Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу

Скачати

Календарно-тематичне планування з фізики для 10 класу

  

уроку

  п/п

   

розділу

     §

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ

 

  ДАТА

 

При-

мітка

 

ДЕРЖАВНІ      ВИМОГИ

I

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

II

3

 

 

 

4

 

 

5

 

6

 

7

8

9

 

 

10

 

11

 

12

 

13

14

 

15

 

 

16

 

17

18

 

19

20

 

1,2

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

5,6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

9

10

 

 

11

 

 

 

12

 

 

5-12

 

13,14

 

 

 

 

 

 

 

 

5-14

Вступ  ( 2 год. )

Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин.

Похибки вимірювання. Математика — мова фізики. Скалярні та век­торні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

 

Кінематика  ( 18 год. )

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язування в кінема­тиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолі­нійного руху. Закон додавання швидкостей .

Способи вимірювання довжини й часу. Відносність механічного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

Розв’язування задач.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості.

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямоліній­ного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Лабораторна робота № 1. Визначення приско­рення тіла під час рівноприскореного руху.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Кінематика».

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення. Кутова швидкість.

Зв’язок лінійних та кутових величин, що харак­теризують рух матеріальної точки по колу.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2. Дослідження руху тіла по колу.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Кіне­матика».

 

 

Учень;

називає етапи розвитку фізики як науки, методи наукового пізнання, принцип відносності механічного руху і прізвища його творців та :вчених, які пояснили вільне падіння тіл, окремі види рухів за їх траєкторією, одиниці переміщення, швидкості, при­скорення, приклади швидкостей тіл мікро-, макро-, і мегасвіту;

розрізняє: фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і криволінійний рухи матеріальної точки;

формулює означення кінематичного рівняння руху , кінема­тичні закони рівномірного та рівноприскореного рухів уздовж прямої;

може описати явище вільного падіння тіл, вид механічного руху за його кінематичним рівнянням руху; обґрунтовувати суть методу фізичного моделювання, зміст основної (прямої) за­дачі механіки, рівняння руху як залежність шляху (координати від часу); характеризувати роль фізики у житті людини, рух тіла у вертикальному напрямі, зв’язок лінійних і кутових вели­чин, що характеризують рух матеріальної точки по колу, вид ме­ханічного руху за його рівнянням швидкості; пояснити, що таке кутова швидкість та її зв’язок із частотою обертання; суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки, системи відліку; по­рівняти основні кінематичні характеристики різних видів руху за відповідними їм рівняннями рухів;

здатний спостерігати рух тіла вздовж прямої, по колу та кинутого горизонтально; користуватися масштабною лінійкою, вимірною стрічкою і секундоміром при вивченні вільного па­діння тіл та визначати його прискорення; оцінити допущену при цьому абсолютну і відносну похибки вимірювання, дотримува­тися правил експлуатації названих вище приладів, та узагальне­них планів відповіді про фізичну величину і фізичне явище при узагальненні й систематизації знань з кінематики;

може  розв’язувати задачі  застосовуючи кінематичні рівнян­ня руху; будувати графіки руху для рівномірного і рівноприскореного рухів.

III

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

27

28

29

30

 

31

32

33

 

 

34

35

36

 

37

 

38

 

39

40

41

 

42

 

43

44

 

15

 

16

 

17,18

 

19

 

20

 

21

 

 

15-21

22

 

22

23

 

 

 

 

22-23

24,25

 

 

 

26

27

 

28

29,30

 

 

 

 

Динаміка   ( 24 год. )

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку.

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

Третій закон Ньютона. Межі застосування зако­нів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

Сила тяжіння. Вага й невагомість.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання сил.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 3 з теми: «Механіка. Динаміка».

Рух тіла, кину­того вертикально вгору. Рух тіла, кинутого гори­зонтально

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Штучні супутники Землі. Перша космічна швид­кість.

Розвиток космонавтики. Внесок українських уче­них у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 4 з теми «Механіка. Дина­міка ».

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. Закон  Гука..

Лабораторна робота № 4. Вимірювання коефіці­єнта жорсткості.

Вага тіла. Невагомість. Перевантаження.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Лабораторна робота № 5. Вимірювання коефіці­єнта тертя.

Рух тіла під дією кількох сил.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Центр тяжіння.

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили.

Лабораторна робота № 6. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 5 з теми «Механіка. Дина­міка».

 

 

Учень:

називає основні етапи розвитку космонавтики та її творців;

наводить приклади прояву законів збереження енергії та ім­пульсу в природі й техніці, практичних застосувань законів ди­наміки;

розрізняє рівняння кінематики і рівняння динаміки руху тіла;

формулює умови рівноваги тіла для поступального і обер­тального рухів, І, II і III закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закони збереження механічної енергії, імпульсу; запи­сує їх формули;

може описати всесвітнє тяжіння і реактивний рух, рух тіла під дією кількох сил, обґрунтувати реактивний рух як прояв дії закону збереження імпульсу; характеризувати універсальність законів Ньютона, пояснити фізичний зміст поняття імпульсу; порівняти різні методи вимірювання сил;.

здатний спостерігати залежність ваги тіла від руху опори чи підвісу, користуватися динамометром і визначати конкретні умови рівноваги тіла під дією декількох сил, оцінити похибки вимірювання і дотримуватися правил експлуатації приладів, які при цьому використовуються;

може розв’язувати задачі, застосовуючи умови рівноваги тіла, закони динаміки при описанні окремих прикладів руху тіл та їх взаємодії, законів збереження імпульсу, енергії, представ­ляти результати вивчення умов рівноваги тіла та застосування законів руху при розв’язуванні навчальних фізичних задач за до­помогою таблиць, графіків, формул; систематизувати знання про закони динаміки та межі їх застосування; досліджувати можливі шляхи та екологічні проблеми вивільнення і споживан­ня механічної енергії в регіоні;

може розв’язувати задачі, застосовуючи закони динаміки, всесвітнього тяжіння, збереження імпульсу, енергії

IV

45

 

46

47

48

 

49

 

50

51

52

 

53

54

 

 

31

 

32

33

34,35

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Закони збереження в механіці  ( 10 год. )

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Абсолютно пружний удар двох тіл.

Реактивний рух.

Механічна робота та потужність.

Механічна енергія. Кінетична енергія. Потенціальна енергія.

Взаємні перетворення потенціальної та кінетич­ної енергії в механічних процесах. Повна меха­нічна енергія. Закон збереження енергії.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 7. Дослідження пружного удару двох тіл.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 6 з теми «Механіка. Закони збереження в механіці».

 

 

Учень:

   знають поняття імпульс тіла, імпульс сили, робота та потужність,
закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії;

   розуміють сутність перетворення енергії в механічних процесах;

   здатні пояснити реактивний рух, перетворення енергії в механічних процесах;

   вміють записувати рівняння закону збереження імпульсу та енергії під час пружного зіткнення тіл;

   вміють класифікувати види механічної енергії;

   володіють експериментальними способами дослідження пружного удару;

   здатні розв’язувати фізичні задачі на застосування понять імпульс тіла, імпульс сили, робота й потужність,
закону збереження імпульсу та закону збереження механічної енергії.

 

V

55

 

 

 

56

57

 

58

 

59

60

61

 

 

62

63

 

38,39

 

 

 

 

40

41

 

 

42

43

44,45

 

 

 

 

 

Механічні коливання й хвилі  ( 9 год. )

Коливний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коли­вання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

Пружинний маятник та період його коливань

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

Лабораторна робота № 8. Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань.

Енергія коливального руху.

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

Поширення хвиль у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швид­кість поширення хвиль.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 7 з теми «Меха­нічні коливання та хвилі»

 

 

Учні:

– знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання;

   розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань;

   здатні пояснити резонанс, поши­рення механічних коливань у пружному середовищі;

   вміють записувати рівняння гармонічних коливань;

   здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час коливань математичного й пружинного
маятників;

   володіють експериментальними способами визначення періоду коливань нитяного маятника і
вимірювання за його допомогою прискорення вільного падіння;

   здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів гармо­нічних коливань маятників, довжини
хвилі.

 

VІ

64

 

 

65

 

66

67

68

 

46

 

 

47

 

48

 

Релятивістська механіка   ( 5 год. )

Принцип віднос­ності А. Ейнштейна. Основні положення спеці­альної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.

Відносність одночасності подій. Відносність довжини та часу. Релятивістський закон додавання швидкостей.

Взаємозв’язок маси та енергії.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 8 з теми «Механіка. Релятивістська механіка».

 

                                                    

 

 

 

 

Учень:

називає творців релятивістської механіки, максимальну швид­кість передачі взаємодії;

наводить приклади, які підтверджують справедливість спе­ціальної теорії відносності;

розрізняє класичний закон додавання швидкостей від реля­тивістського, інертну масу і масу спокою;

формулює основні положення спеціальної теорії відносності; записує формулу взаємозв’язку маси та енергії; може обґрунтувати історичний характер виникнення і ста­новлення теорії відносності; характеризувати основні її нас­лідки — скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення плину подій; пояснити значення теорії відносності в сучасній науці й техніці;

     здатний робити висновки про зв’язок фізичних характерис­тик тіл і явищ із властивостями простору і часу;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу взаємо­зв’язку енергії й маси.

VІІ

 

69

 

70

71

 

72

 

73

74

 

75

 

76

77

 

78

79

 

80

 

81

82

83

 

84

 

85

 

86

87

88

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Властивості газів, рідин, твердих тіл.    ( 20 год. )

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.. Дослідне обґрунтування МКТ.

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О.Штерна.

Маса та розміри атомів та молекул. Кількість речовини. Молярна маса.. стала Авогадро.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини..

Модель ідеального газу. Температура та її вимірювання.

Тиск газу. Основне рівняння  молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Ізопроцеси. Газові закони.

Лабораторна робота № 9. Дослідження одного з ізопроцесів

Розв’язування задач.

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

Лабораторна робота № 10. Вимірювання вологості повітря.

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла.

Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.

Полімери: їх властивості і застосування.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 9. з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл.»

 

 

Учень:

називає творців молекулярно-кінетичного учення про будову речовини, а також учених, які зробили вагомий внесок у ство­рення теорії рідин, твердих тіл і матеріалів;

наводить приклади рідких кристалів, аморфних і крис­талічних тіл та полімерів;

розрізняє ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену і ненасичену пару, кристалічні й полікристалічні тіла;

формулює основні положення молекулярно-кінетичної теорії, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівнян­ня стану ідеального газу, газові закони, означення поверхневого натягу рідини і вологості повітря та записує відповідні формули для їх визначення;

може описати гіпотезу Демокріта про атомну будову речо­вини та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і полімерів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні влас­тивості; обґрунтовувати суть поняття «ідеальний газ» як фізич­ної моделі реального газу; характеризувати зміст поняття кількості речовини, відносної вологості, коефіцієнта поверхне­вого натягу; пояснити визначальну роль взаємного розміщення, руху і взаємодії молекул щодо будови і фізико-хімічних власти­востей тіл; пароутворення і конденсацію, тверднення і плавлен­ня тіл на основі атомно-молекулярних і термодинамічних під­ходів;

здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутво­рення і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних  явищ (згідно з відповідним правилом-орієнтиром); робити вис­новки про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед

заданими фізико-хімічними властивостями; користуватися ма­нометрами різного типу, психрометром і визначати ним во­логість повітря; дотримуватися правил  їх експлуатації;

може розв’язувати задачі на застосування рівняння стану ідеального газу, відносної вологості повітря; представляти графічно ізопроцеси, результати спостережень за допомогою таблиць та графіків; оцінювати роль і практичну значимість
води і водяної пари в процесах утворення живих організмів та забезпечення умов їх життєдіяльності.

 

89

 

 

 

90

 

91

 

92

93

94

 

95

96

 

Основи термодинаміки     (  8 год. )

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання температури.

Внутрішня енергія тіл. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.

Розв’язування задач.

Перший закон термодинаміки.. Адіабатний  процес.

Теплові машини. Принцип дії теплових машин.

Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 10 з теми «Основи термодинаміки»   

 

 

Учень:

називає винахідників теплових машин; наводить приклади
використання теплових машин,
                   

розрізняє роботу і теплообмін, нагрівник, робоче тіло і охо­лоджувач;

формулює перший закон термодинаміки і записує його фор­мулу;

може описати будову теплових двигунів, побутового хо­лодильника та розрізняє їх основні конструктивні елементи; обґрунтовувати необоротність теплових процесів; характе­ризувати зміст понять: внутрішня енергія, кількість теплоти, робота; здатний спостерігати прояви законів термодинаміки у при­роді; робити висновки про можливі шляхи вивільнення, транс­формації й використання внутрішньої енергії тіла;

може розв’язувати  задачі на застосування першого закону термодинаміки; досліджувати екологічні проблеми, пов’язані із вивільненням, передачею і використанням теплової енергії в регіоні та оцінювати їх стан.

 

97

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ  (1 год.)

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.

 

 

За результатами проведення  узагальнюючого заняття учні усвідомлюють роль теплоенергетики в економіці та суспільному житті країни, розуміють екологічні загрози щодо використання теплових машин.

 

98

 

99

100

 

101

102

103

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ   ( 6 год. )

1.Дослідження механічного руху з урахуван­ням закону збереження енергії.

2.Вивчення одного з ізопроцесів.

3.Визначення коефіцієнта поверхневого на­
тягу рідини.

4.Визначення модуля пружності речовини

5.Дослідження руху тіла під дією сили  тяжіння.

6.Дослідження  коливань тіла на пружині.


 

 

Учень:

називає прилади і матеріали, які використовувалися; форму­лює мету і завдання дослідження, і його теоретичні положення;

може описати і обгрунтувати суть методу дослідження (ідею досліду);

здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, самостійно зібрати установку і виконати дослідження згідно з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності не­одноразово повторити дослід; користуватися приладами, визна­чати їх загальні характеристики, дотримуватися правил експлу­атації приладів;може представляти результати виконання теоретичних і ек­спериментально-практичних завдань за допомогою формули, таблиці, графіка; оцінювати і перевіряти ступінь достовірності отриманих результатів; оцінювати практичну значимість набу­того досвіду.

 

104

105

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ   ЗАНЯТТЯ

 

 

 

 

 

 

  

уроку

  п/п

   

розділу

     §

пункту

ТЕМА

ЗМІСТ  НАВЧАЛЬНОГО  МАТЕРІАЛУ

 

  ДАТА

 

При-

мітка

 

ДЕРЖАВНІ      ВИМОГИ

I

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

II

3

 

 

 

4

 

 

5

 

6

 

7

8

9

 

 

10

 

11

 

12

 

13

14

 

15

 

 

16

 

17

18

 

19

20

 

1,2

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

 

5,6

 

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

9

10

 

 

11

 

 

 

12

 

 

5-12

 

13,14

 

 

 

 

 

 

 

 

5-14

Вступ  ( 2 год. )

Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Фізичні величини. Одиниці фізичних величин.

Похибки вимірювання. Математика — мова фізики. Скалярні та век­торні величини. Дії з векторами. Наближені обчислення. Графіки функцій та правила їхньої побудови.

 

Кінематика  ( 18 год. )

Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язування в кінема­тиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Рівняння рівномірного прямолі­нійного руху. Закон додавання швидкостей .

Способи вимірювання довжини й часу. Відносність механічного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівномірного прямолінійного руху.

Розв’язування задач.

Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості.

Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямоліній­ного руху.

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху.

Лабораторна робота № 1. Визначення приско­рення тіла під час рівноприскореного руху.

Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху під час вільного падіння тіл.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Кінематика».

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання та обертова частота. Доцентрове прискорення. Кутова швидкість.

Зв’язок лінійних та кутових величин, що харак­теризують рух матеріальної точки по колу.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 2. Дослідження руху тіла по колу.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Кіне­матика».

 

 

Учень;

називає етапи розвитку фізики як науки, методи наукового пізнання, принцип відносності механічного руху і прізвища його творців та :вчених, які пояснили вільне падіння тіл, окремі види рухів за їх траєкторією, одиниці переміщення, швидкості, при­скорення, приклади швидкостей тіл мікро-, макро-, і мегасвіту;

розрізняє: фізичне тіло і матеріальну точку, прямолінійний і криволінійний рухи матеріальної точки;

формулює означення кінематичного рівняння руху , кінема­тичні закони рівномірного та рівноприскореного рухів уздовж прямої;

може описати явище вільного падіння тіл, вид механічного руху за його кінематичним рівнянням руху; обґрунтовувати суть методу фізичного моделювання, зміст основної (прямої) за­дачі механіки, рівняння руху як залежність шляху (координати від часу); характеризувати роль фізики у житті людини, рух тіла у вертикальному напрямі, зв’язок лінійних і кутових вели­чин, що характеризують рух матеріальної точки по колу, вид ме­ханічного руху за його рівнянням швидкості; пояснити, що таке кутова швидкість та її зв’язок із частотою обертання; суть фізичних ідеалізацій — матеріальної точки, системи відліку; по­рівняти основні кінематичні характеристики різних видів руху за відповідними їм рівняннями рухів;

здатний спостерігати рух тіла вздовж прямої, по колу та кинутого горизонтально; користуватися масштабною лінійкою, вимірною стрічкою і секундоміром при вивченні вільного па­діння тіл та визначати його прискорення; оцінити допущену при цьому абсолютну і відносну похибки вимірювання, дотримува­тися правил експлуатації названих вище приладів, та узагальне­них планів відповіді про фізичну величину і фізичне явище при узагальненні й систематизації знань з кінематики;

може  розв’язувати задачі  застосовуючи кінематичні рівнян­ня руху; будувати графіки руху для рівномірного і рівноприскореного рухів.

III

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

27

28

29

30

 

31

32

33

 

 

34

35

36

 

37

 

38

 

39

40

41

 

42

 

43

44

 

15

 

16

 

17,18

 

19

 

20

 

21

 

 

15-21

22

 

22

23

 

 

 

 

22-23

24,25

 

 

 

26

27

 

28

29,30

 

 

 

 

Динаміка   ( 24 год. )

Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку.

Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

Третій закон Ньютона. Межі застосування зако­нів Ньютона.

Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

Сила тяжіння. Вага й невагомість.

Лабораторна робота № 3. Вимірювання сил.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 3 з теми: «Механіка. Динаміка».

Рух тіла, кину­того вертикально вгору. Рух тіла, кинутого гори­зонтально

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту.

Штучні супутники Землі. Перша космічна швид­кість.

Розвиток космонавтики. Внесок українських уче­них у розвиток космонавтики (Ю. Кондратюк, С. Корольов та ін.).

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 4 з теми «Механіка. Дина­міка ».

Деформація тіл. Сила пружності. Механічна напруга. Модуль Юнга. Закон  Гука..

Лабораторна робота № 4. Вимірювання коефіці­єнта жорсткості.

Вага тіла. Невагомість. Перевантаження.

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Лабораторна робота № 5. Вимірювання коефіці­єнта тертя.

Рух тіла під дією кількох сил.

Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Центр тяжіння.

Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили.

Лабораторна робота № 6. Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Контрольна робота № 5 з теми «Механіка. Дина­міка».

 

 

Учень:

називає основні етапи розвитку космонавтики та її творців;

наводить приклади прояву законів збереження енергії та ім­пульсу в природі й техніці, практичних застосувань законів ди­наміки;

розрізняє рівняння кінематики і рівняння динаміки руху тіла;

формулює умови рівноваги тіла для поступального і обер­тального рухів, І, II і III закони Ньютона, закон всесвітнього тяжіння, закони збереження механічної енергії, імпульсу; запи­сує їх формули;

може описати всесвітнє тяжіння і реактивний рух, рух тіла під дією кількох сил, обґрунтувати реактивний рух як прояв дії закону збереження імпульсу; характеризувати універсальність законів Ньютона, пояснити фізичний зміст поняття імпульсу; порівняти різні методи вимірювання сил;.

здатний спостерігати залежність ваги тіла від руху опори чи підвісу, користуватися динамометром і визначати конкретні умови рівноваги тіла під дією декількох сил, оцінити похибки вимірювання і дотримуватися правил експлуатації приладів, які при цьому використовуються;

може розв’язувати задачі, застосовуючи умови рівноваги тіла, закони динаміки при описанні окремих прикладів руху тіл та їх взаємодії, законів збереження імпульсу, енергії, представ­ляти результати вивчення умов рівноваги тіла та застосування законів руху при розв’язуванні навчальних фізичних задач за до­помогою таблиць, графіків, формул; систематизувати знання про закони динаміки та межі їх застосування; досліджувати можливі шляхи та екологічні проблеми вивільнення і споживан­ня механічної енергії в регіоні;

може розв’язувати задачі, застосовуючи закони динаміки, всесвітнього тяжіння, збереження імпульсу, енергії

IV

45

 

46

47

48

 

49

 

50

51

52

 

53

54

 

 

31

 

32

33

34,35

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

Закони збереження в механіці  ( 10 год. )

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Абсолютно пружний удар двох тіл.

Реактивний рух.

Механічна робота та потужність.

Механічна енергія. Кінетична енергія. Потенціальна енергія.

Взаємні перетворення потенціальної та кінетич­ної енергії в механічних процесах. Повна меха­нічна енергія. Закон збереження енергії.

Розв’язування задач.

Лабораторна робота № 7. Дослідження пружного удару двох тіл.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 6 з теми «Механіка. Закони збереження в механіці».

 

 

Учень:

   знають поняття імпульс тіла, імпульс сили, робота та потужність,
закон збереження імпульсу, закон збереження механічної енергії;

   розуміють сутність перетворення енергії в механічних процесах;

   здатні пояснити реактивний рух, перетворення енергії в механічних процесах;

   вміють записувати рівняння закону збереження імпульсу та енергії під час пружного зіткнення тіл;

   вміють класифікувати види механічної енергії;

   володіють експериментальними способами дослідження пружного удару;

   здатні розв’язувати фізичні задачі на застосування понять імпульс тіла, імпульс сили, робота й потужність,
закону збереження імпульсу та закону збереження механічної енергії.

 

V

55

 

 

 

56

57

 

58

 

59

60

61

 

 

62

63

 

38,39

 

 

 

 

40

41

 

 

42

43

44,45

 

 

 

 

 

Механічні коливання й хвилі  ( 9 год. )

Коливний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коли­вання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

Пружинний маятник та період його коливань

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

Лабораторна робота № 8. Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань.

Енергія коливального руху.

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання

Поширення хвиль у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швид­кість поширення хвиль.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 7 з теми «Меха­нічні коливання та хвилі»

 

 

Учні:

– знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання;

   розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань;

   здатні пояснити резонанс, поши­рення механічних коливань у пружному середовищі;

   вміють записувати рівняння гармонічних коливань;

   здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час коливань математичного й пружинного
маятників;

   володіють експериментальними способами визначення періоду коливань нитяного маятника і
вимірювання за його допомогою прискорення вільного падіння;

   здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів гармо­нічних коливань маятників, довжини
хвилі.

 

VІ

64

 

 

65

 

66

67

68

 

46

 

 

47

 

48

 

Релятивістська механіка   ( 5 год. )

Принцип віднос­ності А. Ейнштейна. Основні положення спеці­альної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.

Відносність одночасності подій. Відносність довжини та часу. Релятивістський закон додавання швидкостей.

Взаємозв’язок маси та енергії.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 8 з теми «Механіка. Релятивістська механіка».

 

                                                    

 

 

 

 

Учень:

називає творців релятивістської механіки, максимальну швид­кість передачі взаємодії;

наводить приклади, які підтверджують справедливість спе­ціальної теорії відносності;

розрізняє класичний закон додавання швидкостей від реля­тивістського, інертну масу і масу спокою;

формулює основні положення спеціальної теорії відносності; записує формулу взаємозв’язку маси та енергії; може обґрунтувати історичний характер виникнення і ста­новлення теорії відносності; характеризувати основні її нас­лідки — скорочення лінійних розмірів тіла, сповільнення плину подій; пояснити значення теорії відносності в сучасній науці й техніці;

     здатний робити висновки про зв’язок фізичних характерис­тик тіл і явищ із властивостями простору і часу;

може розв’язувати задачі, застосовуючи формулу взаємо­зв’язку енергії й маси.

VІІ

 

69

 

70

71

 

72

 

73

74

 

75

 

76

77

 

78

79

 

80

 

81

82

83

 

84

 

85

 

86

87

88

 

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Властивості газів, рідин, твердих тіл.    ( 20 год. )

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини.. Дослідне обґрунтування МКТ.

Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О.Штерна.

Маса та розміри атомів та молекул. Кількість речовини. Молярна маса.. стала Авогадро.

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини..

Модель ідеального газу. Температура та її вимірювання.

Тиск газу. Основне рівняння  молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

Ізопроцеси. Газові закони.

Лабораторна робота № 9. Дослідження одного з ізопроцесів

Розв’язування задач.

Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара.

Кипіння. Вологість повітря. Точка роси. Методи вимірювання вологості повітря.

Лабораторна робота № 10. Вимірювання вологості повітря.

Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла.

Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. Застосування рідких кристалів у техніці.

Полімери: їх властивості і застосування.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 9. з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл.»

 

 

Учень:

називає творців молекулярно-кінетичного учення про будову речовини, а також учених, які зробили вагомий внесок у ство­рення теорії рідин, твердих тіл і матеріалів;

наводить приклади рідких кристалів, аморфних і крис­талічних тіл та полімерів;

розрізняє ідеальний і реальні гази, ізопроцеси, насичену і ненасичену пару, кристалічні й полікристалічні тіла;

формулює основні положення молекулярно-кінетичної теорії, основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії, рівнян­ня стану ідеального газу, газові закони, означення поверхневого натягу рідини і вологості повітря та записує відповідні формули для їх визначення;

може описати гіпотезу Демокріта про атомну будову речо­вини та основні етапи її розвитку, молекулярну будову рідин і полімерів, кристалічну будову тіл та їх загальні механічні влас­тивості; обґрунтовувати суть поняття «ідеальний газ» як фізич­ної моделі реального газу; характеризувати зміст поняття кількості речовини, відносної вологості, коефіцієнта поверхне­вого натягу; пояснити визначальну роль взаємного розміщення, руху і взаємодії молекул щодо будови і фізико-хімічних власти­востей тіл; пароутворення і конденсацію, тверднення і плавлен­ня тіл на основі атомно-молекулярних і термодинамічних під­ходів;

здатний спостерігати змочування і капілярність, пароутво­рення і конденсацію, тверднення та плавлення тіл як фізичних  явищ (згідно з відповідним правилом-орієнтиром); робити вис­новки про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед

заданими фізико-хімічними властивостями; користуватися ма­нометрами різного типу, психрометром і визначати ним во­логість повітря; дотримуватися правил  їх експлуатації;

може розв’язувати задачі на застосування рівняння стану ідеального газу, відносної вологості повітря; представляти графічно ізопроцеси, результати спостережень за допомогою таблиць та графіків; оцінювати роль і практичну значимість
води і водяної пари в процесах утворення живих організмів та забезпечення умов їх життєдіяльності.

 

89

 

 

 

90

 

91

 

92

93

94

 

95

96

 

Основи термодинаміки     (  8 год. )

Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи вимірювання температури.

Внутрішня енергія тіл. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

Робота й кількість теплоти. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.

Розв’язування задач.

Перший закон термодинаміки.. Адіабатний  процес.

Теплові машини. Принцип дії теплових машин.

Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

Розв’язування задач.

Контрольна робота № 10 з теми «Основи термодинаміки»   

 

 

Учень:

називає винахідників теплових машин; наводить приклади
використання теплових машин,
                   

розрізняє роботу і теплообмін, нагрівник, робоче тіло і охо­лоджувач;

формулює перший закон термодинаміки і записує його фор­мулу;

може описати будову теплових двигунів, побутового хо­лодильника та розрізняє їх основні конструктивні елементи; обґрунтовувати необоротність теплових процесів; характе­ризувати зміст понять: внутрішня енергія, кількість теплоти, робота; здатний спостерігати прояви законів термодинаміки у при­роді; робити висновки про можливі шляхи вивільнення, транс­формації й використання внутрішньої енергії тіла;

може розв’язувати  задачі на застосування першого закону термодинаміки; досліджувати екологічні проблеми, пов’язані із вивільненням, передачею і використанням теплової енергії в регіоні та оцінювати їх стан.

 

97

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ЗАНЯТТЯ  (1 год.)

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.

 

 

За результатами проведення  узагальнюючого заняття учні усвідомлюють роль теплоенергетики в економіці та суспільному житті країни, розуміють екологічні загрози щодо використання теплових машин.

 

98

 

99

100

 

101

102

103

 

ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ   ( 6 год. )

1.Дослідження механічного руху з урахуван­ням закону збереження енергії.

2.Вивчення одного з ізопроцесів.

3.Визначення коефіцієнта поверхневого на­
тягу рідини.

4.Визначення модуля пружності речовини

5.Дослідження руху тіла під дією сили  тяжіння.

6.Дослідження  коливань тіла на пружині.


 

 

Учень:

називає прилади і матеріали, які використовувалися; форму­лює мету і завдання дослідження, і його теоретичні положення;

може описати і обгрунтувати суть методу дослідження (ідею досліду);

здатний самостійно вивчити або повторити теорію роботи, самостійно зібрати установку і виконати дослідження згідно з відповідною (спеціальною) інструкцією і в разі необхідності не­одноразово повторити дослід; користуватися приладами, визна­чати їх загальні характеристики, дотримуватися правил експлу­атації приладів;може представляти результати виконання теоретичних і ек­спериментально-практичних завдань за допомогою формули, таблиці, графіка; оцінювати і перевіряти ступінь достовірності отриманих результатів; оцінювати практичну значимість набу­того досвіду.

 

104

105

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ   ЗАНЯТТЯ

 

 

 

 

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь