Календарно-тематичне планування з фізики для 9 класу

Скачати
   №

уроку

  п/п

    №

розділу

     §

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ

 

  ДАТА

 

При-мітка

 

ДЕРЖАВНІ      ВИМОГИ

 

 

1

 

2

 

 

3

 

4

5

 

6

7

 

 

I

1,2

 

3,4

 

 

5,6

 

 

Електромагнітні явища     

Електричне поле        ( 7 год. )

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів.

Дискретність електричного заряду. Будова атома. Заряджання тіл і будова атома. Закон збереження електричного заряду.

Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Закон Кулона.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл».

Розв’язування задач.

Самостійна робота.

 

    Учень

називає два роди електричних зарядів, одиницю електричного заряду, способи виявлення електричного поля;

наводить приклади електризації тіл у природі, електростатичної взаємодії, впливу електричного поля на живі організми;

розрізняє точковий заряд і заряджене тіло, електричний заряд і електричне поле;

формулює означення електричного заряду і електричного поля, закон Кулона;

записує формулу сили взаємодії двох точкових зарядів ;

може описати модель точкового заряду; класифікувати електричні заряди на позитивні й негативні; характеризувати електрон як носія елементарного електричного заряду, йон як і структурний елемент речовини; пояснити механізм електризації тіл, принцип дії електроскопа; обґрунтувати дискретність електричного заряду, взаємодію заряджених тіл наявністю електрич­ного поля;

здатний спостерігати електростатичну взаємодію; дотри­муватися правил безпеки під час роботи з накопичувачами електричних зарядів високої енергії; користуватися електроскопом;

може розв’язувати задачі, застосовуючи закон Кулона.

 

 

 

8

9

10

11

12

13

 

14

15

 

16

 

 

17

18

19

20

 

21

22

 

23

24

 

 

25

26

 

27

28

 

29

30

 

 

31

32

 

33

 

34

35

36

 

37

 

38

 

 

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

42

II

1

7

8,10

9

11

12

13,15

 

2

14

17

18

3

19,20

21

22

23

24

25

26

 

Електричний струм       ( 35 год. )

Електричний струм. Сила струму.

Напруга. Опір   ( 13 год. )

Електричний струм. Джерела електричного струму.

Електричне коло. Дії електричного струму.

Електричний струм у металах.  Напрям струму.

Сила струму та її вимірювання.

 Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра».

Електрична напруга та її вимірювання.

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра».

Електричний опір. Реостати. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів та речовини. Питомий опір.

Розв’язування задач.

Залежність опору провідників від температури.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 1

Закони постійного струму   ( 10 год. )

Закон Ома для однорідної ділянки кола.

Лабораторна робота № 4 «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра».

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 5 «Визначення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника».

Послідовне з’єднання провідників.

Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».

Паралельне з’єднання провідників.

Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників». Розв’язування задач.

Контрольна робота № 2

Робота і потужність струму. Електричний струм

 у різних середовищах  ( 12 год. )

Робота і потужність електричного струму.

Розв’язування задач

 

Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму».

Закон Джоуля-Ленца.

Розв’язування задач

Споживачі електричного струму. Електронагрівальні прилади.

Електричний струм у металах. Електричний струм у рідинах.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.

Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу».

Електричний струм у напівпровідниках. Електропровід-ність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури.  Термістори.

Електричний струм у газах. Самостійні і несамостійні розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами.

Контрольна робота № 3

 

    Учень

називає теплову, магнітну, хімічну дії електричного струму, її-менти електричного кола, джерела електричного струму, оди­ниці сили струму, напруги, електричного опору, електрохімічного еквівалента, параметри струму, безпечні для людського орга­ні »му;

наводить приклади використання електричного струму в побуті, на виробництві, застосування електролізу у промисловості, термістора в техніці; розрізняє провідники, напівпровідники і діелектрики;

формулює означення електричного струму, сили струму, опо­ру провідника, закони Ома для ділянки кола, Джоуля—Ленца, електролізу;

записує формули сили струму, напруги, опору для послідов­ного і паралельного з’єднання провідників, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу;

може описати будову амперметра, вольтметра, реостата, ме­ханізм електролізу, самостійного і несамостійного розрядів у газах; класифікувати речовини на провідники, напівпровідники та діелектрики; характеризувати умови існування електричного струму, способи зміни сили струму і напруги в електричних ко­лах, електроенергетику та її роль в житті людини і суспільства; пояснити природу струму в металах, напівпровідниках, діелек­триках, розчинах і розплавах електролітів, газах; обґрунтувати природу електричного струму в металах, розчинах електролітів, напівпровідниках, газах на основі електронних уявлень, історич­ний характер розвитку знань про електрику;

здатний спостерігати явища, викликані електричним стру­мом у різних середовищах; складати електричні кола і схема­тично їх зображувати; вимірювати силу струму, напругу, елек­тричний опір, потужність споживача електроенергії; користува­тися різними джерелами струму (гальванічні елементи, акуму­лятори, блок живлення), амперметром, вольтметром, реостатом, дільниками напруги, лічильником електроенергії; дотримувати­ся правил безпеки та експлуатації під час роботи з електричними приладами; досліджувати параметри електричних кіл при по­слідовному і паралельному з’єднанні споживачів;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули сили струму, напруги, опору провідника, законів Ома для ділянки кола, Джоуля—Ленца, електролізу; робити розрахунки простих електричних кіл, шукати значення фізичних величин за таблиця­ми.

 

 

43

44

45

 

46

47

 

48

 

49

50

51

52

 

III

27

28

29

30

31

32

33

 

Магнітне поле     (  10 год. )

Постійні магніти. Магнітне поле Землі.

Магнітні взаємодії.

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом.

Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії.»

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.

Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

Електромагнітна індукція.  Досліди Фарадея.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 4

 

    називає  полюси  магнітів,   способи  виявлення   магнітного поля, прилади, в яких використовується електромагнітна  взаємодія

наводить приклади магнітної взаємодії, застосування електромагнітних явищ, впливу магнітного поля на живі організми;

формулює правило свердлика, лівої руки;

може описати дослід Ерстеда, властивості магнітного поля Землі, принцип дії електромагніта, результат дії магнітного поля 11.1 провідник зі струмом, дослід Фарадея; характеризувати їм повні властивості постійних магнітів, магнітне поле провідника зі струмом, колового струму; суть явища електромагнітної індукції; пояснити природу магнітного поля, спосіб промислового одержання електричного струму, принцип дії електричного тіпуна, електровимірювальних приладів; здатний спостерігати електромагнітні явища, спектри маг-пі і них полів; складати електромагніт; користуватися електродвигуном постійного струму; може визначати напрям силових ліній магнітного поля стру­му, застосовуючи правило свердлика, напрям дії магнітного поля на провідник зі струмом, застосовуючи правило лівої руки.

 

 

53

 

54

55

56

57

 

58

 

59

 

60

 

61

62

63

64

IV

34

35

36

37

38

39

40

41

Атомне ядро. Ядерна енергетика.   (  14 год.  )

Атом і атомне ядро. Досліди Резерфорда. Ядерна модель атома.

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

Будова ядра атома. Ізотопи.

Ядерні перетворення. Реакції поділу. Термоядерні реакції.

Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри.

Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Лабораторна робота № 11 « вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань.»

Ядерний реактор. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.

Боротьба за ліквідацію загрози ядерної війни.

Розв’язування задач

Контрольна робота № 5

    називає складові атомного ядра, види радіоактивного вип­ромінювання, основні характеристики а -, β – та γ – випромінювання; рівні радіоактивного фону, допустимі для життєдіяльнос­ті людського організму;

наводить приклади радіоактивних перетворень атомних ядер;

формулює означення радіоактивності, активності радіонук­ліда; записує формулу дози випромінювання, потужності радіо­активного випромінювання;

може описати дослід Резерфорда, ядерну модель атома, протонно-нейтронну будову ядра атома; класифікувати види радіоактивного випромінювання; характеризувати природний радіоактивний фон, його вплив на живі організми; оцінити ак­тивність радіонукліда за табличними даними; пояснити іонізую­чу дію радіоактивного випромінювання; здатний проводити дозиметричні вимірювання радіоактивного фону; користуватися дозиметром;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формули актив­ності радіонукліда, поглинутої дози випромінювання, потужності  радіоактивного випромінювання.

 

 

65

 

 

66

 

42

 

 

43

Узагальнюючі заняття

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

 

Фізична картина світу. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.

 

  Учні: визначають роль фізики як фундаментальної науки сучасного природознавства, наводять приклади застосування фізичних знань у сфері матеріальної і духовної культури; характе­ризують історичний шлях розвитку фізичної картині* світу; оцінюють роль фізичних методів дослідження в інших природ­ничих науках; роблять висновки про визначальний вплив досяг­нень сучасної фізики на зміст науково-технічної революції; обґрунтовують необхідність цивілізованого ставлення людини до природи .

 

 

67

68

69

70

 

 

Екскурсії.

 

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь