Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2018) (Київ)

Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури

8 клас

  1 2 3 4 5 6 7 Разом
Мова                
Л-ра                

 

Українська мова

 

 1. 1. Напишіть твір-роздум на тему «Чи може Інтернет замінити живе спілкування?» Використайте односкладне речення, двоскладне речення з іменним складеним присудком, а також речення, ускладнене однорідними членами. Підкресліть їх у тексті прямою лінією. Обсяг роботи — до однієї сторінки.

 

 1. Поставте наголос у таких словах:

випадок, живопис, кидати, кропива, селянин, сільськогосподарський, спина, фартух, фаховий, читання.

 

 1. Поясніть значення фразеологізму Комар носа не підточить і складіть із ним речення.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Запишіть слова з подвоєними чи неподвоєними літерами:

і(м, мм)іграція, Лі(с,сс)абон, мадон(н, нн)а, Ні(ц, цц)а, са(м, мм)іт, пі(ц, цц)а, фі (н, нн), форти(с, сс)имо, ша(с, сс)і, то(н, нн) (родовий відмінок множини від слова то(н, нн)а)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Доберіть слово, яке відповідає такій будові:

чотири префікси, корінь, закінчення немає._____________________________

 1. Відредагуйте речення.

Ці діячі внесли великий вклад у розвиток української культури.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Його поведінка кидається всім у вічі.

__________________________________________________________________

Вибачте мене, що завдавав Вам клопоту на протязі останніх місяців.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

На жаль, ми не зможемо прийняти участь у запланованих на середу міроприємствах.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Із-за дощу екскурсію було відмінено.

__________________________________________________________________

До колег потрібно відноситися з повагою.

__________________________________________________________________

 

 1. 7. Поставте розділові знаки, дайте характеристику речення. Підкресліть головні та другорядні члени речення. Надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно виражене.

 

Засніжений ліс на картинах цього знаного художника спочатку видавався

холодним моторошним але потім заворожував навіював думки про

неминущість вічного нетлінного.

 

 

 

Українська література

8 клас

 

 1. На прикладі «Думи про Марусю Богуславку» поясніть особливості українських народних дум. Відповідь сформулюйте у формі тез. Проілюструйте їх прикладами з твору.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Які мотиви є спільними для поезії Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду…» та поеми Лесі Українки «Давня казка»?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Витлумачте термін ліричний герой твору.

Охарактеризуйте ліричного героя поезії В. Сосюри «Любіть Україну!». Відповідь підтверджуйте цитатами з твору.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прочитайте уривок. Поясніть, як мова Герасима допомагає розкрити його характер.

Герасим. А ось чого: там є дівчата, а вони люде багаті, то ми зашлем до них старостів, так попереду треба, щоб Пузирі побачили тебе, а ти щоб побачив дівчат. А щоб було тобі зручніще поводиться, то ти удаси, ніби приїхав на завод купувать свинку і кнурця…

Роман. Та ви ж самі хотіли, щоб я женився на Мотрі.

Герасим. Тьфу на твої речі, дурноверхий! То я жартував, щоб вона старалась у роботі.

Роман. Гарні жарти: ви жартували, а ми з Мотрею покохались.

Герасим. Чортзна-що балакаєш! Хазяйський син повинен шукать хазяйську дочку з приданим, а не наймичку.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури

9 клас

  1 2 3 4 5 6 7 8 Разом
Мова                  
Л-ра                      

Українська мова

 1. Напишіть твір-роздум на тему «Чому Шевченкове «Борітеся поборете!» залишається для України актуальним». У творі використайте однорідні члени речення, відокремлені означення та відокремлені обставини, вставні слова або словосполучення. Підкресліть їх у тексті прямою лінією. Обсяг роботи — до 1, 5 стор.

 

 1. Поясніть лексичне значення слова оболонь і складіть із ним речення.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Установіть відповідність.
Фразеологізм Значення
1 гарбузами годувати

2 фіміам кадити

3 піднімати на кпини

4 розводити кислиці

А плакати

Б насміхатися

В хвалити

Г байдикувати

Д відмовляти

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 __  
4. З’ясуйте, яким членом речення є інфінітив у кожному випадку.
 

1 Вона зайшла поговорити про справи.

2 Настав час перевірити свої знання.

3 Оксана попросила зачинити вікно.

4 Вчитися — ваше головне завдання.

 

А означення

Б додаток

В обставина

Г підмет

Д присудок

 

 

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___

5.  Установіть відповідність.
Тип односкладного речення Приклад
1 означено-особове

2 узагальнено-особове

3 неозначено-особове

4 безособове

А Не забути тих днів ніколи.

Б Ось там щось сіють у долині.

В Пахне медом квітучий луг.

Г На чужому коні не наїздишся.

Д  Та схаменись нарешті, друже!

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___

 1. Підкресліть слова, що мають подвійний наголос.

Випадок, вітчим, дочка, зокрема, кидати, мабуть, спина, також.

 1. Відредагуйте речення.

Ваше головне завдання ― отримати освіту й сумлінно працювати на користь своєї країни.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Мандрівникам довелось подолати на велосипедах біля шестиста кілометрів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Будь ласка, називайте мене по імені, адже ми знайомі вже майже півтора місяці.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Уміння сміятися над собою допомагає людині об’єктивно ставитись до себе і свого оточення.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте схему речення, підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно виражене.

Несло то гілку рододендрона то цупкий вінок з якихось дивовижних трав

та альпійських квітів досі не бачених нею  таких що цвітуть лише високо в горах у понадхмар’ї… (О.Гончар)

 

Схема:

 

9 клас

Українська література

 1. Чому в українських народних піснях про кохання часто використовують іменникові зменшувально-пестливі суфікси? Наведіть приклади (не менше п’яти) і вкажіть назви творів (не менше трьох).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть, з якою метою Нестор Літописець використав на початку «Повісті минулих літ» старозавітні біблійні легенди про вселенський потоп і Вавилонську вежу.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть у формі тез, у чому виявляється подібність між байками Григорія Сковороди і біблійними притчами.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Прочитайте уривок із поеми І. Котляревського «Енеїда».

 

Як мати вість таку почула,
То тілько вічно не заснула,
Бо зуби у неї стялись.
А одійшовши, в груди билась,
Волосся рвала з голови,Ревла, щипалася, дрочилась,
Мов ум змішався у вдови:
Побігла з криком вокруг вала
І голову коли пізнала
Свого синочка Евруся,
То на валу і розпласталась,
Кричала, гедзилась, качалась,
Кувікала, мов порося. 

 

Дайте стислі відповіді на питання:

 • Який епізод він відтворює? _____________________________________________________________
 • Що таке бурлеск? _____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 • Які характеристики цього тексту переконують, що він написаний у бурлескному стилі?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Запишіть, про що йдеться в «золотому слові» князя Святослава зі «Слова о полку Ігоревім».

Порівняйте його зміст із промовою Тараса Бульби до своїх побратимів з однойменної повісті М. Гоголя. Чим схожі ці монологи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Шифр _________________

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Разом
Мова                  
Л-ра                  

 

Українська мова

10 клас

 1. Висловте своє ставлення до такого твердження: «Якщо хочеш дізнатися, хто ти є насправді, спробуй просто виконувати свій обов’язок». Використайте складносурядне речення з протиставним сполучником, складнопідрядне речення з підрядним допустовим та складнопідрядне речення з підрядним причини. Підкресліть їх у тексті прямою лінією. Обсяг роботи — до 2-х стор.

 

2.До кожного з іншомовних слів доберіть синонім.

Дефект – _______________________________________________________

Дефініція – ______________________________________________________

Ігнорувати – _____________________________________________________

Конвенція – ______________________________________________________

Нюанс – _________________________________________________________

 1. Поясніть лексичні значення слів-паронімів голосистий – голосовий.

Складіть із ними речення і запишіть їх.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Виправте помилки в наведених словосполученнях і реченнях:

вода перетворюється в пар _____________________________________________

його поведінка кидається в очі __________________________________________

у тексті зустрічаються помилки _________________________________________

сильна головна біль ___________________________________________________

відношення між однокласниками _______________________________________

продовжуватися півтора місяці _________________________________________

надіслати повідомлення по пошті _______________________________________

потрібно поговорити відносно Вашої пропозиції ______________________ ____________________________________________________________________

 1. Утворіть форми кличного відмінка:

Пан Тиміш ________________, пані  Оля ______________, друг Сергій _____________________, полковник Іваничук ___________________________.

 1. Установіть відповідність між фразеологічними синонімами.

1.Стук-грюк, аби з рук                     А Нашим воротам двоюрідний сарай

2.Коваль бабі рідний швець             Б Замітати сліди

3.Напустити туману                         В Поводити за ніс

4.Як громом прибитий                     Г Через пень колоду

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___                  Д Ні живий ні мертвий

 1. Установіть відповідність між назвою лексичної одиниці й реченням, у якому її вжито.
1 Діалектизм А Козацькі чайки було спущено на воду.
2 Архаїзм Б Смарагди заблищали, як вовчі очі.
3 Історизм В Перед очима стояв страдницький образ глави усікновенної.
4 Неологізм Г  Дівчина перев’язала голову червоною биндою.
  Д Криптовалюта може  бути засобом обміну та об’єктом власності.

 

1 ___, 2 ___, 3 ___, 4 ___

 1. 8. Розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте схему речення. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно виражене.

 

Вологі березневі вітри дмухають звідти на Київ на Володимирську гірку

розбуджуючи в душі все те ласкаве миле далеке що досі мовби дрімало

десь у глибинах а з першим подихом весни знов підіймається

пробивається на поверхню (О. Гончар).

 

Українська література

10 клас

 

 1. Запишіть 2-3 аргументи-приклади для розкриття трагікомізму образів-персонажів повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прочитайте уривок із роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», у якому йдеться про закінчення будівництва нової хати й опорядкування подвір’я: «Старі ворота поламав Чіпка, а приробив дощані, панські, розтворчаті, а над ворітьми, якраз посередині, на кружалі вирізана була чоловіча пика: рот — як у сома, очі круглі — як у сови, ніс — як у кота, а волосся, з проділом посередині — як у жінки… З усього села збігалися діти дивитись на те пречудо і великим дивом дивувалися…».

Чим, на вашу думку, пояснюється такий задум Чіпки? Як це його характеризує? Що письменники прагнули підкреслити такими деталями?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому І. Карпенко-Карий у «Мартині Борулі» розгортає сюжет навколо одного персонажа?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Що означає вислів з горіха зерня у творі І. Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому М. Коцюбинський у новелі «Intermezzo» назвав образи природи «дійовими особами»?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. За визначенням деяких літературознавців, кульмінацією повісті
  М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є смерть Марічки, а розв’язкою ― загибель Івана. Чому між кульмінацією і розв’язкою твору досить значна за обсягом оповідь, тоді як традиційно ці епізоди не роз’єднуються значним часовим відтинком?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Шифр _________________

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з української мови та літератури

Українська мова

11 клас

  1 2 3 4 5 6 7 8 Разом
Мова                  
Л-ра                  

 

 1. Висловте Ваше розуміння заклику Марка Твена «Дай кожному дню шанс стати найкращим у твоєму житті». Використайте складносурядне речення, складнопідрядне речення з підрядним умови, складнопідрядне речення з підрядним мети, а також вставні слова чи словосполучення. Підкресліть їх у тексті прямою лінією. Обсяг роботи — до 2-х стор.
 2. Поясніть значення фразеологізмів. Складіть із ними речення та запишіть їх.

«З Богом, Парасю» ________________________________________________ __________________________________________________________________

Встигнути з козами на торг ________________________________________

__________________________________________________________________

 1. 3. Поясніть лексичні значення слів.

Амбітний _________________________________________________________

Делікатний ________________________________________________________

Манірний _________________________________________________________

Галантний _________________________________________________________

 1. Відредагуйте речення.

Незважаючи на несприятливі погодні умови, за минувшу добу вони проїхали близько семиста восьмидесяти кілометрів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Моє відношення до цих колись симпатичних мені людей змінилось, так як наші погляди на життя, як з’ясувалось, не співпадають.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Півтора тижні тому назад нам повідомили, що обставини змінились і ми повинні діяти відповідно з планом Б.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Позначте рядок, у якому обидва слова наголошено правильно.

А  кИдати, спИна                                       В  чергОвий, читАння

Б  вИпадок, фАховий                                Г  перЕпис, кулінарІя

 1. Позначте, яке з наведених речень є неповним.

А  Маємо врахувати всі наші помилки.

Б  Незабаром початок весни.

В  Підготовка до іспиту справа відповідальна.

Г  Біля нас побудували новий житловий комплекс.

Д  Теплий літній день…

 1. Установіть відповідність між типом речення і прикладом.
складнопідрядне

складноcурядне

3   складне безсполучникове

4  складне з різними видамизв’язку

 

 

 

 

 

1 __, 2__, 3___, 4___

 

А  Біла стежка в далечі губилась, а мені у безтурботні дні назавжди, навіки полюбились  ніжні і замріяні пісні.

Б  Надвечір  хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало таким прозорим, що було далеко видно голі дерева понад шляхом…

В  У  небі, чистім, сріблястім від сонця, вже пропливають бушляки, літають над нами степові чайки; чайок дуже багато, вони підлітають до нас зовсім близько…

Г  Це тільки степ їхній щовесни оновлюється, навіть після чорної бурі яскраво зацвітає дикими тюльпанами, розливається аж за обрій океаном краси.

Д  Коли б гора зневіри впала,коли б зажеврілась мета,

моя б ще сурма золота весняним громом пролунала.

 1. 8. Розставте пропущені розділові знаки. Побудуйте схему речення. Підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом, якою частиною мови воно виражене.

В устах молодої вчительки голос народу пролунав невмирущим

тисячорічним дзвоном немовби звідкілясь здалеку засурмили над Дніпром

прадідівські сурми заіржали коні на степових пагорбах потягло потом і

кров’ю древніх січ і могутній брязкіт старих мечів розлігся над гуркотом

нещодавно відгримілих рідних гармат і танків (О. Довженко).

 

 

Українська література

11 клас

 

 1. Якими засобами П. Тичина в «Сонячних кларнетах» досягає музичності поезії? Наведіть приклади.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть, чому роман В. Підмогильного «Місто» не має розв’язки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У чому полягає оригінальність назви твору Остапа Вишні «Моя автобіографія»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У романі Івана Багряного «Тигролови» Григорія Многогрішного названо праправнуком Дем’яна Многогрішного. Чому? Мотивуйте відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прочитайте поезію М. Зерова. Виконайте аналіз твору.

ГОЛОС

Ти  надто  любиш  спів  дзвінкоголосий

Минулих  днів  і  показних  епох,

Слід  половецький,  що  давно  заглох,

Книжок  старинних  перетлілі  стоси.

 

Невже  тобі  байдужі  наші  троси

І  наших  ворогів  преполох?

Невже  не  бачиш,  як  Великий  Льох

Нам  оддає  свої  скарби-приноси?

 

Як  одступає  старожитна  цвіль,

І  як  у  розмаху  плідних  зусиль

Угору  зносяться  стрункі  каркаси?

 

І  як  під  марші  часу  крицеві

Вже  заступив  бетон  старі  покраси,

А  вицвіт  праці  —  квіти  степові?

Ідея: _____________________________________________________________

Художні засоби:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жанр: ____________________________________________________________

Вид лірики: _______________________________________________________

Поясніть, чому поезія має таку назву. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Відповіді на завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

 

8 клас

Українська мова

 1. Твір 12 б. + 3 б. за граматичне завдання
 2. ВИпадок, живОпис, кИдати, кропивА, селянИн, сільськогосподАрський, спИна, фартУх, фаховИй, читАння. 5 б.

 

 1. Комар носа не підточить ― «дуже якісно; не буде до чого причепитися, прискіпатися».                                                                                 2 б.

 

 1. 4. Імміграція, Лісабон, мадонна, Ніцца, саміт, піца, фін, фортисимо, шасі, тонн (родовий відмінок множини від слова тонна). 5 б.

 

 1. Навздогін. 1 б.

 

6.

 1. Ці діячі зробили великий внесок у розвиток української культури.
 2. Його поведінка впадає всім у вічі.
 3. Вибачте мені, що завдавав Вам клопоту протягом останніх місяців.
 4. На жаль, ми не зможемо взяти участь у запланованих на середу заходах.
 5. Через дощ екскурсію було відмінено.
 6. До колег потрібно ставитися з повагою.

                                                                                      8 б.

 1. 7.

 

Розділові знаки: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1 помилка.

Визначення членів речення: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Визначення частин мови: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Характеристика речення 2 б.

 

Українська література

 1. На прикладі «Думи про Марусю Богуславку» поясніть особливості українських народних дум. Відповідь сформулюйте у формі тез. На їх підтвердження наводьте приклади з твору.

 

 • правдивість життєвих фактів: перебування козаків у турецькій неволі;
 • героїчний мотив;
 • уповільнення  розповіді: повторення слів Дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка;
 • невелика кількість дійових осіб: Маруся Богуславка, козаки;
 • своєрідна побудова: наявність зачину (Що на Чорному морі, На камені біленькому, Там стояла темниця кам’яная), основна частина (розповідь про звільнення козаків із неволі), кінцівка (звернення до Бога про поміч);
 • нерівноскладовість рядків;
 • переважання дієслівних рим: (не минайте – давайте; дбає – не збуває тощо);
 • виконання речитативом під акомпанемент кобзи, бандури, ліри;
 • усне поширення і зберігання;
 • варіантність тексту;
 • епічність.

11 б.

Мінус 1 б., якщо немає прикладу

 1. Які спільні мотиви поезії Т. Шевченка «Мені однаково, чи буду…» та поеми Лесі Українки «Давня казка»?

Доля рідної землі важливіша, ніж власна доля; служіння своєму народові й Батьківщині; громадянська мужність поета, духовна стійкість і незламність; важка доля рідного краю.

10 б.

 1. Хто такий ліричний герой твору? Охарактеризуйте ліричного героя поезії В. Сосюри «Любіть Україну!». Відповідь підтверджуйте цитатами з твору.

Ліричний герой — образ, що виникає в уяві читача під враженням висловлених у творі почуттів, переживань, роздумів. АБО: образ, від імені якого передаються різні рефлексії, емоційні стани.

 

Патріот, тонкий лірик, небайдужий, емоційно натхнений.

5 б.

Мінус 1 б., якщо немає прикладу

 1. Прочитайте уривок. Поясніть, як мова Герасима допомагає розкрити його характер.

Брутальність: Тьфу на твої речі, дурноверхий: Чортзна-що балакаєш.

Прозаїчність мови – приземленість інтересів, тому автор не використовує жодних тропів.

Зігріває душу Герасиму й викликає ніжність лише те, що принесе багатство: вживання пестливих форм свинку і кнурця.

Лицемірство, обман: ставлення до Мотрі; причини приїзду до Пузиря.

Емоційність і нестриманість: вживання окличних речень.

10 б.

9 клас

Українська мова

 1. 1. Твір 12 б. + 4 б. за граматичне завдання

 

 1. Оболонь ― заплавні луки (тобто такі луки, які затоплюються під час весняної повені).

 

 1. 1 Д   2 В   3 Б  4 А                                                         4 б.

 

 1. 1 В 2 А    3 Б  4 Г                                                        4 б.

 

 1. 1 Д 2 Г   3 Б   4 А                                                        4 б.

 

 1. зокрема, мабуть, також.                                                    3 б.

 

 1. 7. Ваше головне завдання ― здобути освіту й сумлінно працювати на користь своєї країни.

Мандрівникам довелось подолати на велосипедах близько шестисот кілометрів.

Будь ласка, називайте мене на імя, адже ми знайомі вже майже півтора місяця.

Уміння сміятися з себе допомагає людині об’єктивно ставитись до себе

і свого оточення

                                                                                                6 б.

 

 1. Розділові знаки: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1 помилка.

Визначення членів речення: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Визначення частин мови: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Побудова схеми: 2 б.

 

Українська література

 1. Передати чуттєвість, розчуленість, виразити почуття, показати своє ставлення до коханого/коханої АБО одним словосполученням: передати сердечні почуття.

2 б.

«Місяць на небі, зiроньки сяють…»

«Цвіте терен, цвіте терен…»

«Сонце низенько…»

Зіроньки, нічка, вечеречка, віконце, миленький, серденько, ніженьки, рибонька, ніженьки, шапочка, рученьки, річенька тощо.

по 1 б. за кожну назву твору

і по 0, 5 б. за кожен пестливий іменник

 1. За легендою, територія Русі належала потомкам Іяфета, одному з трьох синів Ноя. У такий спосіб Нестор пов’язує історію Русі зі всесвітньою історією. (Перше речення учні можуть не вказувати, друге обов’язкове.)

2 б.

 1. Алегоричність.
 2. Життєвий сюжет.
 3. Філософсько-етичний зміст.
 4. Символічність підтексту.
 5. Дає відповідь на питання, як діяти за певних обставин.
 6. Мають універсальне позанаціональне значення.
 7. Повчальність.

7 б.

 • Який епізод він відтворює?

Оплакування матір’ю загиблого сина Евріала.

1 б.

 • Зображення високих тем комічно, сатирично, змалювання буденного й прозаїчного піднесено, урочисто.

1 б.

 • Високе трагічне почуття зображено знижено з використанням просторічної лексики: ревла, щипалася, дрочилась, гедзилась, качалась,
  кувікала, мов порося.

2 б.

 1. Ідея «золотого слова» — заклик руських князів до єднання перед навалою зовнішніх ворогів.

1б.

Промова князя Святослава і Тараса Бульби — це гімн рідній землі. Як справжні патріоти, обидва герої закликають громаду згуртуватися і захищати землю до останньої краплі крові.

5 б.

 

10 клас

Українська мова

 

 1. 1. Твір 12 б. + 3 б. за граматичне завдання

 

 1. Дефект – вада, недолік;

дефініція – визначення;

ігнорувати – не помічати, нехтувати ким-н. або чим-н.;

конвенція – договір, угода;

нюанс – 1) відтінок; 2) дрібна деталь.                                   6 б.

 1. Голосистий – який має сильний, дзвінкий голос: голосиста пташка; голосиста співачка.

Голосовий – прикм. до голос: голосові зв’язки; голосова пошта

по 1 б. за пояснення значення кожного слова і по 1 б. за кожне речення.                                                                                    Разом – 4 б.

 1. Вода перетворюється на пару;

 його поведінка впадає в очі;

у тексті трапляються помилки;

сильний головний біль;

стосунки (або взаємини) між однокласниками;

тривати півтора місяця;

надіслати повідомлення поштою;

потрібно поговорити щодо Вашої пропозиції.                                9 б.

 

 1. Пане Тимоше, пані Олю,друже Сергію, полковнику Іваничук.  4 б.
 2.     1 Г              2 А    3 В    4 Д                                                    4 б.
 3. 1 Г    2  В    3  А    4  Д                                                                4 б.

Розділові знаки: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1 помилка.

Визначення членів речення: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Визначення частин мови: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Побудова схеми: 2 б.

 

Українська література

 1. Запишіть 2-3 аргументи-приклади для розкриття трагікомізму образів-персонажів повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

 

Бійка Кайдашихи з Мотрею за мотовило, внаслідок чого Карпо побив батька;

Кайдашеві ввижаються чорти, а згодом він утопився біля греблі; під час чергової сварки Кайдашиха показала Мотрі дулю, а та виколола свекрусі око.

По 2 б. за кожну правильну відповідь.

 1. Чим, на вашу думку, пояснюється такий задум Чіпки? Як це його характеризує? Що письменники прагнули підкреслити такими деталями?

Чіпка ніколи не мав власної хати, виріс у бідності, тому хата для нього – не лише житло, а й можливість утвердитися між людьми господарем. Незвичними ворітьми він прагнув підкреслити свою значимість, виділитися з-посеред односельців.

На рівні психологічному страховисько на воротах характеризувало Чіпчин внутрішній світ, його внутрішні протиріччя, потворні сторони душі.

10 б.

 1. Чому І.Карпенко-Карий у «Мартині Борулі» розгортає сюжет навколо одного персонажа?

Мартин Боруля затіяв судовий процес, щоб довести, що і він дворянин, а Красовський повинен бути покараний за образу Борулі. Мартин Боруля сам зініціював події, тому вони «закрутилися» навколо нього. Назва твору також указує, що всі події розгортатимуться навколо одного персонажа.

5 б.

 1. Що означає вислів з горіха зерня у творі І.Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»?

Дівчина горда, зрозуміти її і здобути прихильність, — як дістати зернятко із твердого горішка, — дуже важко.

2 б.

 1. Чому М. Коцюбинський в новелі «Intermezzo» назвав образи природи «дійовими особами»?

Новела «Intermezzo» — це майже суцільний пейзаж, але ми бачимо його не прямо, а через сприйняття персонажа. Тому сценою для дійових осіб стає не природа, а душа ліричного героя. А дійові особи — це символи його суперечливих почуттів і переживань.

5 б.

 1. Чому між кульмінацією і розв’язкою твору досить значна за обсягом оповідь, тоді як традиційно ці епізоди не роз’єднуються значним часовим відтинком? А чи можна по-іншому поясніть свою думку

Це свідома настанова автора, адже для нього важливо не лише зобразити історію щасливого кохання, що закінчилося так несподівано трагічно, а й розкрити внутрішні переживання Івана після втрати Марічки, його вірність їй, його неймовірну тугу й повільне душевне вмирання-самознищення.

5 б.

 

11 клас

Українська мова

 1. 1. Твір 12 б. + 4 б. за граматичне завдання

 

 1. по 1 б. за пояснення значення фразеологізмів і по 1 б. за кожне речення.

Разом – 4 б.

«З Богом, Парасю» – вираження незадоволення, несхвалення.

Встигнути з козами на торг – нема причини, потреби поспішати.

 1. 3. по 1 б. за кожне правильно пояснене значення.

Амбітний – зарозумілий, повний амбіцій; самолюбний, гордий, честолюбний.

Делікатний –1) ввічливий, любязний, мякий у зверненні;

2) що вимагає обережного і тактовного ставлення: делікатне питання;

3) ніжний, витончений, тендітний: делікатна статура.

Манірний – позбавлений простоти, природності.

Галантний  – вишукано ввічливий, любязний, надзвичайно чемний.

 1. 9 б.

Незважаючи на несприятливі погодні умови, за минулу добу вони проїхали близько семисот вісімдесяти кілометрів.

 

Моє ставлення до цих колись симпатичних мені людей змінилось, оскільки (бо) наші погляди на життя, як з’ясувалось, не збігаються.

 

Півтора тижня тому нам повідомили, що обставини змінились і ми повинні діяти відповідно до плану Б.

 

 1. А кИдати, спИна 1 б.

 

 1. Б Незабаром початок весни. 1 б.
 2. 1 Д 2 А  3 В   4 Б                                  4 б.

8.

Розділові знаки: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1 помилка.

Визначення членів речення: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Визначення частин мови: 2 б. (правильна відповідь); 1 б. – 1-2 помилки,

0 б. – понад 3помилки.

Побудова схеми: 2 б.                       всього 8.

 

Українська література

1.Якими засобами  П. Тичина в «Сонячних кларнетах» досягає музичності поезії?

Використання асонансів, алітерацій, звуконаслідування, рефрени, римування.

по 1 б. за кожну тезу з правильним прикладом

2.Поясніть, чому роман В. Підмогильного «Місто» не має розв’язки.

У романі ― світовий мотив підкорення людиною міста. Тому в центрі — психологічно достовірний характер українського Растіньяка —Степана Радченка, який проходить типовий шлях сходження по соціальній, кар’єрній драбині. Стосунки з кожною жінкою — це окрема модель його поведінки на певних відрізках духовної еволюції, уходження в міську культуру.

Надійка — атрибут сільської ментальності, тому вона «враз стала його кошмаром» і залишилася в минулому. Наступна жінка — старіюча «мусінька» додала Степанові впевненості, досвідченості й стала черговою сходинкою, яка повела далі на шляху завоювання міста. Однак специфічну міську культуру втілила Зоська, нерозквітла дівчинка-жінка, пересічна корінна городянка, найміцніше прив’язала хлопця. Саме «при ній» Степан почав багато читати, надолужуючи згаяний час, відвідувати музеї й театри, виставки й лекції, особливо посилено працювати, виробив стійкий ритм своїх виробничих буднів — саме із Зоською він поступово перетворювався на міщанина. Закономірно, що, ставши ним, швидко знудився, відчув потребу рухатися далі.  Тому в романі відкрита розв’язка.                                                                                            10 б.

3.У чому полягає оригінальність назви твору Остапа Вишні «Моя автобіографія»?

Автобіографія — це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності. Тому слово «моя» в назві твору зайве. Таке поєднання слів налаштовує читача на якісь невідповідності, на комічний лад, про що засвідчує подальший зміст твору. Отже, комічне починається вже із заголовка.

 • б.

4.У романі І.Багряного «Тигролови» Григорія Многогрішного названо праправнуком Дем’яна Многогрішного. Чому? Мотивуйте відповідь.

Головним героєм роману є Григорій Многогрішний — нащадок славного предка Дем’яна Многогрішного, який у XVII столітті був висланий разом із сім’єю до Сибіру. Григорій у XX столітті іде тією ж стежкою на каторгу. Дем’ян Многогрішний намагався проводити політику, спрямовану на захист державних інтересів України, що викликало незадово-лення московського уряду. Григорій Многогрішний є ідеологічним нащадком гетьмана, кидає виклик тоталітарній радянській системі.

 • б.

5.Прочитайте поезію. Виконайте аналіз ліричного твору.

Ідея: сучасність не повинна заперечувати минуле, має бути наступність традицій. 1 б.

Художні засоби:

епітети: спів  дзвінкоголосий, показних  епох, слід  половецький, старожитна  цвіль, плідних  зусиль, стрункі  каркаси, крицеві покраси;              2 б.

метонімія: заступив  бетон  старі  покраси; невже  тобі  байдужі  наші  троси; 2 б.

синекдоха з метафорою: слід  половецький,  що  давно  заглох;            1 б.

персоніфікація: одступає  старожитна  цвіль,                                         1 б.

метафора: розмах  плідних  зусиль,  угору  зносяться  стрункі  каркаси; 1б.

алюзія: Великий  Льох Нам  оддає  свої  скарби-приноси;                      1 б.

Використання риторичних питань.                                                  1 б.

Жанр: сонет.                                                                                             1 б.

Вид лірики: філософська, тому що роздум про минуле й сучасне

2 б. можна зарахувати відповідь громадянська лірика.                             1 б.

Голос можна потрактувати і як голос ліричного героя, й автора, й опонента.  1 б.

 Скачати завдання ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури. 8 клас, 9 клас, 10 клас11 клас, відповіді

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments