Планування з географії. 9 клас. Економічна і соціальна географія України

Скачати

9-й клас

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

(52 год, 1,5 год на тиждень)

 

К-ть г-нЗміст навчального матеріалуДержавні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

1

ВСТУП
Предмет економічної й соціальної географії України, актуальність курсу.
Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені економ-географи.
Учень:
називає: що вивчає економічна і соціальна географія України;
світових та вітчизняних економ-географів;
встановлює: зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками;
пояснює: актуальність і необхідність вивчення курсу.

3

Розділ І. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

1

Тема 1. Економіко-географічне положення України
Місце України на політичній карті Європи і світу. Економіко-географічне положення України. Значення транзитних перевезень. Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси.
Практична робота 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічно-го та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими вона межує.
Учень:
називає: сусідні держави;
розміри країни;
показує: на картах Європи та світу державні кордони України;
характеризує: економіко- і політико-географічне положення;
пояснює: вплив географічного положення України на її місце в Європі та світі.

2

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій
Українські історичні землі. Історико-географічний огляд адмiністративно-територiального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни.
Практична робота 2 Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України
Учень:
пояснює: що таке адмінстративно-територіальний поділ;
називає: етапи формування території України;
показує: на карті області України та АР Крим.

6

Розділ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

2

Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура
Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, її територіальні відмінності. Поняття “природний рух населення”. Природний рух населення України. Порівняння показників природного руху населення України і країн Західної Європи. Географія природного руху населення в Україні. Причини погіршення демографічної ситуації. Депопуляція.

Механічний рух (міграції) населення. Поняття “еміграція”, “імміграція”, “міграція”, “сальдо міграції”. Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність і географія.
Статево-віковий склад населення, його наслідки.
Практична робота 3 Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “механічний рух населення”, “природний приріст”, “депопуляція”, “еміграція”, “імміграція”;
називає: кількість населення в Україні;
пояснює: причини нерівномірного розміщення населення; причини депопуляції населення;
характеризує: статево-вікову структуру населення, її наслідки;
будує та аналізує: графіки зміни кількості населення.

1

Тема 2. Національний та етнічний склад населення
Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців.
Українська діаспора та її географія. Розширення зв’язків із українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія).
Практична робота 4
Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.Учень:
характеризує: особливості національного складу населення;
називає: етнографічні групи українців та національні меншини;
пояснює: причини строкатого національного складу населення України; причини виникнення діаспор;
показує: країни з найбільшими за чисельністю українськими діаспорами;
наводить приклади: зв’язків з українцями зарубіжжя;
будує та аналізує: секторні та стовпчикові діаграми.

2

Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень
Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України. Субурбанізація. Система міського розселення України. Міські агломерації. Столиця держави та її значення. Типи міст за розмірами та за функціями.
Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розмiщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв’язання.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять: “місто”, “село”, “урбанізація”, “агломерація”, “система розселення”;
називає та показує на карті: міста-мільйонери та інші найбільші міста;
визначає: функції міст;
пояснює: причини змін у системі розселення;
наводить приклади областей України з різним рівнем урбанізації;
оцінює: соціальні проблеми в сільській місцевості.

1

Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення
Поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”, “зайнятість населення”. Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами. Проблеми зайнятості населення.Учень:
розрізняє: поняття “трудові ресурси”, “економічно активне населення”;
характеризує: забезпеченість трудовими ресурсами різних областей України, їхній якісний склад;
пояснює: причини неповної зайнятості трудових ресурсів, зміни в структурі зайнятості;
оцінює: значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку держави.

30

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

2

Тема 1. Загальна характеристика господарства України
Поняття про господарство і національний господарський комплекс. Сучасні зміни в господарському комплексі країни. Галузева структура господарства. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”. Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні. Сучасна організація виробництва і типи підприємств за формами власності в Україні. Поняття про територіальну структуру господарства.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять “господарство”, “галузь”, “інфраструктура”;
називає: галузі виробничої й невиробничої сфери; риси ринкової системи господарювання; типи підприємств за формами власності, що формуються в Україні;
характеризує: особливості територіальної структури господарства;
пояснює: зміни в господарському комплексі України за роки незалежності.

1

Тема 2. Економічний потенціал України
Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя.
Проблеми сталого розвитку України.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять “внутрішній національний продукт”, “національний доход”;
називає: цілі й завдання сталого розвитку;
основні показники соцiально-економічного розвитку країни;
порівнює: рівень соціально-економічного розвитку України з іншими країнами;
аналізує: статистичні дані.

1

Тема 3. Промисловість: загальна характеристика
Промисловість як сфера матеріального

 

виробництва. Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі. Структурно-виробничі та особливості розмiщення промисловості України. Реструктуризація промисловості, шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.
Практична робота 5 Складання схеми галузевої структури промисловості України.Учень:
визначає: поняття “промисловість”;
характеризує: зміни в галузевій структурі промисловості

на сучасному етапі та особливості її розміщення;
оцінює: значення промисловості в господарстві України на конкретних прикладах;
складає та аналізує: схему галузевої структури промисловості.

2

Тема 4. Паливна промисловість
Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база. Вугільна промисловість. Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, горючесланцева промисловість.
Практична робота 6 Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів.Учень:
визначає: склад ПЕК;
характеризує: особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості;
оцінює: значення галузі в господарстві України;
аналізує: статистичні дані розвитку паливної промисловості.

1

Тема 5. Електроенергетика
Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.
Практична робота 7 Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.Учень:
визначає: особливості сучасної електроенергетики України;

 

порівнює: особливості виробництва електроенергії на ТЕС, ГЕС, АЕС;
називає: структурні, технічні, економічні проблеми функціонування енергетичної галузі;
складає: схему зв’язків електроенергетики з іншими галузями;
будує: секторну діаграму;
аналізує: статистичні дані щодо вироблення електроенергії.

2

Тема 6. Металургійна промисловість
Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної і марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків. Фактори розміщення. Основні райони галузі та найбільші підприємства. Обсяг виробництва продукції чорної металургії. Роль чорної металургії у формуванні експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії.
Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

 

Практична робота 8 Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної й кольорової металургії.Учень:
називає: галузі, що входять до металургійної промисловості, найбільші підприємства та їх типи, проблеми і перспективи розвитку;
пояснює: фактори розміщення галузі;
показує на карті: основні райони та найбільші центри металургії;
аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції;
характеризує: наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля.

2

Тема 7. Машинобудування і металообробка
Роль машинобудування у господарстві держави. Обсяги виробництва продукції машинобудування за роки незалежності. Структура галузі. Міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Фактори розмiщення: наукоємні, трудомісткі і металомісткі галузі.
Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного, електротехнічного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства. Найбільші центри.
Формування нових центрів, технополісів. Проблеми і перспективи розвитку та розмiщення підприємств галузі в нових економічних умовах.Учень:
називає: галузевий склад машинобудування;
пояснює: роль галузі в господарстві держави; фактори розміщення;
характеризує: галузі машинобудування;
показує на карті: великі центри машинобудування;
складає і аналізує: схему внутрішньогалузевих і міжгалузевих зв’язків;
оцінює: проблеми і перспективи розвитку машинобудування.

1

Тема 8. Хімічна промисловість
Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів.
Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.Учень:
називає: основні галузі хімічної промисловості;
характеризує: сировинну базу галузі;
пояснює: фактори розміщення галузей хімічної промисловості;
показує: на карті основні райони та центри хімічної промисловості;
визначає: зв’язки хімічної промисловості з іншими галузями;
наводить: конкретні приклади негативного впливу хiмічної промисловості на довкілля, користуючись статистичними даними.

1

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість
Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і раціонального використання лісових ресурсів. Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми й перспективи розвитку галузі.Учень:
називає: галузі лісової промисловості;
пояснює: фактори розміщення підприємств галузі;
показує на карті: основні райони лісозаготівлі, центри деревообробної та деревопереробної галузей;
обґрунтовує: необхідність раціонального використання лісових ресурсів.

1

Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів
Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів. Проблеми й перспективи розвитку галузі.Учень:
називає: галузі, що входять до промисловості будівельних матеріалів;

 

пояснює: фактори розміщення підприємств галузі, значення галузі для задоволення життєвих потреб людей;
характеризує: сировинну базу;
показує на карті: найбільші центри галузі;
аналізує: сучасні тенденції розвитку, технологічні та економічні перспективи галузі.

1

Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли
Галузева структура. Фактори розміщення. Географія текстильної промисловості (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної промисловості. Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі.
Народні традиції художніх промислів, їх зародження і розвиток. Основні центри художніх промислів. Виробництва, що виникли на базі художніх промислів.Учень:
називає: галузі легкої промисловості;
пояснює: фактори розміщення підприємств галузі;
показує на карті: найбільші центри легкої промисловості, осередки художніх промислів;
оцінює: значення легкої промисловості та художніх промислів для задоволення матеріальних і духовних потреб населення.

1

Тема 12. Харчова промисловість
Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.Учень:
називає: галузі харчової промисловості;
пояснює: фактори розміщення підприємств галузі;

 

характеризує: роль галузі у формуванні експортного потенціалу країни та задоволенні життєвих потреб населення;
показує на карті: найбільші центри та підприємства харчової промисловості.

4

Тема 13. Сільське господарство
Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв’язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва.
Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.
Зональна спеціалiзація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.

 

Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення.
Практична робота 9 Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції.Учень:
визначає: структуру сільського господарства та особливості сільськогосподарського виробництва;
характеризує: рослинництво і тваринництво;
показує на карті: зони сільськогосподарської спеціалiзації;
складає: схему міжгалузевих зв’язків у сільському господарстві;
наводить конкретні приклади: змін, що відбуваються в сільському господарстві;
аналізує: статистичні дані щодо сільськогосподарського виробництва;
оцінює: проблеми, що відбуваються в сільському господарстві.

4

Тема 14. Транспорт
Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту.
Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв’язках.
Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.
Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.

 

Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень.
Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу.
Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять “транспортний вузол”, “вантажообіг”, “пасажирообіг”;
називає: види транспорту;
характеризує: техніко-економічні особливості різних видів транспорту;
показує на карті: основні транспортні вузли і найбільші магістралі;
висловлює судження: про проблеми і перспективи розвитку окремих видів транспорту;
оцінює: роль української транспортної системи в здійсненні міжнародних перевезень.

2

Тема 15. Соціальна сфера
Галузі соціальної сфери (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.Учень:
називає: складові соціальної сфери;
характеризує: рівень розвитку окремих галузей та їх проблеми;
порівнює: рівень розвитку соціальної сфери в Україні та в інших країнах;
оцінює: вплив соціальної сфери на ефективність національної економіки та задоволення духовних і соціальних потреб населення.

4

Тема 16. Україна і свiтове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України
Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля. Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків.
Географія зовнішньої торгівлі України. Значення зовнішніх економічних зв’язків у господарстві країни. Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.Учень:
визначає: суттєві ознаки понять “світове господарство”, “міжнародний поділ праці”, “глобалізація”;
називає: основні форми міжнародного співробітництва і міжнародних зв’язків;

 

міжнародні та регіональні організації, до яких входить Україна;
аналізує: статистичні дані щодо обсягів зовнішньої торгівлі країни;
характеризує: зовнішньоекономічні зв’язки України, проблеми і перспективи їх розвитку.

7

Розділ IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

 Тема 1. Економіко-географічний поділ України
Територіальне розмаїття природи, економіки і населення — передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.
План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський економічні райони, їх коротка характеристика.Учень:
визначає: суттєві ознаки поняття “економічний район”;
називає: економічні райони;
застосовує: типовий план при складанні характеристики економічних районів;
порівнює: економічні райони за їх спеціалізацією;
аналізує: проблеми і перспективи розвитку свого економічного району;
висловлює судження: про причини і наслідки господарських відмінностей різних територій України.

3

Розділ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ Тема 1. Географічна характеристика своєї області
Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси області, їх оцінка.
Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.
Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Особливості культури і побуту місцевого населення. Проблеми і перспективи розвитку.
Практична робота 10 Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області.Учень:
порівнює: географічне положення своєї області з іншими;
пояснює: походження назв географічних об’єктів своєї місцевості;
характеризує: природні умови, ресурси, населення, господарство своєї області;
проектує: перспективний розвиток області;
наносить на карту: основні господарські та культурні об’єкти області;
висловлює судження: про шляхи розв’язання існуючих господарських і соціальних проблем.

2

РЕЗЕРВ ЧАСУ

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь