Календарно-тематичне планування з геометрії для 10 класу за оновленою програмою на 2016-17 н.р. (академічний рівень).

Календарне планування з геометрії для 10 класу за оновленою програмою на 2016-17 н.р. (академічний рівень).

Геометрія. 10 клас

(70 год, 2 год на тиждень)

Скачати планування

Зміст навчального матеріалуК-сть

годин

Дата
Тема 1. ВСТУП ДО СТЕРЕОМЕТРІЇ.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

називає основні поняття стереометрії;

наводить приклади просторових геометричних фігур;

формулює аксіоми стереометрії та наслідки з них;

застосовує аксіоми стереометрії до розв’язування нескладних геометричних і практичних задач;

розв’язує нескладні задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда та піраміди

4
1Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них.
2Просторові геометричні фігури. Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.
3Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди.
4Самостійна робота
Тема 2. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення паралельних і мимобіжних прямих, паралельних прямої і площини, паралельних площин; властивості та ознаки паралельності прямих і площин;

класифікує взаємне розміщення прямих, прямих і площин, площин у просторі;

знаходить паралельні прямі та площини на рисунках і моделях;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі, зокрема паралельність прямих, прямої і площини, двох площин;

зображає просторові фігури і виконує на них нескладні побудови;

розв’язує нескладні задачі на застосування властивостей та ознак паралельності прямих і площин;

застосовує відношення паралельності між прямими і площинами у просторі до опису відношень між об’єктами навколишнього світу

16
5Взаємне розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні, мимобіжні прямі.
6Властивості паралельних прямих
7Ознака паралельності  прямих
8Розв’язування задач
9Взаємне розміщення прямої та площини у просторі: пряма і площина, що перетинаються, паралельні пряма і площина.
10Ознака паралельності прямої і площини та наслідки з теореми
11Розв’язування прикладних задач
12Розв’язування вправ
13Контрольна робота № 1
14Взаємне розміщення двох площин у просторі: площини, що перетинаються, паралельні площини. Ознака паралельності площин.
15Властивості паралельних площин.
16Розв’язування вправ
17Паралельне проектування, його властивості.
18Зображення фігур у стереометрії
19Розв’язування вправ
20Контрольна робота № 2
Тема 3. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин;

обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі;

застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач;

обчислює відстані і кути у просторі;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри.

Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярності площин. Залежність між паралельністю та перпендикулярністю прямих і площин.

Кути у просторі: між прямими, між прямою і площиною, між площинами.

Відстані у просторі: від точки до площи ни, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими.

Площа ортогональної проекції многокутника.

20
21Перпендикулярність прямих у просторі.
22Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.
23Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини.
24Перпендикуляр і похила
25Перпендикуляр і похила
26Теорема про три перпендикуляри.
27Теорема про три перпендикуляри.
28Відстані в просторі
29Відстані в просторі
30Розв’язування вправ
31Розв’язування задач. Самостійна робота
32Кути у просторі, кут між прямою і площиною
33Кути у просторі, кут між площинами
34Перпендикулярність площин.
35Ознака перпендикулярності площин
36Відстань між мимобіжними прямими
37Ортогональне проекціювання . Площа ортогональної проекції многокутника
38Практичне застосування властивостей паралельності та перпендикулярності площин
39Розв’язування задач
40Контрольна робота 3
Тема 4. КООРДИНАТИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точка ми. Координати середини відрізка.

Перетворення у просторі

Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами: додавання, векторів, множення вектора на число, скалярний добуток векторів. Кут між векторами.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення перпендикулярних прямих у просторі, прямої, перпендикулярної до площини, перпендикулярних площин; властивості та ознаки перпендикулярних прямих і площин;

обґрунтовує взаємозв’язок паралельності й перпендикулярності прямих і площин у просторі;

встановлює взаємне розміщення прямих і площин у просторі;

застосовує вивчені властивості та ознаки до розв’язування задач;

обчислює відстані і кути у просторі;

застосовує відношення між прямими і площинами у просторі, відстані і кути у просторі до опису об’єктів навколишнього світу

16
41Прямокутна система координат у просторі.
42Відстань між точками.
43Координати середини відрізка
44Розв’язування задач с.р.
45Вектори у просторі. Рівність векторів.
46Колінеарність векторів. Компланарність векторів. ( Розкладання вектора за трьома  не компланарними векторами)
47Операції над векторами та їх властивості: додавання , віднімання векторів, множення вектора на число.
48Скалярний добуток векторів
49Кут між векторами
50Розв’язування задач с.р.
51Переміщення у просторі та його властивості
52Симетрія (відносно точки, прямої і площини)
53Паралельне перенесення
54Розв’язування задач
55Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми : «Координати та вектори у просторі»
56Контрольна робота №4
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач14
57Повторення аксіом стереометрії та наслідків з них. Взаємне розміщення прямих і просторі
58Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини
59Взаємне розміщення площин. Паралельність площин. (повторення)
60Взаємне розміщення площин. Паралельність площин. (повторення)
61Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
62Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
63Перпендикулярність прямих і площин у просторі (повторення).Відстані та кути у просторі (повторення)
64Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка.Рух у просторі та його властивості. Симетрія (відносно точки, прямої і площини), паралельне перенесення.
65Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка.Рух у просторі та його властивості. Симетрія (відносно точки, прямої і площини), паралельне перенесення.
66Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів.
67Операції над векторами та їх властивості:
68Операції над векторами та їх властивості:
69Річна контрольна робота№5
70Підсумковий урок

Геометрія

КласНомер

теми

Назва темиКількість контрольних робіт
101Вступ до стереометрії
2Паралельність прямих і площин у просторі2
3Перпендикулярність прямих і площин у просторі1
4Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі1
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час1
Разом:5
115Многогранники1
6Тіла обертання1
7Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл1
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач1
Разом:4

 

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь