Календарне планування з фізики для 7-11 класів

Щоб завантажити файл натисніть кнопку “Скачати

Скачати

ФІЗИКА, 7 КЛАС

УСЬОГО 35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ

Підручник: Божинова Ф.Я., та інші . Фізика для 7 класу. – Х.: Ранок,2007.

Задачник : Гельфгат І.М.. Фізика. Збірник задач для 7 класу. – Х.: Ранок,2007.

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Тема 1. Починаємо вивчати фізику ( 8 годин )

1

урок – лекція Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища. Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики. Вивчити конспект, §1,2,3, 4, стор. 15 вправа письмово, розв’язати № 1.5, 1.12, 1.23, 2.39, 2.45

2

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота №1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки в фізичному кабінеті.» Стор. 29 вправа письмово, розв’язати № 1.9, 1,10

3

комбінований урок Навколишній світ, в якому ми живемо. Мікро-, макро-, і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Взаємодія тіл.Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія.  Вивчити конспект, §5, 6, 7,8, стор. 21 вправа письмово, розв’язати № 2.14, 2.15,2.19,2.28,2.36,3.2,3.4,     3.10,3.19

4

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.» Стор. 42 вправа письмово, розв’язати № 2.21, 2.29

5

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу (метроном,     секундомір, годинник).» Стор. 46 вправа письмово, розв’язати № 2.11, 2.30, 2.40

6

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площі поверхні.» Стор. 52, 53,висновки розділу 1 занести в зошит, розв’язати № 2.24, 2.26

7

урок формування  практичних  навичок Лабораторна робота № 5«Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і газів.» Стор.54, 55 – письмововідповісти на запитаннятесту в зошиті,розв’язати № 2.46, 2.47

8

урок контролю знань Контрольна робота № 1 з теми:«Починаємо вивчати фізику» Повторити вивченийматеріал

Розділ 2. Будова речовини ( 8 годин )

9

комбінованийурок Аналіз контрольної роботи.Фізичне тіло і речовина.Маса тіла.Одиниці маси. Будова речовини.

Атоми і молекули

Вивчити конспект, §9,12,стор. 64 вправа письмово,розв’язати № 4.79, 4.9,4.15,4.27, 5.2, 5.4, 5.15

10

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 6«Вимірювання маси тіла.» Стор. 84 вправа письмово,розв’язати № 5.3, 5.22, 5.35

11

комбінований урок Густина речовини Вивчити конспект, §10,11, стор, 72 вправа письмово, розв’язати № 5.11, 5.35, 5.47

12

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 8«Визначення густини твердих тіл і рідин.» Стор. 79 вправаписьмово, розв’язати № 5.38, 5.57

13

комбінований урок Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.Лабораторна робота № 7 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах.» Вивчити конспект, §12 (повторити), 13,14, стор. 93 вправа письмово

14

комбінований урок Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури. Вивчити конспект, §15,16, стор. 99 вправа письмово.

15

Урок узагальнен­ня, систематиза­ції знань учнів, удосконалення навичокрозв’язання задач Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи Стор. 106-107 записати дозошита висновки до  розділу 2, стор; 108-109 — відповісти на запитання тесту. Підготуватися до контрольної роботи,

16

урок контролю знань Контрольна робота № 2 з теми: «Будова речовини» Повторити вивчений матеріал  .

Тема 3. Світлові явища ( 19 годин )

17

комбінований урок Аналіз контрольної роботи. Оптичні явища в природі. Джерела й приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла. Сонячне і місячне затемнення. Вивчити конспект, §17, 20, стор. 118 вправа письмово, розв’язати №6.17, 6.19

18

комбінований урок Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори. Вивчити конспект, §25, стор. 163 вправа письмово, розв’язати № 9.8, 9.9, 9.10

19

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота № 9 «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору.» Стор.132 вправа письмово, розв’язати № 9.17, 9.19

20

комбінований урок Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало. Вивчити конспект, §21,22, стор.138 впр.  Пис., розв’язати № 7.10, 7.12

21

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота №10 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.» Стор. 147 (1 – 4) вправа письмово,розв’язати № 7.20, 7.31, 7.32

22

комбінований урок Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ Вивчити конспект, § 23, 24, стор. 154 вправа письмово,   . розв’язати № 8.4, 8.5

23

урокузагальнення, систематизації знань учнів,   . удосконалення навичокрозв’язання задач Розв’язання задач.Підготовка до контрольної роботи. Підготуватися до контрольної роботи, стор 147 (5-9) вправа письмово,                 . розв’язати № 7.45,8.12

24

урок контролю знань Контрольна робота № 3 з теми: «Світлові явища» Повторити вивчений матеріал

25

комбінований урок Аналіз контрольної роботи. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи Вивчити конспект, § 26, стор. 169 вправа письмово, розв’язати № 10.7,10.20, 10.24

16

комбінований урок Побудова зображень, що дає тонка лінза Вивчити конспект, §27, стор. 176 (1-4) вправа письмово,розв’язати № 10.8,10.21, 10.25

27

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота №11 «Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.» Стор. 176 (5-9) вправа письмово,розв’язати № 10.11,10.13, 10.28

28

комбінований урок Фотометрія. Сила світла й освітленість Вивчити конспект, §18,19, стор. 122 вправа письмово, розв’язати № 11.7,11.11

29

комбінований урок Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади Вивчити конспект, § 28, стор. 183 вправа письмово, розв’язати № 12.12,12.13

30

урок формуванняпрактичнихнавичок Лабораторна робота №12 «Складання найпростішого оптичного приладу.» Стор. 184, виписати в зошит підсумки розділу 3, розв’язати № 12.18,12.22

31

урокузагальнення тасистематизаціїзнань Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи. Підготуватися до контрольної роботи, стор. 186, відповісти на запитання тесту в зошиті

32

урок контролю звань Контрольна робота № 4 з теми: « Світлові явища» Повторити вивчений матеріал

Повторення ( 3 години )

33

уроксистематизації, повторення та узагальнення знань Аналіз контрольної роботи. Повторення, систематизація навчального матеріалу. Розв’язання задач. Повторити розділ І

34

уроксистематизації, повторення та узагальнення знань Повторення, систематизація навчального матеріалу.Розв’язання задач. Повторити розділ II

35

уроксистематизації, повторення та узагальнення знань Повторення, систематизація навчального матеріалу. Розв’язання задач. Повторити розділ ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА, 8 КЛАС

УСЬОГО 70 ГОДИН, 2 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ

Підручник: Божинова Ф.Я., та інші . Фізика для 8 класу. – Х.: Ранок,2008.

Задачник : Ненашев І.Ю. Фізика. Збірник задач для 8 класу. – Х.: Ранок,2008.

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Механічні явища.

Тема 1. Механічний рух ( 13 годин )

1 комбінований урок Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла. Вивчити §1,2, розв’язати вправу 1 письмово,

розв’язати № 1.4, 1.14,1.17, 2.14,2.20,2.292 комбінований урокВиди рухів. Середня швидкість нерівномірного руху.Вивчити §3, розв’язати вправу 3 письмово,

розв’язати № 3.2, 3.8, 3.16, 3.233 комбінований урокПрямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.Вивчити§4, розв’язати вправу 4 письмово,

розв’язати № 4.4,4.9,4.12, 4.184 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 1 «Вимірювання швидкості руху тіла.»Розв’язати № 2.16, 2.18, 2.335 комбінований урокОбертальний рух тіла. Період та

частота обертання.

Місяць — природний супутник Землі.Вивчити §5,

розв’язати вправу 5 (1-2) письмово,

розв’язати № 5.6,5.10,5:146 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 2 «Вимірювання частоти обертання тіл.»Розв’язати вправу 5 (3-5) письмово,

розв’язати № 5.8, 5.127 комбінований урокКоливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники.Вивчити§6,

розв’язати вправу 6(1-3) письмово,

розв’язати № 6.4,6.17,6.19

8 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 3 «Дослідження коливань математичного маятника.»Розв’язати вправу 6 (4-7) письмово,

розв’язати № 6.6, 6.8, 6.10

9 комбінований урокЗвук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною. Відбивання звуку.Вивчити §7, 8, розв’язати вправу 7 письмово,

розв’язати № 7.7, 7.10, 7.14, 7.2010 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 4 «Вивчення характеристик звуку.»Розв’язати вправу 8 письмово,

розв’язати № 7.11, 7.18, 7.2811 урок формування навичок розв’язання задачРозв’язання задачВиписати підсумки розділу І «Механічний рух» у зошит.12 урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удо­сконалення навичок

розв’ язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВідповісти письмово на запитання тесту стор 46-4713 урок контрою знаньКонтрольна робота № 1 з теми: «Механічні явища. Механічний рух.»Повторити вивчений матеріал

Тема 2. Взаємодія тіл ( 21 годин )

14 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Взаємодія тіл. Результат дії сил: деформація та зміна швидкості. Інерція. Маса як міра інертності тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Складання сил, що діють вздовж однієї прямої.Вивчити §9,10,11, розв’язати вправу 9 письмово,

 

розв’язати № 8.8, 8.16, 8.20, 9.6,9.10,9.12,9.1815 комбінований урокДеформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.Вивчити §13, розв’язати вправу 13 письмово, .

розв’язати № 11.2,11.4,11.1516 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 5

«Конструювання динамометра.»Розв’язати вправу 10 письмово,

розв’язати № 11.11,11.12

17 комбінований урокЗемне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.Вивчити §12,

розв ‘язати вправу 12

письмово,   .

розв’язати № 10.6,10.14, 10.19,10.2818 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 6 «Вимірювання ваги тіла за допомогою динамометра.»Розв’язати вправу 11 письмово,

розв’язати № 11.8,11.9,11.1719 комбінований урокТертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.Вивчити §14,

розв’язати вправу 14 (1-3)

письмово,

розв’язати № 12.6,12.8,12.1720 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 8. «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.»Розв’язати вправу 14 (4-6) письмово,

розв’язати № 12.16,12.34, 12.3621 комбінований урокРівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля.Вивчити §15, розв’язати вправу 15 письмово,

розв’язати № 13.2,13.6, 13.1222 комбінований урок Блок.  Прості механізми.Вивчити §16, розв’язати вправу 16 письмово,

розв’язати №14.7,14.14,14.1623 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 9 «З’ясування умов рівноваги важеля.»Виписати, підсумки розділу « Взаємодія тіл» п. 1 – 4 у зошит,

розв’язати № 13.14,13.1824 урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВідповісти на запитання тесту стор. 130 письмово25 урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удо­сконалення навичок

розв’язання задач

Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВідповісти на запитання тесту стор. 131 письмово26 урок контрою знаньКонтрольна робота № 2 з теми: «Механічні явища. Взаємодія тіл»Повторити вивчений матеріал27 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.Вивчити §17, розв’язати вправу 17 письмово,

розв’язати № 15.5,15.11,15.1828 комбінований урок

Тиск рідин і газів. Манометри. Закон Паскаля. Сполучені посудини. Насоси.Вивчити §18,19, 21, 22, розв’язати вправу 18 письмово, розв’язати № 16.6,17.15,17.22,19.6, 19.1829 комбінований урокАтмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.Вивчити §20, розв’язати вправу 20 письмово, розв’язати №18.10,18.15,18.24,18.2730 комбінований урокВиштовхувальна сила. Закон Архімеда.

Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.Вивчити §23,24,25, розв’язати вправу 23 письмово, розв’язати № 20.9, 20.17,20.26, 21.5,21.15,21.1731 урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати вправу 22 письмово, розв’язати № 20.15, 20.31,21.6,21.2232 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота №7. «Зважування тіл гідростатичним методом.»Розв’язати вправу 19 письмово,

розв’язати № 20.18, 20.2933 урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати підсумки розділу 2 «Взаємодія тіл» п. 5, 6 у зошит,

відповісти на запитання тесту стор. 132-13334 урок контрою знаньКонтрольна робота №3 з теми: «Механічні явища. Взаємодія тіл»Повторити вивчений матеріал

Тема 3. Робота і енергія ( 11 годин )

35 комбінований урокАналіз контрольної роботи, та тематичного оцінювання. Механічна робота. Одиниці роботи.Вивчити §26, розв’язати вправу 26 письмово,  розв’язати № 22.6, 22.11, 22.1636 комбінований урокПотужність та одиниці її вимірювання.Вивчити §27, розв’язати вправу 27 письмово,

 

розв’язати № 23.4, 23.9, 23.1637 комбінований урокМашини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. «Золоте правило» механіки.Вивчити §31,32, розв’язати вправу 32 (1-2) письмово,

розв’язати № 25.6, 25.11, 25.1638 урок

формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати вправу 32 (3-5) письмово,

розв’язати № 22.17,23.21, 25.19.39 комбінований урок

Кінетична енергія.Вивчити§28, розв’язати вправу 28 письмово,

розв’язати № 24.7, 24.13, 24.2440 комбінований урокПотенціальна енергія.Вивчити §29, розв’язати вправу 29 письмово,

розв’язати № 24.4, 24.11, 24.2641 комбінований урокПеретворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії. .Вивчити §30, розв’язати вправу ЗО письмово,

розв’язати № 24.22, 24.28, 24.3442 урок

формування навичок розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати вправу 31 письмово,  .

розв’язати №24.15, 24.22, 24.3543 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота №10 «Визначення ККД похилої площини.»Виписати підсумки розділу 3 «Роботаі енергія» на стор. 16344 урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВідповісти на запитання тесту стор.164 – 165 письмово45 урок контрою знаньКонтрольна робота № 4 з теми: «Механічні явища. Робота і енергія»Повторити вивчений матеріал

Теплові явища

Тема 4. Кількість теплоти. Теплові машини ( 22 години )

46 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. ТеплообмінВивчити§33, 34, 35, розв’язати вправу 33 письмово,

 

розв’язати № 26.4,26.7, 26.1147 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 11

«Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.»

Розв’язати вправу 34 письмово,          . розв’язати № 26.5,26.1548 комбінований

урокВиди теплопередачі.Вивчити §36, 37, 38, розв’язати вправу 38 письмово,

розв’язати № 27.4, 27.7, 27.9.

49 комбінований урокКількість теплоти.

Питома теплоємність речовини.Вивчити §39         розв’язати вправу 37 письмово,

розв’язати № 28.6, 28.16, 28.23,28.30

50 урок   формування практичних навичокЛабораторна робота №14 «Визначення питомої теплоємності речовини»Розв’язати вправу 36 письмово,

розв’язати № 28.9, 28.1451 комбінований урокТепловий балансВивчити § 40 розв’язати вправу 40  письмово,

розв’язати № 29.2,29.4, 29.2352 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робот №12 Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температуриРозв’язати вправу 35 письмово,

розв’язати № 29.5, 29.1253 комбінований урокТеплота згорання палива. ККД нагрівника.Вивчити §41, розв’язати вправу 41 письмово,

розв’язати № 30.6, 30.9, 30.15,30.2054 урок

формування навичок розв’язання задачРозв’язання задачВиписати підсумки розділу 4 ( п. 1-4) «Теплові явища», розв’язати № 30.7, 30.12, 30.14,30.2155 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 13. Визначення ККД нагрівникаВідповісти на запитання тесту стор. 24256 урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удо­сконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи.Розібрати та записати в зошиті № 1,2 на стр. 237, 23857 урок контрою знаньКонтрольна робота № 5 з теми: «Теплові явища. Кількість теплоти, Теплові машини »Повторити вивчений матеріал58 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання.

Тверді тіла та їх властивості. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.

Вивчити конспект, розв’язати № 1, 2 в зошиті.59 комбінований урокТемпература плавлення. Питома теплота плавлення. Плавлення і кристалізація твердих тіл.Вивчити §44,45, розв’язати вправу 44 письмово,

розв’язати№32.7,32.14, 32.20, 32.26

60 урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати вправу 45 письмово,

розв’язати № 32.12, 32.17, 32.25,32.2861 комбінований урокРідини та їхні властивості. Вода в різних агрегатних станах. Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.Вивчити §46,47, розв’язати вправу 46 письмово,

розв’язати №а 33.2, 33.9, 33.27, 33.3062 урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати вправу 47 письмово,

розв’язати № 33.4, 33.11,33.23,33.33,33.4563 комбінований урокПеретворення енергії в механічних

і теплових процесах.

Принцип дії теплових машин.

Теплові двигуни.

Двигун внутрішнього згорання.Вивчити §42,43, розв’язати вправу 42 письмово,

розв’язати № 31.8, 31.18,31.2264 урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачРозв’язати № 3, 4 в зошиті, розв’язати № 31.9, 31.19, 31.24, 31.2865 комбінований урокЕкологічні проблеми використання теплових машин.Вивчити §42, 43, розв’язати вправу 43 письмово,66 урок          узагальнення, систематизації знань учнів, удо­сконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати підсумки розділу 4 ( п. 5-6) «Теплові явища»67 урок контролю знаньКонтрольна робота № 6з теми: «Теплові явища. Кількість теплоти. Теплові машини»Повторити вивчений             матеріал

Узагальнюючі заняття

68 Урок-семінарЕнергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.Прочитати стор 246-250, по­вторити теорію з теми №-1 «Механічні явища»69 Урок-семінарЕнергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.Прочитати стор. 246-250, по­вторити формули з теми № 1 «Механічні явища»70  Підсумковий урок

 

ФІЗИКА, 9 КЛАС

УСЬОГО 70 ГОДИН, 2 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ

 

Підручник: Божинова Ф.Я., та інші . Фізика для 9 класу. – Х.: Ранок,2009.

Задачник : Ненашев І.Ю. Фізика. Збірник задач для 9 класу. – Х.: Ранок,2009.

 

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

Тема І. Електричне поле ( 6 годин )

1 комбінований урок Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Будова атома. Електрон. Іон. Закон збереження електричного заряду Вивчити §

розв’язати № 1.24,1.662 комбінований урокЕлектричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон КулонаВивчити §

розв’язати № 1.55,1.72, 3.14, 3.173 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 1 Дослідження взаємодії заряджених тілВивчити §

розв’язати №1.59,1.60, 2.264 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати №1.67, 2.49, 3.19, 3.225 Урок узагальнен­ня, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати та вивчити формули з теми6 Урок контролю  знаньКонтрольна робота № 1 з теми: «Електричне поле»Повторити вивчений матеріал

Тема ІІ. Електричний струм ( 35 годин )

7 комбінований урокЕлектричний струм. Дії електричного струмуВивчити §

 

розв’язати № 4.29, 4.258 комбінований урокЕлектрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металахВивчити §

розв’язати № 4.3, 4.49 комбінований урокЕлектричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори

Вивчити §

розв’язати №  4.35, 4.37, 4.1510 комбінований урокСила струму. Амперметр. Вимірювання сили струмуВивчити §

розв’язати № 5.5, 5.12

11 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота М 2 Вимірювання сили струму за допомогою амперметраВивчити §

розв’язати № 5.4, 5.1112 комбінований урокЕлектрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напругиВивчити §

розв’язати №5.6, 5.1613 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 3 Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметраВивчити §

розв’язати № 5.7, 5.1714 комбінований урокЕлектричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. РеостатиВивчити §

розв’язати № 6.21, 6.2415 Урок формування навичок розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 6.33, 6.3816 комбінований урокЗалежність опору провідників від температуриВивчити §

розв’язати № 6.41, 6.5017 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 6.43, 6.4918 комбінований урокЗакон Ома для однорідної ділянки електричного колаВивчити §

розв’язати № 6.14, 6.3219 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 4 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметраВивчити §

розв’язати № 6.44, 6.5520 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 5 Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідникаВивчити §

розв’язати № 6.56, 6.5821 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 6.57, 6.6022 комбінованих! урокЗ’єднання провідниківВивчити §

розв’язати № 7.4, 7.13, 8.13 8.1823 комбінований урокРозрахунки простих електричних кілВивчити §

розв’язати № 9.7,9.1124 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 6 Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

Вивчити §

розв’язати № 9.17, 9.1025 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 7 Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідниківВивчити §

розв’язати № 9.12, 9.1826 Урок формування навичок розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 9.19, 9.2127 комбінований урокРобота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні приладиВивчити §

розв’язати № 10.14,10.2428 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 8 Вимірювання потужності споживача електричного струмуВивчити §

розв’язати № 10.42, 10.4629 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 10.38,10.4730 Урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач.

Підготовка до контрольної роботиВиписати, вивчити формули з теми31 Урок контрою знаньКонтрольна робота № 2 з теми: «Електричний струм» (частина 1)Повторити вивчений матеріал32 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізуВивчити §

розв’язати № 11.7,11.2433 комбінований урокЗастосування електролізу в промисловості та техніціВивчити §

розв’язати № 11.43,11.4534 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота № 9 Дослідження явища електролізу

Вивчити §

розв’язати № 11.40, 11.4635 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 11.41, 11.2736 комбінований урокСтрум у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори

Вивчити §

розв’язати № 11.16, 11.3137 комбінований урокСамостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці

Вивчити §

розв’язати № 11.10, 11.3038 комбінований урокБезпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроямиВивчити §

розв’язати № 11.13, 11.3139 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 11.47, 11.4240 Урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати, вивчити формули з теми41 Урок контрою знаньКонтрольна робота № 3 з теми: «Електричний струм» (частина 2)Повторити вивчений матеріал

Тема III. Магнітне поле  ( 11 годин )

42 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітівВивчити §

 

розв’язати № 12.8,12.2543 комбінований урокМагнітна дія струму.

Дослід Ерстеда. Магнітне поле

провідника зі струмом.

Магнітне поле котушки зі струмом.

ЕлектромагнітиВивчити §

розв’язати № 13.10, 13.2144 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота №10 Складання найпростішого електромагніту і випробування його ДіїВивчити §

розв’язати № 13.22, 13.2945 комбінований урокДія магнітного поля на провідник зі струмомВивчити §

розв’язати № 14.5, 14.746 комбінований урокЕлектричні двигуниВивчити §

розв’язати № 14.17,14.1847 Комбінований урокГучномовецьВивчити §

розв’язати № 14.12,14.1648 комбінований урокЕлектровимірювальні приладиВивчити §

розв’язати № 14.11, 14.449 комбінований урокЕлектромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза АмпераВивчити §

розв’язати № 15.6, 15.12, 15.1750 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 15.20,15.2451 Урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати, вивчити формули з теми52 Урок контрою знаньКонтрольна робота № 4 з теми: «Магнітне поле»Повторити вивчений матеріал

IV. Атомне ядро. Ядерна енергетика ( 14 годин )

53 комбінований урокАналіз контрольної роботи та тематичного оцінювання. Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атомаВивчити §

 

розв’язати № 16.20,16.2454 комбінований урокРадіоактивність. Види радіоактивного випромінюванняВивчити §

розв’язати № 17.14,17.1555 комбінований урокАктивність радіонуклідівВивчити §

розв’язати № 17.19,17.2256 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 17.31, 17.3857 комбінований урокІонізуюча дія радіоактивного випромінювання. ДозиметриВивчити §

розв’язати № 18.16,18.1958 урок формування

практичних

навичокЛабораторна робота №11 Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірюваньВивчити §

розв’язати № 18.18,18.2159 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № 17.40,18.1560 комбінований урокПриродний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організмиВивчити §

розв’язати № 18.9, 18.22, 18.2361 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задачВивчити §

розв’язати № ???62 комбінований урокЯдерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.

Вивчити §

розв’язати № 16.32, 17.3563 комбінований урокЕкологічні проблеми ядерної енергетики.Вивчити §

розв’язати № 17.39, 16.3364 Урок формування навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Самостійна роботаВивчити §

розв’язати №17.34, 18.1765 Урок

узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок

розв’язання задачРозв’язання задач. Підготовка до контрольної роботиВиписати, вивчити формули з теми66 Урок контрою знаньКонтрольна робота № 5 з теми: «Атомне ядро. Ядерна енергетика»Повторити вивчений матеріал

Узагальнюючі заняття ( 4 години )

67 Урок-семінарВплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світуВивчити §68 Урок-семінарЯдерна енергетика та сучасні проблеми екологіїВивчити §69 Урок-семінарЯдерна енергетика та сучасні проблеми екологіїВивчити §70  Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізика  11 клас.

( 3,5 години на тиждень, всього – 120 годин.)

п\п

Дата

Тема уроку

1. Електромагнітна індукція.

( 9 годин )

1\1

Явище електромагнітної індукції.

2\2

Індукційне електричне поле.

3\3

Закон електромагнітної індукції.

4\4

Правило Ленца.

5\5

Лабораторна робота № 1 « Вивчення явища електромагнітної індукції».

6\6

Електродинамічний мікрофон.

7\7

Самоіндукція. Індуктивність.

8\8

Енергія магнітного поля.

9\9

Т.О. з теми « Електромагнітна індукція».

2. Механічні коливання та хвилі.

( 11 годин )

10\1

Вільні та вимушені коливання.

11\2

Гармонічні коливання.

12\3

Гармонічні коливання пружного та математичного маятника.

13\4

Розв’язування задач на формули періоду пружного та математичного маятника.

14\5

Перетворення енергії під час коливань.

15\6

Лабораторна робота № 1 « Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою маятника».

16\7

Вимушені коливання. Резонанс.

17\8

Поширення коливань у пружному середовищі. Хвилі.

18\9

Хвилі в середовищі.

19\10

Звукові хвилі. Звукові явища.

20\11

Т.О. з теми « Механічні коливання та хвилі».

3. Електромагнітні коливання.

( 16 годин )

21\1

Вільні  електричні коливання в коливному контурі.

22\2

Амплітуда, період і частота коливань.

23\3

Розв’язування задач.

24\4

Фаза коливань.

25\5

Затухаючі електромагнітні коливання.

26\6

Змінний електричний струм.

27\7

Діючі значення сили струму й напруги.

28\8

Активний опір. Конденсатор у колі змінного струму.

29\9

Котушка індуктивності в колі змінного струму.

30\10

Закон Ома для кола змінного струму.

31\11

Резонанс в електричному колі.

32\12

Потужність у колі змінного струму.

33\13

Генератор в електричному колі.

34\14

Трансформатор.

35\15

Передача та використання електричного енергії.

36\16

Т.О. з теми «Електромагнітні коливання.»

4. Електромагнітні поля і хвилі.

( 7 годин )

37\1

Електромагнітне поле.

38\2

Електромагнітна хвиля.

39\3

Енергія електромагнітної хвилі.

40\4

Винайдення радіо. Принцип радіотелефонного зв’язку.

41\5

Поширення радіохвиль. Радіолокація.

42\6

Поняття про телебачення. Розвиток засобів зв’язку.

43\7

Т.О. з теми «Електромагнітні поля і хвилі.»

 

5. Геометрична і хвильова оптика.

( 12 годин )

44\1

 Розвиток уявлень про природу світла. Швидкість світла.

45\2

 Закони геометричної оптики.

46\3

 Принцип Гюйгенса. Принцип Гюйгенса та закон відбивання світла.

47\4

 Повне відбиття світла.

48\5

 Лабораторна робота № 3 « Визначення показника заломлення скла.»

49\6

 Лінзи. Побудова зображень за допомогою лінз.

50\7

 Формула тонкої лінзи.

51\8

 Дисперсія світла.

52\9

 Інтерференція світла. Практичне застосування інтерференції світла.

53\10

 Дифракція світла.

54\11

 Лабораторна робота № 4 « Спостереження інтерференції та дифракції світла.»

55\12

 Т.О. з теми «.Геометрична і хвильова оптика»

6. Випромінювання та спектри.

( 5 годин )

56\1

 Спектри та спектральні апарати.

57\2

 Спектр поглинання.

58\3

 Шкала електромагнітних випромінювань. Різні види електромагнітних випромінювань.

59\4

 Шкала електромагнітних випромінювань. Різні види електромагнітних випромінювань.

60\5

 Шкала електромагнітних випромінювань. Різні види електромагнітних випромінювань.

7. Елементи теорії відносності.

( 3 години )

61\1

 Закони електродинаміки та принцип відносності.

62\2

 Постулати Ейнштейна.

63\3

 Закон взаємозв’язку маси й енергії.

8. Світлові кванти.

( 10 годин )

64\1

 Зародження квантової теорії.

65\2

 Фотоелектричний ефект.

66\3

 Теорія фотоефекту.

67\4

 Розв’язування задач.

68\5

 Застосування фотоефекту.

69\6

 Фотони.

70\7

 Корпускулярно – хвильовий дуалізм.

71\8

 Тиск світла.

72\9

 Хімічна дія світла.

73\10

 Т.О. з теми «Світлові кванти.»

9. Будова атома й атомного ядра.

( 22 години)

74\1

 Будова атома. Схема досліду Резерфорда.

75\2

 Квантові постулати Бора.

76\3

 Модель атома Гідрогену за Бором.

77\4

 Лазери.

78\5

 Експериментальні методи реєстрації заряджений частинок.

79\6

 Радіоактивність.

80\7

 Радіоактивні перетворення.

81\8

 Закон радіоактивного розпаду.

82\9

 Відкриття протону та нейтрона.

83\10

 Склад атомного ядра. Ядерні сили.

84\11

 Енергія зв’язку. Дефект мас.

85\12

 Розв’язування задач.

86\13

 Енергетичний вихід ядерних реакцій.

87\14

 Ізотопи. Їх одержання та застосування.

88\15

 Біологічна дія радіоактивних випромінювань.

89\16

 Поділ ядер Урану. Ланцюгові ядерні реакції.

90\17

 Ядерний реактор.

91\18

 Лабораторна робота № 5 «Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями».

92\19

 Термоядерні реакції.

93\20

 Атомна енергетика в Україні.

94\21

 Узагальнюючий урок

95\22

 Т.О. з теми «Будова атома й атомного ядра.»

10. Елементарні частинки.

(3 години )

96\1

 Класифікація елементарних частинок.

97\2

 Відкриття позитрона. Античастинки.

98\3

 Узагальнюючий урок

11. Узагальнюючи заняття.

( 4 години )

99\1

 Сучасна наукова картина світу.

100\2

 Сучасна наукова картина світу.

101\3

 Фізика та науково – технічний прогрес.

102\4

 Фізика та науково – технічний прогрес.

12. Лабораторний практикум.

( 10 годин )

103\1

 Визначення індуктивності котушки.

104\2

 Дослідження електромагнітних коливань за допомогою осцилографа.

105\3

 Вивчення будови і роботи трансформатора, вимірювання його коефіцієнта трансформації.

106\4

 Вивчення резонансу в електричному коливному контурі.

107\5

 Вивчення фотоефекту, обчислення роботи електронів.

108\6

 Вивчення радіоактивних випромінювань за допомогою газорозрядного лічильника.

109\7

 Проведення якісного аналізу речовини.

110\8

 Вивчення вільних і вимушених коливань.

111\9

 Складання діючої моделі радіоприймача.

112\10

 Висновки з практикуму.

 

Залік з лабораторного практикуму.

Тема. ПОВТОРЕННЯ ( 5 годин )

113\1

 Аналіз заліку.

 

Розв’язання задач з теми № 1: «Електромагнітна індукція»

114\2

 Розв’язання задач з теми № 2: «Механічні коливання і хвилі»

115\3

 Розв’язання задач з теми № 3: «Електромагнітні коливання»

116\4

 Розв’язання задач з теми № 4 : «Електромагнітні хвилі»

117\5

 Розв’язання задач з теми № 5: «Елементи теорії відносності» та з теми №6: «Квантова фізика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономія, 11 клас.

( 0,5 години, всього – 17 годин.)

 

Дата

Тип уроку

Тема уроку

Домашнє завдання

Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМІЇ.

 ЇЇ РОЗВИТОК І ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В АСТРОНОМІЇ

1 комбінований урок Визначення астрономії як фундаментальної науки, яка вивчає об’єкти Всесвіту. Коротка історія астрономії: головні віхи розвитку науки, імена видатних астрономів. Значення астрономії у формуванні світогляду людини.

Астрономія й астрологія. Огляд об’єктів дослідження в астрономії (коротка «екскурсія» у Всесвіт)Вивчити конспект, параграфи §1,2, письмово відповісти на запитання після § 1

Тема 2. НЕБЕСНА СФЕРА.

РУХ СВІТИЛ НА НЕБЕСНІЙ СФЕРІ

2 комбінований урокНебесна сфера. Точки й лінії на ній. Сузір’я. Зоряні величини. Зоряні карти. Сонячний час. Видимий рух Сонця. Тропічний і зоряний роки. Видимий рух Місяця. Видимі рухи планет. Типи календарів (оглядово)Вивчити конспект, параграфи §3-10 (інформація вибірково), письмово відповісти на запитання після § 5

Тема 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ АСТРОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3 комбінований урокНаземні й орбітальні телескопи: оптичні, радіотелескопи, телескопи з прийому випромінювання в інших діапазонах. Астрономічні обсерваторії

 

Вивчити конспект, параграфи §11, 12, письмово відповісти на запитання після § 114 урок контролю знаньКонтрольна робота № 1 з тем:

1. Предмет астрономії. її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

2. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері.

3. Методи та засоби астрономічних досліджень

Повторити вивчений матеріал

Тема 4. НАША ПЛАНЕТНА СИСТЕМА

5 комбінований урокАналіз контрольної роботи № 1. Земля і Місяць як небесні тіла. Планети земної групи: Меркурій, Венера, Марс та його супутники, ЗемляВивчити конспект, параграф § 13, 14, письмово відповісти на запитання після §136 комбінований урокПланети – гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їх. супутники), ПлутонВивчити конспект, параграф § 15, письмово відповісти на запитання після §157 комбінований урокМалі тіла сонячної системи – астероїди, комети, метеори

 

Дослідження планет за допомогою космічних апаратів. Формування планетної системиВивчити конспект, параграф §16, 17, письмово відповісти на запитання після § 168 урок контролю знаньКонтрольна робота № 2 з теми: 4. Наша планетна системаПовторити вивчений матеріал

Тема 5. СОНЦЕ – НАЙБЛИЖЧА ЗОРЯ

9 комбінований урокАналіз контрольної роботи № 2. Основні відомості про Сонце. Будова Сонця. Джерела його енергії. Прояви сонячної активності, її вплив на біосферу Землі

 

Вивчити конспект, параграф §18, 19, 20, письмово відповісти на запитання після § 18

Тема 6. Зорі. Еволюція зір

10 комбінований урокЗвичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично змінні зорі. Еволюція зір. Нейтронні зорі. Чорні діркиВивчити конспект, параграф §21 – 24, письмово відповісти на запитання після §2111 урок контролю знаньКонтрольна робота № 3 з тем:

 

5. Сонце – найближча зоря.

6. Зорі. Еволюція зір

Повторити вивчений матеріал

Тема 7. НАША ГАЛАКТИКА

12 Комбінований урокАналіз контрольної роботи № 3. Молочний шлях. Місце Сонця у Галактиці. Зоряні скупчення й асоціації. Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура

 

Вивчити конспект, параграфи §25, 26, письмово відповісти на запитання після §25

Тема 8. БУДОВА Й ЕВОЛЮЦІЯ ВСЕСВІТУ

13 комбінований урокСвіт галактик. КвазариВивчити конспект, параграф§27,письмово відповісти на запитання після §2714 комбінований урокПроблеми космології. Походження і розвиток ВсесвітуВивчити конспект, параграф К: 28, 29, розв’язати задачу після § 28

Тема 9. ЖИТТЯ У ВСЕСВІТІ

15 урок-семінарЩо таке життя? Земля – колиска життя. Імовірність існування життя на інших планетах. Людина у Всесвіті.

 

Антропний принцип. Проблема існування інших всесвітівВивчити конспект, параграфи §30, 31, письмово відповісти на запитання після §3116 урок контролю знаньКонтрольна робота № 4 з тем:

7. Наша Галактика.

8. Будова й еволюція Всесвіту.

9. Життя у ВсесвітіПовторити вивчений матеріал

Тема. ПОВТОРЕННЯ

17 урок-семінарАналіз контрольної роботи № 4. Повторення матеріалу, вивченого за навчальний рік. Обговорення проблем розвитку астрономії, перспектив дослідженьПовторити вивчений матеріал

 

 

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь