Методичні рекомендації викладання іноземної мови у 2023/2024 навчальному році.

Вивчення іноземних мов у 2023/2024 навчальному році здійснюватиметься за декількома Державними стандартами та типовими освітніми програмами:

  • для учнів 1 – 4 класів за новим Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87, та Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, і Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна;
  • для учнів 5-6 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 30 вересня 2020 №898, Типовою освітньою програмою затвердженою наказом МОН 19 лютого2021 за №235 та модельними навчальними програмами яким наказом МОН від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф „Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

Модельна навчальна програма „Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.).

Модельна навчальна програма „Іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Зимомря І. М., Мойсюк В. А, Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В.).

Друга іноземна мова. 5-9 класи

Модельна навчальна програма „Друга іноземна мова. 5-9 класи” для закладів загальної середньої освіти (авт. Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.).

  • для учнів 7 – 9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), розробленою на виконання Закону України „Про освіту” і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408;
  • для учнів 10 – 11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), розробленою на виконання Закону України „Про освіту” і затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 407 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493).

Організація навчання учнів 5-6 класів

Спираючись на модельні навчальні програми, заклад освіти може розробляти навчальні програми предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів, що мають містити опис результатів навчання в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами. Формування змісту навчальних предметів, білінгвальних курсів, інтегрованих курсів може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей, однієї освітньої галузі або її окремих складників. Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей.

Дозволяється використовувати підручники, що видані у поточному році та в попередні роки, враховуючи при цьому зміни в програмах. Щодо додаткової навчально-методичної літератури, то вчителі вільні в її виборі й можуть застосовувати таку, що найкраще реалізує їхню методику навчання та компетентнісний потенціал предмета „Іноземні мови”. Програма не обмежує самостійність та творчу ініціативу вчителів, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. Із переліком рекомендованої літератури можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та на сайті Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти.

Згідно Закону України „Про повну загальну середню освіту” кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

Основними видами оцінювання результатів навчання учнів, що проводяться закладом, є формувальне, поточне (не поурочне) та підсумкове: тематичне, семестрове, річне. За вибором закладу оцінювання може здійснюватися за власною шкалою, або за системою оцінювання, визначеною законодавством. За умови використання власної шкали заклад має визначити правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до системи, визначеної законодавством, для виставлення у Свідоцтві досягнень. Семестрове та підсумкове (річне) оцінювання результатів навчання здійснюють за 12-бальною системою (шкалою), а його результати позначають цифрами від 1 до 12.

За рішенням педагогічної ради (за потреби) заклад освіти може визначити адаптаційний період впродовж якого не здійснюється поточне та тематичне оцінювання.

Заклади освіти мають право на свободу вибору форм, змісту та способів оцінювання за рішенням педагогічної ради.

Формувальне (поточне формувальне) оцінювання може здійснюватися у формі самооцінювання, взаємооцінювання учнів, оцінювання вчителем із використанням окремих інструментів (карток, шкал, щоденника спостереження вчителя, портфоліо результатів навчальної діяльності учнів тощо). Формувальне оцінювання має бути безперервним та постійним, тому вчителю рекомендується мати бланки для формувального оцінювання та регулярно їх заповнювати (наприклад, раз на семестр, раз на чверть). У бланку можуть відображатись такі пункти як: ключові компетентності; обʼєм граматичних конструкцій та словникового запасу; критерії успіху; подальші кроки; коментарі вчителя.

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення рівнів його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання. Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести, тощо спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою класу.

Тематичне оцінювання з іноземної мови пропонується здійснювати на основі поточного оцінювання. Під час виставлення тематичного бала результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання (контроль) здійснюється на основі контролю груп загальних результатів відображених у Свідоцтві досягнень. Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості учнів, що дає змогу реалізувати диференційований підхід до навчання. Звертаємо увагу, що „Контроль” не є контрольною роботою і може бути комплексним та проводитись у формі тестування. Фіксація записів тематичного та семестрового оцінювання проводиться в окремій колонці без дати. Оцінка за семестр ставиться на основі тематичного оцінювання та оцінок контролю груп загальних результатів.

Річне оцінювання здійснюється на основі загальної оцінки результатів навчання за І та ІІ семестри. Окремі види контрольних річних робіт не проводяться.

Основні принципи оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов єдині для будь-якого контексту: офлайн, онлайн, чи гібридно, синхронно чи асинхронно.

Підсумкове та формувальне оцінювання часто використовують схожі завдання та тести. Наприклад, семестрова контрольна робота надає оцінку результатів навчання учня за семестр та може бути використана для формувального оцінювання в ракурсі аналізу поточного стану вивчення мови після якого є можливість встановити цілі для подальшого навчання. Інший приклад – це робота над проєктом: за результатами презентації проєкту виставляються оцінки учням (підсумкове оцінювання), а під час роботи над проєктом вчитель має нагоду провести спостереження для формувального оцінювання і використати зібрані дані для надання обґрунтованого коментаря. Отже, не завдання чи тести визначають яким є оцінювання, а те, що вчитель робить із результатом визначає яким є оцінювання.

Ведення шкільної документації

НУШ. Навчальна програма/клендарно-тематичний план

Модельна навчальна програма визначає орієнтовну послідовність та окреслює очікувані результати навчання учнів. Тоді як навчальна програма конкретизує ці послідовності та результати й чітко їх визначає.

Модельна програма не визначає кількості годин викладання і не є остаточною.

На основі модельної навчальної програми вчитель розробляє навчальну програму, що затвердується педагогічною радою закладу. Навчальна програма оформляється за зразком модельних навчальних програм. На титульному аркуші зазначається назва та авторський колектив модельної навчальної програми, на основі якої створено навчальну програму.

Орієнтовна структура навчальної програми (на основі модельної навчальної програми).

Вступ (мета, завдання та нормативно-правова база).

Змістова частина (навчальний план курсу), очікування резултати навчання та види діяльності учнів, календарно-тематичне плануваня.

Система оцінювання результатів навчання.

Список літератури та інформаційних ресурсів

Календарно-тематичне планування є складовою частиною навчальної програми, затверджується разом з програмою педагогічною радою і не потребує у подальшому погодження заступника з НВР. Учитель може змінювати послідовність вивчення тем, не порушуючи логічної послідовності досягнення результатів навчання.

Пропонуємо алгоритм створення власної навчальної програми:

– обираємо модельну навчальну програму;

– визначаємо кількість годин на рік;

– конкретизуємо порядок вивчення тем;

– визначаємо кількість годин на вивчення окремої теми.

Підручник – це один з педагогічних засобів (з-поміж багатьох інших), що допомагає розв’язувати освітні завдання, визначені освітньою програмою.

Учитель може використовувати одразу кілька підручників з тих, що мають відповідний гриф МОН. Учитель може також створювати додаткові навчальні матеріали, які відповідатимуть потребам освітньої програмі закладу освіти.

Використання навчальних посібників, зошитів з друкованою основою, що доповнюють зміст підручників, є необов’язковим і може мати місце в освітньому процесі лише за умови дотримання вимог щодо уникнення перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на фінансове забезпечення.

Класний журнал

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Звертаємо увагу, що діагностичні (контрольні роботи) проводяться відповідно до календарно-тематичного планування. На лівій сторінці журналу рекомендується виставляюти оцінки за цей вид роботи у колонці з датою. На правій сторінці журналу в „Зміст уроку” прописується проведена діагностична (контрольна) робота.

Перевірка учнівських зошитів

У початковій школі (1 – 4 класи) зошити перевіряються після кожного уроку у всіх учнів. У 5 – 9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. У 10 – 11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялися роботи всіх учнів. До виправлення помилок у письмових роботах учителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.

Зошитипідписуютьсявиучуваноюмовою.

English
Ivan Petriv
Form 2A
Irshava Comprehensive Secondary School|
Irshava General Secondary Education Institution|
Irshava Primary School|
Irshava General Secondary Education Hub School

Deutsch

Ivan Petriv

Klasse 5 “A”

Schule №

Gymnasium №

Uzhhorod Stadt

Français

Ivan Petriv

Classe de 5ème A

Ecole secondaire de Sokernetsya

Ecole primaire № 5 d’Oujgorod

Lycée de Bilky

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.2002 № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови клас ділиться на групи з 8 – 10 учнів у кожній (не більше ніж 3 групи); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи

Безкоштовні онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання

Англійська мова:

Британська Рада:

Навчання різних вікових груп: практичні ресурси, плани уроків тощо https://www.teachingenglish.org.uk/resources

Низка різноманітних коротких курсів для вчителів на FutureLearn https://www.teachingenglish.org.uk/training

Тематичний блог для вчителів: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8lesqzd

Путівник із дистанційного навчання https://tinyurl.com/ydgtesyo

Публікація „Інновації в освіті: дистанційне навчання https://tinyurl.com/y8kqp5qz

Навчальний відео-серіал Word on the street (рівні В1, В2) https://tinyurl.com/yc44nndh

Аудіо-серіал Big City Small World (рівень В1) https://tinyurl.com/rlgq7j2 Колекція ресурсів для розвитку мовленнєвих умінь https://learnenglish.britishcouncil.org/skills

Граматичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar

Лексичний практикум https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary

Express Publishing Матеріали для сприймання на слух (рівні А2 – В1), плани уроків, формувальне оцінювання https://foliobooks.com.ua/ua-teachers-room

Безкоштовні ресурси для вчителів від видавництва: робочі аркуші, картки, аудіо-аписи, портфоліо та багато іншого https://tinyurl.com/y9dk9nca

Linguist – Cambridge University Press – MMPublications Дистанційне навчання (1 – 4 класи): Quick Minds https://bit.ly/2xGdCeV

Super Safari https://bit.ly/3eH0HtB

Kid’s Box https://bit.ly/2RXm93H Дистанційне навчання (5 – 9 класи): Eyes Open https://bit.ly/2zmAS1R

Think https://bit.ly/3brzFVe

Prepare https://bit.ly/2wXqdK4

Дистанційне навчання – підготовка до складання Кембриджських іспитів: Objective https://bit.ly/2Y2gDRv

Compact https://bit.ly/2RVJ1AA

Complete https://bit.ly/2Vs2QBN

Fun Skills (Starters) https://tinyurl.com/y9jhesw9

Fun Skills (Movers) https://tinyurl.com/ydyx6o8c

Fun Skills (Flyers) https://tinyurl.com/y83s43rn

Безкоштовний інтерактивний додаток, аудіо, додаткові ресурси, підручники, книги для вчителя та інше до курсу Quick Minds for Ukraine https://tinyurl.com/y77lj6me

Методичні поради, посилання на платформи для організації дистанційного навчання та інше: Quizlet https://tinyurl.com/y8yl7oel

Kahoot https://tinyurl.com/y9x5n54z

Blackboard https://tinyurl.com/yd5n42a7

Використання візуальних елементів https://tinyurl.com/y8gkyof9

Дія та взаємодія – важливі складники дистанційного навчання у початковій школі https://tinyurl.com/ybhj8jqs

Відеоуроки Smart Junior for Ukraine для учнів 1-3 класів https://tinyurl.com/ybdmk5qv

Oxford University Press Навчаємося вдома: вебінари, блоги, корисні поради, ідеї, завдання та інше https://tinyurl.com/ycsvcuuh

Вчительські спільноти, вебінари, підписка на професійні розсилки, домашнє читання тощо https://tinyurl.com/y9lcqxuu

Оцінювання: активності, які допомагають учням продемонструвати те, що вони знають https://tinyurl.com/y7fnqnek

Адаптивне тестування у вивченні англійської мови https://tinyurl.com/y7vn7g66

Оцінювання глобальних умінь https://tinyurl.com/y74fcmzz

Створення тестів для підлітків https://tinyurl.com/y98koce9

Серія вебінарів для вчителів на тему оцінювання https://tinyurl.com/y8tejpna

Pearson – DINTERNAL EDUCATION Освітній сайт „Пірсон» Україна https://www.pearson.eu/cee/ukraine/homepage/

Дистанційне учіння та навчання https://tinyurl.com/ya5e77wl

Вебінари та відео тренінги для вчителів англійської мови https://tinyurl.com/y9u6avfr

Ресурси для вчителів https://tinyurl.com/yaz5mcch

Ресурси для учнів https://tinyurl.com/y79lec3u

Освітній проект: уроки наживо https://tinyurl.com/y9cvmmxx

MACMILLAN EDUCATION Початкова школа: https://macmillanukraine.com/distance-learning/

Середня та старша школа https://macmillanukraine.com/distance-learning/

Відеоінструкції стосовно роботи з онлайн-ресурсами https://www.youtube.com/channel/UCy6NceQPLfFGjKuq6l8l-3w/playlists

Вебінари з експертами по дистанційному навчанню https://www.macmillanenglish.com/tr/distance-teaching-and-learning-hub/knowhow/webinars

Французька мова:

Основні інтернет-ресурси з французької мови для різних категорій користувачів, зосереджені на одній платформі https://kit-francais.glideapp.io

Базовий інтернет-ресурс з французької мови для батьків https://tinyurl.com/yazfnkcu

Базовий інтернет-ресурс для вчителів французької мови https://tinyurl.com/y9vvjahb

Базовий інтернет-ресурс для учнів, навчальний додаток https://tinyurl.com/y88q3zv2

Сайти для безкоштовного вивчення французької мови: для учнів усіх рівнів https://tinyurl.com/y8rdoynx https://www.bonjourdefrance.com

Безкоштовні онлайн тести для перевірки рівня володіння французькою мовою https://tinyurl.com/ydgg4g2thttps://tinyurl.com/y9sclmemhttps://tinyurl.com/yc4a9ehu

Додатки для вивчення французької мови https://www.lingozing.com/fr / https://babadum.com

Французька мова для вчителів і учнів https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner

Безкоштовний навчальний кібержурнал для вивчення французької мови в режимі онлайн https://tinyurl.com/ybxslzmshttps://tinyurl.com/ybgtd3owhttps://tinyurl.com/y7xftroqhttps://espacevirtuel.emdl.fr/

IFprofsUkraine – соціальна мережа професійного типу, яка об’єднує франкомовних освітян України https://ua.ifprofs.org https://tinyurl.com/y9lzo6hyhttps://enseigner.tv5monde.com

Навчальні матеріали для вчителів французької мови, з використанням актуальних подій у Франції та світі https://tinyurl.com/ybxslzmshttps://tinyurl.com/ybgtd3owhttps://espacevirtuel.emdl.fr

Допоміжний сайт з вивчення французької мови https://www.zerodeconduite.net /

PROFLE+ – навчальна онлайн платформа для вчителів французької мови https://www.ciep.fr/formation/profle-plushttp://www.cned.fr/inscription/8PFLEDIX

Відкриті курси (MOOC) для викладання французької мови https://mooc.cavilam.com

IFOS навчальна платформа для викладання професійної французької мови https://ifos.institutfrancais.com

Німецька мова:

Для учнів Дитячий Університет для дітей віком від 8 до 12 років, де вони мають можливість навчатися за трьома напрямами: людина, природа, техніка, а також вивчати німецьку мову https://tinyurl.com/y7p7w6sn

Онлайн-університет JuniorUni для учнів від 12 до 14 років https://tinyurl.com/yamzdemt

Безкоштовна комп’ютерна гра для учнів віком від 8 до 12 років, яка мотивує їх до вивчення іноземних мов, водночас, допомагає оцінити навчальні досягнення учнів https://tinyurl.com/ycfap3vw

Місто слів. Навчальний додаток для опанування лексики рівня A1/A2 https://tinyurl.com/h2tcz7w

10 навчальних розділів для опрацювання лексики та граматичних структур на повсякденні теми https://tinyurl.com/y9ne2nkk

Казки з усього світу https://tinyurl.com/y78hfalz

Для вчителів Безкоштовні вебінари для вчителів німецької мови від Goethe-Instituthttps:/ https://tinyurl.com/ychn9gns

Матеріали для навчання, цікаві ідеї для занять, актуальні теми з методики та дидактики німецької мови https://tinyurl.com/yba2l3c5

Онлайн платформа Goethe-Institut „Німецька в початковій школі”: добірка матеріалів, які можна використовувати, щоб зробити уроки веселими та різноманітними https://tinyurl.com/y9srcdx7

Проєкт „Lautstark”: різноманітні дидактичні матеріали до теми «Популярна музика із Німеччини» https://tinyurl.com/ycmrcrfd

Художні фільми або відеоролики для мотивації учнів у процесі навчання https://tinyurl.com/y7laq7l4

Дидактичні матеріали з літератури https://tinyurl.com/yc4993cf

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments