміш бертолетової солі та калій перманганату масою 280,5 г нагріли. Отримали газ об’ємом 44,8 л. (н.у.). Обчисліть маси кожної з речовин, що були у суміші. (10 б)
 2. Допишіть ліві частини реакцій, користуючись схемами, в яких вказані праві частини:

а) … → Fe3O4;   б)… → KCl + O2;   в) …  → Cu(NO3)2 + NO + H2O;

г) … → Fe2O3 + SO2; ґ) … → FeCl2 + FeCl3 + H2O. (7 б)

 1. Обчисліть, у скільки разів зросте швидкість хімічної реакції H2 + I2 = 2HI, за підвищення температури з 20°С до 170°С, якщо на кожні 25°С швидкість реакції зростає у 3 рази. (5 б)
 2. Допишіть формули пропущених продуктів реакцій. Обчисліть коефіцієнти у реакціях, поданих схемами, методом електронного балансу. Вкажіть окисник та відновник, процеси окиснення та відновлення:

а) FeS2 + O2  → Fe­2O3 + ? ; б)  S + HNO3 → H2SO4 + ? + H2O;

в) H2S + KMnO4 + H2SO→ S  + MnSO+ K2SO4 + ?;

г) AgNO3 → Ag + NO2 + ? . (8 б)

 1. Густина парів насиченого одноатомного спирту за метаном − 2,875. Установіть його формулу. Обчисліть масу натрію, що вступить в реакцію з цим спиртом, та об’єм водню (н.у.), що виділиться, якщо утворилася сіль масою 380,8 г. (10 б)
 2. Спалили етен об’ємом 16,8 л (н.у.). Обчисліть, який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою лугу 20% (густина 1,225 г/мл) витратиться, щоб внаслідок пропускання крізь нього утвореного карбон(IV) оксиду, утворилася середня сіль. Обчисліть масу солі. (15 б)
 3. У трьох запаяних ампулах є гази: етан, етен, етин. Запропонуйте раціональний спосіб визначення кожного з них. Напишіть рівняння реакцій. (5 б)

Всього 60 б.

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

10 клас

 

 1. Залізо масою 14 г повністю прореагувало з киснем об’ємом 3,73 л (н.у.) з утворенням оксиду. Визначте формулу оксиду, що утворився. (5 б)
 2. Напишіть молекулярні та скорочені йонні рівняння реакцій, за допомогою яких можна визначити такі йони: NH4+, Ag+, Cu2+, Al3+, S2−, SO42−, NO3 , CO32−, PO43−. (10 б)
 3. Під час реакції з водою зразок літій та кальцій гідридів масою 0,865 г, утворилися гідроксиди цих металів й водень об’ємом 1,2 л (н.у.).Обчисліть масову частку літій гідриду у складі даного зразка. (8 б)
 4. Газ масою 1,236 г за температури 20°С і тиску 1 атм займає об’єм 512 см3. Обчисліть відносну молекулярну масу газу. (6 б)
 5. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

HCl, t       Cd(OH)2 , 0°C   CO2, H2O     KI          KOH      AgNO3, осад

MnO2 →    A      →          Б     →     А    →  В     →  Г    →    Д. (12 б)

 1. Взаємодією пропан-1-олу з металічним натрієм добули водень, потрібний для відновлення міді з купрум(ІІ) оксиду масою 32 г. Обчисліть, які маси пропанолу і натрію потрібно взяти, якщо вважати, що вони повністю прореагували. (10 б).
 2. Через розчин амоніаку об’ємом 1 л з масовою часткою речовини 10% (густина 0,96 г/мл) пропустили 100 мл амоніаку (н.у.). Обчисліть масову частку амоніаку в новоутвореному розчині. (10 б).

 

 

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії

 11 клас

 1. У вас наявні кальцій карбонат, вода, вуглець. Добудьте етан-1,2-діол. Обчисліть, яку масу добутої речовини треба взяти для реакції з металічним натрієм , щоб воднем, що виділився під час реакції відновити мідь масою 16 г з купрум(ІІ) оксиду. Назвіть всі речовини. (10 б)
 2. Під час електролізу розчину натрій хлориду на аноді виділився хлор об’ємом 448 л (н.у.). Обчисліть об’єм газу, що виділився на катоді та який це газ. (7 б )
 3. Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень, обравши самостійно конкретні речовини, ввівши своє значення n і m , що позначені в загальних формулах: CnH2n + 2 → CnH2n →  CnH2n − 2  →  CnH2n → А → CnH2 n + 2O   →  Б →

CmH2m О→  (CnH2m O)2Са.  (8 б) 

 1. У результаті гідролізу жиру масою 265 г, утвореного однією карбоновою кислотою в присутності лугу, утворилася калієва сіль масою 288 г. Визначте формулу жиру. Напишіть скорочену структурну. (8 б)
 2. Суміш толуену, фенолу і феніламіну масою 10,05 г обробили надлишком бромної води. Утворився осад масою 35,725 г. За взаємодії такої ж маси суміші з металічним натрієм виділився газ об’ємом 0, 28 л (н.у.). Обчисліть масові частки речовин у вихідній суміші. (12 б)
 3. У пробірках містяться речовини: гліцерол, етаналь, етанова кислота, глюкоза. Складіть план визначення кожної з них за допомогою одного реактиву. Напишіть всі можливі рівняння реакцій. (10 б)
 4. Напишіть молекулярні та скорочені йонні рівняння реакцій, за допомогою яких можна визначити такі йони Ca2+, Ag+, Fe3+, Al3+, S2−, SO42−, Cl, OH, CO32−, SO32−, PO43−, якщо вважати, що речовини, до складу яких вони входять прореагують між собою (10 б).

Всього: 65 б

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь