Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2017-2018 н.р. (Івано-Франківська обл.)

Опубліковано завдання районної учнівської олімпіади з хімії у 2017-2018 н.р. (Івано-Франківська обл.). Усі завдання одним файлом ви можете скачати у кінці сторінки.

Завдання  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

  7 клас

Олімпіадні завдання з хімії
Олімпіадні завдання з хімії

І.Тести

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну або кілька правильних відповідей.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

 1. Вкажіть, які з наведених хімічних понять є правильними:

А молекула карбон(ІV) оксиду (CO2) складається з атома Карбону і молекули кисню;

Б молекула метану СН4 складається з атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену;

В атом води;

Г молекула хлору;

Ґ атом гідроген хлориду.

 1. Виберіть фізичні явища:

А іржавіння заліза;

Б розчинення цукру у воді;

В танення льоду;

Г горіння вугілля на повітрі;

Ґ розтирання цукру.

 1. Вкажіть сполуки, де валентність металу дорівнює двом:
  А Cu(NO3)2;

Б ZnSO4;

В К2СО3;

Г Li3РО4;

Ґ FеСl3.

 1. 4. Піктограма  позначає:

А вогненебезпечно;

Б вибухова хімічна продукція;

В окисник;

Г займисті матеріали;

Ґ горить на повітрі.

 1. Автор відомої моделі атома мав прізвище:

А Літій;

Б Берилій;

В Бор;

Г Карбон;

Ґ Аргон.

6.Визначте формулу газу, важчого за повітря:

А CH4;

Б O2;

В H2;

Г N2;

Ґ Не.

7.Укажіть відносну молекулярну масу мідного купоросу CuSO4*5H2O:

А 250;

Б 160;

В 14400;

Г 98;

Ґ 53.

 1. 8. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А F; Mn; I;

Б Li; Na; K;

В Al; Ag; S;

Г Cr; Ca; Hg;

Ґ С; N; О.

 1. 9. Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3:

А Al;

Б Ca;

В Ag;

Г Cu;

Ґ С.

 1. Першим філософський камінь одержав:

А Демокріт;

Б Арістотель;

В Ніхто;

Г Менделєєв;

Ґ Бранд.

 

Завдання 1.

Можна сказати, що гідроксиди – сполуки, які складаються з трьох елементів, два з яких Гідроген і Оксиген, причому Гідроген в них зв’язаний тільки з Оксигеном, а зв’язок О-О відсутній. Намалюйте графічні формули гідроксидів:

А. Марганцю(VII) при умові, що він містить тільки 1 атом Гідрогену і 1 атом Марганцю.

Б. Йоду(VII) при умові, що єдиний атом Йоду оточений 6-ма атомами Оксигену.

В. Алюмінію при умові, що в ньому тільки 1 атом Алюмінію і немає ні одного подвійного зв’язку.

 

Завдання 2.

Хімік проводив аналіз деякої речовини, і встановив, що вона складається тільки з Карбону і Гідрогену. За даними елементного аналізу масова частка Гідрогену становить 11,7%. Чи може ця речовина мати відносну молекулярну масу 111? Відповідь обґрунтуйте.

 

Завдання 3.

Речовина складається з Карбону – 40%, Гідрогену – 6,67% і Оксигену. Установіть істинну формулу речовини, якщо її відносна молекулярна маса — 180.

 

Завдання 4.

Маса атома елемента Х становить 7,96*10-26кг, а Карбону 1,99*10-26кг. Визначте елемент Х, знайдіть його в Періодичній системі і напишіть символ, яким він позначається.

 

Завдання 5.

Опишіть як розділити суміш, що складається з піску, пінопласту, кухонної солі і залізних ошурок.

 

Завдання 6.

У довіднику наведено такі відомості:

 • Фосфор уперше одержав 1669р. із сечі алхімік Бранд, шукаючи філософський камінь.
 • Фосфор із кісток одержав 1771р. хімік Шеєле.
 • Фосфор у природі трапляється переважно у складі солей фосфатної кислоти.
 • Білий фосфор має густину 1,82г/см3, а червоний – 2,20г/см3.
 • Білий фосфор світиться в темряві внаслідок окиснення киснем повітря.
 • Фосфор одержують відновленням оксиду Р2О5 вугіллям за високої температури.
 • Фосфор не проводить електричний струм.
 • Фосфору властиві валентності ІІІ і V.
 • Фосфор, внесений у ґрунти, підвищує їхню родючість.

10)Фосфор міститься в усіх частинах зелених рослин, ще більше його в плодах і насінні.

У яких твердженнях ідеться про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину?

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2017-2018 навчальний рік   

  8 клас

Тести (кожна правильна відповідь на тест оцінюється 1 балом)

 1. Виберіть характеристику, що відповідає протону:

а) не має маси;  б) не має заряду;   в) має заряд +1;   г) має заряд -1.

 1. Виберіть валентність та ступінь окиснення атома Карбону у молекулі СО2:

а) IV та +4;  б) IV та +2;   в) IV та +3;  г) IV та -4.

 1. Виберіть електронну будову частинки, яка утворюється при втраті трьох електронів атомом Арсену:

а) 1s22s22p63s23p63d104s24p3;   б) 1s22s22p63s23p63d104s2;   в) 1s22s22p63s23p63d104s24p6;

г) 1s22s22p63s23p63d104s24p1.

 1. Блакитне забарвлення має:

а) рідкий СО2;   б) рідкий О2;   в) рідкий Н2;   г) рідкий N2.

 1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння чадного газу у кисні:

а) 3;   б) 4;   в) 5;   г) 6.

 1. Вкажіть назву найбільш поширеного ізотопу Гідрогену:

а) Гелій;   б) Дейтерій;   в) Тритій;   г) Протій.

 1. Вкажіть відносну молекулярну масу сполуки, що утворюється при взаємодії азоту з воднем:

а) 17;   б) 30;   в) 15;   г) 16.

 1. Бінарною сполукою є:

а) калій сульфат;           б) калій хлорид;          в) калій фосфат;            г) калій карбонат.

 1. Нуклонне число вказує на:

а) число протонів;             б) суму протонів і електронів;           в) число нейтронів;                  г) суму потонів і нейтронів.

 1. Масова частка Оксигену у сульфур (VI) оксиді рівна:

а) 60%;   б) 65%;   в) 70%;   г) 75%

 

 

Завдання 1. ( 11 балів)

У посудині міститься газова суміш, що складається з вуглекислого газу, азоту, кисню, амоніаку. В цій суміші на один атом Карбону припадає три атоми Гідрогену, п’ять атомів Нітрогену та шість атомів Оксигену. Обчисліть масові частки газів у суміші.  Для згаданих  речовин запишіть графічні формули.

Завдання 2. ( 12 балів)

A, B, C, D– гази (н. у.). Густина газу B у  18,25 рази менша за густину газу A.  Газ A  безбарвний з різким запахом, добре розчинний у воді, утворюється при взаємодії газів B та C.  Газ C має різкий запах та характерне забарвлення Газ B є  перспективним екологічно-чистим пальним, його  можна добути  при  взаємодії цинку з водним розчином  газу A. Газ B горить у газі D, утворюючи речовину E. За температури, що вища 600С газ B можна добути також при  взаємодії цинку з E. Газ D – при охолодженні перетворюється на блакитну рідину. Вкажіть формули  та назви зашифрованих речовин. Запишіть рівняння усіх згаданих реакцій.

Завдання 3. (7 балів)

У природі Магній складається з трьох стабільних ізотопів 24Mg, 25Mg, 26Mg.  Число атомів 24Mg відноситься до числа атомів 25Mg і до числа атомів 26Mg як 196,5 : 25,25 : 28,25. Обчисліть відносну атомну масу природного Магнію та вкажіть масові частки ізотопів у ньому.

Завдання 4. (8 балів)

До 20%-го розчину ферум(ІІ) сульфату масою 260 грам додали 140 грам кристалогідрату цієї солі (FeSO4▪7H2O). Обчисліть масову частку ферум(ІІ) сульфату в утвореному розчині.  Яку масу  води необхідно додати до цього розчину, щоб масова частка солі у ньому знову стала 20%.

Завдання 5. (12 балів)

Дано елементи: Галій, Селен, Стронцій, Хлор.

5.1. Розмістіть ці елементи у порядку зростання металічних властивостей.

5.2. Запишіть для вказаних елементів формули вищих оксидів та вкажіть їх характер.

5.3. Для вищих оксидів  запишіть формули гідроксидів, що їм відповідають.

5.4. З даного переліку елементів виберіть неметалічні та запишіть для них формули летких сполук з Гідрогеном.

5.5. Для вищих оксидів  Стронцію та Селену запишіть рівняння можливих реакцій з приведеними речовинами: калій гідроксид, вода, карбон (IV) оксид, нітратна кислота, натрій оксид.

Завдання 6. (10 балів)

У посудину А помістили 200 грам калій перманганату, а у посудину Б – 200 грам калій нітрату (калійна селітра).  Обидві посудини нагріли.

6.1. Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються та вкажіть назву та формулу газу, що виділяється.

6.2. У якій посудині А чи Б маса твердого залишку більша. Відповідь підтвердіть відповідними обчисленнями.

6.3. Запишіть рівняння реакцій, що відбуваються між газом, що виділяється та: фосфором, етеном (С2Н4), карбон(IV) сульфідом (CS2).

 

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії   2017-2018 навчальний рік   

9 клас

І.Тести

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

 1. Яка кількість речовини міститься в 3г водню?

А 3 моль

Б 6 моль

В 1,5 моль

Г 0,1 моль

 1. 2. Із наведених нижче солей не гiдролiзує у водi

А

Б

В

Г

 1. Йон має таку електронну будову

А

Б

В

Г

 1. 4. Якiсною реакцiєю на катiон є утворення осаду при додаваннi до розчину

А натрiй хлориду

Б арґентум нiтрату

В натрiй сульфату

Г баритової води

 1. 5. Що показує нуклонне число?

А кількість протонів у ядрі

Б кількість нейтронів у ядрі

В масу ядра

Г кількість електронів, що рухаються навколо ядра

 1. 6. Максимальна масова частка (%) нiтрогену мiститься у сполуцi

А

Б

В

Г

 1. Вкажіть ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 300 молекул його на йони не дисоціює 120:

А 0,8

Б 0,4

В 2,5

Г 0,6

 1. 8. Виберіть співвідношення кількості речовини йонів алюмінію та сульфат-йонів у розведеному розчині алюміній сульфату

А 2:3

Б 1:1

В 3:2

Г 1:2

 1. 9. Сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур(IV) оксиду з надлишком розчину калій гідроксиду це:

А калій сульфат

Б калій сульфіт

В калій гідрогенсульфіт

Г калій гідрогенсульфат.

 1. 10. Тип хімічного зв’язку в речовинах, що мають високу електропровідність, ковкість:

А йонний

Б металічний

В ковалентний

Г спільний

 

Задача 1. (8 балів)

Дві речовини X і Y мають однакові масові частки водню (5,88%) і молярні маси. Речовина Х за звичайних умов рідина, із неї в лабораторії можна одержати кисень і вона продається в аптеках у вигляді 3%-го розчину. Речовина Y за звичайних умов – газ з неприємним запахом.

А) Визначити речовини X і Y;

Б) Як називається 30%-ий розчин речовини X?

В) Напишіть рівняння реакції речовин X і Y між собою;

Г) Напишіть рівняння реакції речовин X і Y з водним розчином плюмбум(ІІ) нітрату (кожного окремо);

Д) Напишіть рівняння реакції речовин X і Y з усіма речовинами одержаними в реакціях з плюмбум(ІІ) нітрату (кожного окремо);

 

Задача 2. (5 балів)

В розпорядженні юного хіміка кристалічна сода, мідний купорос, залізо. Запропонуйте не менше десяти речовин, які він може синтезувати, не використовуючи інших реактивів. Набір обладнання для проведення хімічних реакцій вважати необмеженим.

 

Задача 3. (10 балів)

Відповідно до правил техніки безпеки хімічні реагенти необхідно зберігати в щільно закритих посудинах.

Які речовини і чому неможна зберігати у відкритих або нещільно закритих посудинах? Відповідь поясніть.

Назвіть 5 речовин, які неможна зберігати на світлі.

Назвіть приклади несумісних реагентів. В чому полягає їх несумісність?

Всі відповіді підтвердити рівняннями реакцій.

 

Задача 4. (9 балів)

Скільки мілілітрів води треба взяти для розчинення 27,8г залізного купоросу, щоб приготувати 8%-ий розчин ферум(ІІ) сульфату. Скільки грам залізного купоросу необхідно додати до цього розчину, щоб відсотковий вміст ферум(ІІ) сульфату зріс до 15%?

 

Задача 5. (18  балів)                                          

При розчиненні сплаву заліза, магнію та міді масою 38,2г у розчині хлоридної кислоти виділився газ, об’ємом 9,53л (н.у.) та утворився нерозчинний залишок  масою 24г.

 1. Визначити масові частки металів у вихідній суміші. (10балів)
 2. За яких умов з хлоридною кислотою будуть реагувати всі метали? Складіть рівняння реакцій. (2бали)
 3. Чи вистачить розчину хлоридної кислоти об’ємом 200мл (ρ= 1,07г/см3) з масовою часткою кислоти 14,5% для розчинення металів?                                         (2бали)
 4. Який об’єм буде займати газ при атмосферному тиску та t0 = 270С (R = 8,315Дж /К·моль або 0,082 л·атм/К·моль). Більший чи менший об’єм буде займати газ ? Чому? (2бали)
 5. З якою з отриманих солей можна здійснити перетворення за схемою:

МеСl2  →  МеСl3  → МеСl2 → Ме? Складіть рівняння реакцій.                                    (2бали)

 

Задача 6. (10  балів)

Водний розчин хлориду двовалентного металічного елемента розділили на дві однакові частини. У першу занурили залізну пластинку, а в другу – кадмієву. Весь метал осів на пластинках. При цьому маса залізної пластинки збільшилася на 0,1г, а кадмієвої – зменшилась на 0,6г. Визначте формулу хлориду металічного елемента.       

 

 

 

Завдання ІІ (районного, міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2017-2018 навчальний рік.

10 клас 

Тести (по 1 балу за тест, загалом10 балів)

 1. Один з народних символів України – барвінок. У цій рослині є алкалоїди складу C46H58N4O9, C46H56N4O10, C45H54N4O8, на основі яких виробляють життєвонеобхідні лікарські засоби. У цих трьох речовин:


А однакова масова частка Нітрогену

Б різний якісний склад

В однакові найпростіші формули

Г різний кількісний склад

 

 1. 2. Символи лише неметалічних елементів наведено в рядку


А S, Se, Si

Б Cl, Br, Ba

В Al, Mg, Si

Г Ag, Au, Al

 

 1. У якому рядку записано формули леткої сполуки з Гідрогеном, вищого оксиду і його гідрату, утворених хімічним елементом з протонним числом 16.


А НЕ, Е2О7, НЕО4

Б ЕН3, Е2О5, Н3ЕО4

В Н2Е, ЕО3, Н2ЕО4

Г ЕН4, ЕО2, Н2ЕО3


 1. Який нуклід містить однакове число протонів і нейтронів у ядрі?


А 20Ne

Б21Ne

В 63Cu

Г65Сu

 

 1. В атомі хімічного елемента 6 s-електронів і 11 p-електронів. Скільки електронів на його зовнішньому енергетичному рівні?


А 2

Б4

В 5

Г 7


 1. Склад мінералу фторапатиту описує формула Cax(PO4)3F. Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у цій формулі.


А 2

Б3

В 4

Г 5


 1. Фенолфталеїн набуває малинового кольору у водних розчинах речовин, формули яких


1 BaO

2 HCl

3 P2O5

4 NH3

5 Ca(OH)2

6 H2S

Варіанти відповіді:

А1, 3, 5

Б1, 4, 5

В 2, 3, 6

Г 2, 4, 6


 1. Яку кислоту не можна добути взаємодією відповідного кислотного оксиду з водою?


АHNO3

БH2SO3

ВH2SiO3

Г H3PO4


 1. Які речовини належать до класу солей?


1 НСООNa

2 3

3 H2SіО3

4 KМnO4

5 Cr(OH)3

6 NH4H2PO4

Варіанти відповіді:

А 1, 2, 5

Б1, 4, 6

В 2, 3, 5

Г 3, 4, 6


 1. Учитель заповнив колбу газом Х за атмосферного тиску. Після цього занурив кінець газовідвідної трубки в посудинуз водою, до якої попередньо добавив кількак рапель розчину

фенолфталеїну. Кількох крапель води, уведених піпеткою в колбу, виявилось достатньо, щоб у ній виникло розрідження й утворився фонтан малинового кольору. Хімічна формула газу Х


А CO2

БNO2

В HCl

Г NH3

 

 

Завдання.


 1. До 300 мл суміші карбон (ІІ) оксиду та карбон (IV) оксиду добавили 500 мл кисню (н.у.) після спалювання суміші та приведення до нормальних умов об’єм утвореної суміші склав 700 мл. Обчисліть об’ємні частки (%) компонентів в суміші після спалювання.

( 5 балів).

 

 1. Газову суміш, отриману при розкладанні деякого нітрату А, пропустили через розчин калійгідроксиду. В одержанному розчині було виявлено нітрат- і нітрит–іони. Маса твердого залишку В після розкладу нітрату співвідноситься до маси вихідного нітрату як 4:9. При прожарюванні речовини в струмені СО був отриманий темний порошок С, масса якого співвідноситься до маси В, як7:10.
 2. Визначте речовини А, В і С.
 3. Напишіть рівняння усіх згаданих реакцій (10 балів)

 

 1. У реактор для каталітичного окиснення нітроген (ІІ) оксиду місткістю 20 л ввели 90 г нітроген (ІІ) оксиду NO та 100 г кисню O2. У скільки разів збільшиться швидкість реакції, якщо в реактор подати ще 20 г нітроген (ІІ) оксиду NO? (7 балів)

 

 1. В результаті часткового розкладання гідроген пероксиду в розчині масса розчину зменшилась на 10 % і утворився розчин гідроген пероксиду з массовою часткою 32,5%.
  1. Обчисліть масо вучастку гідроген пероксиду у вихідному розчині.
  2. Яка частина пероксиду розклалась? Випаровуванням води знехтувати (8 балів)

 

 1. 500 мл розчину хлориду натрію концентрацією 2,00 моль/л піддали електролізу в електролізері з діафрагмою і платиновими електродами. Після виділення по 44,8 л (н.у.) газу електроліз припинили.
 2. Запишіть рівняння реакцій, які відбувалися на електродах під час електролізу?
 3. Які гази і в яких кількостях виділилися при електролізі на катоді та аноді (вважайте, що вихід за струмом складає 100%)?
 4. Визначте склад та молярну концентрацію розчину після електролізу (знехтуйте зміною густини розчину).( 12 балів)

 

 1. Знайдіть невідомі сполуки А-I (вкажітьїхформули та назви), якщо відносні молекулярні маси сполук B, E, A та G становлять 16, 30, 44 та 58 відповідно. Напишіть відповідні рівняння хімічних реакцій. (18балів)

 

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

11 клас

І.Тести(10 балів)

У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну або кілька правильних відповідей.

Правильна відповідь на кожне завдання – 1 бал.

 1. Із наведених нижче металiв забарвлює полум’я у жовтий колiр

Акальцiй

Бкалiй

Валюмiнiй

Гнатрiй

 1. 2. Із наведених нижче солей не гiдролiзує у водi

А

Б

В

Г

3.Йон має таку електронну будову

А

Б

В

Г

 1. 4. Якiсноюреакцiєю на катiонє утворення осаду при додаваннi до розчину

Анатрiй хлориду

Барґентум нiтрату

Внатрiй сульфату

Г баритової води

 1. 5. Осад чорного кольору утворюється при пропусканнi через розчин солiплюмбуму:

А

Б

В

Г

 1. 6. Максимальна масова частка (%) нiтрогенумiститься у сполуцi

А

Б

В

Г

7.Пiдрахуйтекiлькiстьатомiвгiдрогену у формулi ненасиченого вуглеводню ряду ацетилену

А

Б

В

Г

 1. 8. Вiльний радикал – це частинка з

А неспареним електроном та негативним зарядом

Б неспареним електроном при вiдсутностi заряду

В неспареним електроном та позитивним зарядом

Гвiльною електронною парою та негативним зарядом

 1. 9. Гомологiчноюрiзницею є група атомiв

А

Б

В

Г

 1. 10. Не маєiзомерiв вуглеводень

А пропан

Б бутан

В пентан

Г гексан

 

Задача 1.(11 балів)

У розчині міститься натрій хлорид та натрій бромід, причому масова частка розчинених речовин становить 22%. Крізь зразок цього розчину масою 20г пропустили надлишок газуватого хлору. Розчин випарили досуха і прожарили, отримавши сухий залишок масою 3,51 г. Визначте масові частки натрій хлориду та натрій броміду у вихідному розчині. Відповідь підтвердьте хімічними рівняннями та розрахунками.

 

Задача 2.(10 балів)

Залізну пластинку масою 20 г занурили в розчин масою 80 г з масовою часткою арґентум(І) нітрату 12%. Через деякий час масова частка арґентум(І) нітрату в розчині становила 8%. Визначте, якою стала маса металевої пластинки, якщо все отримане срібло виділилося на ній.

 

Задача 3.(8 балів)

Водень вступив у реакцію з газуватою простою речовиною Х. При цьому утворився газ Y. Речовина Y прореагувала з киснем повітря в присутності платинового каталізатора. У результаті отримали нітроген(ІІ) оксид об’ємом 179,2 л (н.у.). Назвіть речовину Х і визначте, яка маса її вступила в реакцію.Відповідь підтвердьте хімічними рівняннями та розрахунками.

 

Задача 4.(14 балів)

Ацетиленовий вуглеводень має п’ять карбонових атомів у головному ланцюгу. Він не реагує з амоніачним розчином арґентум(І) оксиду. Під час взаємодії вуглеводню з надлишком брому в реакцію вступило 32 г брому і утворився продукт масою 40,2 г. Визначте, який вуглеводень було взято, напишіть його структурну формулу. Відповідь підтвердьте хімічними рівняннями та розрахунками.

 

Задача 5.(10 балів)

Суміш бензену з циклогексеном масою 4,39 г знебарвлює бромну воду масою 125 г з масовою часткою брому 3,2%. Яка маса води утвориться під час спалювання в кисні тієї самої суміші масою 10 г?

 

Задача 6.(7 балів)

Складіть рівняння окисно-відновних реакцій:

Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4®

Na2SO3 + KMnO4 + H2O ®

Na2SO3 + KMnO4 + KOH®

Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу. У кожній реакції вкажіть окисник та відновник.

 

Скачати завдання з районної шкільної олімпіади з хімії 2017-2018 н.р. : джерело 1

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь Скасувати коментар

Exit mobile version