Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу

Скачати

Календарно-тематичне планування з фізики для 11 класу

уроку

п/п

розділу

§

пункту

ТЕМА

Зміст навчального матеріалу

 

Дата

При-мітка

Державні  вимоги

 

1

2

3

4

5

 

6

 

 

 

7

8

9

10

11

I

I

1

2

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ЕЛЕКТРИЧНЕ  ПОЛЕ   ( 11 год. )

Електричне поле. Напруже­ність електричного поля.

Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.

Робота під час переміщення заряду в однорідному електро­статичному полі.

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Речовина в електричному полі. Провідники  в електричному полі.

Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля па живі організми.)

Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конден­саторів.

 Розв’язування задач.

Енергія електричного поля. Використання конденса­торів у техніці.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 1.

Учні:

–   знають властивості електричного поля, принцип суперпозиції, зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів;

–   розуміють сутність силової та енер­гетичної характеристик електричного поля, поляризації діелектриків;

–   здатні пояснити вплив провідників і діелектриків на електричне поле;

–   вміють зображувати електричне поле за допомогою силових ліній, схеми з’єднань конденсаторів;

–   вміють класифікувати електричні поля на однорідні і неоднорідні;

–   (володіють експериментальними способами дослідження електричної взаємодії);

–   здатні розв’язувати фізичні задачі на розрахунок напруженості і потенціалу електричного поля, взаємодію елект­ричних зарядів, здійснену роботу під час переміщення заряду, електроєм­ність, електроємності при послідовному
і паралельному з’єднанні конденсаторів, енергію електричного поля.

 

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

II

9

 

 

 

 

10

 

 

 

12

 

 

 

13

14

15

 

16

 

 

 

 

17

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ   (  16 год. )

Аналіз контрольної роботи. Електричний струм. Електричне коло.  Джерела і споживачі електричного струму. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.

Розв’язування задач.

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 4 Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

Робота та потужність електричного  струму. (Теплова дія струму.)

 Розв’язування задач.

Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

Електричний струм у  металах та його використання.

Електричний струм рідинах та його використання.

Електричний струм газах  та його використання. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми).

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Електронно дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.

Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 2.

Учні:

– знають природу електричного струму в металах, електролітах, газах, напівпровідниках, вакуумі, закон Ома для повного кола, технічне застосування напівпровідникових приладів;

– наводять приклади використання  електричного струму в різних середовищах;

– розуміють сутність електронної провідності металів та електропровідності напівпровідників, залежності опору провідників та напівпровідників від температури, поняття плазми;

– здатні пояснити електропровідність металів, електролітів і напівпровідників, властивості електронно-діркового переходу, міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями;

– вміють складати прості електричні кола;

– вміють розрізняти послідовне і паралельне з’єднання провідників в електричному колі;

– володіють експериментальними способами вимірювання ЕРС джерела струму, дослідження електричних кіл з різними елементами;

– здатні розв’язувати фізичні задачі на закон Ома для повного кола, розрахунок електричних кіл з послідовним і паралельним з’єднанням провідників, визначення роботи та потужності електричного струму.

 

28

 

 

 

29

30

 

31

 

32

33

34

 

35

 

36

 

 

 

 

37

38

 

 

39

40

 

41

 

42

43

III

18

 

 

 

19

20

 

 

 

21

22

23

 

 

 

24

 

 

 

 

25

29

 

 

30

32

ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ   ( 16 год. )

Зміст

Аналіз контрольної роботи.Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца.

Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна,

Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного струму. Електромагнітна індукція.  Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Лабораторна робота № 6 Дослідження явища електромагнітної індукції

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара-  і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.)

Електромагнітне  поле.

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму.

Діючі значення напруги і сили струму.

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.

 Розв’язування задач.

Контрольна робота № 3.  

Учні:

–   знають природу електромагнітної взаємодії, дію магнітного поля на провідник зі струмом, принцип дії

електродвигуна, закон електромагнітної індукції, будову трансформатора;

–   розуміють сутність явища електромагнітної індукції, змінного струму як вимушених електромагнітних коливань;

–   здатні пояснити дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки, магнітні властивості речовини, утворення індукційного струму, дію трансформатора;

–   вміють зображувати магнітні поля за допомогою силових ліній, визначати напрям індукційного струму, сили Лоренца та Ампера;

–   володіють експериментальними способами дослідження явища електромагнітної  індукції  та магнітних властивостей речовини;

–   здатні розв’язувати фізичні задачі на взаємодію магнітного поля з провідником зі струмом, застосування формул сили Ампера, сили Лоренца, закон

електромагнітної індукції, ЕРС самоіндукції, енергії магнітного поля, на визначення характеристик змінного

струму, коефіцієнта трансформації.

44

 

45

46

 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

IV

26

 

 

27

 

 

28

 

 

 

31

 

34

 

 

 

35

 

36

 

 

37

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ ( 16 год. )

 Аналіз контрольної роботи. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання. Розв’язування задач.

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.

Розв’язування задач.

Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електро-магнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі. Розв’язування задач.

Вимушені коливання. Резонанс. Авто-коливання.

Розв’язування задач.

Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Г.Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Розв’язування задач.

Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення.

 Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

 Розв’язування задач.

Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 4

Учні:

–   знають природу електромагнітних коливань, утворення електромагнітних хвиль, властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот;

–   розуміють сутність гармонічних електромагнітних коливань, радіомовлення і телебачення, радіолокації,

стільникового зв’язку супутникового телебачення;

–   здатні пояснити перетворення енергії в коливальному контурі, вимушені коливання, резонанс, принцип дії

радіотелефонного зв’язку;

–   вміють визначати частоту власних коливань контуру;

–   здатні розв ‘язувати фізичні задачі, застосовуючи рівняння електромагнітних гармонічних коливань, на

перетворення енергії в коливальному контурі, взаємозв’язок швидкості поширення хвилі з її довжиною та частотою.

60

61

62

 

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

 

74

 

75

76

 

77

 

78

79

80

38

 

39

 

 

40

 

 

41

42

 

 

43

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

46

 

47

 

 

48

 

 

 

 

 

49

ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА ( 21 год. )

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла.

Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. (Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал. Застосування дзеркал.)

Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.)

Розв’язування задач.

Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Кут зору.Оптичні прилади та їх застосування.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 5.

Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль.  Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп.

Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.)

Лабораторна робота № 8. Спостереження інтерференції

світла.

Розв’язування задач.

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна гратка.

Лабораторна робота № 9. Спостереження дифракції світла.

Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. (Одержання поляризованого світла.)

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла.

Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова . Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту.

Застосування фотоефекту. Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.)

Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів.

Тиск світла. Корпускулярио-хвильовий дуалізм світла.        

Контрольна робота № 6.

Учні:

–   знають особливості поширення світла в різних середовищах, закони відбивання і заломлення світла, принцип Гюйгенса-Френеля, гіпотезу М.Планка,

квантові властивості світла, закони зовнішнього фотоефекту, принцип дії квантових генераторів;

–   розуміють сутність світла як електромагнітної хвилі, показника заломлення, інтерференції, дифракції, дисперсії та поляризації світла, голографії, фотоефекту, корпускулярно-хвильового дуалізму;

–   здатні пояснити поглинання і розсіювання світла, утворення інтерференційних і  дифракційних картин, дисперсійний спектр світла, тиск світла, фотохімічні

реакції та люмінесценцію, призначення мікроскопа та телескопа;

–   вміють будувати зображення, одержані за допомогою дзеркал і лінз;

–   володіють експериментальними способами спостереження інтерференції та дифракції світла;

–   здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи закони відбивання і заломлення світла, інтерференції та

дифракція світла, рівняння фотоефекту, формулу енергії та імпульсу кванта світла.

 

 

 

81

 

 

82

 

 

83

 

84

 

 

85

86

 

 

87

 

88

 

 

 

 

89

90

 

91

 

92

 

 

93

 

94

 

 

95

96

50

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

52

53

 

 

54

 

55

 

 

 

 

 

56

 

57

 

58

 

 

 

 

59

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА  ( 16 год. )

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати М.Бора. (Досліди Д.Франка і Г.Герца.) Енергетичні стани атома.

Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування.

Лабораторна робота № 11. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини.

Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві.)

 Лазери.

Атомне ядро. Протонно-нейтронна  модель атомного ядра. Нуклони, Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер.

Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер.

Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія.

Розв’язування задач.

Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.

Період напіврозпаду. Закон радіоактивного розпаду. Отримання і застосування радіонуклідів.

Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.

Дозиметрія. Дози випроміиюання. Захист від йонізуючого випроміиювання.

Лабораторна робота № 12. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями.

Елементарні частинки. Загальна характеристика лементарних частинок. Класифікація елементарних

частинок. Кварки. Космічне випромінювання.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 7.

 

 

 

 

Учні:

–   знають ядерну модель атома,квантові постулати Н.Бора, фізичні основи ядерної енергетики, види радіоактивного випромінювання, закон радіоактивного

розпаду, способи радіоактивного захисту людини, загальну характеристику елементарних частинок;

–   розуміють сутність випромінювання і поглинання світла атомами, спектрального аналізу, ядерних реакцій, ланцюгової реакції поділу ядер урану, радіоактивності, кваркової моделі елементарних

частинок;

–   здатні пояснити енергетичні стани атома, атомні і молекулярні спектри,природу рентгенівського випромінювання, існування ізотопів, стійкість

ядер, дефект мас, протонно-нейтронну модель атомного ядра;

–   вміють класифікувати елементарні частинки;

–   володіють експериментальними способами спостереження спектрів речовини, дослідження треків заряджених частинок;

–   здатні розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи квантові постулати Н.Бора, енергію зв’язку атомного ядра,закон радіоактивного розпаду, (дозиметричні величини), на ядерні реакції, (на.ККД ядерних реакторів).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

98

99

100

101

 

102

103

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ  ( 7 год. )

1.  Дослідження магнітного поля Землі

2.  Дослідження магнітного поля соленоїда

3.  Вимірювання ємності конденсатора

4.  Визначення енергії зарядженого конденсатора

5.  Дослідження напівпровідникового діода

6.  Дослідження транзистора

7.  Дослідження відбиття та заломлення світла

8.  Визначення довжини світлової хвилі

9.  Вивчення явища поляризації світла

10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль

11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості

12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.

13. Моделювання радіоактивного розпаду.

14, Визначення температурного коефіцієнта опору металу.

15. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.

16. Вимірювання індуктивності котушки.

 

 

    За результатами виконання фізичного практикуму учні оволодівають експериментальними методами дослідження фізичних явищ, удосконалюють навички роботи з фізичними приладами, розвивають здатність узагальнювати дослідні факти і робити висновки про спостережувані явища і процеси.

 

104

 

 

105

 

 

Узагальнюючі заняття   ( 2 год. )

 Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природиичо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

Сучасні уявлення про будову речовини. Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.

 

 

За результатами проведення узагаль­нюючих занять в учнів формуються сучасні уявлення про будову речовини, сучасну фізичну картину світу. Вони усвідомлюють роль фізичного знання, в суспільному розвитку, науково-техніч­ному прогресі, поглиблюють свої знанім про досягнення української науки у створенні нової техніки і наукомістких технологій. -»
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь