Календарне планування з фізики 10 клас (програма зі змінамі 2016)

Календарне планування з фізики у 10 класі складено з урахуванням змін внесенніх в програму в 2016 році,. вказані всі демонстрації, передбачені програмою.

Скачати файли у форматі (word): календарне планування, список всіх демонстрацій

 

№ уроку Тема уроку Дата уроку
10-а, 10-е 10-а, 10-е
план факт план факт Д.З
                                                                               МЕХАНІКА      
Вступ.
1 Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності

Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку.  Світоглядний потенціал природничих наук.

Кінематика.
2 Механічний рух і його види. Основна задача механіки. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху. Демонстрація № 1
3 Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення.  Демонстрація №2  
4 Швидкість. Закон додавання швидкостей.
5 Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.
6 Розрахункові задачі 1. «Основи кінематики рівноприскореного прямолінійного руху»
7 Інструктаж з БЖД  Лабораторна робота №1 «Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі»
8 Вільне падіння. Демонстрація №3  
9 Прискорення вільного падіння.
10 Рівномірний рух по колу. Період обертання і обертова частота. Лінійна й кутова швидкість. Демонстрація №4,5  
11 Розрахункові задачі 1. «Основи кінематики»
12 Самостійна робота №1
Тематична №1
                                                                                    Динаміка. (І частина)
13 Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механікі. Вимірювання сил.
14 Додавання сил. Демонстрація №6,7  
15 Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
16 Другий закон Ньютона. Демонстрація № 10,11  
17 Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
18 Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.
19 Сила тяжіння. Вага і невагомість. Демонстрація №8  
20 Розрахункові задачі 2 «З законів Ньютона»
21 Рух тіла під дією кількох сил.
22 Розрахункові задачі 3 «Застосування законів динаміки»
23 Рівновага тіл. Умова рівноваги тіла.  Демонстрація №9
24 Самостійна робота №2
Тематична №2
Динаміка. ( ІІ частина)
25 Рівновага тіл. Момент сили. Умови рівноваги тіл.
26 Інструктаж з БЖД  Лабораторна робота №2 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
27 Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Демонстрація № 12,13  
28 Розрахункові задачі 4 «Застосування законів збереження імпульсу»
29 Контрольна робота №1
30 Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія.
31 Потенціальна енергія. Закон збереження енергії.
32 Розрахункові задачі 5 «Застосування законів збереження енергії»
33 Основні положення спеціальної теорії від­носності Демонстрація №14
34 Навчальний проект (1год) Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики. Реактивний рух в природі й техніці
Тематична №3
МОЛЕКУЛЯРНА  ФІЗИКА  І  ТЕРМОДИНАМІКА

 

Властивості газів, рідин, твердих тіл(І частина)
35 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрун­тування.
36 Маса та розміри атомів і молекул. Кіль­кість речовини.
37 Властивості газів. Ідеальний газ.
38 Газові за­кони. Тиск газу.
39 Рівняння стану ідеального газу.
40 Ізопроцеси.
41 Пароутворення й конденсація. Насичена й ненасичена пара. Вологість повітря. Демонстрація №15,16,17
42 Розрахункові задачі 3
43 Самостійна робота №3
Тематична №4
Властивості газів, рідин, твердих тіл(ІІ частина)
45 Інструктаж з БЖД  Лабораторна робота №3 «Методи вимірювання вологості повітря»
46 Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Демонстрація №18
47 Змочування. Капілярні явища. Демонстрація №19,20
48 Розрахункові задачі 4 (Поверхневий натяг рідини)
49 Будова й властивості твердих тіл. Демонстрація №21,22
50 Кристалічні й аморфні тіла Демонстрація №23
51 Розрахункові задачі 5 (властивості твердих тіл)
52 Самостійна робота №4
53 Навчальний проект (1 год.)

Рідкі кристали та їхні властивості. Полімери: їх властивості і застосування.

Тематична№5
Фізичний практикум
54 Інструктаж з БЖД  робота №1 «Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння.»
55 Інструктаж з БЖД  робота №2 « Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.»
56 Інструктаж з БЖД робота №3 «  Вивчення одного з ізопроцесів.»
57 Інструктаж з БЖД  робота №4 «Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.»
58 Інструктаж з БЖД  робота №5 «Визначення модуля пружності речовини»
Тематична№6
                                                                 Основи термодинаміки
59 Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла.
60 Перший закон термодинаміки. Демонстрація №24
61 Робота термодинамічного процесу   Демонстрація №25 
62 Теплові машини. Демонстрація №26,27,28  
63 Холодильна машина.  Демонстрація №29  
64 Контрольна робота №2
65 Сучасні погляди на простір і час. Універсальність законів збереження.
67 РЕЗЕРВ
68 РЕЗЕРВ
69 РЕЗЕРВ
70 РЕЗЕРВ
Тематична№7

 

 

 

Календарне планування з фізики
Календарне планування з фізики

Список всіх демонстрацій передбачених програмою  11 клас

 1. Електричне поле заряджених кульок.
 2. Будова й дія конденсатора постійної та змінної ємності.
 3. Енергія зарядженого конденсатора.
 4. Залежність сили струму від ЕРС джерела та повного опору кола.
 5. Дія магнітного поля на струм.
 6. Відхилення електронного пучка магнітним полем.
 7. Магнітний запис звуку.
 8. Електромагнітна індукція. Правило Ленца.
 9. Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку.
 10. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в колі та індуктивності провідника.
 11. Утворення змінного струму у витку під час його обертання в магнітному полі.
 12. Осцилограми змінного струму.
 13. Вільні коливання вантажу на нитці та вантажу на пружині.
 14. Вимушені коливання.
 15. Резонанс.
 16. Коливання тіл як джерел звуку.
 17. Роль пружного середовища у передачі звукових коливань.
 18. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.
 19. Залежність висоти тону від частоти коливань.
 20. Відбивання звукових хвиль.
 21. Застосування ультразвуку.
 22. Вільні електромагнітні коливання низької час тоти в коливальному контурі та залежність їхньої частоти від електроємності та індуктивності контуру.
 23. Випромінювання й приймання електромаг нітних хвиль.
 24. Шкала електромагнітних хвиль.
 25. Світловод.
 26. Одержання інтерференційних смуг.
 27. Дифракція світла від вузької щілини та дифракційної ґратки.
 28. Дисперсія світла під час його проходження крізь тригранну призму.
 29. Фотоефект на пристрої з цинковою пластинкою.
 30. Люмінесценція.
 31. Модель досліду Резерфорда.
 32. Будова й дія лічильника йонізуючих частинок.
 33. Фотографії треків частинок.

 

 

 

 

Список всіх демонстрацій передбачених програмою  10 клас

1.Відносність руху.

 1. Прямолінійний і криволінійний рухи.
 2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі (трубка Ньютона).
 3. Напрям швидкості під час руху по колу.
 4. Обертання тіла з різною частотою.
 5. Вимірювання сил.
 6. Додавання сил, що діють під кутом одна до одної.
 7. Вага тіла під час прискореного піднімання та падіння.
 8. Рівновага тіл під дією кількох сил.
 9. Дослід із «жолобом Галілея».

11.Закони Ньютона.

12.Реактивний рух.

13.Пружний удар двох кульок.

 1. Що таке теорія відносності? (Кінофільм).
 2. Властивості насиченої пари.
 3. Кипіння води за зниженого тиску.
 4. Будова й принцип дії психрометра.
 5. Поверхневий натяг рідини.
 6. Скорочення поверхні мильних плівок.
 7. Капілярне піднімання рідини.
 8. Пружна й залишкова деформації.
 9. Вирощування кристалів.
 10. Зміна кольору рідких кристалів від температури.
 11. Залежність між об’ємом, тиском і температурою.
 12. Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
 13. Необоротність теплових процесів.
 14. Принцип дії теплового двигуна.
 15. Моделі різних видів теплових двигунів.
 16. Будова холодильної машини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список всіх демонстрацій передбачених програмою 9клас

 1. Електризація різних тіл.
 2. Взаємодія наелектризованих тіл.
 3. Два роди електричних зарядів.
 4. Подільність електричного заряду.
 5. Будова і принцип дії електроскопа.
 6. Закон Кулона.
 7. Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова, хімічна.
 8. Провідники і діелектрики.
 9. Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення.
 10. Складання електричного кола.
 11. Вимірювання сили струму амперметром.
 12. Вимірювання напруги вольтметром.
 13. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї ділянки.
 14. Вимірювання опору.
 15. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу.
 16. Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги.
 17. Послідовне і паралельне з’єднання про­відників.
 18. Електроліз.
 19. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.
 20. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників та котушки зі струмом.
 21. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введеням у неї залізного осердя.
 22. Магнітне поле постійних магнітів.
 23. Магнітне поле Землі.
 24. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі.
 25. Модель рамки зі струмом у магнітному полі.
 26. Будова і принцип дії електричного двигуна.
 27. Будова і принцип дії гучномовця.
 28. Будова і принцип дії електро­вимірю­вальних приладів.
 29. Електромагнітна індукція.
 30. Модель досліду Резерфорда.
 31. Принцип дії лічильника йонізуючих частинок.
 32. Дозиметри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова програма  

Список всіх демонстрацій передбачених програмою7 клас

 • Приклади фізичних явищ: механічних, теплових, електричних, світлових тощо.
 • Моделі молекул.
 • Приклади застосування фізичних явищ у техніці.
 1. Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади
 2. Різні види руху.
 3. Відносність руху, його траєкторії й швидкості.

7 Спідометр.

 1. Досліди, що ілюструють явища інерції та взаємодії тіл.
 2. Деформація тіл.
 3. Додавання сил, спрямованих уздовж однієї прямої.
 4. 11. Прояви та вимірювання сил тертя ковзання, кочення, спокою.
 5. 12. Способи зменшення й збільшення сили тертя.
 6. 13. Залежність тиску від значення сили та площі.
 7. Передавання тиску рідинами й газами.
 8. Тиск рідини на дно і стінки посудини.
 9. Зміна тиску в рідині з глибиною.
 10. Сполучені посудини.
 11. Вимірювання атмосферного тиску.
 12. Будова і дія манометра.
 13. Дія архімедової сили в рідинах і газах.
 14. Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини в об’ємі зануреної частини тіла.
 15. Плавання тіл.

23.Перетворення механічної енергії.

24.Умови рівноваги тіл.

25.Важіль.

26.Рухомий і нерухомий блоки.

27.Похила площина.

28.Використання простих механізмів.

 

Список всіх демонстрацій передбачених програмою 8.кл

 • Дифузія газів, рідин.
 • Розширення тіл під час нагрівання.
 • Модель броунівського руху.
 • Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи.
 • Принцип дії теплового двигуна.
 1. Моделі теплових двигунів.

7 Електризація різних тіл.

 1. Взаємодія наелектризованих тіл.
 2. Два роди електричних зарядів.
 3. Подільність електричного заряду.
 4. Будова й принцип дії електроскопа.
 5. Електричний струм і його дії.
 6. Провідники і діелектрики.
 7. Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення.
 8. Вимірювання сили струму амперметром.
 9. Вимірювання напруги вольтметром.
 10. Залежність сили струму від напруги на ділянці кола й від опору цієї ділянки.
 11. Вимірювання опору.
 12. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу й матеріалу.
 13. Будова й принцип дії реостатів.
 14. Послідовне й паралельне з’єднання про­відників.
 15. Електроліз.
 16. 23. Струм у газах
Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь