Питання вступної кампанії 2022 щодо вступу до коледжів (закладів ФПО)

Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти

•  Чи потрібно брати за основу «Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (далі – Порядок) та розробляти на його основі нові Правила прийому? Чи потрібно у цьому випадку на титульному аркуші писати: «Зміни до Правили прийому до закладу освіти відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році»?. Чи все ж таки потрібно розробляти ПОРЯДОК прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році?

Відповідно до підпункту 21 пункту 2 розділу XIV Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон): «у 2022 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти здійснюється в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». Нові Правила прийому в 2022 році розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти). Правила прийому, розроблені відповідно до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти 2022 року, визнаються такими, що втратили чинність.

•  Чи вірно, що Правила прийому 2022 року, які були затверджені на початку року, втратили свою юридичну силу? Їх необхідно видалити з ЄДЕБО та на підставі Порядку розробити та затвердити нові Правила прийому на 2022 рік та внести їх до ЄДЕБО? Правила прийому, які будуть розроблятися на підставі порядку – це якісно новий документ, який не є змінами чи доповненням до вже затверджених Правил прийому?

Правила прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, які розробляються відповідно до законодавства України та Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, є новим документом. Такі Правила прийому не є змінами або доповненнями до Правил прийому, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, які мають бути визнані такими, що втратили чинність. Після затвердження нових Правил прийому педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти (вченою радою закладу вищої освіти, до складу якого входить заклад фахової передвищої освіти), Правила прийому розміщуються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти і вносяться до ЄДЕБО до 31 травня 2022 року. Правила прийому діють протягом 2022 року. Стара версія Правил прийому залишається в ЄДЕБО до відома.


Прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти

•  Чи має право приймальна комісія фахового коледжу зараховувати на другий курс за регіональним замовленням вступників, якщо не виконаний план прийому за регіональним замовленням на перший курс?

Зарахування вступників для навчання за кошти державного або місцевого бюджету здійснюється виключно на перший курс. Зокрема, і на перший курс навчання з скороченою програмою.

•  Чи повинен заклад фахової передвищої освіти мати ліцензію для підготовки іноземців?

Відповідно до абзацу другого частини 4 статті 18 Закону: «Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів за спеціальностями за результатами процедури ліцензування в цілому для такого виду діяльності».


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

•  Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти прийом заяв та документів закінчується о 18:00 год 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста (пункту 4 розділ V Порядку). А для вступників, які вступають за кошти фізичних осіб лише за мотиваційним листом також термін 18:00 год 31серпня?

Закінчення прийому заяв та документів для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які вступають за кошти фізичних осіб, не визначено прямо Порядком та визначається Правилами прийому закладу освіти. При цьому необхідно враховувати, що зарахування таких вступників відбувається не пізніше 12.00 год. 16 вересня. Додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб та особливості його проведення заклад фахової передвищої освіти може самостійно передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.

•  Чи можна здійснювати додатковий прийом на основі ОКР кваліфікованого робітника?

Відповідно до пункту 4 розділу V Порядку: «Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому (при цьому зарахування на місця державного або регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом XV цього Порядку).

Тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 і не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів». У цьому випадку не використовується термін «додатковий прийом», натомість може бути перша, друга … сесії прийому.

Чим відрізняється додатковий набір від додаткового конкурсного відбору? В Порядку прийому на навчання до ЗФПО вживають обидва терміни.

Проведення додаткового набору заклад освіти визначає своїми Правилами прийому. При цьому, зокрема, визначаються додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору та зарахування на навчання.


Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти

•  Заяви подаються в електронному чи паперовому вигляді?

Відповідно до пункту 1 розділу VI Порядку:

«1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

•  тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

•  за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

•  у разі подання іноземного документа про освіту;

•  у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

•  у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

•  у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

•  у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі».

•  Чи правильно ми зрозуміли, що цього року заявки на вступ на основі БЗСО через електронні кабінети? В паперовій формі заявки НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ? Чи ми приймаємо і самостійно вносимо вступника до ЄДЕБО? Чи, в разі, якщо вступник прийшов до нас повинні допомогти йому створити електронні кабінети?

Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім окремих випадків, які визначені у пункті 1 розділу VI. Вступник створює електронний кабінет самостійно або може звернутися за консультаційною допомогою до приймальної комісії будь-якого закладу.

•  Чи має право вступник одночасно подавати заяви та приймати участь у конкурсі на навчання за кошти місцевого бюджету та фізичних осіб, на платну та бюджетну конкурсні пропозиції?

Так, має право. Перше, кількість заяв вступника на різні конкурсні пропозиції та до різних закладів фахової передвищої освіти Порядком не обмежена. Друге, в одній заяві на основну конкурсну пропозицію вступник може зазначити (вибрати в меню): «Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)».


Мотиваційний лист (МЛ)

•  Мотиваційний лист додається до заяви і на основні, і на небюджетні конкурсні пропозиції?

Так. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 5 розділу VI Порядку: «До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці». Ця вимога стосується усіх конкурсних пропозицій як основних, так і небюджетних.

•  Мотиваційний лист подають вступники і на основі БЗСО, і на основі ПЗСО, і не залежно від того, чи поступають на державне чи платне місця?

Так. Вступник додає мотиваційний лист до заяви на будь-яку конкурсну пропозицію.

•  Якщо абітурієнт подає документи на бюджет, то чи повинен він крім проходження індивідуальної усної співбесіди подавати ще й мотиваційний лист?

Так, до заяви вступник обов’язково додає мотиваційний лист.

•  Мотиваційний лист один на всі спеціальності чи на кожну спеціальність різні МЛ?

Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник подає разом з заявою. У заяві вступник вказує конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти. Для різних конкурсних пропозицій вступник має подавати різні заяви, і, відповідно, різні мотиваційні листи.

•  Подання мотиваційного листа в електронній формі передбачає завантаження вступником файлу певного формату чи вставлення тексту у відповідне поле у кабінеті вступника?

Текст мотиваційного листа в електронній формі вступник може набрати або скопіювати у відповідне поле в кабінеті вступника.

•  Хто встановлює вимоги до змісту мотиваційних листів?

Вимоги до змісту мотиваційних листів самостійно розробляються закладом освіти, затверджуються та оприлюднюються.

• Чи будуть рекомендації від Міністерства освіти і науки України для абітурієнтів щодо написання мотиваційного листа, адже зазвичай вступники вибирають певну освітньо-професійну програму за рекомендаціями батьків і про відповідні очікування нічого не знають?

Міністерство освіти і науки України рекомендацій щодо написання мотиваційних листів надавати не планує. Відповідно до абзацу шостого пункту 8 розділу VII: «Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головами приймальних комісій та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 червня». Таким чином, це зона власної відповідальності закладу фахової передвищої освіти.

•  Яка кількість слів у мотиваційному листі вступника?

Загалом це питання закладу освіти, проте МОН з розумінням поставиться до обмеження максимального обсягу мотиваційного листа з міркувань раціонального використання часу працівників приймальної комісії.

•  Цього року вступники подають заяви тільки на одну спеціальність або як у попередні роки на три, тоді мотиваційний лист потрібний на кожну спеціальність?

Кількість заяв не регламентується. Мотиваційний лист подається окремо до кожної заяви. Вступник може використовувати повністю або частково однаковий текст мотиваційних листів.

•  Всі хто поступає на платне, поступає ЛИШЕ за результатами мотиваційного листа? Розділ V, пункт 2, підпункт 5 Порядку помилка? Творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб заклад фахової передвищої освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому.

При вступі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, конкурсний відбір здійснюється тільки на підставі розгляду мотиваційних листів. Дякуємо за виявлення технічної помилки в тексті Порядку. Помилку буде усунуто.

•  Чи необхідно створювати критерії оцінювання мотиваційного листа та затверджувати їх у керівника закладу освіти?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно. Відповідно, необхідно передбачити і як буде визначатися відповідність мотиваційних листів вступників цим вимогам .


Конкурсний відбір, його організація та проведення

•  Для вступу на заочну форму навчання, контракт, раніше приймали вступні іспити. Як бути зараз? Теж повинна бути індивідуальна усна співбесіда?

Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку: «Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:…. для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках;». Інших видів вступних випробувань для цієї категорії вступників Порядком не передбачено.

•  Якщо абітурієнт вступає на старші курси з нормативним терміном навчання і раніше це був іспит з фаху, яким чином зараз його приймати? Чи маємо право проводити вступний іспит з фаху?

В питанні не визначено, про вступ на якій основі йде мова. Слід користуватися нормами, визначеними в пункті 1 розділу VII Порядку:

«Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

•  …для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цим Порядком випадках;

•  в інших випадках – відповідно до Правил прийому.»

•  Якщо вступник подав заяву на основну конкурсну пропозицію, але планує вступати тільки на контракт (зробив у заяві відповідну позначку), чи потрібно йому складати співбесіду?

Ні. Якщо під час подання заяви вступник зазначив, що він претендує на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, то така особа приймає участь у конкурсному відборі на підставі розгляду мотиваційних листів.

•  Для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти на місця регіонального замовлення вступник складає індивідуальну усну співбесіду, та до заяви подає мотиваційний лист, а для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб достатньо тільки до заяви подати мотиваційний лист?

Так. Конкурсний відбір для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється лише на підставі розгляду мотиваційних листів.

•  Коледж розташований за 10 кілометрів від кордону з Польщею, має можливість створити безпечні умови для вступників. Чи можливе проведення вступних випробувань очно, в приміщеннях закладу?

Так. Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад освіти обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

•  На спеціальності «Право» державних місць немає. Ця спеціальність завжди має добру конкурсну ситуацію (у нас щорічно приблизно 120 заяв на 40 місць ліцензованого обсягу), завжди проводили комп’ютерне тестування і зараховували найкращих. В цьому році на підставі тільки мотиваційного листа, який може написати будь-хто, зарахованими можуть бути не найкращі вступники. Чи заклад освіти для вступу на цю спеціальність передбачити проведення індивідуальної усної співбесіди?

•  Чи можливо поєднання мотиваційного листа та результатів внутрішнього тестування з математики для вступаючих до Фахових коледжів морського транспорту, для покращення якості відбору на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

•  Якщо вступник планує на контрактну форму навчання, то подає мотиваційний лист. Чи має заклад освіти право проводити усні співбесіди до цих МЛ (ситуація – коли три особи претендує на одне місце), як додатковий критерій оцінювання, якщо це пропише у своїх правилах прийому?

Вступ для здобуття фахової передвищої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб у 2022 році здійснюється тільки за результатами розгляду мотиваційних листів. Індивідуальні усні співбесіди для цієї категорії вступників не проводяться. Якщо заклад освіти прогнозує складну конкурсну ситуацію з вступом на відповідну конкурсну пропозицію за кошти фізичних та юридичних осіб, то він може залучити додаткові інструменти регулювання кількості вступників, включаючи вартість навчання.

•  Вступ на спеціальності, які передбачають творчий конкурс відбувається ЛИШЕ за творчим конкурсом чи можна давати ІУС + Творчий конкурс?

Для вступу за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, тільки творчий конкурс. Одночасне проведення індивідуальної усної співбесіди і творчого конкурсу Порядком не передбачено з міркувань безпеки (мінімізація відвідування закладів освіти).

Чи має право сам абітурієнт обирати форму (очну або дистанційну) вступного випробування?

Форму проведення вступного випробування обирає заклад освіти з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. Заклад може враховувати особливості ситуації окремих вступників.


Індивідуальна усна співбесіда (ІУС)

•  Як мають проводитися індивідуальні усні співбесіди? Які можуть бути форми їх проведення? Чи може це бути дистанційно, якщо потенційний вступник за кордоном, а планує вступ на бюджет?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

Для проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно така можливість має бути передбачена Правилами прийому закладу освіти. Індивідуальна усна співбесіда дистанційно може складатись вступником незалежно від місця його перебування.

•  Питання стосовно того, як саме абітурієнт буде складати ІУС, очно чи дистанційно, обирає заклад освіти чи абітурієнт? За яким критерієм?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. При цьому закладом можуть бути враховані інші фактори: місцеперебування закладу чи вступника, технічні можливості тощо. Наприклад, перебування на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій є поважною обставиною для надання можливості такому вступнику складання індивідуальної усної співбесіди дистанційно навіть у разі, якщо заклад ухвалив рішення про очне проведення індивідуальної усної співбесіди.

•  Чи можна проводити індивідуальні усні співбесіди у різних формах (дистанційно, контактно, комбіновано)? Як фіксувати її результати (якщо онлайн)? Можуть бути апеляції. Чи можливий варіант запису співбесіди?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог.

У випадку проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно заклад може проводити її відеозапис. Такий запис може бути використано при розгляді апеляційних заяв вступників. Про здійснення відеозапису вступники мають бути попереджені.

•  Хто повинен бути присутнім на ІУС, крім викладачів, які ще члени комісії?

Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід та їх особливості заклад освіти визначає самостійно.

•  Чи можна здійснювати прийом через співбесіду лише з одного предмету на вибір закладу освіти?

Індивідуальна усна співбесіда передбачає оцінювання підготовленості вступника з одного або двох предметів. Кількість предметів, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, і самі предмети заклад самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо.

•  У програму індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової загальної середньої освіти включати питання з української мови та математики? Чи можна інші предмети (залежно від обраної вступником освітньо-професійної програми)?

•  Які предмети для вступників на базі БЗСО повинні бути винесені на індивідуальну усну співбесіду? Це комбінація українська мова + географія чи може бути лише профільний предмет (географія)?

Індивідуальна усна співбесіда передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів. Ці предмети заклад освіти самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо.

• Вступники на основі ОКР кваліфікованого робітника, які претендують на місця державного замовлення, повинні проходити індивідуальні усні співбесіди з фахового предмету чи з української мови?

Предмети, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, заклад освіти визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції самостійно.

• Чи можна під час проведення індивідуальної усної співбесіди онлайн (дистанційно) оцінювати знання абітурієнтів за допомогою комп’ютерного тестування?

Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році передбачено саме індивідуальну усну співбесіду як форму вступного випробування, тобто запитання та відповіді мають бути озвучені. Оцінювання підготовленості вступника, його знань, умінь та навичок при проведенні дистанційної індивідуальної усної співбесіди за допомогою технологій комп’ютерного тестування або подібне є виправданим, якщо вступник має особливі освітні потреби, які унеможливлюють або роблять неефективною індивідуальну усну співбесіду (це оформлюється окремим рішенням приймальної комісії).

•  На базі БЗСО при проведенні ІУС можна використовувати все ж таки тестові завдання чи ні?

Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році передбачено саме індивідуальну усну співбесіду як форму вступного випробування. Використання тестів в якості питань індивідуальної усної співбесіди, звичайно, неможливо заборонити. Але чи буде це ефективним способом визначення рівня підготовленості вступника?

•  Чи можна при проведенні індивідуальної усної співбесіди онлайн попросити абітурієнта заплющити очі і відповідати із закритими очима?

Ні. Очне або дистанційне проведення індивідуальних усних співбесід заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. При деяких захворюваннях вимога заплющення очей може становити небезпеку. І, головне, не можна принижувати вступника.

•  Яким чином оформити результати співбесіди?

Індивідуальна усна співбесіда є формою вступного випробування, оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Форми відомостей та/або інших документів, які використовуються для оформлення результатів індивідуальної усної співбесіди, встановлюються закладом освіти.

•  Як буде оцінюватися співбесіда для вступу на основі БЗСО?

Програми індивідуальних усних співбесід, форму їх проведення оцінювання заклад визначає самостійно. Програми індивідуальних усних співбесід, відповідно, повинні містити і критерії оцінювання.

•  Відповідно до пункту 5 розділу І Порядку індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Як можна встановити критерії оцінювання індивідуальної усної співбесіди за шкалою 100-200 (з кроком в один бал). Тобто, якщо заклад визначив мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань 120, то для виставлення позитивної оцінки критерії оцінювання будуть 121, 122, 123, 124, 125 і т.д….до 200. Скільки питань повинен отримати вступник для отримання максимальної кількість балів?

Крок в один бал є мінімальним. Конкурсний бал не обчислюється з точністю до сотих або десятих. Програми вступних випробувань, зокрема і критерії оцінювання, розробляються закладом освіти самостійно.

•  Чи можна при оцінюванні ІУС розробити критерії зі шкалою з мінімальним кроком 10 і більше? В Порядку чітко прописано 100-200 із кроком 1 (не більше і не менше). То як бути? Будуть зміни до Порядку чи порушувати Порядок?

Звертаємо увагу, що вираз «не більше і не менше» щодо визначення балів ніде не встановлено Порядком. Крок в один бал є мінімальним. Зміни до Порядку можливі, але порушувати його не варто.

•  Де можна знайти Положення про проведення ІУС, яке передбачає оцінювання за шкалою 100-200 балів, а не рівні оцінювання (достатній, недостатній), а також критерії оцінювання ІУС?

За власним рішенням окреме Положення про проведення ІУС заклад освіти може розробити самостійно.

•  Чи нараховуються додаткові бали вступникам, які відвідували підготовчі курси?

У пункті 5 розділу VII Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році визначено, що оцінка індивідуальної усної співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього.

•  До оцінки індивідуальної усної співбесіди може включатися максимально тільки до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів? Але раніше було до п’ятдесяти…

Відповідно до пункту 5 розділу VII для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення оцінка індивідуальної усної співбесіди може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього. Оцінка індивідуальної усної співбесіди виставляється за шкалою 100-200 і 10 балів складає десять відсотків оцінки. За раніше існуючою системою розрахунку конкурсного бала оцінка за підготовчі курси могла сягати 50 балів з максимальних 650 балів.

•  Коли вступнику оголошується бал за індивідуальну усну співбесіду (одразу по її завершенню чи пізніше)?

Індивідуальна усна співбесіда є формою вступного випробування. Особливості проведення вступних випробувань визначаються закладом освіти самостійно. Логічно оголошувати оцінку індивідуальної усної співбесіди одразу по її завершенні (оцінюється кожний вступник по визначеним критеріям), у разі проведення індивідуальної усної співбесіди дистанційно оголошення її результатів у той самий день після завершення роботи з групою вступників не буде створювати додаткових ризиків, пов’язаних з невиправданою концентрацією людей в межах одного приміщення.

•  Яким чином протоколювати індивідуальну усну співбесіду, якщо вона проходитиме у дистанційному форматі? Чи законна відеофіксація і чи має вона юридичну силу при апеляції?

Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. Індивідуальні усні співбесіди можуть проводитися у формах, які передбачено Правилами прийому закладу освіти.

Відеофіксація може проводитися за умови, що це передбачено закладом та вступники попереджені про це.

•  Як зберегти результати он-лайн відповіді вступників в особовій справі, чи буде дійсним роздрукований результат відповіді?

Особливості проведення вступних випробувань визначаються закладом освіти самостійно. Відеофіксація, протокол, стенограма запису тощо.

Для вступників на основі ПЗСО передбачена можливість замість проходження індивідуальної усної співбесіди подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) з двох предметів. Чи потрібно в індивідуальній співбесіді для такої категорії вступників передбачити також завдання з двох предметів? Чи може індивідуальна усна співбесіда проводитися з одного предмета за вибором закладу освіти?

Кількість предметів, з яких проводиться індивідуальна усна співбесіда, заклад самостійно визначає в Правилах прийому для кожної конкурсної пропозиції окремо. Незалежно від кількості предметів вступнику виставляється одна оцінка. Кількість предметів індивідуальної усної співбесіди не пов’язана з кількістю предметів ЗНО чи НМТ, які можуть бути використані при формуванні конкурсного бала.

•  Яким чином ідентифікувати особу, що подала документи на вступ в електронному вигляді та підключилась до індивідуальної усної співбесіди дистанційно?

Ідентифікувати особу, що подала документи на вступ в електронному вигляді та підключилась до індивідуальної усної співбесіди дистанційно можна за допомогою технічних засобів зв’язку, зокрема, використання відео з пред’явленням вступником на камеру документів, що посвідчують його особу (зокрема, з використанням Дії). При цьому проведення індивідуальних усних співбесід може записуватися, що сприятиме забезпеченню прозорості вступної кампанії. Про здійсненні відеозапису індивідуальної усної співбесіди вступники мають бути попереджені завчасно.

У разі неможливості ідентифікації вступника вступне випробування проводитись не може.


Конкурсний бал

•  Чи враховуються додаткові конкурсні бали отримані на підготовчих курсах у абітурієнтів платної форми навчання?

Ні. До десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього може включати оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка проводиться для вступників на місця державного (регіонального) замовлення. Для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб рейтинговий список формується на підставі розгляду мотиваційних листів, бали за які не нараховуються.

•  Коли вступник подає результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років) або національного національного мультипредметного теста, то конкурсний бал вступника рахується як середнє арифметичне?

Так. Відповідно до абзацу шостого пункту 5 розділу VII для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх трьох предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

• Якщо вступник на базі ПЗСО подає НМТ, то середню оцінку брати при складанні трьох чи вибирати два предмети?

Порядком визначено: середній бал усіх (тобто трьох!) предметів національного мультипредметного теста.

•  Чи можна змішувати результати ЗНО із результатами НМТ? Наприклад, вступник хоче взяти результат з мови із ЗНО, а результат іншого предмету (наприклад з історії) із НМТ. Чи це повинно відбуватися в межах одного виду?

Порядком передбачено використання або результатів зовнішнього незалежного оцінювання, або національного мультипредметного теста. Порядком використання комбінацій результатів не передбачено.

•  Які предмети національного мультипредметного теста або зовнішнього незалежного оцінювання повинні бути визначені у конкурсних пропозиціях для обрахунку конкурсного балу?

Ніяких. Для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення вступник може замість проходження індивідуальної усної співбесіди подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів. Таким чином, заклад освіти не має повноважень визначати в конкурсних пропозиціях предмети ЗНО або НМТ для розрахунку конкурсного бала.

•  Яким є використання результатів національного мультипредметного теста вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти при вступі до коледжу?

Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти на місця державного (регіонального) замовлення конкурсний бал визначається як оцінка творчого конкурсу або індивідуальної усної співбесіди. Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

•  Як розраховується конкурсний бал для вступників на небюджетні конкурсні пропозиції?

Конкурсний відбір на небюджетні конкурсні пропозиції проводиться на основі розгляду мотиваційних листів. Конкурсний бал за мотиваційні листи не виставляється.

У розділі І п. 5 абзац 9: конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до одиниці відповідно до Порядку та цих Правил прийому. Оскільки для ФМБ на основі базової середньої освіти збережено СК, який дорівнює 1,05, то кінцевий конкурсний бал може бути не ціле число. Округлення до одиниці буде автоматично робити база чи це має робити приймальна комісія?

Розрахунок буде виконано ЄДЕБО за загальними правилами округлення.

•  Чи сільський коефіцієнт використовується для БЗСО і ПЗСО (в Порядку прописаний тільки для БЗСО)?

Так. Використовується. Дякуємо за виявлення технічної помилки в тексті Порядку. У відповідний пункт Порядку будуть внесені відповідні правки.


Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

•  Спеціальні умови вступу. Чи будуть квоти і в яких межах?

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету визначаються категорії осіб, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення. Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році квоти передбачені тільки для іноземців.

• Кількість вступників, які рекомендовані до зарахування за спеціальними умовами, становить тільки тридцять відсотків?

Ні. Відповідно до пункту 3 розділу VIII: «Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності». Таким чином, питома вага вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого розділу VIII не обмежується.

•  Яким чином розподіляються місця регіонального замовлення особам зі спеціальними умовами?

Відповідно до пункту 2 розділу VIII всі вступники на основну конкурсну пропозицію на місця за кошти регіонального замовника, які пройшли вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та отримали позитивну оцінку рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).


Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

•  Як формувати рейтинговий список вступників до ЗФПО, якщо кількість тих, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення, буде перевищувати 30 відсотків? Чи не станеться так, що більшість державних місць займуть пільгові категорії вступників?

Кількість вступників пільгових категорій, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди на бюджетні місця, може перевищувати 30 відсотків. У такому разі всі вони повинні отримати рекомендацію для зарахування на бюджетні місця. В окремих випадках може статись, що більшість бюджетних місць буде надана пільговим категоріям вступників. Принагідно нагадуємо, що відповідно до пункту 3 розділу VIII: «Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності».

•  Розділ IX, пункт 2, абзац 2 «за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.» В яких саме випадках? Контракту?

Так. Для вступу на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб побудова рейтингового списку здійснюється тільки на підставі розгляду мотиваційних листів.

•  Як виставити рейтинг абітурієнтам, що вступають на контракт за мотиваційним листом, якщо бали за лист не передбачено? Які бали вносити при цьому в ЄДЕБО?

Мотиваційний лист – інструмент конкурсного відбору, який використовується для формування рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рейтинговий список при цьому формується за результатами розгляду мотиваційних листів. Виставлення балів за мотиваційні листи не передбачено. Бали в ЄДЕБО за результатами розгляду мотиваційних листів не вносяться.

• Якою є технологія рейтингування вступників за розглядом мотиваційних листів. Як вибудувати рейтинг для оприлюднення?

Порядок формування та коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на підставі розгляду мотиваційних листів визначається Правилами прийому закладу освіти.

•  За якими критеріями розглядається та рейтингується мотиваційний лист?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно. Відповідно, заклад самостійно визначає і відповідність мотиваційних листів цим вимогам.

•  Хто повинен перевіряти мотиваційний лист? Як його рейтингувати, якщо на контракт буде конкурс? Як це зробити без оцінювання? Як потім батькам пояснити це все і захистити заклад освіти від скарг, судів?

Вимоги до мотиваційних листів розробляються закладами освіти самостійно та оприлюднюються. Для уникнення зазначених ситуацій необхідно чітко прописати всі особливості формування рейтингових списків на основі розгляду мотиваційних листів заздалегідь.

•  Як здійснювати врахування мотиваційного листа при вступі до закладу фахової передвищої освіти при рівних КБ вступників?

Порядок розгляду мотиваційних листів та формування рейтингових списків вступників на підставі такого розгляду визначаються закладом освіти самостійно.

•  Чи складається спільний рейтинг вступників на бюджет і на контракт? І як його розраховувати, якщо у бюджетників є КБ за співбесіду, а у вступників на контракт є тільки мотиваційний лист? Чи це будуть два окремі рейтинги?

Рейтингові списки формуються окремо. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань на навчання за кошти державного або місцевого бюджету, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією. Рейтинговий список вступників, які вступають на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, формується за результатами розгляду мотиваційних листів.


Реалізація права вступників на обрання місця навчання

•  Яким чином має діяти приймальна комісія, якщо вступник, який проходить по рейтингу на бюджет на момент подачі оригіналів документів втратив їх внаслідок надзвичайних обставин?

Перевірити інформацію стосовно документів про освіту вступника можна за допомогою ЄДЕБО.


Переведення на бюджетні місця

•  Для вступу на основі базової середньої освіти: чи можна перевести на вакантні бюджетні місця вступника, який не здавав ІУС, а лише МЛ?

Вступати лише за мотиваційним листом може вступник, який претендує на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і зазначив у заяві: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». Правових підстав для переведення таких вступників на вакантані бюджетні місця немає.

МОН

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments