Планування з географії 6 клас. Загальна географія (70 год, 2 год на тиждень)

Скачати

6-й клас

 ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

(70 год, 2 год на тиждень)

 

К-ть г-н Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів

2

ВСТУП
Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети.
Що вивчає загальна географія в школі. Джерела географічних знань, методи географічних досліджень.
Практична робота 1 (на місцевості)
Спостереження за висотою сонця над горизонтом, погодою, сезонними змінами в природі.
Учень:
називає: об’єкт вивчення географії в цілому та загальної географії зокрема; джерела географічних знань, методи географічних досліджень;
порівнює та виділяє: відмінності між джерелами географічних знань;
підбирає: географічну інформацію з різних джерел;
оцінює: результати спостережень за висотою Сонця над горизонтом, явищами погоди; сезонними змінами в природі.

6

Розділ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

2

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі
Як люди уявляли Землю в давнину. Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії. Карта світу Птоломея. Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути. Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма. Перші географічні відомості про українські землі.
Учень:
називає: учасників подорожей, відкриттів, експедицій різних епох;
підбирає: додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі в різних джерелах;
узагальнює: зібраний матерiал про географічні подорожі та експедиції;
складає: короткі повідомлення про подорожі та експедиції;

характеризує: основні етапи географічного пізнання Землі;

2

Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів
Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець. Бартоломеу Діаш).
Відкриття Америки Х. Колумбом.
Перша кругосвітня подорож Ф. Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепрохідців.аналізує: карти маршрутів подорожей;
порівнює: наслідки розвитку географії в різні епохи.

1

Тема 3. Географія Нового часу
Кругосвітні експедиції (Дж. Кук, І. Крузенштерн і  Ю. Лисянський). Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.

1

Тема 4. Сучасні географічні дослідження
Освоєння полярних широт (Р. Пірі, Р. Амундсен, О. Шмідт). Міжнародні дослідження Землі в ХХ — на початку ХХІ ст. Вітчизняні вчені-географи (С. Рудницький, П. Тутковський, К. Воблий, К. Геренчук).  Практична робота 2 Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі” (протягом вивчення теми).

12

Розділ ІІ. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

6

Тема 1. Способи зображення Землі
Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.
План, його основні ознаки. Масштаб, види масштабів. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.
Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.
Визначення напрямів на місцевості, плані і карті. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.
Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.
Практичні роботи
3. Розв’язування задач по переведенню числового масштабу в іменований.Учень:
називає: лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, тропіки, нульовий меридіан, об’єкти місцевості за планом і картою; елементи плану і карти; масштаб карти, напрямки, умовні знаки;
виділяє: відмінності зображення місцевості на малюнку, фото-, аерознімку, плані;
користується легендою карти, різними видами масштабу;
вимірює: відстані на карті та плані;
визначає: абсолютну і відносну висоту, географічні координати окремих географічних об’єктів, свого населеного пункту на різних за масштабом картах;
орієнтується: на місцевості та за планом;
пояснює: різницю між зображенням земної поверхні на глобусі, плані, карті, аерофотознімку та космічному знімку; причини появи спотворень на карті, в яких частинах карти спотворення найбільші і чому. 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням.

6

Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок
Градусна сітка на глобусі й географічній карті. Поняття про географічні координати — широта (південна, північна) та довгота (західна і східна). Правила відліку географічної широти і довготи.
Географічні координати свого населеного пункту і його висота над рівнем моря.
Практична робота
5. Визначення географічних координат та відстаней за географічною картою.

41

Розділ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

12

Тема 1. Літосфера
Внутрішня будова Землі. Поняття “земна кора”, “літосфера”. Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори.
Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси.Учень:
називає: суттєві ознаки понять “літосфера”, “земна кора”, “літосферна плита”, “гора”, “рівнина”;
вказує: на особливості рухів земної кори, літосферних плит;
виділяє: відмінності між основними формами рельєфу Землі;
показує: на карті сейсмічні пояси, різні форми рельєфу; Вулканізм і вулкани. Джерела, гейзери.
Літосферні плити, їх рухи. Стійкі й рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.
Походження материків і океанів. Геологічний час.
Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків.
Основні форми рельєфу Землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Рельєф дна Світового океану. Змiна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.
Практичні роботи
6. Встановлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу.
7. Позначення і підписування на контурній карті найбільших лiтосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин.згадує: про геологічний час;
визначає: географічне положення гір і рівнин, їх висоту і вік;
висловлює судження: про необхідність охорони надр та форм рельєфу;
пояснює: вплив внутрішніх і зовнішніх (вітру, текучих вод, підземних вод, моря, льодовиків) процесів на рельєф;
оцінює: значення рельєфу в житті та господарській діяльності людини; вплив людини на рельєф;
аналізує: причини і наслідки руху літосферних плит;
позначає: на контурній карті об’єкти географічної номенклатури: вулкани — Ключевська Сопка, Везувій, Кракатау; гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Атлас, Кордильєри, Великий Вододільний хребет, Гімалаї з вершиною Джомолунгма (Еверест), Анди; хребти в океані: Ломоносова, Серединно-Атлантичний; рівнини: Східноєвропейська; Західносибірська; плоскогір’я: Декан, Середньо-Сибірське; сейсмічні пояси: Тихоокеанський, Середземноморський, Атлантичний.

12

Тема 2. Атмосфера
Атмосфера, її склад та будова. Температура земної поверхні та по-Учень:
називає: суттєві ознаки понять “погода”, “клімат”, “повітряна маса”; вітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.
Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі. Рух повітря, закономірності перемiщення повітряних мас, циклони та антициклони.
Водяна пара, вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.
Погода, її елементи, типи, зміна в часі.
Клімат Землі, фактори його формування. Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний. Зміни клімату. Люди і клімат.
Охорона атмосфери: причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря.спостерігає і фіксує: зміни погоди;
пояснює, як відбувається добовий і річний хід температури повітря у зв’язку зі змiною висоти Сонця, причини утворення вітру, причини змін погоди та клімату;
виділяє відмінності: між основними видами хмар і опадів; погодою і кліматом на різних широтах;
визначає: середні температури, тиск атмосфери, швидкість вітру;
будує: графіки ходу температури за певний період, розу вітрів, діаграму хмарності та опадів;
згадує: ознаки погоди в циклоні та антициклоні;
користується: термометром, барометром, флюгером;
добирає: адекватні для аналізу атмосферних процесів джерела географічних знань;
оцінює: наслідки впливу господарської діяльності людини на атмосферу;
аналізує: карти розподілу тиску, температури, опадів, переміщення повітряних мас, Практичні роботи
8. Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів: складання графіка температур, діаграми хмарності й опадів, рози вітрів, опис погоди.особливості головних типів клімату. 9. Опис одного з головних типів клімату за кліматичними картами.

12

Тема 3. Гідросфера
Гідросфера, її основні частини.
Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки. Острови в океані. Властивості вод Світового океану.
Рух води в океані. Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.
Багатства вод Світового океану.
Океан та людина.
Води суходолу.
Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим рiчок, робота річок.
Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.
Болота, їх типи, поширення.
Льодовики, особливості їх утворення та поширення.
Підземні води, їх типи.
Використання вод суходолу людиною.Учень:
називає: суттєві ознаки понять “океан”, “море”, “затока”, “протока”, “водна маса”, “океанічна течія”, “річка”, “озеро”, “болото”, “льодовик”, “підземні води”;
виділяє відмінності: між складовими частинами гідросфери;
наводить приклади: основних видів вод суходолу — поверхневих і підземних, частин Світового океану;
пояснює: схему світового кругообігу води, роль Світового океану у географічній оболонці; причини і наслідки рухів води в океані; особливості живлення і режиму вод суходолу;
розрізняє: способи зображення вод суходолу на плані місцевості та на карті;
визначає: географічне положення водних об’єктів, глибини океанів і морів; залежність напряму і характеру течії річок від рельєфу;
оцінює: роль води для людини;
знаходить і позначає: на контурній карті об’єкти географічної номенклатури: моря: Чорне, Азовське, Середземне, Червоне, Берингове; протоки: Керченська, Практичні роботи
10. Позначення на контурній карті гідрологічних об’єктів.
11. Складання порівняльної характеристики водних об’єктів (за вибором).
12. Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором).Босфор, Гібралтарська, Мексиканська, Магелланова, Дрейка, Берингова; затоки: Біскайська, Бенгальська, Мексиканська, Гвінейська; острови: Велика Британія, Шрі-Ланка, Великі Зондські, Великі Антильські, Гренландія, Мадагаскар; півострови: Аравійський, Кримський, Апеннінський, Індостан, Індокитай, Лабрадор, Сомалі; западина: Марiанська; течії: Західних вітрів, Гольфстрім, Північноатлантична; Північнотихоокеанська, Північна та Південна Пасатна; річки: Дніпро, Дунай, Янцзи, Ніл, Амазонка, Міссісіпі; озера: Каспійське, Великі озера, Байкал, Танганьїка.

2

Тема 4. Біосфера
Складові біосфери. Географічні закономірності поширення ґрунтів, рослин і тварин. Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери.Учень:
називає: суттєві ознаки понять “біосфера”, “ґрунт”, “рослинність”, “тваринний світ”;
пояснює: причини поширення ґрунтів і живих організмів на Землі на основі встановлення міжпредметних зв’язків між географією та природознавством;
порівнює: типи ґрунтів, видів рослин і тварин, що поширені на різних широтах;
оцінює: зміни ґрунтів, рослинності і тваринного світу в результаті господарської діяльності людини.

3

Тема 5. Географічна оболонка
Географічна оболонка, її властивості. Загальні закономірності географічної оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність. Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони.
Екологічні проблеми географічної оболонки.Учень:
називає: суттєві ознаки понять “географічна оболонка”, “природний комплекс”, “географічний пояс”, “природна зона”;
пояснює: взаємодію компонентів природи у природному комплексі на суходолі та в океані; наслідки взаємодії оболонок Землі;
формулює: загальні закономірності географічної оболонки;
оцінює: практичне значення кругообігів речовин і енергії, цілісності, ритмічності для життя і діяльності людини;
аналізує: особливості географічних поясів і природних зон;

 

наводить приклади: впливу природи на людину та людини на природу;
ілюструє: конкретними прикладами екологічні проблеми своєї місцевості та земної кулі. Практична робота (на місцевості)
13. Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення взаємозв’язків між ними.

3

Розділ ІV. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

2

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
Зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін. Густота населення Землі. Розміщення населення. Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси, рівність рас.Учень:
називає: кількість населення Землі та населення України й своєї місцевості;
розпізнає: способи зображення держав і столиць на полiтичній карті світу, населених пунктів на плані місцевості;
визначає: за планом місцевості та картою населені пункти, найбільші держави, держави-сусіди України та їх столиці;

 

позначає: на контурній карті кордони держав, підписує їх назви та назви столиць.

1

Тема 2. Народи і держави
Найбільш чисельні народи світу. Найбільші держави та держави-сусіди України на політичній карті світу.
Населені пункти. Свій населений пункт, господарська діяльність і побут його населення. Тип житла, традиційні промисли рідного краю. Практична робота
14. Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках.

3

Розділ V. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

1

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
Види господарської діяльності людей. Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей. Зміни природних комплексів Землі.Учень:
називає: суттєві ознаки понять “природні багатства”, “навколишнє середовище”;
наводить приклади: природних багатств за особливостями їх вичерпності та відновлюваності;
порівнює: забруднення навколишнього середовища в різних частинах Землі;

 

висловлює судження: про практичні заходи щодо усунення негативних наслідків взаємодії населення з природою в своїй місцевості.

2

Тема 2. Населення і природокористування
Використання природних багатств, проблема їх вичерпності. Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.

3

РЕЗЕРВ ЧАСУ

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь