Календарно-тематичне планування з фізики у 8 класі

Скачати
   №

уроку

  п/п

    №

розділу

     §

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ

 

ДАТА

 

При-мітка

 

ДЕРЖАВНІ      ВИМОГИ

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

 

10

11

12

 

I

1 , 2

3 , 4

5 , 6

7

 

 

8

 

 

 

9

 

 

10 , 11

 

 

 

 

12 , 13

Механічні явища    (42 год.)

Механічний рух     ( 12 год. )

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Механічний рух. Відносність руху

Поступальний рух. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Види рухів. Рівномірний прямолінійний рух.  Рівномірний і нерівномірний рух

Швидкість руху. Одиниці швидкості. Середня швидкість нерівномірного руху.

Графіки руху тіла.

Лабораторна робота № 1. Вимірювання швидкості руху тіла.

Обертальний рух тіла. Період та обертова частота. Місяць-природній супутник Землі.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання частоти обертання тіл.

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники Лабораторна робота № 3. Дослідження коливань маятника..

Звук. Швидкість поширення звуку в різних середовищах. Характеристики  звуку. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною. Відбивання звуку.

Лабораторна робота № 4. Вивчення характеристик звуку.

Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми

Контрольна робота № 1

 

    Учень:

   називає  види механічного руху, одиниці часу, шляху, швидкості, періоду та частоти обертання, види маятників, характеристики звуку;

   наводить приклади проявів механічного руху в природі, відносності руху, обертального і коливального рухів у природі та техніці;

   розрізняє види механічного руху за формою траєкторії, поняття траєкторії і шляху, затухаючі та незатухаючі коливання;

   формулює означення механічного руху, траєкторії, швидкості, амплітуди, періоду коливань, записує формули;

   може описати рух Місяця, коливання математичного маятника, поширення і відбивання  звуку, класифікувати рухи за формою траєкторії; характеризувати сприйняття звуків людиною; пояснити відмінність траєкторії І швидкості в різних системах відліку;аналізувати графіки руху тіл і визначати за ними його параметри;

   вимірювати швидкість руху, період і частоту коливань, період обертання; користуватись приладами для вимірювання  часу і відстані, камертоном; представляти результати вимірювання у вигляді таблиць і графіків;

   може розв’язувати задачі, застосовуючи формули швидкості тіла, середньої швидкості, періоду і частоти коливань, будувати графіки залежності швидкості тіла від часу, пройденого шляху від часу для рівномірного прямолінійного руху.

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

I I

 

14 -16

17 , 18

19

20

21

22

 

23

24

25 , 26

27

28 , 29

30

31

32

 

 

Взаємодія тіл        ( 22 год. )

Взаємодія тіл. Сили в механіці

Аналіз контрольної роботи. Взаємодія тіл. Інерція. Результат дії сил: деформація і зміна швидкості. Маса, як міра інертності тіла

Сила та одиниці сили.графічне зображення сили. Складання сил, що діють вздовж однієї прямої. Сила тяжіння.

Деформація тіл. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість.

Розв’язування задач

Динамометри. Вимірювання сили.  Лабораторна

робота № 5. Конструювання динамометра.

Лабораторна робота № 6. Вимірювання сил за допомогою динамометра. Вимірювання ваги тіла.

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

Лабораторна робота № 7. Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.

Рівновага сил. Момент сили. Рівнодійна сила. Рух тіла під дією кількох сил.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 2

     Тиск твердих тіл, рідин і газів. Архімедова  сила

Аналіз контрольної роботи. Тиск. Сила тиску. Одиниці тиску.

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Гідравлічні машини. Сполучені посудини

Розв’язування задач

Атмосферний тиск. Вимірювання  атмосферного  тиску. Дослід Торічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.

Манометри. Рідинні насоси.

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

Умови плавання тіл. Гідростатичне зважування

Лабораторна робота № 8. Вимірювання маси тіла методом гідростатичного зважування.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 3

    Учень:

називає види сил, способи їх вимірювання, одиниці сили, і пеку, моменту сили, причини виникнення атмосферного тиску, способи його вимірювання, умови плавання тіл;

наводить приклади взаємодії тіл, прояву інерції, різних видів сил, застосування важелів і блоків, сполучених посудин;

формулює умови рівноваги тіл, закони Гука, Паскаля, Архімеда, означення інерції, сили, моменту сили, сили тиску, сили тертя;

розрізняє поняття ваги і маси тіла, сили тяжіння і ваги, тиск і силу тиску;

дотримується правил додавання сил; записує формули мо­менту сили, умови рівноваги важеля, сили пружності, сили тяжі­ння, ваги тіла, сили тертя ковзання, сили тиску, виштовхувальної сили;

може описати різні прояви механічної взаємодії, земне тяжі­ння, виникнення сили пружності при деформації тіла, дослід Торрічеллі, залежність атмосферного тиску від висоти; зобразити силу, зазначаючи напрям, значення і точку прикладання; класифікувати види сил за їхньою природою;характеризувати механічні властивості твердих тіл, способи зменшення і збіль­шення сили тертя, залежність сили пружності від деформації, і пеку рідини на дно і стінки посудини від висоти і густини; по­яснити причину виникнення сили тяжіння, невагомості, сили тертя, сили пружності, тиску в рідинах і газах, встановлення рівня рідин у сполучених посудинах; обґрунтувати існування тиску в рідинах і газах на основі молекулярно-кінетичних уяв­лень;

здатний спостерігати наслідки механічної взаємодії тіл; конструювати динамометр; вимірювати сили, вагу тіла, тиск, атмос­ферний тиск, користуватися динамометром, манометром, баромет­ром; може         розв’язувати задачі, застосовуючи формули сил тяжі­ння, тертя, тиску, пружності, моменту сил, умови рівноваги тіл, закони Гука, Паскаля, Архімеда.

 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

33

34

35

36

37 , 38

39

40

41

Робота і енергія        ( 12 год. )

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Одиниці роботи.

Потужність. Одиниці потужності.

Кінетична і потенціальна енергії

Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження механічної енергії

Машини і механізми. Прості механізми. Блок. Важіль.

Умови рівноваги важеля. Момент сили

Лабораторна робота № 9. Зʹясування умов рівноваги важеля.

«Золоте правило» механіки

ККД механізмів

Лабораторна робота № 10. Визначення ККД похилої  площини.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 4

    Учень:

називає види механічної енергії, одиниці роботи, потужності, енергії, прості механізми;

наводить приклади використання машин і механізмів, пере­творення одного виду механічної енергії в інший;

формулює закон збереження механічної енергії, «золоте пра­вило» механіки;

записує формули роботи, потужності, ККД механізму, кіне­тичної енергії, потенціальної енергії тіла, піднятого над повер­хнею Землі;

може описати перетворення кінетичної енергії в потенціаль­ну і навпаки; характеризувати машини і механізми за їх потуж­ністю; пояснити «золоте правило» механіки як окремий випадок закону збереження енергії;

здатний спостерігати перетворення енергії в механічних процесах; вимірювати потужність і ККД механізмів; користува­тися простими механізмами (важіль, блок, похила площина); може розв’язувати задачі, застосовуючи формули роботи,  потужності, кінетичної та потенціальної енергії, коефіцієнта ко­рисної дії, закон збереження механічної енергії.

 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

 

42

43,44

45

49

50

46

47

48

 

 

51

52

 

 

 

Теплові явища      ( 20 год. )

Аналіз контрольної роботи. Тепловий рух. Температура тіла. Тепловий стан тіл. Вимірювання температури. Лабораторна робота № 11. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.

Внутрішня енергія та способи її зміни. Теплообмін.

Види теплообміну.

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

Лабораторна робота № 12. Визначення питомої теплоємності речовини.

Згоряння палива.

Розв’язування задач

 Теплові двигуни. Принцип дії теплових машин.  Двигун внутрішнього згоряння. Екологічні проблеми використання теплових машин.

Тепловий баланс.

Лабораторна робота № 13. Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 5

 

Аналіз контрольної роботи. Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.

Розв’язування задач

Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

Розв’язування задач

Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження енергії.

ККД нагрівника.

Лабораторна робота № 14. Визначення ККД нагрівника.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 6

     Учень: називає способи вимірювання температури, види теплопередачі, одиниці температури, кількості теплоти;

наводить приклади теплової рівноваги, теплообміну, тепло­ті х двигунів, застосування теплотехніки в житті людини;

розрізняє види теплопередачі (теплопровідність, конвекція, пилове випромінювання);

формулює ознаки теплового балансу;

описує формули кількості теплоти, що йде на нагрівання, і пілоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти плавлення, і пілоти пароутворення, рівняння теплового балансу у випадку цінування гарячої і холодної води;

може описати плавлення і кристалізацію твердих тіл, випаровування і конденсацію рідин, кипіння, перетворення енергії в теплових процесах, принцип дії теплових машин, вплив теплотехніки на оточуюче середовище; класифікувати види теплопе­редачі; характеризувати напрям плину теплових процесів у природному середовищі, умови переходу речовини з одного аг­регатного стану в інший, вплив теплотехніки на оточуюче середовище; аналізувати графіки теплових процесів, зокрема під час плавлення твердого тіла; пояснити перебіг теплових процесів під час теплообміну, тепловий баланс як наслідок закону збереження енергії в теплових процесах, принцип дії двигуна внутрішнього згоряння, парової турбіни; обґрунтувати зміни агрегатного стану речовини на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини;

здатний спостерігати за перебігом різних теплових процесів; вимірювати питому теплоємність речовини, ККД нагрівника; користуватися термометром, калориметром;

дотримується правил безпеки під час роботи з нагрівниками;                                                                        може розв’язувати задачі, застосовуючи формули кількості и і поти, теплоти згоряння палива, ККД нагрівника, теплоти плавлення і кристалізації, теплоти пароутворення і конденсації, рівняння теплового балансу.

 

68

69

70

 

Узагальнення

Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.

Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.

Підсумковий урок.

     

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь