Фізика 10 клас. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко (рівень стандарту)

На даній сторінці ви маєте можливість скачати або переглянути в онлайн режимі підручник з Фізики для 10 класу.

Скачати підручник (pdf)


Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Видавництво “Генеза”, Київ, 2010.

Фізика 10 клас. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко
Фізика 10 клас. Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко

Онлайн ГДЗ з Фізики 10 клас, Коршак можна переглянути у розділі Електронні підручники/ 10 клас.

Дорогий друже!
Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, вироби-
ти відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.
Фізика – це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності при родничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світо глядною
наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнона-уковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Сьогодні ти починаєш новий етап навчання, пов’язаний з підготовкою до свідомого вибору власного життєвого шляху, обранням майбутньої професії. Залежно від цього ти вивчатимеш фізику на різних рівнях опанування предмета. На обов’язковому рівні ти за своїш основні закономірності перебігу фізичних явищ і процесів, у загальних рисах уявлятимеш фізичний світ, усвідомиш роль фізичних знань у житті людини
і суспільному розвитку. На більш високому, академічному рівні передбачається глибше засвоєння фізичних законів і теорій, необхідне для широкого застосування та цілісного уявлення про природничо-наукову картину світу. У підручнику частина матеріалу подана для додаткового читання. Він необхідний для
учнів, які хочуть глибше опанувати шкільний курс фізики, ніж того вимагає обов’язковий рівень, зокрема для тих, хто обиратиме фізику під час зовнішнього незалежного оцінювання.

У десятому класі ти вивчатимеш механіку і молекулярну фізику. На цьому етапі навчання фізики набуті раніше знання про механічні і теплові явища будуть теоретично узагальнені та поглиблені, одержать розширене трактування і сприятимуть опануванню наступних розділів фізики.

Щоб краще орієнтуватися в тексті підручника і засвоювати навчальний матеріал, звертай увагу на позначення, які використовуються в підручнику.

Вступ

Íàâіùî òà ÿê âèâ÷àòè ôіçèêó
Стародавні вчені вважали, що кожна людина від
народження шукає відповіді на такі філософські питання: що
таке навколишній світ, яку роль відіграє людина в навколиш-
ньому світі, які стосунки між людиною і навколишнім світом?
Власне, на ці питання прагнуть знайти відповідь усі науки,
а не лише філософія. Природничі науки є основою створення
наукової картини світу, формують світогляд людини, її науко-
вий стиль мислення. Вони є також підґрунтям перетворюючої
діяльності людини: створення техніки і технологій, розширен-
ня пізнавальних можливостей людства. Фізика, яка вивчає
найпростіші явища природи, що порівняно легко спостеріга-
ються, відтворюються, аналізуються, застосовуються для задо-
волення потреб людини і суспільства в цілому, є фундаментом
природничих наук.
Історичний шлях здобуття фізичних знань полягає в тому,
що спочатку нагромаджуються факти, потім вони аналізу-
ються, систематизуються, висловлюються ідеї щодо їх пояс-
нення, перевіряється справедливість висловлених ідей, тобто
створюється теорія. А вже після цього здобуті знання можуть
бути ефективно використані на практиці: для пояснення явищ
навколишнього світу, для задоволення практичних потреб
людства.
На першому етапі одержання фізичних знань першочергове
значення мають спостереження, експеримент, практичний до-
свід людини. Саме через них найефективніше долучаються до
наукових пошуків ті, хто опановує фізичну науку і готується
до її розвитку та численних застосувань. Це розуміли давно.
Уже в працях Уїльяма Гільберта (1544–1603) і Галілео Галілея
(1564–1642), яких часто вважають основоположниками фізич-
ної науки, знаходимо вказівки на виключне значення експери-
Korshak_103_09_Fizika_std_10ukr.indd 4 30.07.2010 12:17:245
ÂÑÒÓÏ
менту в процесі пізнання. У праці «Про магніт, магнітні тіла і
про великий магніт – Землю» (Лондон, 1600) Гільберт писав:
«Я передаю основи наук про магніт – новий рід філософії –
тільки вам, справжні філософи, благородні мужі, що шукають
знання не лише в книгах, а й у самих речах».
Експеримент важливий для вченого як підтвердження іс-
тинності одержаного знання, а для учня – як підготовка до
майбутніх досліджень у галузі науки та її застосувань. Вико-
нуючи досліди, учень оволодіває методами науки, які йому бу-
дуть потрібні для подальшого розвитку. Фізику поділяють на
експериментальну й теоретичну. Але такий поділ цілком умов-
ний, про що говорив Альберт Ейнштейн: «Мислення саме со-
бою не приводить до знань про зовнішні об’єкти. Початковим
пунктом усіх досліджень є чуттєве сприймання. Істинність тео-
ретичного мислення досягається виключно за рахунок зв’язку
його з усією сумою даних чуттєвого досвіду».
Виконання дослідницьких робіт, які є джерелом нових
знань, нової навчальної інформації, найкраще розвиває твор-
чий потенціал тих, хто вивчає фізику й інші природничі нау-
ки. Зрозуміло, що для цього потрібно навчитися ставити мету
дослідження, обирати відповідні методи і засоби дослідження,
планувати й виконувати експеримент, обробляти його резуль-
тати, робити висновки та ефективно користуватися набутими
знаннями й уміннями.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь