Календарно-тематичне планування для 10 класу з алгебри на 2016-17 навчальний рік за оновленою програмою.

 Календарне планування для 10 класу з алгебри на 2016-17 навчальний рік за оновленою програмою.

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

10-й клас (70 год, 2 год на тиждень)

Скачати планування

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Алгебра і початки аналізу

КласНомер

теми

Назва темиКількість контрольних робіт
101Функції, рівняння і нерівності1
2Степенева функція1
3Тригонометричні функції1
4Тригонометричні рівняння1
5Похідна та її застосування2
 Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач, резервний час1
 Разом:7
116Показникова та логарифмічна функції1
7Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики1
8Інтеграл та його застосування1
 Повторення курсу алгебри і початків аналізу1
 Разом:4
Зміст навчального матеріалуД.З.К-сть

годин

Дата
Тема 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

користується різними способами задання функцій; формулює означення числової функції, зростаючої і спадної функцій, парної і непарної функцій;

знаходить область визначення функціональних залежностей, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

виконує і пояснює перетворення графіків функцій;

досліджує функції, задані аналітично,

використовує одержані результати для побудови графіків функцій;

застосовує властивості функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей;

пояснює зміст понять «рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей», «рівняння-наслідки»; використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей.

6 
1

 

Числові функції та їх властивості. Способи задання числових функцій. Парні та непарні функції   
2Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.  
3 Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій.  
4Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки. Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів  
5Розв’язування вправ  
6Контрольна робота № 1  
Тема 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, степеня з раціональним показником, властивості коренів та степеня з раціональним показником;

обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та зображує графіки степеневих функцій; моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій;

розв’язує нескладні ірраціональні рівняння.

 10 
7Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.   
8Перетворення коренів. Дії над коренями  
9Перетворення коренів. Дії над коренями  
10Функція  та її графік.  
11Ірраціональні рівняння.  
12Ірраціональні рівняння  
13Степінь із раціональним показником та його властивості  
14Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником  
15Степенева функція та її властивості  
16Контрольна робота № 2  
Тема 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки;

встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

формулює означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса кута і числового аргументу; властивості тригонометричних функцій;

розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

обчислює значення тригонометричних виразів; перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань.

16 
17Радіанне вимірювання кутів. Формули зведення.   
18Синус, косинус, тангенс, котангенс кута Тригонометричні функції числового аргументу.   
19Знаки тригонометричних функцій, парність, непарність, періодичність   
20Властивості та графіки  функцій синуса та косинуса   
21Властивості та графік тангенса та котангенса   
22Побудова графіків тригонометричних функцій   
23Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.   
24Тригонометричні формули додавання.   
25Формули зведення   
26Тригонометричні формули подвійного аргументу   
27Сума і різниця синусів (косинусів)   
28Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму   
29Розв’язування вправ. С.р.   
30Гармонічні коливання .Розв’язування задач   
31Розв’язування типових задач   
32Контрольна робота № 3   
Тема 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ

Найпростіші тригонометричні рівняння.

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь.

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

обґрунтовує розв’язки найпростіших тригонометричних рівнянь;

розв’язує нескладні тригонометричні рівняння

8 
33Найпростіші тригонометричні рівняння cos x = b   
34Найпростіші тригонометричні рівняння  sin x = b   
35Рівняння tg x = b, ctg x = b   
36Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних   
37Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних   
38Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники   
39Розв’язування тригонометричних рівнянь   
40Контрольна робота № 4   
 Тема 5. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

Навчальні досягнення учнів

Учень (учениця):

пояснює геометричний та фізичний зміст похідної; формулює правила диференціювання, достатні умови зростання і спадання функції, умови екстремуму функції;

називає похідні основних елементарних функцій;

знаходить похідні функцій, користуючись таблицею похідних і правила ми диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності й екстремумів функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції на відрізку;

розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

 22 
41Задачі, що приводять до поняття похідної.  Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних.   
42Рівняння дотичної до графіка функції   
43Похідна суми, добутку і частки функцій.   
44Похідна складеної функції   
45Практикум з розвязування стандартних вправ   
46Практикум з розв’язання стандартних вправ   
47Самостійна робота  (Залік  Похідна.Таблиця похідних)   
48Розв’язування вправ   
49Практикум з розв’язання вправ підвищеної складності   
50Узагальнення знань, умінь та навичок   
51Контрольна робота № 5   
52Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків: зростання, спадання функції   
53Застосування похідної до дослідження функцій: екстремуми функцій   
54Застосування похідної до дослідження функцій:найбільше і найменше значення функції на відрізку   
55Загальна схема дослідження функцій та побудова графіків функцій   
56Розв’язування задач   
57Дослідження та побудова графіків функцій   
58Практикум з розв’язання стандартних вправ   
59Практикум з розв’язання стандартних вправ.  Розв’язування задач прикладного змісту   
60Практикум з розв’язання вправ підвищеної складності   
61Узагальнення знань, умінь та навичок   
62Контрольна робота 6   
Повторення8 
63Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій.   
64Повторення поняття арифметичного кореня  п-го степеня та його властивостей.   
65Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій. Основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь і нерівностей.   
66Повторення. Тригонометричні рівняння   
67Повторення похідна та її застосування   
68Повторення похідна та її застосування   
69Річна контрольна робота (№7)   
70Підсумковий урок   

 

 

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь