Календарно-тематичне планування для 10 класу з алгебри на 2016-17 навчальний рік за оновленою програмою.

 Календарне планування для 10 класу з алгебри на 2016-17 навчальний рік за оновленою програмою.

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

10-й клас (70 год, 2 год на тиждень)

Скачати планування

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Алгебра і початки аналізу

Клас Номер

теми

Назва теми Кількість контрольних робіт
10 1 Функції, рівняння і нерівності 1
2 Степенева функція 1
3 Тригонометричні функції 1
4 Тригонометричні рівняння 1
5 Похідна та її застосування 2
  Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час 1
  Разом: 7
11 6 Показникова та логарифмічна функції 1
7 Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики 1
8 Інтеграл та його застосування 1
  Повторення курсу алгебри і початків аналізу 1
  Разом: 4
Зміст навчального матеріалу Д.З. К-сть

годин

Дата
Тема 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

користується різними способами задання функцій; формулює означення числової функції, зростаючої і спадної функцій, парної і непарної функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

виконує і пояснює перетворення графіків функцій;

досліджує функції, задані аналітично,

використовує одержані результати для побудови графіків функцій;

застосовує властивості функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей;

пояснює зміст понять «рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей», «рівняння-наслідки»; використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей.

6  
1

 

Числові функції та їх властивості. Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції      
2 Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.    
3  Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.    
4 Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки. Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів    
5 Розв’язування вправ    
6 Контрольна робота № 1    
Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та зображує графіки степеневих функцій; моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій;

розв’язує нескладні ірраціональні рівняння.

  10  
7 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.      
8 Перетворення коренів. Дії над коренями    
9 Перетворення коренів. Дії над коренями    
10 Функція  та її графік.    
11 Ірраціональні рівняння.    
12 Ірраціональні рівняння    
13 Степінь із раціональним показником та його властивості    
14 Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником    
15 Степенева функція та її властивості    
16 Контрольна робота № 2    
Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса кута і числового аргументу; властивості тригонометричних функцій;

розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

обчислює значення тригонометричних виразів; перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань.

16  
17 Радіанне вимірювання кутів. Формули зведення.      
18 Синус, косинус, тангенс, котангенс кута Тригонометричні функції числового аргументу.      
19 Знаки тригонометричних функцій, парність, непарність, періодичність      
20 Властивості та графіки  функцій синуса та косинуса      
21 Властивості та графік тангенса та котангенса      
22 Побудова графіків тригонометричних функцій      
23 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.      
24 Тригонометричні формули додавання.      
25 Формули зведення      
26 Тригонометричні формули подвійного аргументу      
27 Сума і різниця синусів (косинусів)      
28 Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму      
29 Розв’язування вправ. С.р.      
30 Гармонічні коливання .Розв’язування задач      
31 Розв’язування типових задач      
32 Контрольна робота № 3      
Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

Найпростіші тригонометричні рівняння.

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

обґрунтовує розв’язки найпростіших тригонометричних рівнянь;

розв’язує нескладні тригонометричні рівняння

8  
33 Найпростіші тригонометричні рівняння cos x = b      
34 Найпростіші тригонометричні рівняння  sin x = b      
35 Рівняння tg x = b, ctg x = b      
36 Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних      
37 Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних      
38 Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники      
39 Розв’язування тригонометричних рівнянь      
40 Контрольна робота № 4      
  Тема 5. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

пояснює геометричний та фізичний зміст похідної; формулює правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, умови екстремуму функції;

називає похідні основних елементарних функцій;

знаходить похідні функцій, користуючись таблицею похідних і правила ми диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності й екстремумів функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції на відрізку;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

  22  
41 Задачі, що приводять до поняття похідної.  Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних.      
42 Рівняння дотичної до графіка функції      
43 Похідна суми, добутку і частки функцій.      
44 Похідна складеної функції      
45 Практикум з розвязування стандартних вправ      
46 Практикум з розв’язання стандартних вправ      
47 Самостійна робота  (Залік  Похідна.Таблиця похідних)      
48 Розв’язування вправ      
49 Практикум з розв’язання вправ підвищеної складності      
50 Узагальнення знань, умінь та навичок      
51 Контрольна робота № 5      
52 Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків: зростання, спадання функції      
53 Застосування похідної до дослідження функцій: екстремуми функцій      
54 Застосування похідної до дослідження функцій:найбільше і найменше значення функції на відрізку      
55 Загальна схема дослідження функцій та побудова графіків функцій      
56 Розв’язування задач      
57 Дослідження та побудова графіків функцій      
58 Практикум з розв’язання стандартних вправ      
59 Практикум з розв’язання стандартних вправ.  Розв’язування задач прикладного змісту      
60 Практикум з розв’язання вправ підвищеної складності      
61 Узагальнення знань, умінь та навичок      
62 Контрольна робота 6      
Повторення 8  
63 Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій.      
64 Повторення поняття арифметичного кореня  п-го степеня та його властивостей.      
65 Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій. Основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь і нерівностей.      
66 Повторення. Тригонометричні рівняння      
67 Повторення похідна та її застосування      
68 Повторення похідна та її застосування      
69 Річна контрольна робота (№7)      
70 Підсумковий урок      

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь