ДПА 2022. Відповіді до атестаційних письмових робіт з математики, 9 кл., – Істер – Генеза

Посібник містить відповіді до завдань ДПА 2022 з математики за збірником О.С. Істер, О.В. Єргіна “Збірник завдань для атестаційних письмових робіт з математики, 9 клас, видавництво: Генеза, 2022”.

Відповіді ДПА 2022 математика, Генеза, Істер

Відповіді ДПА 2022 математика, Генеза, Істер
Відповіді ДПА 2022 математика, Генеза, Істер

Автор: Березняк М.В.

Рік видання: 2020

Кількість варіантів: 16 варіантів

Видавництво: Підручники і посібники

Мова видання: українська

Скачати збірник завдань ДПА 2022 з математики, Істер, Генеза
Скачати або переглянути відповіді  ДПА 2022 математика, Істер, Генеза ви зможете в кінці сторінки.

Щодо обсягу атестаційної роботи та часу на її виконання

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання 1—19 атестаційної письмової роботи.

Учні класів з поглибленим вивченням математики — усі завдання 1-21.

Час на виконання атестаційної письмової роботи з математики складає 135 хвилин для учнів загальноосвітніх класів та 180 хвилин для учнів класів з поглибленим вивченням математики.

Указані рекомендації щодо кількості завдань та часу на їх виконання є орі­єнтовними, їх можна корегувати залежно від особливостей навчального процесу у кожному конкретному закладі середньої освіти.

Щодо структури та оцінювання завдань атестаційної роботи

Завдання 1-12 — це тестові завдання закритого типу на вибір однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Таблицю для внесення відповідей до них роз­міщено поряд з умовами цих завдань.

Кожне із завдань 1-12 вважається виконаним правильно, якщо в таблиці для від­повідей до кожного завдання вказано тільки одну літеру, що, на думку учня, є пра­вильним варіантом відповіді. Будь-яких міркувань, що пояснюють цей вибір, учень наводити не повинен. Кожне правильно виконане завдання 1-12 оцінюється в 1 бал.

Якщо учень бажає внести зміни в уже записану відповідь до якогось із завдань 1-12, то він має замалювати клітинку з неправильною відповіддю та зробити позначку в тій клітинці, що відповідатиме правильній, на його думку, відповіді.

Завдання 13-16 — це тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю. До кожного із цих завдань є рядок для запису відповіді. Кожне із завдань 13-16 вважа­ється виконаним правильно, якщо у вказаний рядок записано тільки правильну від­повідь (наприклад, число, вираз, проміжок тощо). Усі необхідні обчислення, малюнки, перетворення під час розв’язання цих завдань учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань 13-16 оцінюється у 2 бали. Якщо до завдання записано правильну відповідь, за це нараховується 2 бали, якщо ж відпо­відь є неправильною, бали за таке завдання не нараховуються. Часткове виконання такого завдання (наприклад, якщо учень правильно знайшов один з двох коренів рівняння або розв’язків системи рівнянь) оцінюється в 1 бал.

Якщо учень бажає внести зміни до якогось із завдань 13-16, він має закреслити відповідний запис і поряд записати інший.

Завдання 17-19 та 20, 21 — завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Кожне із цих завдань вважається виконаним правильно, якщо учень навів роз­горнутий запис розв’язання з обґрунтуванням кожного його етапу та прийшов до правильної відповіді.

Завдання 17-19 (або 17-21) учні виконують на окремих аркушах зі штампом навчального закладу загальної середньої освіти, до яких у кінці роботи підкла­дається відрізний аркуш з виконаними завданнями 1-16. Формулювання завдань

21 учні не переписують, а лише вказують їх номер.

Правильне розв’язання завдання 17 оцінюється в 4 бали, а кожного із завдань

21 — у 6 балів.

Оцінювання завдань 17-21 пропонуємо здійснювати за критеріями, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

Відповідна кількість балів !

Дії учня за завдання
Максимальний бал — 6 Максимальний бал — 4
Отримав правильну відповідь і навів повне обґрунтування розв’язання 6 балів 4 бали
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрун­тована або розв’язання містить незначні недоліки 5 балів 3 бали
Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язання, але в процесі розв’язування припустився помилки обчислю­вального або логічного (при обґрунтуванні) характеру 4 бали
Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної відповіді 3 бали 2 бали
Розпочав розв’язувати правильно, але в процесі розв’язу­вання припустився помилки в застосуванні необхідного твердження чи формули 2 бали 1 бал
Лише почав правильно розв’язувати завдання або почав неправильно, але наступні етапи розв’язування виконав правильно 1 бал
Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище кри­теріїв 0 балів 0 балів

Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань 17-21, якщо їх зроблено акуратно, не є підставою для зниження оцінки.

Про наведені критерії вчитель має повідомити учнів завчасно.

Щодо переведення оцінки в балах в оцінку за 12-бальною системою оціню­вання навчальних досягнень учнів

Сума балів, нарахованих за виконання атестаційної письмової роботи, перево­диться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

Для учнів загальноосвітніх класів максимально можлива сума балів за атес- таційну роботу становить 36 (див. таблицю 2). Відповідність кількості набраних учнем балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 4.

Пояснювальна записка

Для учнів класів з поглибленим вивченням математики максимально можлива сума балів за атестаційну роботу становить 48 (див. таблицю 3). Відповідність кіль­кості набраних учнем балів оцінці за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів наведено в таблиці 5.

Таблиця З

Таблиця 2

Номеризавдань Кількістьбалів Усього
1-12 по 1 балу 12 балів
13-16 по 2 бали 8 балів
17 4 бали 4 бали
18, 19 по 6 балів 12 балів
Сума 36 балів

Таблиця 4

Кількістьнабранихбалів Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
0-2 1
3-4 2
5-6 3
7-8 4
9-10 5
11-12 6
13-16 7
17-20 8
21-24 9
25-28 10
29-32 11
33-36 12
Номеризавдань Кількістьбалів Усього
1-12 по 1 балу 12 балів
13-16 по 2 бали 8 балів
17 4 бали 4 бали
18, 19 по 6 балів 12 балів
20, 21 по 6 балів 12 балів
Сума 48 балів

Таблиця 5

Кількістьнабранихбалів Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
0-3 1
4-6 2
7-9 3
10-12 4
13-15 5
16-18 6
19-23 7
24-28 8
29-33 9
34-38 10
39-43 11
44-48 12

 

Скачати Відповіді ДПА 2022 математика, Генеза, Істер

Сподобалась стаття? Поділіться нею у соціальних мережах:

Коментарі із Facebook

Powered by Facebook Comments