Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 7 класі.

Рекомендації вивчення географії у 7 класі
Рекомендації вивчення географії у 7 класі

Скачати

Географія

У 2015/2016 навчальному році вивчення географії у 7 класі  відбуватиметься за програмою, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06.2012 № 664, і до якої внесені зміни  (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585).

Зміни у навчальній програмі стосуються насамперед змісту  вступу, в якому розглядаються питання об’єктів вивчення географії материків і океанів, джерел географічної інформації, а також класифікації географічних карт за різними ознаками.  Два розділи, що стосувалися природних особливостей материків і океанів, об’єднані в один «Закономірності формування природи материків та океанів», у якому послідовно розкриваються основні географічні закономірності. Зберігаючи наступність у формуванні основних понять з фізичної географії, що розглядалися в 6-му класі переважно на рівні уявлень,  у 7-му класі потребують  розширення й узагальнення при вивченні  насамперед географічних закономірностей материків і океанів. При цьому слід спрямувати навчальну діяльність учнів на опанування основних теоретичних положень про рухи Землі та їх наслідки, походження материків та океанів внаслідок переміщення літосферних плит, про закономірності  розміщення основних форм рельєфу відповідно до тектонічної будови території, основні  кліматотвірні чинники та типи клімату, найбільші зональні природні комплекси – географічні пояси і природні зони. Аналіз  природних закономірностей материків і океанів потребує поглиблення змісту понять «форма Землі», «осьове обертання Землі», «орбітальний рух Землі», «літосферна плита», «рівнини», «гори», «клімат», «природна зона» та  формування нових понять таких як: «платформа», «область складчастості», «повітряна маса», «водна маса», «географічний пояс»  Для ознайомлення з географічними закономірностями слід  використовувати насамперед комплекс тематичних карт атласу, а саме, карти  будови земної кори, кліматичних, географічних поясів і природних зон.

У разі затримки у виданні підручників з географії для 7-го класу, що рекомендовані МОН освіти  у 2015 р., слід використовувати в навчальному процесі підручники 2007 року видання, зокрема навчальні книжки таких авторів: Бойко В.М., Міхелі С.В. (видавництво Зодіак-ЕКО), Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. (видавництво «Генеза»), Коберник С.Г., Коваленко Р.Р. (видавництво «Навчальна книга»). Підручники цих авторів містять матеріал,  який відповідає змісту першого розділу оновленої програми. Крім того, ці підручники як електронні ресурси є на українських шкільних сайтах у вільному доступі.

Стосовно вивчення  розділів і тем про особливості окремих материків й океанів  слід зауважити, що матеріал до них є в повному обсязі в зазначених вище  підручниках як 2007 року видання, так й більш пізніх видань. Слід обов’язково звертати увагу учнів  на послідовність вивчення материків та океанів. Так, відповідно до зміненої навчальної програми,  спочатку вивчаються материки тропічних широт (Африка, Південна Америка, Австралія), потім – полярний материк Землі – Антарктида, а за ним – материки Північної півкулі (Північна Америка й Євразія).   Потрібно також звертати увагу учнів на ту інформацію в підручниках попередніх років видання, яка є обов’язковою для опрацювання, а яка може бути використана як додаткова.  Відбір необхідної інформації відповідно до програми 2015 р. дасть можливість уникнути перевантаження учнів зайвою номенклатурою чи виконанням практичних робіт та робіт дослідницького характеру.

Вивчаючи останній розділ курсу «Вплив людини на природу материків та океанів» протягом обмеженої кількості годин,  важливо узагальнити знання  школярів про зміни природних комплексів материків  та океанів унаслідок господарської діяльності людини, про наслідки цих змін і види забруднень –  хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове, а також найголовніші екологічні проблеми в різних регіонах Землі. З цією метою до програми включено й дослідження, яке  стосується аналізу шляхів розв’язання екологічних проблем.  Рекомендується при вивченні питань останнього розділу пропонувати учням різноманітні ситуації ціннісного характеру щодо аналізу   наслідків впливу людини на природу великих регіональних комплексів Землі – материків та океанів. Це сприятиме формуванню в учнів відповідального ставлення до природи у цілому й окремих природних об’єктів зокрема, сприйняттю сучасних екологічних проблем як особистісно значущих та спонукатиме їх до пошуку шляхів їх розв’язання.

Для опанування цього навчального матеріалу, крім зазначених вище підручників, доцільно використовувати сучасну інформацію, що публікується на офіційних сайтах ООН (http://www.un.org.ua/ua), Всесвітньої організації охорони здоров’я (http://www.who.int), Всесвітнього фонду природи (http://wwf.panda.org) та інших міжнародних екологічних організацій.

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Залишити відповідь