ДПА 2019. Відповіді до атестаційних письмових робіт з математики, Істер, Генеза

Посібник містить відповіді до завдань ДПА 2019 з математики за збірником О.С. Істер, О.В. Єргіна “Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики, 9 клас, видавництво: Генеза, 2019”.

Відповіді ДПА 2019 математика, Генеза, Істер

Відповіді ДПА 2019 математика, Генеза, Істер

Відповіді ДПА 2019 математика, Генеза, Істер

Автор: Березняк М.В.

Рік видання: 2019

Кількість варіантів: 16 варіантів

Видавництво: Підручники і посібники

Мова видання: українська

 

Скачати збірник завдань ДПА 2019 з математики, Істер, Генеза
Скачати або переглянути відповіді  ДПА 2019 математика, Істер, Генеза

Щодо обсягу атестаційної роботи та часу на її виконання

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання 1—19 атестаційної письмової роботи.

Учні класів з поглибленим вивченням математики — усі завдання 1-21.

Час на виконання атестаційної письмової роботи з математики складає 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів та 180 хвилин для учнів класів з поглибленим вивченням математики.

Указані рекомендації щодо кількості завдань та часу на їх виконання є орі­єнтовними, їх можна корегувати залежно від особливостей навчального процесу у кожному конкретному закладі середньої освіти.

Щодо структури та оцінювання завдань атестаційної роботи

Завдання 1-12 — це тестові завдання закритого типу на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Таблицю для внесення відповідей до них роз­міщено поряд з умовами цих завдань.

Кожне із завдань 1-12 вважається виконаним правильно, якщо в таблиці для від­повідей до кожного завдання вказано тільки одну літеру, що, на думку учня, є пра­вильним варіантом відповіді. Будь-яких міркувань, що пояснюють цей вибір, учень наводити не повинен. Кожне правильно виконане завдання 1-12 оцінюється в 1 бал.

Якщо учень бажає внести зміни в уже записану відповідь до якогось із завдань 1-12, то він має замалювати клітинку з неправильною відповіддю та зробити позначку в тій клітинці, що відповідатиме правильній, на його думку, відповіді.

Завдання 13-16 — це тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю. До кожного із цих завдань є рядок для запису відповіді. Кожне із завдань 13-16 вважа­ється виконаним правильно, якщо у вказаний рядок записано тільки правильну від­повідь (наприклад, число, вираз, проміжок тощо). Усі необхідні обчислення, малюнки, перетворення під час розв’язання цих завдань учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань 13-16 оцінюється у 2 бали. Якщо до завдання записано правильну відповідь, за це нараховується 2 бали, якщо ж відпо­відь є неправильною, бали за таке завдання не нараховуються. Часткове виконання такого завдання (наприклад, якщо учень правильно знайшов один з двох коренів рівняння або розв’язків системи рівнянь) оцінюється в 1 бал.

Якщо учень бажає внести зміни до якогось із завдань 13-16, він має закреслити відповідний запис і поряд записати інший.

Завдання 17-19 та 20, 21 — завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Кожне із цих завдань вважається виконаним правильно, якщо учень навів роз­горнутий запис розв’язання з обґрунтуванням кожного його етапу та прийшов до правильної відповіді.

Завдання 17-19 (або 17-21) учні виконують на окремих аркушах зі штампом навчального закладу загальної середньої освіти, до яких у кінці роботи підкла­дається відрізний аркуш з виконаними завданнями 1-16. Формулювання завдань

21 учні не переписують, а лише вказують їх номер.

Правильне розв’язання завдання 17 оцінюється в 4 бали, а кожного із завдань

21 — у 6 балів.

Оцінювання завдань 17-21 пропонуємо здійснювати за критеріями, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

Відповідна кількість балів !

Дії учня за завдання
Максимальний бал — 6 Максимальний бал — 4
Отримав правильну відповідь і навів повне обґрунтування розв’язання 6 балів 4 бали
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрун­тована або розв’язання містить незначні недоліки 5 балів 3 бали
Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язання, але в процесі розв’язування припустився помилки обчислю­вального або логічного (при обґрунтуванні) характеру 4 бали
Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної відповіді 3 бали 2 бали
Розпочав розв’язувати правильно, але в процесі розв’язу­вання припустився помилки в застосуванні необхідного твердження чи формули 2 бали 1 бал
Лише почав правильно розв’язувати завдання або почав неправильно, але наступні етапи розв’язування виконав правильно 1 бал
Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище кри­теріїв 0 балів 0 балів

Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань 17-21, якщо їх зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Про наведені критерії вчитель має повідомити учнів завчасно.

Щодо переведення оцінки в балах в оцінку за 12-бальною системою оціню­вання навчальних досягнень учнів

Сума балів, нарахованих за виконання атестаційної письмової роботи, перево­диться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Для учнів загальноосвітніх класів максимально можлива сума балів за атес- таційну роботу становить 36 (див. таблицю 2). Відповідність кількості набраних учнем балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 4.

Пояснювальна записка

Для учнів класів з поглибленим вивченням математики максимально можлива сума балів за атестаційну роботу становить 48 (див. таблицю 3). Відповідність кіль­кості набраних учнем балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 5.

Таблиця З

Таблиця 2

Номеризавдань Кількістьбалів Усього
1-12 по 1 балу 12 балів
13-16 по 2 бали 8 балів
17 4 бали 4 бали
18, 19 по 6 балів 12 балів
Сума 36 балів

Таблиця 4

Кількістьнабранихбалів Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
0-2 1
3-4 2
5-6 3
7-8 4
9-10 5
11-12 6
13-16 7
17-20 8
21-24 9
25-28 10
29-32 11
33-36 12
Номеризавдань Кількістьбалів Усього
1-12 по 1 балу 12 балів
13-16 по 2 бали 8 балів
17 4 бали 4 бали
18, 19 по 6 балів 12 балів
20, 21 по 6 балів 12 балів
Сума 48 балів

Таблиця 5

Кількістьнабранихбалів Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
0-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
16-18 6
19-23 7
24-28 8
29-33 9
34-38 10
39-43 11
44-48 12

 

 

Поділитись матеріалом у соціальних мережах:
Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on VK
VK

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments

Сподобалась стаття? Оцініть її:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Еще нет голосов, оставьте первым)
Loading...
 
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ НА САЙТІ...